Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.194.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 15 czerwca 2017 r.
w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku w sprawie zmian w specyfikacji produktu sektora wina, o którym mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 [Almansa (ChNP)]

(2017/C 194/06)

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 97 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Hiszpania złożyła wniosek w sprawie zmiany w specyfikacji nazwy "Almansa" zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2) Komisja rozpatrzyła wniosek i stwierdziła, że warunki określone w art. 93-96, w art. 97 ust. 1, w art. 100, 101 i 102 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 są spełnione.

(3) Aby umożliwić składanie oświadczeń o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosek o zmianę w specyfikacji nazwy "Almansa",

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Wniosek w sprawie zmiany w specyfikacji nazwy "Almansa" zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 prawo sprzeciwu wobec zmiany w specyfikacji produktu, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, przysługuje w ciągu dwóch miesięcy od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

"ALMANSA"

AOP-ES-A0044-AM03

Data złożenia wniosku: 31 sierpnia 2015 r.

Wniosek w sprawie zmiany w specyfikacji

1. Przepisy, które mają zastosowanie do wprowadzania zmiany

Art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 - zmiana inna niż nieznaczna

2. Opis i uzasadnienie zmiany
2.1. Opis produktu

Wprowadzone zmiany są spowodowane zmianami na rynku wina, na którym konsumenci coraz bardziej domagają się wina o niższej zawartości alkoholu i wina z nowych odmian winorośli, które są optymalnie dostosowane do lokalnej gleby i klimatu.

Ponadto sprecyzowano rzeczywistą zawartość alkoholu w młodym winie białym, różowym i młodym czerwonym oraz czerwonym "Roble" dla win półwytrawnych, półsłodkich i słodkich, wskazując stopień zawartości alkoholu wynoszący co najmniej 9 % w odniesieniu do takich win.

W związku z popytem i konkurencją na rynku nazwa pochodzenia Almansa stawia na gatunkowe wina musujące, które zdobywają nowy rynek, oraz nadal promuje chronioną nazwę pochodzenia Almansa.

W związku z tym, w tym punkcie specyfikacji ustala się parametry, których należy przestrzegać przy produkcji gatunkowych win musujących oznaczonych nazwą pochodzenia Almansa.

2.2. Stosowane praktyki enologiczne

W odniesieniu do młodego wina białego, młodego wina czerwonego, młodego wina białego fermentującego w beczce i białego wina "Crianza" usuwa się maksymalny nacisk przy wyciskaniu, pozostawiając niezmienioną maksymalną wydajność zbioru. Wydajność zbioru jest wydajnością mierzoną i to w zależności od niej ustala się limit nacisku przy wyciskaniu.

W odniesieniu do młodego wina różowego usuwa się limit czasu maceracji ze względu na to, że do celów przygotowania wina nie można z góry określić minimalnego i maksymalnego okresu maceracji, ponieważ okres ten zależy od stopnia dojrzałości winogron, temperatury moszczu gronowego podczas procesu maceracji i od odmiany winogron. Pozwoli to uniknąć w winach różowych zbyt intensywnego zabarwienia, zbyt dużej obecności taniny i nadmiernej intensywności smaku, co utrudnia ich sprzedaż.

Dodaje się nowy ustęp dla gatunkowych win musujących, precyzując, że muszą spełniać wymogi określone w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 606/2009. Wina te zostaną włączone do chronionej nazwy pochodzenia Almansa. Ponadto możliwe będzie wskazanie rodzaju fermentacji zgodnie z przepisami art. 66 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009.

2.3. Wyznaczenie obszaru geograficznego

W tym ustępie wnioskuje się o zmianę sposobu wyznaczenia obszaru geograficznego w oparciu o gminy, gdyż jest on obecnie definiowany za pomocą wieloboków katastralnych. Od 1975 r. (zarządzenie 16414 z dnia 19 maja 1975 r., które ustanawia nazwę pochodzenia Almansa i jej komitet regulacyjny) do 2006 r. (zarządzenie Consejería de Agricultura z 1.2.2006 ustanawiające normy produkcji i inne cechy charakterystyczne lub specyfikacje techniczne win oznaczonych nazwą pochodzenia Almansa), obszar geograficzny był definiowany w oparciu o gminy. W 2006 r. zmieniono normę produkcji dla tych win, a obszar geograficzny określono za pomocą wieloboków katastralnych.

Obecnie obszar geograficzny wyznacza się na podstawie powierzchni uprawy winorośli. Obszar ten nie jest ciągły; istnieją luki między wielobokami katastralnymi określonymi w normie produkcji i nie odpowiada on historycznemu obszarowi produkcji nazwy pochodzenia Almansa, gdyż obszary z niego wyłączone spełniają warunki produkcji Almansa zgodne z tekstem opublikowanym w dzienniku urzędowym, w związku z czym powinny zostać uwzględnione w specyfikacji. Zaproponowana zmiana pomoże uniknąć błędów w przyszłości ze względu na scalanie gruntów i zmiany w numeracji/nazewnictwie wieloboków katastralnych.

W związku z tym wnioskuje się, aby definicja obszaru geograficznego nazwy pochodzenia Almansa objęła działki i winnice zlokalizowane w następujących gminach:

- Almansa,
- Alpera,
- Bonete,
- Corral Rubio,
- Higueruela,
- Hoya Gonzalo,
- Pétrola,
- część gminy Chinchilla odpowiadająca dzielnicy Villar de Chinchilla aż do drogi AB-402 (od Horna do Venta de Alhama), graniczący z jednej strony z gminami Pétrola i Corral Rubio, a z drugiej z gminami Bonete, Higueru-ela i Hoya Gonzalo.

Wszystkie te gminy stanowią jednolity obszar, gdzie warunki glebowe i klimatyczne są porównywalne, i posiadają cechy charakterystyczne wymagane przez specyfikację nazwy pochodzenia Almansa, zgodnie z normą produkcji tych win sprzed 2006 r.

2.4. Odmiany winorośli

Włącza się odmianę czerwonych winogron "Pinot noir" (jako odmianę drugorzędną), ponieważ występuje na odnośnym obszarze geograficznym od 2000 r. i pozwala na wytwarzanie gatunkowych win jakości wymaganej dla nazwy pochodzenia Almansa.

2.5. Związek

Ustęp ten wyjaśnia związki z obszarem geograficznym w odniesieniu do gatunkowych win musujących.

Warunki glebowo-klimatyczne, położenie obszaru, doświadczenie plantatorów winorośli i producentów win oraz odmiany objęte nazwą pochodzenia stwarzają odpowiednie warunki, aby umożliwić produkcję winogron o jakości wymaganej dla nazwy pochodzenia, używanych do wyrobu gatunkowego wina musującego.

2.6. Nazwa i adres organów kontrolnych

Wskazano nazwę i adres organów kontroli właściwych w momencie złożenia wniosku w sprawie zmiany oraz link do strony internetowej, na której można znaleźć aktualne informacje na temat organów kontroli właściwych dla ChNP Almansa.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa

Almansa

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP - chroniona nazwa pochodzenia

3. Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

5. Gatunkowe wino musujące

4. Opis wina (win)

Młode wina białe i różowe, wytrawne

Wina białe są lekkie, o średniej zawartości alkoholu, zdecydowanie żółtej barwie, średnio aromatyczne.

Wina różowe mają barwę różową, od truskawkowej do malinowej. Są świeże, lekkie, o przeciętnej kwasowości. W smaku są przyjemne i owocowe.

Ogólne właściwości analityczne:

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):11,5
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):11,5
Minimalna ogólna kwasowość:4,5 gramów na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):10
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):180

Młode wina białe i różowe, półwytrawne, półsłodkie i słodkie

Jeśli chodzi o wygląd i zapach, są podobne do win wytrawnych z tej samej odmiany.

Ich smak jest wyważony pod względem zawartości alkoholu, kwasowości i zawartości cukru resztkowego. Ogólne właściwości analityczne:

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):11,5
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):9
Minimalna ogólna kwasowość:4,5 gramów na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):10
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):180

Wino białe fermentujące w beczce i wino białe "Crianza"

Jeśli chodzi o jego wygląd, jest przejrzyste i błyszczące, o barwie żółtosłomkowej lub złotawej.

Jeśli chodzi o zapach, posiada aromaty podstawowe i aromaty towarzyszące z nutą podpieczenia związaną z dojrzewaniem w beczce. Intensywność średnia do wysokiej.

W smaku jest wyważone, słodkie na podniebieniu, z posmakiem owocowym i nutą surowego drewna.

Ogólne właściwości analityczne:

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):11,5
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):11,5
Minimalna ogólna kwasowość:4,5 gramów na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):11,7
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):180

Młode wino czerwone, wino czerwone "roble", wytrawne

Wina czerwone mają barwę oszczędną i świetlistą, w odcieniach fioletu/granatu lub purpury. Ich doskonały poziom kwasowości umożliwia dojrzewanie i długą konserwację. Wina mają bardzo intensywną barwę i zapach; stanowią udaną mieszankę o średniej intensywności.

Są to wina charakteryzujące się interesującym bukietem i wyglądem, mięsiste, są wyważone i lekko cierpkie. Wina przetrzymywane w dębowych beczkach charakteryzują się średnią trwałością smaku i aromatem retronosowym z nutą podpieczenia.

Ogólne właściwości analityczne:

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):12
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):12
Minimalna ogólna kwasowość:4,5 gramów na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):11,7
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):150

Młode wino czerwone, młode wino czerwone "Roble", półwytrawne, półsłodkie i słodkie

Jeśli chodzi o wygląd i zapach, są podobne do win wytrawnych z tej samej odmiany.

Ich smak jest wyważony pod względem zawartości alkoholu, kwasowości i zawartości cukru resztkowego.

Ogólne właściwości analityczne:

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):12
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):9
Minimalna ogólna kwasowość:4,5 gramów na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):11,7
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):150

Wina czerwone "Crianza", "Reserva" i "Gran reserva"

Barwa wiśniowo-czerwona lub rubinowa, z możliwymi nutami ceglanymi. Intensywność barwy: średnio-intensywna lub średnia.

Udana mieszanka aromatów owocowych, beczki lub przypraw. Średnio lub bardzo intensywne.

Wino o wyraźnej strukturze, średnio cierpkie o harmonijnym i trwałym posmaku. *Maksymalna kwasowość lotna: 15 meq/litr dla win leżakowanych.

Ogólne właściwości analityczne:

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):12
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):12
Minimalna ogólna kwasowość:4,5 gramów na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):16,7
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):150

Gatunkowe wino musujące

Pęcherzyki gazu są drobne i długo się utrzymują; w przypadku win białych - odcienie są raczej blade, złotawe i błyszczące, w przypadku win różowych - różowe do ceglanych. Aromat wina jest rześki i owocowy; w winach leżakujących aromat jest intensywny. Mają wyważony smak i jest przyjemne.

Ogólne właściwości analityczne:

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości):11
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości):10
Minimalna ogólna kwasowość:4 gramów na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr):13,3
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr):185
5. Praktyki winiarskie
a) Podstawowe praktyki enologiczne

Szczególne praktyki enologiczne

Proces fermentacji alkoholowej powinien odbywać się aż do momentu całkowitego rozłożenia cukrów ulegających fermentacji; temperatura, odpowiednia, aby uzyskać podstawowe, charakterystyczne aromaty, nie powinna przekraczać 20 °C w przypadku win białych, 25 °C w przypadku win różowych i 28 °C w przypadku win czerwonych. Fermentację można przerwać w celu zachowania cukru resztkowego lub, w przypadku win wytrawnych, słodząc za pomocą rektyfikowanych zagęszczonych moszczy pochodzących z obszaru produkcji.

Wina mogą przejść okres leżakowania, który, w przypadku win "Crianza", "Reserva" i "Gran reserva", wynosi odpowiednio 18, 24 i 36 miesięcy. Beczki są wykonane z drewna dębowego, mają pojemność 330 litrów.

Gatunkowe wina musujące będą musiały spełniać wymogi wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 606/2009.

b) Maksymalne zbiory

Odmiany wina białego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w kształt kielicha

7 860 kg winogron na hektar

Odmiany wina białego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w kształt kielicha

55 hektolitrów na hektar

Odmiany wina czerwonego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w kształt kielicha

6 430 kg winogron na hektar

Odmiany wina czerwonego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w kształt kielicha

45 hektolitrów na hektar

Odmiany wina białego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w sznur poziomy

11 430 kg winogron na hektar

Odmiany wina białego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w sznur poziomy

80 hektolitrów na hektar

Odmiany wina czerwonego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w sznur poziomy

10 000 kg winogron na hektar

Odmiany wina czerwonego z plantacji, gdzie krzewy przycinane w sznur poziomy

70 hektolitrów na hektar

6. Wyznaczony obszar

Obejmuje on działki i winnice zlokalizowane w następujących gminach: Almansa, Alpera, Bonete, Corral Rubio, Higuereula, Hoya Gonzalo, Pétrola i Chinchilla, aż do drogi AB-402, (idącej z Horna do Venta de Alhama), graniczący z jednej strony z gminami Pétrola i de Corral Rubio a z drugiej z gminami Bonete, Higueruela i Hoya Gonzalo.

7. Główne odmiany winorośli do produkcji wina

Verdejo

Garnacha Tintorera

Monastrell

8. Opis związku(-ów)

Wino

1. Szczegółowe informacje o wyznaczonym obszarze geograficznym (czynniki naturalne i ludzkie)

Obszar geograficzny nazwy pochodzenia Almansa jest płaskowyżem sąsiadującym na wschodzie z dawnym królestwem Walencji dzięki korytarzowi Almansa. Miejsce to miało przez całe stulecia znaczenie dla szlaku lądowego prowadzącego przez ziemie Lewantu do Kastylii. Głównym kryterium wyróżniającym nazwę pochodzenia Almansa, jeśli chodzi o ziemie Lewantu, jest różnica wysokości: z 400 m n.p.m. (we wsi sąsiadującej z Fuente La Higuera) do 700 m n.p.m. (w Almansa), mimo iż te dwie miejscowości dzieli zaledwie 15 km. Klimat jest tu skrajnie kontynentalny, o długich i suchych zimach oraz bardzo gorących latach. Opady atmosferyczne są najczęstsze na wiosnę i pod koniec lata, średnia opadów atmosferycznych nie przekracza 250 mm rocznie.

Gleba jest ogólnie bogata w wapień, składa się z obszarów kamienistych o nieco grubym podłożu i gleb bardziej piaszczystych i głębokich. Zazwyczaj są to grunty mało żyzne, dające niskie plony z hektara.

Wszystkie gminy wchodzące w skład obszaru produkcji win objętych nazwą pochodzenia Almansa znajdują się na terenie prowincji Albacete. Jest to obszar w większości wiejski, gdzie głównym miastem jest sama Almansa - licząca 26 000 mieszkańców, rolnictwo zaś stanowi najważniejszy sektor w tym regionie. Chroniona nazwa pochodzenia Almansa została stworzona w 1966 r.

2. Informacje na temat jakości lub właściwości wina wynikające zasadniczo lub wyłącznie ze związku obszarem geograficznym.

Suchy klimat kontynentalny obszaru produkcji win objętych nazwą pochodzenia Almansa, w połączeniu z mało żyzną glebą, sprzyja kontroli wewnętrznej produkcji w winnicach, gdyż średnia z hektara wynosi zaledwie 4 500 kg. Tak słaba wydajność przyczynia się do koncentracji barwy, garbników i aromatów w winach czerwonych. Podczas etapu dojrzewania duża różnica poziomów z morzem powoduje bardzo wyraźny spadek temperatur w nocy. Zjawisko to sprzyja produkcji win wysokiej jakości.

3. Związek między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością wina

Obszar produkcji win objętych nazwą pochodzenia Almansa znajduje się w regionie przejściowym: winnice położone są na terenach równinnych, charakteryzujących się glebą przepuszczalną, bogatą w wapień i ubogą w substancje odżywcze; ponadto średnia opadów jest niska i nie przekracza 250 mm rocznie. Niski poziom opadów, przepuszczalność gleby i niska wydajność pozwalają uzyskać wina o bardzo intensywnym zapachu i barwie.

Gatunkowe wino musujące

1. Szczegółowe informacje o wyznaczonym obszarze geograficznym (czynniki naturalne i ludzkie)

Skrajny klimat panujący w obszarze produkcji, charakteryzujący się mroźnymi i suchymi zimami oraz upalnymi latami; obszar położony na średniej wysokości, o glebach bogatych w wapień; tradycja produkcji win objętych nazwą pochodzenia Almansa, stanowią odpowiednie warunki do produkcji winogron o wymaganej jakości, odpowiednich do produkcji gatunkowych win musujących.

2. Informacje na temat jakości lub właściwości wina wynikające zasadniczo lub wyłącznie ze związku obszarem geograficznym.

Niewielkie opady i niezbyt żyzne gleby powodują niską wydajność z hektara, co daje gatunkowym winom musującym objętym nazwą pochodzenia Almansa bogactwo i równowagę bukietu oraz drobne i długo utrzymujące się bąbelki.

3. Związek między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością wina

Ekstremalne temperatury i gleby bogate w wapień umożliwiają uprawę dopuszczonych odmian, nadając winom bogactwo i równowagę bukietu; podobnie susza, niska wydajność i nasłonecznienie, a także naturalna zawartość alkoholu, pozwalają uzyskać gatunkowe wina musujące o określonym poziomie alkoholu.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze

Podstawa prawna:

Ustawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Stosowanie na etykietach określenia odmiany winorośli wymaga, by była to jedna odmiana, by co najmniej 86 % użytych winogron było tej odmiany i by zostało to odnotowane w rejestrze produkcji.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.