Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.155.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 maja 2018 r.

Publikacja istotnych części postanowienia o ogłoszeniu upadłości i o postawieniu w stan likwidacji w rozumieniu par. 370 ustawy nr 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (prawo upadłościowe) (dalej: "wyciąg z postanowienia")
Zaproszenie do wnoszenia roszczeń - Obowiązują limity czasowe
Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących roszczeń - Obowiązują limity czasowe

(2018/C 155/07)

(Dz.U.UE C z dnia 3 maja 2018 r.)

Nazwa dłużnika: ERB bank, a.s., w likwidacji, spółka akcyjna założona zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, adres siedziby: Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, Republika Czeska, IČ: 284 28 943, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Městský soud v Praze (sąd miejski w Pradze), sekcja B, poz. 14463.

Nazwa sądu upadłościowego: Krajský soud v Brně, Rooseveltova 648/16, 602 00 Brno, Republika Czeska.

Imię i nazwisko likwidatora: JUDr. Jiřina Lužová, adwokat, adres siedziby: Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, Republika Czeska, IČ: 44686650, e-mail: ak@akluzova.cz, tel. +420 222327902.

W dniu 19 marca 2018 r. Krajský soud v Brně (sąd okręgowy w Brnie) wydał zgodnie z prawem Republiki Czeskiej (ustawa nr 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (prawo upadłościowe), z późniejszymi zmianami (dalej: prawo upadłościowe), postanowienie nr ref. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22, dotyczące m.in.:

a) ogłoszenia upadłości dłużnika ERB bank, a.s., w likwidacji, spółka akcyjna założona zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, adres siedziby: Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, Republika Czeska, IČ: 284 28 943, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Městský soud v Praze (sąd miejski w Pradze), sekcja B, poz. 14463 (dalej: "dłużnik"); oraz
b) postawienia majątku dłużnika w stan likwidacji (dalej: "postanowienie").

Równocześnie powyższym postanowieniem na likwidatora powołano JUDr. Jiřinę Lužovą, adwokat, adres siedziby: Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 44686650.

Roszczenia wierzycieli wynikające z ksiąg rachunkowych dłużnika uważa się za zgłoszone. Wierzyciele zostaną powiadomieni o tym fakcie indywidualnie, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia upadłości. Termin ten upływa w dniu 18 maja 2018 r.

Wierzyciel, który nie zgadza się z kwotą lub charakterem roszczenia podanymi w powiadomieniu, o którym mowa w akapicie powyżej, może w terminie czterech miesięcy od daty ogłoszenia upadłości wnieść do likwidatora sprzeciw w formie pisemnej. Jeżeli tego nie zrobi, uznaje się, że zgadza się z informacjami podanymi w powiadomieniu. Termin ten upływa w dniu 19 lipca 2018 r. Wierzyciel, którego siedziba, centrala, miejsce zamieszkania lub pobytu znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może wnieść sprzeciw w języku urzędowym tego państwa. Sprzeciw należy opatrzyć nagłówkiem "Podání námitky proti výši pohledávky" ["Sprzeciw wobec kwoty roszczenia"] w języku czeskim. Jeżeli likwidator uzna, że treść sprzeciwu jest oczywista, rozpatrzy dany wniosek, nawet jeśli nie będzie on opatrzony odpowiednim nagłówkiem. Rozpatrzenie sprzeciwu, który wpłynął po terminie, nie jest obowiązkowe, chyba że jest oczywiste, że wniosek został oddany w terminie do organu, który miał obowiązek go doręczyć. Likwidator może zażądać, aby wierzyciel dostarczył tłumaczenie sprzeciwu na język czeski.

W terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania niniejszego wypisu z postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wierzyciel może zgłosić, że nie otrzymał powiadomienia zgodnie z par. 373 ust. 2 prawa upadłościowego. W zażaleniu należy podać wysokość roszczenia w stosunku do dłużnika w dniu ogłoszenia jego upadłości. Do zażalenia należy dołączyć urzędowo poświadczone kopie dokumentacji potwierdzającej kwotę określoną w zażaleniu, datę powstania roszczenia oraz jego charakter, a w szczególności, czy roszczenie jest roszczeniem wobec majątku dłużnika (par. 168 prawa upadłościowego), jest równorzędne z roszczeniem wobec majątku dłużnika (par. 169 prawa upadłościowego), jest roszczeniem z prawem do zaspokojenia z zabezpieczenia, jest inaczej zabezpieczonym roszczeniem lub jest roszczeniem zależnym (par. 172 ust. 2 prawa upadłościowego). Należy podać również ewentualne zastrzeżenie prawa własności. Wierzyciel, którego siedziba, centrala, miejsce zamieszkania lub pobytu znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może wnieść zażalenie w języku urzędowym tego państwa. Zażalenie należy opatrzyć nagłówkiem "Přihláška pohledávky" ["Zgłoszenie wierzytelności"] w języku czeskim. Jeżeli likwidator uzna, że treść zażalenia jest oczywista, rozpatrzy dany wniosek, nawet jeśli nie będzie on opatrzony odpowiednim nagłówkiem. Rozpatrzenie zażalenia, które wpłynęło po terminie, nie jest obowiązkowe, chyba że jest oczywiste, że zostało ono złożone w terminie do organu, który miał obowiązek je doręczyć. Likwidator może zażądać, aby wierzyciel dostarczył tłumaczenie zażalenia na język czeski.

JUDr. Jiřina Lužová, likwidator ERB bank, a.s., w likwidacji

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.