Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3392

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33
(C/2024/3392)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 1 .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA ZMIANY STANDARDOWEJ

"Sächsischer Landwein"

PGI-DE-A1303-AM01

Data przekazania informacji: 29 lutego 2024 r.

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1. Opis zmian

a) Opis wina/produktów sektora wina oraz właściwości analityczne lub organoleptyczne

DODANIE:

Wcześniej w punkcie dotyczącym praktyk enologicznych były wymienione minimalna naturalna zawartość alkoholu i minimalna naturalna masa moszczu. Ponieważ jednak specyfikacja produktu została przeformułowana, informacje te znajdują się obecnie w opisie win. Minimalna naturalna zawartość alkoholu pozostaje niezmieniona, natomiast usunięto odniesienie do masy moszczu.

W pkt 3.2 specyfikacji produktu dodaje się, co następuje:

"Wino:
Wszystkie odmiany winorośli5,9 % obj."

DODANIE:

Opis właściwości organoleptycznych win został podzielony na wina białe, wina różowe, wina Blanc de Noir, wina czerwone i wina Rotling, a także określono charakterystyczne właściwości każdego rodzaju wina.

b) Dopuszczone odmiany winorośli

Do tej pory w pkt 7 (który jest obecnie pkt 8) specyfikacji produktu wymieniono następujące odmiany winorośli:

Białe odmiany winorośli:

Bacchus, Gelber Muskateller, Roter Muskateller, Goldriesling, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Hibernal, Huxelrebe, Johanniter, Kanzler, Kerner, Kernling, Merzling, Morio Muskat, Müller Thurgau, Orion, Perle von Zala, Phoenix, Rieslaner, Ruländer, Saphira, Scheurebe, Siegerrebe, Sirius, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Roter Elbling, Roter Traminer, Auxerrois.

Czerwone odmiany winorośli:

Acolon, André, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Cabernet Cortis, Cabernet Dorsa, Cabernet Dorio, Cabernet Carbon, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Dakapo, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Regent, Saint Laurent.

DODANIE:

Dodano następujące odmiany:

Białe odmiany winorośli:

Bronner, Cabernet Blanc, Goldmuskateller, Muscaris, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvitage, Souvignier Gris, Viognier.

Czerwone odmiany winorośli:

Allegro, Cabernet Cantor, Cabernet Jura, Cabernet Sauvignon, Gamay Noir, Laurot, Nebbiolo, Pinotin, Piroso, Rondo, Satin Noir, Syrah.

Skreślono następujące zdanie:

"Odmiany winorośli, które oceniono jako nadające się do uprawy, mogą być również wykorzystywane do produkcji Landwein.".

c) Obowiązujące wymogi na mocy przepisów UE lub przepisów krajowych

Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania określono w pkt 10 (wcześniej pkt 8) specyfikacji produktu.

Tekst:

"Co najmniej 85 % winogron używanych do produkcji »Sächsischer Landwein« musi pochodzić z winnic znajdujących się na obszarze uprawy winorośli. Można używać wyłącznie zatwierdzonych odmian. Pozostałe winogrona muszą być uprawiane w Niemczech."

otrzymuje brzmienie:

"Skład Landwein: co najmniej 85 % winogron używanych do produkcji wina musi pochodzić z danego obszaru geograficznego. Pozostałe 15 % musi pochodzić z innego obszaru Landwein w Niemczech.".

DODANIE:

Zdanie "Oprócz istniejącej chronionej nazwy wina wino i produkty sektora wina muszą być opatrzone etykietą zawierającą określenie tradycyjne »Landwein«."

otrzymuje brzmienie:

"Wymóg umieszczenia na etykiecie określenia tradycyjnego »Landwein« zostaje spełniony poprzez wskazanie nazwy ChOG.".

d) Organ kontrolny

Zaktualizowano nazwy, adresy i obowiązki następujących organów i organów kontrolnych wymienionych w pkt 11 specyfikacji produktu.

DODANIE:

Saksonia

Nazwa i adres:

Urząd do spraw Środowiska, Rolnictwa i Geologii dla Kraju Związkowego Saksonia (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - LfULG)

Skrytka pocztowa 54 01 37

01311 Drezno

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3512612-0

Faks +49 3512612-1099

E-mail: lfulg@smekul.sachsen.de

Obowiązki:

Kontrole w związku z zezwoleniami na nowe i ponowne nasadzenia

Urząd do spraw Środowiska, Rolnictwa i Geologii dla Kraju Związkowego Saksonia jest odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli w związku z zezwoleniami na nowe i ponowne nasadzenia winorośli wydanymi przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności (BLE). Systematyczne kontrole na miejscu są przeprowadzane w nowo obsadzonych i ponownie obsadzonych winnicach, w których winogrona mogą być wykorzystywane do produkcji Landwein.

Brandenburgia

Nazwy i adresy:

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz) Referat 34

Lindenstraße 34a

14467 Poczdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3318667636

E-mail: poststelle@mluk.brandenburg.de

Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg) Budynek S

Henning-von-Tresckow-Straße 2-13

14467 Poczdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Faks +49 331866-5108

E-mail: poststelle@msgiv.brandenburg.de

Powiat Oberspreewald-Lausitz

Biuro Monitorowania Weterynarii i Żywności

Dubinaweg 1

01968 Senftenberg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3573870-4401

Faks +49 3573870-4410

E-mail: vet-amt@osl-online.de

Obowiązki:

Kontrole w związku z zezwoleniami na nowe i ponowne nasadzenia

Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu jest odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli w związku z zezwoleniami na nowe i ponowne nasadzenia winorośli wydanymi przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności (BLE). Systematyczne kontrole na miejscu są przeprowadzane w nowo obsadzonych i ponownie obsadzonych winnicach, w których winogrona mogą być wykorzystywane do produkcji wina Landwein lub wina z ChOG pochodzącego z obszaru produkcji wina Sächsischer Landwein/wina z ChOG.

Saksonia-Anhalt

Nazwy i adresy:

Urząd ds. Rolnictwa, Scalania Gruntów i Leśnictwa (Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten - ALFF) - Południe

Sekcja ds. Uprawy Winorośli

Müllnerstraße 59

06667 Weißenfels

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3443280

Faks +49 3443280-80

E-mail: ALFFWSF.poststelle@alff.mule.sachsen-anhalt.de

Urząd Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego (Landesamt für Verbraucherschutz) Freiimfelderstraße 68

06112 Halle / Saale

DEUTSCHLAND

Tel. +49 34556430

Faks +49 3455643403

E-mail: LAV-Poststelle@sachsen-anhalt.de

Obowiązki:

Kontrole w związku z zezwoleniami na nowe i ponowne nasadzenia

Urząd ds. Rolnictwa, Scalania Gruntów i Leśnictwa - Południe jest odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli w związku z zezwoleniami na nowe i ponowne nasadzenia winorośli wydanymi przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa i Żywności (BLE). Systematyczne kontrole na miejscu są przeprowadzane w nowo obsadzonych i ponownie obsadzonych winnicach, w których winogrona mogą być wykorzystywane do produkcji wina z ChOG "Sächsischer Landwein".

Przyjmowanie deklaracji i sprawdzanie wielkości zbiorów

Każdego roku do 15 stycznia każde gospodarstwo winiarskie musi zadeklarować do Urzędu ds. Rolnictwa, Konsolidacji Gruntów i Leśnictwa - Południe całkowitą wielkość zbiorów w podziale na odmiany winorośli i poziom jakości. W przypadku Landwein sprawdza się zadeklarowany plon z hektara.

Monitorowanie spełnienia wymogów zawartych w specyfikacji produktu

Spełnienie wymogów zawartych w specyfikacji produktu monitoruje wyżej wymieniony powiat za pomocą wyrywkowych kontroli przedsiębiorstw winiarskich. Kontrole te obejmują zazwyczaj wizyty na miejscu u producentów wina w części obszaru Landwein "Sächsischer Landwein" należącej do Saksonii-Anhalt bez wcześniejszego powiadomienia oraz weryfikację wszystkich etapów procesu dostarczania winogron, produkcji wina i wprowadzania do obrotu.

e) inne

Zmiany redakcyjne zgodne z wymogami unijnymi

Skreślono fragmenty powielające ogólne zasady lub obowiązujące przepisy i zastąpiono je odniesieniem do "obo- obowiązujących przepisów".

Dostosowano strukturę specyfikacji produktu do jednolitego dokumentu.

Granice obszaru pozostają niezmienione.

Sporządzono wykaz poszczególnych gmin, w tym jednostek katastralnych.

Dokładne granice obszaru są widoczne na mapach, na których zaznaczono winnice w tych gminach, z podziałem na działki. Mapy są dostępne pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

W kilku miejscach doprecyzowano związek z obszarem. Zmiany te uznaje się za zmiany standardowe zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33, ponieważ nie unieważniają one związku z obszarem geograficznym.

2. Powody, dla których wprowadzono zmiany

a) Opis wina/produktów sektora wina oraz właściwości analityczne lub organoleptyczne

Zawartość alkoholu dostosowano zgodnie z saksońskim rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o winie (SächsWeinRDVO). Rozporządzenie to obowiązuje od dawna i okazało się odpowiednie dla produktów pochodzących z obszaru objętego ChOG. Odniesienie do masy moszczu stało się nieaktualne w następstwie zmiany rozporządzenia w sprawie wina (WeinV) i w związku z tym zostało skreślone.

W większym stopniu uszczegółowiono opisy właściwości organoleptycznych win, aby lepiej odzwierciedlały właściwości poszczególnych produktów. Celem jest podkreślenie po pierwsze indywidualnych właściwości organoleptycznych produktów, a po drugie ich bardzo licznych aspektów.

b) Dopuszczone odmiany winorośli

Poprzedni wykaz odmian winorośli był niekompletny. Uzupełniono go, ponieważ w Saksonii uprawia się szeroką gamę odmian winorośli, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w specyfikacji produktu "Sächsischer Landwein".

Skutki zmiany klimatu oznaczają w szczególności konieczność uprawy nowych, odpornych odmian.

Odmiany wymienione po raz pierwszy są uprawiane i udowodniły już swoją przydatność. Wina produkowane z tych odmian spełniają wymogi specyfikacji produktu.

c) Obowiązujące wymogi na mocy przepisów UE lub przepisów krajowych

Postanowienia dotyczące etykietowania wymagają uzupełnienia, tak by odzwierciedlały obowiązujące przepisy.

d) Organ kontrolny

Poprzedni wykaz organów, w tym dane kontaktowe i odpowiednie obowiązki, był niekompletny i wymagał zmiany. W związku z tym dodano organy, które wykonują obowiązki kontrolne, oraz skorygowano tytuły i opisy odpowiednich obowiązków.

e) inne

Należy dokonać zmian redakcyjnych w celu zapewnienia zgodności z wymogami unijnymi.

Granice obszaru pozostają niezmienione.

Obszar ChOG "Sächsischer Landwein" musi być bardzo precyzyjnie wyznaczony, tak aby nie występowały niejasności. Ma to umożliwić producentom, właściwym organom i organom kontrolnym jednoznaczne określenie obszaru geograficznego. W tym celu wymagane są zarówno mapy przedstawiające precyzyjne wyznaczenie działek, jak i tabele zawierające wykaz wszystkich odnośnych działek.

W związku z tym wszystkie odnośne działki zostały wymienione w tabelach załączonych do specyfikacji produktu.

Dokładne granice obszaru są widoczne na mapach, na których zaznaczono winnice w przedmiotowych gminach, z podziałem na działki. Mapy są dostępne pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Doprecyzowano opis związku z obszarem geograficznym w celu dostosowania specyfikacji produktu do rzeczywistych warunków w terenie.

Uprzednio kategorie produktów sektora wina zostały wskazane jedynie w jednolitym dokumencie. W wyniku niniejszego wniosku zostaną one również wskazane w specyfikacji produktu. Jest to uzupełnienie o charakterze czysto redakcyjnym i w związku z tym uznaje się je za zmianę standardową.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa lub nazwy

Sächsischer Landwein

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChOG - chronione oznaczenie geograficzne

3. Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

4. Opis wina lub win

1. Wina białe

KRÓTKI OPIS

Barwa win białych przechodzi na ogół od jasnozielonej do intensywnie ciemnozłotej lub od bursztynowej do lekko czerwonawej. Wina te mają zwykle aromat świeżych, a nawet egzotycznych owoców, a czasami także kwiatów lub przypraw korzennych. W zależności od sposobu dojrzewania mogą w nich również występować subtelne lub wyraźne związki fenolowe oraz aromaty palone lub drzewne. Cechuje je zwykle smak sięgający od delikatnego po wyrazisty, czasami również mineralny, oraz struktura kwasowości przechodząca od eleganckiej po rasową.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna kwasowość ogólna

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

2. Wina różowe

KRÓTKI OPIS

Wina różowe mają zwykle barwę przechodzącą od delikatnie do wyraźnie jasnoczerwonej. Cechują się zwykle owocowym aromatem z nutami czerwonych i białych owoców jagodowych lub owoców. Wina te mogą mieć również lekko egzotyczne i korzenne aromaty oraz aromaty palone lub drzewne. Charakteryzuje je zwykle smak sięgający od delikatnego po bogaty oraz kwasowość przechodząca od miękkiej po orzeźwiającą.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna kwasowość ogólna

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

3. Wina Blanc de Noir

KRÓTKI OPIS

Wina Blanc de Noir mają barwę wina białego. Wina te są zwykle owocowe i świeże, z nutami owoców jagodowych, a czasami również kwiatowym lub korzennym posmakiem. Charakteryzuje je zwykle smak sięgający od delikatnego po bogaty oraz kwasowość przechodząca od miękkiej po orzeźwiającą.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna kwasowość ogólna

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

4. Wina czerwone

KRÓTKI OPIS

Wina czerwone mają zwykle barwę od jasnoczerwonej po ciemnorubinową aż po ciemnofioletową, niekiedy nawet niebieskawą, czasami z brązowawymi odcieniami. Ich aromaty są zwykle owocowe z nutami jagód, mogą pojawić się w nich również nuty korzenne, ziemiste i czekoladowe. W zależności od sposobu dojrzewania mogą w nich również występować subtelne lub wyraźne związki fenolowe oraz aromaty palone lub drzewne. Cechuje je zwykle smak sięgający od delikatnego po bogaty oraz struktura kwasowości przechodząca od aksamitnie miękkiej po umiarkowaną.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna kwasowość ogólna

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

5. Wina Rotling

KRÓTKI OPIS

Wina Rotling to wina wytwarzane z mieszanki winogron białych i czerwonych lub ich moszczu. Mają zwykle barwę przechodzącą od delikatnie do głęboko jasnoczerwonej, niekiedy nawet łososiowoczerwoną. Ich aromat jest zwykle owocowy lub czasami korzenny z nutami owoców jagodowych, owoców ziarnkowych i cytrusowych. Cechuje je zwykle smak sięgający od delikatnego po bogaty oraz żywa struktura kwasowości.

Jeżeli chodzi o analityczne cechy charakterystyczne, w przypadku których nie podano danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Ogólne cechy analityczne

- Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

- Minimalna kwasowość ogólna

- Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

- Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

5. Praktyki winiarskie

5.1. Szczególne praktyki enologiczne

1.

Szczególne praktyki enologiczne

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

2.

Odpowiednie ograniczenia dotyczące produkcji win

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

3.

Praktyka uprawy

Zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

5.2. Maksymalna wydajność

1.

80 hektolitrów z hektara

6. Wyznaczony obszar geograficzny

W Saksonii do obszaru objętego ChOG "Sächsischer Landwein" należą winnice w następujących gminach (jednostkach katastralnych) i ich częściach:

Dresden Stadt (01067, 01069, 01097, 01099, 01109, 01127, 01129, 01139, 01156, 01157, 01159, 01169, 01187, 01189, 01217, 01219, 01237, 01239, 01257, 01259, 01277, 01279, 01307, 01309, 01324, 01326, 01328), Radebeul Stadt (01445), Moritzburg (01468), Priestewitz (01561), Hirschstein (01594), Nünchritz (01612), Lommatzsch Stadt (01623), Coswig Stadt (01640), Meißen Stadt (01662), Diera-Zehren (01665), Käbschütztal (01665), Klipphausen (01665), Nossen Stadt (01683), Niederau (01689),Weinböhla (01689), Freital Stadt (01705), Wilsdruff Stadt (01723), Pirna Stadt (01796), Struppen (01796), Heidenau Stadt (01809), Stadt Wehlen Stadt (01829).

Glashütte (01612), Ostritz (02899), Radeburg (01471), Leuben-Schleinitz (01683), Lommatzsch (01623), Stauchitz (01594), Strehla (01616), Bautzen (02625), Dresden (01109; 01156; 01187; 01189; 01217; 01239; 01257; 01259; 01326; 01328), Wermsdorf (04779), Diera-Zehren (01665), Hohenstein-Ernsthal (09337), Heynitz (01683), Käbschütztal (01665), Ketzerbachtal (01623), Moritzburg (01468), Nossen (01683), Wilsdruff (01723), Wehlen (01829), Dohna (01809), Pirna (01796), Tharandt (01737), Großenhain (01558), Hirchstein (01594), Nünchritz (01612), Ebersbach (01561), Glaubitz (01728), Zabeltitz (1561), Thiendorf (01561), Frohburg (04654), Lam- pertswalde (01561), Naunhof (04683), Priestewitz (01561), Reinersdorf (01561), Riesa (01587; 01589; 01591; 01594), Röderaue (01609), Zeithain (01619), Königsbrück (01936), Schönfeld (01561), Ottendorf-Okrilla (01458), Erlau (09306), Langebrück (01465), Oschatz (04758), Großweitzschen (04720), Elstra (01920), Mohorn (01723), Ostrau (04749), Roßwein (04741), Mittelherwigsdorf (02763), Bannewitz (01728), Freital (01705) i Kreischa (01731).

Dokładne granice obszaru można znaleźć pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

W Saksonii-Anhalt i Brandenburgii do obszaru objętego ChOG "Sächsischer Landwein" należą winnice w następujących gminach (jednostkach katastralnych) i ich częściach:

W Brandenburgii gmina Schlieben (04936) w powiecie Elbe-Elster i gmina Ortrand (01990) w powiecie Oberspreewald-Lausitz. W Saksonii-Anhalt, a w konkretnie w gminie Jessen (06917) w powiecie Wittenberg, podjednostki katastralne 3, 4 i 6 w jednostce katastralnej Jessen, podjednostki katastralne 1 i 8 w jednostce katastralnej Kleindrö- ben oraz podjednostka katastralna 2 w jednostce katastralnej Schweinitz.

Dokładne granice obszaru można znaleźć pod adresem www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

7. Odmiany winorośli

Acolon

Allegro

André

Auxerrois - Auxerrois Blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Blauer Frühburgunder - Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Limberger - Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt - Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Cantor

Cabernet Carbon

Cabernet Cortis

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Chardonnay

Dakapo

Domina

Dornfelder

Dunkelfelder

Gamay Noir

Gelber Muskateller

Goldmuskateller - Muskateller

Goldriesling

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner - Veltliner

Helios

Hibernal

Huxelrebe - Huxel

Johanniter

Kanzler

Kerner

Kernling

Laurot

Merlot

Merzling

Monarch

Morio Muskat

Muscaris

Müller Thurgau - Rivaner

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nebbiolo

Orion

Perle von Zala - Zala Gyoengye

Phoenix - Phönix

Pinotin

Piroso

Regent

Rieslaner

Rondo

Roter Elbling - Elbling Rouge

Roter Muskateller - Muskateller, Muscat, Moscato

Roter Riesling

Roter Traminer - Clevner, Traminer

Ruländer - Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

Saphira

Satin Noir

Sauvignac

Sauvignon Blanc - Muskat Silvaner

Sauvitage

Scheurebe

Siegerrebe

Sirius

Solaris

Souvignier Gris

Syrah

Viognier

Weißer Burgunder - Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Elbling - Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel - Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling - Riesling Renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

8. Opis związku lub związków

Około 95 % winnic na obszarze Sächsischer Landwein znajduje się w na terenie doliny Łaby między Pirną a Dasbar- Seußlitz, na obu brzegach Łaby. Winogrona rosną w osłoniętych dolinach Łaby i jej dopływów. Są zazwyczaj sadzone na zboczach doliny Łaby skierowanych na południe (z których niektóre są klasyfikowane jako strome zbocza) oraz na sąsiednich płaskich i lekko nachylonych obszarach. Pozostałe winnice - położone poza doliną Łaby w Saksonii, Saksonii-Anhalt i Brandenburgii - to winnice tradycyjnie wykorzystywane do uprawy winorośli. Ze względu na bliskość geograficzną winnice te zostały przypisane do saksońskiego obszaru uprawy w momencie tworzenia obszarów uprawy winorośli w Niemczech. Winnice są zwrócone głównie na południe.

W dolinie Łaby występują zróżnicowane podłoża geologiczne. W głównej fazie fałdowania Rudaw w okresie dolnego karbonu skały z masywu granitowo-sjenitowego Meißner zostały wypchnięte na powierzchnię i stanowią obecnie znaczną część skał widocznych w dorzeczu Łaby. Pochodzące z okresu górnej kredy warstwy piaskowca i gezy oraz gleby wietrzeniowe często osiągały dużą grubość w dolinie Łaby i częściowo pokrywały warstwy sjenitu. Te z kolei były częściowo pokryte również osadami lodowcowymi i polodowcowymi, takimi jak lessy, gliny i piaski rzeczne. W związku z tym różne winnice w Saksonii charakteryzują się bardzo różnymi rodzajami gleby.

Obszar Sächsischer Landwein jest położonym najbardziej na północnym wschodzie obszarem Landwein w Niemczech. Wpływ klimatu kontynentalnego jest już silnie odczuwalny na tym obszarze, z wyraźnymi okresami lata i zimy. W szczególności różnice w wyraźnym cieple w ciągu dnia i chłodzie w nocy, które są typowe dla klimatu kontynentalnego, a także długie nasłonecznienie latem i jesienią mają kluczowe znaczenie dla jakości win Sächsischer Landwein i nadają im specyficzny charakter.

Średnia roczna temperatura w ciągu dnia wynosi 9,4 °C, przy opadach wynoszących 663 mm i średnio 1 663 godzinach nasłonecznienia rocznie (źródło: Deutscher Wetterdienst (niemiecka służba meteorologiczna), stacja meteorologiczna Dresden-Klotzsche, okres odniesienia 1981-2010).

Ponieważ rozdrobniona struktura i strome zbocza ograniczają zastosowanie maszyn w winnicach, pielęgnacja winorośli wymaga dużego nakładu pracy. Ma to stabilizujący wpływ na plony i przyczynia się w znacznym stopniu do podniesienia jakości zbiorów pod względem naturalnej minimalnej zawartości alkoholu, kształtowania się aromatów oraz równowagi kwasowej win. Wpływ człowieka jest oparty na podtrzymywanej od tysięcy lat tradycji uprawy winorośli.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Skład Landwein: co najmniej 85 % winogron używanych do produkcji wina musi pochodzić z danego obszaru geograficznego. Pozostałe 15 % musi pochodzić z innego obszaru Landwein w Niemczech.

Link do specyfikacji produktu

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein

1 Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.