Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.112.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2006 r.

Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym(1)(2)

(2006/C 112/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 12 maja 2006 r.)

HISZPANIA

Cofnięte licencje na prowadzenie działalności

Kategoria A: Licencje na prowadzenie działalności bez ograniczeń zawartych w art. 5 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2407/92

Nazwa przewoźnika lotniczegoAdres przewoźnika lotniczegoMający pozwolenie na przewózDecyzja obowiązuje od
GESTAVI, S.L.Avda. Alejandro Roselló, 15, 6° E-07002 Palma de Mallorcapasażerowie, przesyłki pocztowe, ładunek7.4.2006

______

(1) Dz.U. L 240 z 24.8.1992, str. 1.

(2) Przekazane Komisji Europejskiej przed 31.8.2005.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.