Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Finlandię o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w... - OpenLEX

Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Finlandię o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 ust. 6 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.201.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Finlandię o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 ust. 6 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

(2017/C 201/03)

(Dz.U.UE C z dnia 24 czerwca 2017 r.)

W dniu 8 maja 2017 r. przyjęta została decyzja Komisji C(2017) 2908 w sprawie powiadomienia przez Finlandię o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 1 .

Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej:

https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee

1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.