Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.33E.180

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2013 r.

Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej

P7_TA(2011)0335

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przygotowań do wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej w grudniu 2011 r.

(2013/C 33 E/18)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lutego 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, która weszła w życie w 1997 r. i została przedłużona do czasu zastąpienia jej nową umową,
uwzględniając trwające negocjacje dotyczące nowej umowy określającej nowe, kompleksowe ramy dla stosunków UE-Rosja, a także uwzględniając zainicjowane w 2010 r. partnerstwo na rzecz modernizacji,
uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji oraz stosunków między UE a Rosją, w szczególności rezolucje: z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczytu UE-Rosja(1), z dnia17 lutego 2011 r. w sprawie rządów prawa w Rosji(2), z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyników szczytu UE-Rosja(3), z dnia 12 listopada 2009 r.(4) w sprawie przygotowań do szczytu UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r., a także rezolucje z dnia 17 września 2009 r.: w sprawie zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji(5) oraz w sprawie zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego(6),
uwzględniając konsultacje UE i Rosji dotyczące praw człowieka, których ostatnia tura odbyła się w dniu 4 maja 2011 r.,
uwzględniając decyzję rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2011 r., by odrzucić wniosek w sprawie oficjalnej rejestracji Partii Wolności Narodowej (PARNAS), a także uwzględniając poprzednie podobne przypadki, co uniemożliwi tym partiom wzięcie udziału w wyborach,
uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie rejestracji partii w Rosji,
uwzględniając obowiązek przestrzegania zasad demokracji, wynikający z członkostwa Rosji w Radzie Europy oraz z faktu, iż jest ona sygnatariuszem europejskiej konwencji praw człowieka,
uwzględniając wynik szczytu UE-Rosja, który odbył się w Niżnym Nowogrodzie w dniach 9-10 czerwca 2011 r.,
uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,
A.
mając na uwadze, że pluralizm polityczny stanowi jedną z podstaw demokracji i nowoczesnego społeczeństwa oraz jest źródłem prawomocności ustroju politycznego,
B.
mając na uwadze, że w dniu 12 kwietnia 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wyraził krytyczne uwagi na temat utrudnionych procedur rejestracji partii politycznych w Rosji, co pozostaje w sprzeczności z europejską konwencją praw człowieka,
C.
mając na uwadze, że obserwatorzy Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przebywali w Rosji podczas wyborów parlamentarnych w 2003 r. i zalecili, by standardowa misja OBWE rozpoczęła pracę na sześć tygodni przed wyborami oraz by w jej skład weszło 60 stałych obserwatorów i 400 obserwatorów czasowych,
D.
mając na uwadze, że rozwój sytuacji w dziedzinie przestrzegania i ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej oraz stosowania się do wspólnie uzgodnionych zasad, przepisów i procedur demokratycznych nadal daje powody do niepokoju; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest pełnoprawnym członkiem Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz ONZ, w związku z czym zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, do czego nawołują te organizacje,
1.
potwierdza przekonanie, że Rosja jest nadal jednym z najważniejszych partnerów Unii Europejskiej w zakresie nawiązywania współpracy strategicznej, który nie tylko ma zbieżne interesy gospodarcze i handlowe, ale także ten sam cel, jakim jest ścisła współpraca we wspólnym sąsiedztwie oraz na szczeblu światowym;
2.
potwierdza swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2011 r. podjętą na szczycie UE-Rosja w Niżnym Nowogrodzie;
3.
ubolewa nad decyzją władz rosyjskich o odmowie zarejestrowania Partii Wolności Narodowej (PARNAS) w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 r.; apeluje do władz Rosji o zagwarantowanie wolnych i sprawiedliwych wyborów oraz o cofnięcie wszystkich decyzji i przepisów sprzecznych z tą zasadą;
4.
jest nadal zaniepokojony trudnościami, jakie napotykają partie polityczne w zakresie przedwyborczej rejestracji, które to trudności skutecznie zmniejszają konkurencję polityczną w Rosji, ograniczają wybór uprawnionych do głosowania obywateli i pokazują, że w kraju tym nadal istnieją realne przeszkody utrudniające osiągnięcie pluralizmu politycznego;
5.
podkreśla, że wybory do Dumy Państwowej powinny być przeprowadzone w oparciu o standardy wyborcze określone przez Radę Europy i OBWE; wzywa władze Rosji, aby zezwoliły OBWE/ Radzie Europy na długofalową misję obserwacji wyborów oraz by od jak najwcześniejszego etapu w pełni z tą misją współpracowały, a także apeluje do wysokiej przedstawiciel/ wiceprzewodniczącej, aby nalegała na powołanie w tym celu misji; nawołuje rzeczoną misję obserwacyjną do ścisłej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i z grupami monitorującymi;
6.
potępia nałożenie w dniu 5 lipca 2011 r. na Borysa Niemcowa 6-miesięcznego zakazu opuszczania kraju i wzywa do natychmiastowego zniesienia tego zakazu.
7.
wyraża zaniepokojenie propozycją projektu ustawy, która będzie omawiana w Dumie i która pozwoliłaby rosyjskim sądom ignorować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w niektórych dziedzinach, takich jak inicjatywa sprzeczna z podstawowymi zasadami europejskiej konwencji praw człowieka; wyraża zadowolenie z podjętej ostatnio przez Dumę Państwową decyzji o tym, iż projekt ten nie będzie na razie rozpatrywany i ma nadzieję, że Duma Państwowa ostatecznie odrzuci tę inicjatywę.
8.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, OBWE, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.
______

(1) Tekst przyjęty w tym dniu, P7_TA(2011)0268.

(2) Tekst przyjęty w tym dniu, P7_TA(2011)0066.

(3) Tekst przyjęty w tym dniu, P7_TA(2010)0234.

(4) Dz.U. C 271 E z 7.10.2010, s. 2.

(5) Dz.U. C 224 E z 19.8.2010, s. 27.

(6) Dz.U. C 224 E z 19.8.2010, s. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.