Przepisy dotyczące konkurencji w zakresie ogólnych umów o współpracę.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.99E.112

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2012 r.

Przepisy dotyczące konkurencji w zakresie ogólnych umów o współpracę

P7_TA(2010)0447

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie przeglądu zasad konkurencji w odniesieniu do współpracy horyzontalnej

(2012/C 99 E/20)

(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2012 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 101 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 1 i art. 105 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 Rady z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych(1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2658/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień specjalizacyjnych(2) (rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące porozumień specjalizacyjnych, dalej nazywane "rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie specjalizacji"),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2659/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o badaniach i rozwoju(3) (rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące porozumień o badaniach i rozwoju, dalej nazywane "rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie badań i rozwoju"),
uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień specjalizacyjnych (nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące porozumień specjalizacyjnych, dalej nazywane "projektem nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie specjalizacji"), opublikowany do wglądu na stronie internetowej Komisji w dniu 4 maja 2010 r.,
uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o badaniach i rozwoju (nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące porozumień o badaniach i rozwoju, dalej nazywane "projektem nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie badań i rozwoju"), opublikowany do wglądu na stronie internetowej Komisji w dniu 4 maja 2010 r.,
uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących stosowania art. 81 Traktatu o UE do porozumień o współpracy horyzontalnej (dalej nazywany "wytycznymi horyzontalnymi")(4),
uwzględniając projekt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych dotyczących stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do porozumień o współpracy horyzontalnej (dalej nazywany "projektem nowych wytycznych horyzontalnych"), opublikowany do wglądu na stronie internetowej Komisji w dniu 4 maja 2010 r.,
uwzględniając opinie różnych zainteresowanych stron przesłane Komisji w okresie konsultacji społecznych i opublikowane na stronie internetowej Komisji,
uwzględniając debatę między komisarzem J. Almunią a członkami Komisji Gospodarczej i Monetarnej w dniu 6 lipca 2010 r.,
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za rok 2008(5),
uwzględniając pytanie z dnia 28 września 2010 r. skierowane do Komisji na temat przeglądu zasad konkurencji w odniesieniu do współpracy horyzontalnej (O-0131/2010 - B7-0565/2010),
uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,
A.
mając na uwadze, że zarówno rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie specjalizacji, jak i rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie badań i rozwoju wygasną w dniu 31 grudnia 2010 r.; mając na uwadze, że Komisja rozpoczęła proces przeglądu obu tych rozporządzeń i towarzyszących im wytycznych,
B.
mając na uwadze, że od czasu przyjęcia obu rozporządzeń i wytycznych horyzontalnych nastąpiły istotne zmiany legislacyjne, w szczególności przyjęcie w 2003 r. pakietu modernizacyjnego, który wprowadził konieczność dokonywania przez przedsiębiorstwa samodzielnej oceny zawieranych przez nie porozumień,
C.
mając na uwadze, że w ostatnich latach Komisja zdobyła doświadczenie w zakresie stosowania tych przepisów oraz że obecnie istnieje nowy, wymagający kodyfikacji zbiór przepisów opartych na orzecznictwie Komisji i Trybunału Sprawiedliwości,
D.
mając na uwadze, że dobrą praktykę stanowi także uczenie się na doświadczeniach krajowych organów UE ds. konkurencji i organów ds. konkurencji na całym świecie; mając na uwadze, że zaleca się - szczególnie w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego - podejmowanie prób ustalenia zbieżnych zasad konkurencji na całym świecie, gdyż wiele porozumień i praktyk podlega różnym porządkom prawnym,
1.
z zadowoleniem zauważa, że Komisja rozpoczęła dwie różne akcje konsultacji społecznych w związku z przeglądem zasad konkurencji mających zastosowanie do porozumień o współpracy horyzontalnej; podkreśla znaczenie słuchania i uwzględniania, na ile tylko to możliwe, poglądów zainteresowanych stron w procesie decyzyjnym w celu osiągnięcia realistycznych i zrównoważonych ram regulacyjnych;
2.
wzywa Komisję, aby przy zakończeniu procedury przeglądowej jasno wskazała, w jaki sposób uwzględniła opinie zainteresowanych stron;
3.
docenia fakt, że Komisja na wczesnym etapie przesłała Parlamentowi projekt przepisów; zachęca Komisję do dalszej proaktywnej współpracy z Parlamentem w duchu otwartości; z zadowoleniem przyjmuje okazaną przez komisarza J. Almunię gotowość do debaty nad projektem przepisów z członkami Komisji Gospodarczej i Monetarnej;
4.
przypomina o znaczeniu pewności prawa; docenia fakt, że w związku z drugimi konsultacjami społecznymi Komisja opracowała "najczęściej zadawane pytania" w celu zwrócenia uwagi na najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie przepisów; wzywa Komisję, aby po przyjęciu ostatecznych nowych ram regulacyjnych opracowała streszczenie i nowe "najczęściej zadawane pytania" w celu szczegółowego objaśnienia ostatecznych ram podmiotom rynkowym;
5.
podkreśla znaczenie dwóch rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych w dziedzinie współpracy horyzontalnej z punktu widzenia analizy porozumień wchodzących w zakres ich stosowania;
6.
zauważa, że wprawdzie podejście oparte na zdefiniowaniu bezpiecznej przystani na podstawie udziału rynkowego nie jest doskonałe, jednak odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą i jest dość łatwe do zrozumienia i stosowania; zgadza się, że porozumienia horyzontalne zazwyczaj budzą więcej obaw dotyczących konkurencji niż porozumienia wertykalne, i w związku z tym rozumie, że Komisja utrzymuje bardziej restrykcyjne podejście do określania progu udziału rynkowego w przypadku porozumień horyzontalnych;
7.
zauważa jednak, że większość porozumień o współpracy horyzontalnej nie wchodzi w zakres stosowania tych dwóch rozporządzeń o wyłączeniach grupowych; zwraca się do Komisji o przeanalizowanie, czy z punktu widzenia zainteresowanych stron i z punktu widzenia celu polegającego na utrzymywaniu skutecznej konkurencji korzystne byłoby wprowadzenie nowych specjalnych rozporządzeń o wyłączeniach grupowych, aby objąć szczególne rodzaje porozumień horyzontalnych dotyczących dziedzin innych niż badania i rozwój oraz specjalizacja; jeżeli wynik okaże się pozytywny, wzywa Komisję, aby wystąpiła do Rady o odpowiednią zgodę na przyjęcie tych nowych rodzajów rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych, po konsultacji z Parlamentem;
8.
wyraża pogląd, że wytyczne horyzontalne są dla przedsiębiorstw użytecznym narzędziem analizy i samodzielnej oceny - na podstawie wyrafinowanego podejścia gospodarczego - czy dane porozumienie o współpracy horyzontalnej narusza art. 101 ust. 1 TFUE;
9.
w związku z tym docenia, że nowe wytyczne horyzontalne uwzględniają konieczność samodzielnej oceny wprowadzoną w rozporządzeniu (WE) nr 1/2003 i dostarczają jasnych wskazówek dotyczących skomplikowanych rozwiązań takich jak przedsięwzięcia joint venture i porozumienia obejmujące więcej niż jeden rodzaj współpracy; jest zdania, że takie podejście nie powinno jednak prowadzić do bardziej skomplikowanych ram regulacyjnych;
10.
w tym kontekście przypomina o zasadzie lepszego stanowienia prawa, zakładającej poprawę jakości tworzenia tekstów legislacyjnych i regulacyjnych przez stosowanie jasnego i precyzyjnego języka; w związku z tym opowiada się za bardzo jasnymi i łatwymi w odbiorze wytycznymi, obejmującymi bardziej konkretne przykłady, w stosownych przypadkach, zgodnie z życzeniem niektórych zainteresowanych stron;
11.
z zadowoleniem przyjmuje nowy rozdział dotyczący wymiany, zawarty w nowym projekcie wytycznych horyzontalnych; zauważa, że jest to kwestia sensytywna w stosunkach między konkurentami oraz że dla przedsiębiorstw istotna jest możliwość określenia, którymi informacjami można się dzielić, nie powodując ograniczenia konkurencji, szczególnie w obecnym kontekście samodzielnej oceny porozumień;
12.
z zadowoleniem przyjmuje przegląd rozdziału dotyczącego standaryzacji w projekcie nowych wytycznych horyzontalnych oraz miejsce, jakie zajmują w nim kwestie środowiskowe; przypomina o wyraźnych korzyściach płynących z przejrzystego procesu określania standardów; w związku z tym docenia przepisy mające na celu zajęcie się nieodłączną niepewnością związaną z istnieniem praw własności intelektualnej w tym kontekście oraz warunkami handlowymi, które byłyby stosowane przy ich licencjonowaniu; uważa, że istotne znaczenie ma unikanie sporów przy przyjmowaniu standardów;
13.
podkreśla znaczenie przestrzegania praw własności intelektualnej, które zdecydowanie przyczyniają się do innowacyjności; przypomina, że potencjał innowacyjny ma kluczowe znaczenie dla budowy konkurencyjnej gospodarki i dla realizacji celów UE 2020; popiera zapobieganie wszelkim naruszeniom praw własności intelektualnej m.in. przez przepisy dotyczące konkurencji;
14.
uważa jednak, że ta kwestia musi być rozważana w kontekście szerszych konkretnych ram regulacyjnych, a nie tylko w kontekście polityki konkurencji; podkreśla, że ten rozdział nowego projektu wytycznych horyzontalnych powinien być traktowany jako element zintegrowanych ram regulacyjnych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej;
15.
zgadza się z Komisją, że wszystkie strony zawierające porozumienia w dziedzinie badań i rozwoju muszą przedtem ujawnić wszystkie prawa własności intelektualnej, które przysługują im w danej chwili i których udzielenie jest oczekiwane, o ile są one istotne z punktu widzenia korzystania z wyników porozumienia przez pozostałe strony;
16.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
______

(1) Dz.U. L 285 z 29.12.1971, s. 46.

(2) Dz.U. L 304 z 5.12.2000, s. 3.

(3) Dz.U. L 304 z 5.12.2000, s. 7.

(4) Dz.U. C 3 z 6.1.2001, s. 2.

(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0050.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.