Przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywanie przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji... - OpenLEX

Przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywanie przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 2012/2069(ACI).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.353E.156

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

Przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywanie przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

P7_TA(2012)0339

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 2012/2069(ACI)

(2013/C 353 E/25)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2013 r.)

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Parlamentu z dnia 10 kwietnia 2012 r.,

– uwzględniając projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,

– uwzględniając art. 1 akapit drugi oraz art. 2, 6, 10 i 11 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 15 i 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 5 i art. 9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2011 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 104 ust. 7 Regulaminu) w latach 2009-2010 2 , w szczególności jej art. 12,

– uwzględniając art. 23 ust. 12 i art. 127 ust. 1 Regulaminu, jak również załącznik VIII do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0245/2012),

A. mając na uwadze, że przejrzystość i dostęp do wszystkich odpowiednich dokumentów i informacji stanowią podstawę i warunek konieczny demokracji, a w szczególności umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu wykonywanie swojej działalności na rzecz społeczeństwa, jak to przewidziano w traktatach,

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony zaostrza wymogi dotyczące przejrzystości i prawa obywateli do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez Unię; mając na uwadze, że ograniczenia prawa Parlamentu i jego posłów do dzielenia się odpowiednimi informacjami z opinią publiczną muszą stanowić jasno określone i uzasadnione wyjątki,

C. mając na uwadze, że traktaty, a konkretnie art. 13 ust. 2 TUE, uznaje zasadę lojalnej współpracy między instytucjami Unii,

D. mając na uwadze, że art. 14 ust. 1 TUE stanowi, że Parlament Europejski pełni, wspólnie z Radą, funkcje prawodawczą i budżetową oraz że pełni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w traktatach, a także mając na uwadze, że w celu skutecznego pełnienia funkcji powierzonych mu na mocy traktatu Parlament musi mieć dostęp do odpowiednich dokumentów Rady,

E. mając na uwadze, że traktaty zobowiązują Radę do zasięgnięcia opinii lub uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego przed przyjęciem określonych aktów prawnych,

F. mając na uwadze, że art. 218 ust. 10 TFUE wymaga, by Parlament Europejski był natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury związanej z umowami międzynarodowymi,

G. mając na uwadze, że zasady dotyczące utajniania i odtajniania dokumentów unijnych powinny zostać określone w drodze rozporządzeń przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 15 ust. 3 TFUE 3 ,

H. mając na uwadze, że porozumienie ramowe dotyczące stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską 4 już określa zasady dotyczące przekazywania Parlamentowi poufnych informacji przez Komisję,

I. mając na uwadze, że decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. 5 określa przepisy regulujące postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim,

J. mając na uwadze, że Konferencja Przewodniczących wyznaczyła zespół negocjacyjny do prowadzenia rozmów z Radą Unii Europejskiej na temat trzech konkretnych kwestii: włączania tabel korelacji do dyrektyw unijnych, zasad uczestnictwa Parlamentu w konferencjach międzynarodowych oraz dostępu do niejawnych dokumentów Rady; mając na uwadze, że kwestie tabel korelacji i uczestnictwa Parlamentu w konferencjach międzynarodowych zostały w międzyczasie ustalone 6 ,

1. uważa porozumienie dotyczące przekazywania Parlamentowi i przetwarzania przez niego posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ("porozumienie") za niezbędny instrument umożliwiający Parlamentowi pełne wykonywanie swoich uprawnień i funkcji; wskazuje, że porozumienie to nie narusza przepisów dotyczących dostępu do dokumentów przyjętych zgodnie z art. 15 ust. 3 TFUE;

2. zwraca uwagę na fakt, że o ile zakres porozumienia dotyczy informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, to umowy międzynarodowe zawierane na mocy art. 218 ust. 6 TFUE, które nie odnoszą się wyłącznie do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (umowy "mieszane"), są objęte tym porozumieniem, w tym wszystkie ich części, które wchodzą w zakres wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; podkreśla ponadto, że do czasu przyjęcia innych ustaleń, dostęp Parlamentu do wszelkich informacji niejawnych odnoszących się wyłącznie do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nadal będzie podlegał ustaleniom na mocy doraźnej decyzji Rady lub porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 20 listopada 2002 r. dotyczącego dostępu Parlamentu Europejskiego do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony 7 ("porozumienie międzyinstytucjonalne z 2002 r.");

3. w tym kontekście zwraca uwagę na oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do porozumienia, które stanowi, że przegląd porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 r. powinien rozpocząć się w 2012 r. i uwzględnić doświadczenia zdobyte przy wdrażaniu zarówno porozumienia, jak i porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 r.;

4. ubolewa nad faktem, że porozumienie międzyinstytucjonalne z 2002 r. nie mogło określić bardziej szczegółowych kryteriów w odniesieniu do dostępu do informacji niejawnych dotyczących WPZiB niż przyjmowanie decyzji ad hoc; podkreśla w związku z tym, że niezwykle istotne jest, aby Parlament Europejski i Rada podjęły negocjacje w celu zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2002 r., tak aby dostosować je do reform przeprowadzonych od tego czasu, a także do obecnej sytuacji;

5. z zadowoleniem przyjmuje dołączone do porozumienia oświadczenie dotyczące klauzuli tajności dokumentów; ubolewa jednak, że w przeciwieństwie do porozumienia ramowego między Komisją a Parlamentem przedmiotowe porozumienie nie określa szczegółowej procedury, jaką należy stosować w razie wątpliwości dotyczących poufnego charakteru danej informacji lub odpowiedniego poziomu klauzuli tajności;

6. z zadowoleniem przyjmuje szczególnie następujące elementy porozumienia:

– rozróżnienie w zakresie wykorzystywania i przechowywania dokumentów w zależności od poziomu klauzuli tajności;

– rozróżnienie procedur w odniesieniu do poświadczenia bezpieczeństwa posłów i pracowników w zależności od poziomu klauzuli tajności, zgodnie z którym posłowie nie będą podlegali poświadczeniu bezpieczeństwa w związku z dokumentami poniżej poziomu klauzuli "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" lub jej odpowiednika, tak jak ma to miejsce w przypadku wyżej wspomnianego porozumienia ramowego między Parlamentem a Komisją;

– uwzględnienie w porozumieniu dokumentów opatrzonych klauzulą "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET" lub jej odpowiednikiem, tak jak ma to miejsce w przypadku wyżej wspomnianego porozumienia ramowego między Parlamentem a Komisją;

– fakt, że dostęp do dokumentów może być, w odpowiednim przypadku, przyznany również sprawozdawcom, kontrsprawozdawcom lub wszystkim bądź niektórym członkom zainteresowanej komisji;

– postanowienia dotyczące ścisłej współpracy między Parlamentem a Radą w celu zapewnienia jednakowych poziomów ochrony dokumentów niejawnych;

7. zwraca się do Prezydium zgodnie z art. 23 ust. 12 Regulaminu Parlamentu, by dostosowało swoją wspomnianą wyżej decyzję z dnia 6 czerwca 2011 r. w celu uwzględnienia porozumienia;

8. zatwierdza zawarcie porozumienia w formie znajdującej się w załączniku i postanawia załączyć je do Regulaminu Parlamentu;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania porozumienia wraz z przewodniczącym Rady;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji tytułem informacji.

ZAŁĄCZNIK

POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i przetwarzania przez parlament Europejski posiadanych przez radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA,

mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 14 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że Parlament Europejski ma pełnić, wspólnie z Radą, funkcję prawodawczą i budżetową oraz że ma pełnić także funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach.

(2) Art. 13 ust. 2 TUE stanowi, że każda instytucja ma działać w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich określonych. Postanowienie to przewiduje również, że instytucje mają ze sobą lojalnie współpracować. Art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski i Rada mają, między innymi, ustalać warunki współpracy i że w tym celu mogą one, w poszanowaniu Traktatów, zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne, które mogą mieć charakter wiążący.

(3) Traktaty oraz, w stosownych przypadkach, inne właściwe przepisy stanowią, że w ramach specjalnej procedury ustawodawczej albo na mocy innych procedur decyzyjnych Rada ma konsultować się z Parlamentem Europejskim lub uzyskiwać jego zgodę przed przyjęciem aktu prawnego. Traktaty przewidują także, że w niektórych przypadkach Parlament Europejski ma być informowany o postępach lub rezultatach danej procedury lub brać udział w ocenie lub kontroli niektórych jednostek organizacyjnych Unii.

(4) W szczególności art. 218 ust. 6 TFUE stanowi, że z wyjątkiem przypadków gdy umowa międzynarodowa dotyczy wyłącznie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Rada ma przyjąć decyzję w sprawie zawarcia danej umowy po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego lub po konsultacji z nim; zatem niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne obejmuje wszystkie umowy międzynarodowe nieodnoszące się wyłącznie do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

(5) Art. 218 ust. 10 TFUE stanowi także, że Parlament Europejski ma być natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury; postanowienie to ma także zastosowanie do umów odnoszących się do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

(6) W przypadkach, w których wykonywanie Traktatów i, stosownie do okoliczności, innych odpowiednich przepisów wymagałoby dostępu Parlamentu Europejskiego do informacji niejawnych posiadanych przez Radę, należy dokonać odpowiednich ustaleń między Parlamentem Europejskim a Radą, które regulowałyby ten dostęp.

(7) W przypadku gdy Rada zadecyduje o udzieleniu Parlamentowi Europejskiemu dostępu do posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących obszaru wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Rada, stosownie do okoliczności, podejmuje decyzje ad hoc albo stosuje w tym celu porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim i Radą dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony 8 (zwane dalej "porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 20 listopada 2002 roku").

(8) Oświadczenie wysokiej przedstawiciel w sprawie odpowiedzialności politycznej 9 , złożone przy przyjmowaniu decyzji Rady nr 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 10 , przewiduje, że wysoka przedstawiciel dokona przeglądu obecnych przepisów o dostępie posłów do Parlamentu Europejskiego do dokumentów i informacji niejawnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony (na przykład porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 listopada 2002 roku) i w razie potrzeby zaproponuje ich zmianę.

(9) Ważne jest, by Parlament Europejski posiadał wiedzę o regulujących informacje niejawne zasadach, standardach i przepisach, które są konieczne do ochrony interesów Unii Europejskiej i państw członkowskich. Ponadto Parlament Europejski będzie mógł przekazywać informacje niejawne Radzie.

(10) W dniu 31 marca 2011 r. Rada przyjęła decyzję nr 2011/292/UE w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE 11 (zwaną dalej "przepisami bezpieczeństwa Rady").

(11) W dniu 6 czerwca 2011 r. Prezydium Parlamentu Europejskiego przyjęło decyzję dotyczącą przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim 12 (zwaną dalej "przepisami bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego").

(12) Przepisy bezpieczeństwa instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii powinny razem tworzyć kompleksowe i spójne ogólne ramy ochrony informacji niejawnych w Unii Europejskiej oraz zapewniać równoważność podstawowych zasad i minimalnych standardów. Podstawowe zasady i minimalne standardy określone w przepisach bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego i w przepisach bezpieczeństwa Rady powinny być w związku z tym równoważne.

(13) Poziom ochrony przyznawany informacjom niejawnym na mocy przepisów bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego powinien być równoważny z poziomem przyznawanym informacjom niejawnym na mocy przepisów bezpieczeństwa Rady.

(14) Odpowiednie służby Sekretariatu Parlamentu Europejskiego i Sekretariatu Generalnego Rady będą ściśle ze sobą współpracować w celu zapewnienia, aby do informacji niejawnych w obydwu instytucjach stosować równoważne poziomy ochrony.

(15) Niniejsze porozumienie nie narusza obecnych i przyszłych przepisów o dostępie do dokumentów, przyjętych zgodnie z art. 15 ust. 3 TFUE; przepisów o ochronie danych osobowych, przyjętych zgodnie z art. 16 ust. 2 TFUE; przepisów o uprawnieniach śledczych Parlamentu Europejskiego, przyjętych zgodnie z art. 226 akapit trzeci TFUE; oraz odpowiednich przepisów dotyczących Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Cel i zakres zastosowania

Niniejsze porozumienie określa ustalenia regulujące przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywanie przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, które to informacje są istotne dla wykonywania swych funkcji i uprawnień przez Parlament Europejski. Odnosi się to do wszystkich takich spraw, a mianowicie:

a)
wniosków podlegających specjalnej procedurze ustawodawczej lub innej procedurze decyzyjnej, w ramach której należy się skonsultować z Parlamentem Europejskim lub uzyskać jego zgodę;
b)
umów międzynarodowych, w związku z którymi należy się skonsultować z Parlamentem Europejskim lub w związku z którymi Parlament Europejski ma wydać zgodę na podstawie art. 218 ust. 6 TFUE;
c)
wytycznych negocjacyjnych do umów międzynarodowych, o których mowa w lit. b);
d)
działań, sprawozdań z oceny lub innych dokumentów, o których należy informować Parlament Europejski; oraz
e)
dokumentów na temat działalności tych jednostek organizacyjnych Unii, w ocenie lub kontroli których Parlament Europejski ma brać udział.
Artykuł  2

Definicja "informacji niejawnych"

Do celów niniejszego porozumienia "informacje niejawne" oznaczają wszystkie poniższe rodzaje informacji lub którykolwiek z nich:

a)
"informacje niejawne UE" (EUCI) zdefiniowane w przepisach bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego oraz w przepisach bezpieczeństwa Rady i opatrzone jedną z poniższych klauzul tajności:
-
RESTREINT UE/EU RESTRICTED,
-
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL,
-
SECRET UE/EU SECRET,
-
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
b)
informacje niejawne przekazane Radzie przez państwa członkowskie i opatrzone oznaczeniem krajowej klauzuli tajności równoważnym z jednym z oznaczeń klauzul tajności stosowanych w przypadku EUCI, wymienionych w lit. a);
c)
informacje niejawne dostarczone Unii Europejskiej przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, opatrzone oznaczeniami klauzul tajności równoważnymi z jednym z oznaczeń klauzul tajności stosowanych w przypadku EUCI, wymienionych w lit. a), zgodnie z odpowiednimi porozumieniami w sprawie bezpieczeństwa informacji lub uzgodnieniami administracyjnymi.
Artykuł  3

Ochrona informacji niejawnych

1.
Parlament Europejski, zgodnie ze swoimi przepisami bezpieczeństwa i z niniejszym porozumieniem, chroni wszelkie informacje niejawne przekazane mu przez Radę.
2.
Z uwagi na konieczność zachowania równoważności podstawowych zasad i minimalnych standardów ochrony informacji niejawnych określonych w przepisach bezpieczeństwa, odpowiednio, Parlamentu Europejskiego i Rady, Parlament Europejski zapewnia, aby środki bezpieczeństwa obowiązujące w jego pomieszczeniach zapewniały poziom ochrony informacji niejawnych równoważny z poziomem ochrony przyznawanym takim informacjom w pomieszczeniach Rady. Odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego i Rady ściśle ze sobą współpracują w tym celu.
3.
Parlament Europejski podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby informacje niejawne przekazane mu przez Radę:
a)
nie były wykorzystywane do celów innych niż cele, do których je udostępniono;
b)
nie były ujawniane osobom innym niż osoby, którym udzielono dostępu zgodnie z art. 4 i 5, ani nie były podawane do publicznej wiadomości;
c)
nie były przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody Rady innym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii ani państwom członkowskim, państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
4.
Rada może udzielić Parlamentowi Europejskiemu dostępu do informacji niejawnych pochodzących z innych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, lub z państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wytwórcy tych informacji.
Artykuł  4

Środki bezpieczeństwa dotyczące osób

1.
Dostępu do informacji niejawnych udziela się posłom do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 5 ust. 4.
2.
W przypadku gdy dane informacje opatrzone są klauzulą CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub klauzulą TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub klauzulą jej równoważną, dostępu można udzielić wyłącznie upoważnionym przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego posłom do Parlamentu Europejskiego:
a)
którzy uzyskali poświadczenie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego; lub
b)
co do których właściwe organy krajowe powiadomiły, że ze względu na pełnione przez nich funkcje przyznano im odpowiednie upoważnienie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Niezależnie od pierwszego akapitu, w przypadku gdy dane informacje opatrzone są klauzulą CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub klauzulą jej równoważną, dostępu można udzielić także tym posłom do Parlamentu Europejskiego określonym zgodnie z art. 5 ust. 4, którzy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego podpisali uroczyste oświadczenie, że nie ujawnią tych informacji. Nazwiska posłów do Parlamentu Europejskiego, którym udzielono dostępu na podstawie niniejszego akapitu, podawane są do wiadomości Rady.

3.
Przed uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych posłowie do Parlamentu Europejskiego informowani są o spoczywającym na nich obowiązku ochrony takich informacji zgodnie z przepisami bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego i potwierdzają przyjęcie do wiadomości tego obowiązku, oraz informowani są o środkach zapewniających taką ochronę.
4.
Dostępu do informacji niejawnych udziela się wyłącznie tym urzędnikom Parlamentu Europejskiego oraz innym pracownikom Parlamentu pracującym dla grup politycznych, którzy:
a)
zostali wcześniej wyznaczeni jako osoby mające prawo do ograniczonego dostępu przez odnośny organ parlamentarny lub urzędnika, określonych zgodnie z art. 5 ust. 4;
b)
uzyskali poświadczenie bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie w przypadku gdy informacje są opatrzone klauzulą CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub klauzulą jej równoważną; oraz
c)
zostali poinformowani oraz otrzymali pisemne wskazówki dotyczące spoczywającego na nich obowiązku ochrony takich informacji i środków zapewniających taką ochronę oraz podpisali oświadczenie, w którym potwierdzili otrzymanie tych wskazówek oraz zobowiązanie do stosowania się do nich zgodnie z przepisami bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego.
Artykuł  5

Procedura uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych

1.
Rada przekazuje Parlamentowi Europejskiemu informacje niejawne, o których mowa w art. 1, w przypadku gdy jest do tego prawnie zobowiązana na mocy Traktatów lub aktów prawnych przyjętych na podstawie Traktatów. Organy parlamentarne lub urzędnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponadto złożyć pisemny wniosek o przekazanie takich informacji.
2.
W innych przypadkach Rada może przekazać Parlamentowi Europejskiemu informacje niejawne, o których mowa w art. 1, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek przedstawiony przez jeden z organów parlamentarnych lub urzędników, o których mowa w ust. 3.
3.
Pisemny wniosek do Rady mogą złożyć następujące organy parlamentarne lub urzędnicy:
a)
Przewodniczący;
b)
Konferencja Przewodniczących;
c)
Prezydium;
d)
przewodniczący odnośnej(-ych) komisji parlamentarnej(-ych);
e)
odnośny(-ni) sprawozdawca(-y).

Pozostali posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą złożyć taki wniosek za pośrednictwem jednego z organów parlamentarnych lub urzędników, o których mowa w akapicie pierwszym.

Rada niezwłocznie udziela odpowiedzi na takie wnioski.

4.
W przypadkach gdy Rada jest prawnie zobowiązana do udzielenia Parlamentowi Europejskiemu dostępu do informacji niejawnych lub gdy postanowiła mu udzielić dostępu do tych informacji, Rada określa na piśmie, przed przekazaniem takich informacji, wspólnie z odnośnym organem parlamentarnym lub urzędnikiem, o których mowa w ust. 3:
a)
że taki dostęp może zostać udzielony co najmniej jednemu z następujących organów parlamentarnych lub urzędników:
(i)
Przewodniczącemu;
(ii)
Konferencji Przewodniczących;
(iii)
Prezydium;
(iv)
przewodniczącemu(-ym) odnośnej(-ych) komisji parlamentarnej(-ych);
(v)
odnośnemu(-ym) sprawozdawcy(-om);
(vi)
wszystkim lub niektórym członkom danej(-ych) komisji parlamentarnej(-ych); oraz
b)
wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące wykorzystywania takich informacji mające na celu ich ochronę.
Artykuł  6

Rejestracja, przechowywanie, konsultowanie i omawianie informacji niejawnych w Parlamencie Europejskim

1.
W przypadku gdy informacje niejawne przekazywane Radzie przez Parlament Europejski są opatrzone klauzulą CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub klauzulą jej równoważną:
a)
są one rejestrowane do celów bezpieczeństwa, aby stworzyć zapis ich cyklu życia i zapewnić możliwość ich śledzenia w każdej chwili;
b)
są one przechowywane w zabezpieczonym miejscu spełniającym minimalne standardy bezpieczeństwa fizycznego określone w przepisach bezpieczeństwa Rady i przepisach bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego, które muszą być równoważne; oraz
c)
mogą być one udostępniane odnośnym posłom do Parlamentu Europejskiego, urzędnikom Parlamentu Europejskiego i innym pracownikom Parlamentu pracującym dla grup politycznych, o których mowa w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 4, wyłącznie w zabezpieczonej czytelni w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego. W takim przypadku mają zastosowanie następujące warunki:
(i)
informacje nie mogą być w żaden sposób kopiowane, na przykład przez wykonywanie fotokopii lub fotografowanie;
(ii)
nie można sporządzać notatek; oraz
(iii)
nie wolno wnosić do czytelni jakichkolwiek elektronicznych urządzeń komunikacyjnych.
2.
Informacje niejawne opatrzone klauzulą RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub klauzulą jej równoważną, przekazywane przez Radę Parlamentowi Europejskiemu, są wykorzystywane i przechowywane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego, które muszą zapewniać stosowanie w stosunku do tych informacji poziomu ochrony równoważnego poziomowi stosowanemu w Radzie.

Niezależnie od akapitu pierwszego, w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego porozumienia informacje niejawne opatrzone klauzulą RESTREINT UE/EU RESTRICTED lub klauzulą jej równoważną będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z ust. 1. Dostęp do tych informacji regulują art. 4 ust. 4 lit. a) i c) oraz art. 5 ust. 4.

3.
Z informacji niejawnych można korzystać wyłącznie w systemach informatyczno-komunikacyjnych, które zostały należycie uznane lub zatwierdzone zgodnie ze standardami równoważnymi ze standardami określonymi w przepisach bezpieczeństwa Rady.
4.
W przypadku informacji niejawnych przekazywanych odbiorcom w Parlamencie Europejskim w formie ustnej, poziom ochrony informacji niejawnych musi być równoważny poziomowi ochrony mającemu zastosowanie do informacji przekazywanych w formie pisemnej.
5.
Niezależnie od ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu, informacje opatrzone klauzulą do poziomu CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL lub klauzulą jej równoważną przekazywane Parlamentowi Europejskiemu przez Radę mogą być omawiane na posiedzeniach utajnionych i z udziałem tylko posłów do Parlamentu Europejskiego oraz tych urzędników Parlamentu Europejskiego i innych pracowników Parlamentu pracujących dla grup politycznych, którym udzielono dostępu do tych informacji zgodnie z art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 4. Zastosowanie mają następujące warunki:
-
dokumenty rozdawane są na początku posiedzenia i ponownie zbierane pod koniec tego posiedzenia,
-
dokumenty nie mogą być w żaden sposób kopiowane, na przykład przez wykonywanie fotokopii lub fotografowanie,
-
nie można sporządzać notatek,
-
do pomieszczenia, w którym odbywa się posiedzenie, nie wolno wnosić jakichkolwiek elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, oraz
-
protokół z posiedzenia nie zawiera żadnej wzmianki na temat dyskusji dotyczącej punktu zawierającego informacje niejawne.
6.
W przypadku gdy posiedzenia są niezbędne do omówienia informacji opatrzonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET lub TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub klauzulą jej równoważną, zostaną poczynione szczegółowe ustalenia między Parlamentem Europejskim a Radą odnoszące się do poszczególnych przypadków.
Artykuł  7

Naruszenie bezpieczeństwa, utrata lub narażenie na szwank bezpieczeństwa informacji niejawnych

1.
W przypadku udowodnionej lub podejrzewanej utraty lub narażenia na szwank bezpieczeństwa informacji niejawnych przekazanych przez Radę Sekretarz Generalny Parlamentu Europejskiego niezwłocznie informuje o tym Sekretarza Generalnego Rady. Sekretarz Generalny Parlamentu Europejskiego przeprowadza dochodzenie i informuje Sekretarza Generalnego Rady o wynikach dochodzenia oraz o środkach przyjętych w celu niedopuszczenia do ponownego wystąpienia takiego zdarzenia. W przypadku gdy dotyczy ono posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego działa wspólnie z Sekretarzem Generalnym Parlamentu Europejskiego.
2.
Każdy poseł Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za naruszenie zasad określonych w przepisach bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego lub w niniejszym porozumieniu może podlegać środkom i sankcjom zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 152-154 regulaminu Parlamentu Europejskiego.
3.
Każdy urzędnik Parlamentu Europejskiego lub inny pracownik Parlamentu pracujący dla grupy politycznej, odpowiedzialny za naruszenie zasad określonych w przepisach bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego lub w niniejszym porozumieniu może podlegać sankcjom określonym w regulaminie pracowniczym urzędników i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowionym rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 13 .
4.
Osoby odpowiedzialne za utratę informacji niejawnych lub za narażenie na szwank ich bezpieczeństwa mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu lub sądowemu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi, zasadami i przepisami wykonawczymi.
Artykuł  8

Przepisy końcowe

1.
Obie instytucje, Parlament Europejski i Rada, każda w swoim zakresie, podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wykonywania niniejszego porozumienia. W tym celu obydwie instytucje współpracują, w szczególności poprzez organizowanie wizytacji mających na celu nadzór nad realizacją technicznych aspektów bezpieczeństwa wymaganych na mocy niniejszego porozumienia.
2.
Odpowiednie służby Sekretariatu Parlamentu Europejskiego oraz Sekretariatu Generalnego Rady konsultują się ze sobą przed dokonaniem zmian swoich przepisów bezpieczeństwa, w celu zapewnienia zachowania równoważności podstawowych zasad i minimalnych standardów ochrony informacji niejawnych.
3.
Informacje niejawne przekazywane są Parlamentowi Europejskiemu na mocy niniejszego porozumienia po ustaleniu przez Radę, wspólnie z Parlamentem Europejskim, że osiągnięto równoważność podstawowych zasad i minimalnych standardów ochrony informacji niejawnych określonych w przepisach bezpieczeństwa odpowiednio Parlamentu Europejskiego i Rady, z jednej strony, oraz równoważność między poziomem ochrony informacji niejawnych zapewnionym w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, z drugiej strony.
4.
Niniejsze porozumienie może, na wniosek jednej z instytucji, zostać poddane przeglądowi na podstawie doświadczeń zebranych przy jego wykonywaniu.
5.
Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

Przewodniczący

Przewodniczący

OŚWIADCZENIA

a) Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie art. 8 ust. 3

Parlament Europejski i Rada będą współpracować w celu dokonania ustalenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 porozumienie międzyinstytucjonalnego z dnia ... * między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przed wejściem w życie tego porozumienia.

b) Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klauzuli tajności dokumentów

Parlament Europejski i Rada przypominają, że opatrzenie dokumentu zbyt niską lub zbyt wysoką klauzulą tajności podważa wiarygodność przepisów bezpieczeństwa.

Rada w dalszym ciągu będzie zapewniać, aby informacjom pochodzącym z Rady nadawano właściwe klauzule tajności, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa Rady. Rada będzie dokonywać przeglądu poziomu klauzuli tajności każdego dokumentu przed przekazaniem go Parlamentowi Europejskiemu, w szczególności w celu weryfikacji zasadności dalszego stosowania określonej klauzuli tajności.

Parlament Europejski zapewni ochronę wszelkich przekazywanych mu informacji niejawnych, na poziomie odpowiednim do poziomu klauzuli tajności takich informacji. W przypadku wniosku Parlamentu Europejskiego o ewentualne obniżenie poziomu klauzuli tajności lub odtajnienie dokumentu niejawnego przekazanego przez Radę, takie obniżenie poziomu klauzuli tajności lub odtajnienie jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Rady.

c) Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do informacji niejawnych z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Mając na uwadze oświadczenie wysokiej przedstawiciel w sprawie odpowiedzialności politycznej 14 , Parlament Europejski i Rada uważają, że przeglądu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 20 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim a Radą dotyczącego dostępu Parlamentu Europejskiego do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony 15 należy dokonać w 2012 r.

Przegląd ten zostanie dokonany z poszanowaniem szczególnej roli Parlamentu Europejskiego w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz z uwzględnieniem doświadczeń zebranych przy wykonywaniu zarówno porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ... * między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak i wspomnianego powyżej porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 20 listopada 2002 r.

Do czasu zakończenia przeglądu, w przypadku postanowienia przez Radę o udzieleniu Parlamentowi Europejskiemu dostępu do posiadanych przez Radę informacji niejawnych w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Rada postępuje w sposób opisany w motywie 7 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ... * między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz zgodnie z ust. 2 oświadczenia wysokiej przedstawiciel, o którym mowa powyżej.

Parlament Europejski i Rada zgadzają się, że przy realizacji niniejszego oświadczenia zostaną należycie uwzględnione wyjątkowy charakter i szczególnie sensytywna treść informacji z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

d) Oświadczenie Rady w sprawie dokumentów niejawnych Rady

Rada potwierdza, że porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia ... * między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, nie ma zastosowania do jawnych dokumentów wewnętrznych Rady (na przykład oznaczanych jako "LIMITÉ").

e) Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie informacji niejawnych posiadanych przez Komisję

Parlament Europejski podkreśla, że informacje niejawne, których wytwórcą jest Komisja Europejska lub które są przekazywane przez Komisję Europejską Parlamentowi Europejskiemu, są przekazywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami określonymi w Porozumieniu ramowym z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską 16 .

1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0378.
3 Zob. również w tym kontekście stanowisko Parlamentu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) (P7_TA(2011)0580) i wyżej wspomnianą rezolucję z dnia 14 września 2011 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 104 ust. 7 Regulaminu) w latach 2009-2010.
4 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
5 Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 2.
6 W odniesieniu do tabel korelacji zob. Wspólną deklarację polityczną Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie dokumentów wyjaśniających załączoną do rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony (przekształcenie) (P7_TA(2011)0469); jeżeli chodzi o uczestnictwo Parlamentu, kwestia ta została rozwiązana w drodze wymiany pism.
7 Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 1.
8 Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 1.
9 Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 1.
10 Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.
11 Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.
12 Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 2.
13 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.
* Data podpisania niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego.
14 Dz.U. C 210 z 3.8.2010, s. 1.
15 Dz.U. C 298 z 30.11.2002 s. 1.
* Data podpisania niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego.
* Data podpisania niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego.
* Data podpisania niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego.
16 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.