Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.133.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1382/91
z dnia 21 maja 1991 r.
w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

istnienie zharmonizowanej statystyki Wspólnoty na temat całkowitego wyładunku produktów rybołówstwa wzmocniłoby w szczególności zarządzanie rynkiem produktów rybołówstwa, które przewiduje rozporządzenie Rady (EWG) nr 3796/81 z dnia 29 grudnia 1981 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa(3) ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2886/89(4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące ilości i średniej ceny produktów rybołówstwa wyładowanych przez wspólnotowe statki rybackie oraz statki EFTA na jego terytorium w każdym miesiącu kalendarzowym, należycie uwzględniając rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności(5).

Do celów niniejszego rozporządzenia "wyładunek produktów rybołówstwa" oznacza:

– produkty wyładowane przez statki rybackie lub inne komponenty floty rybackiej,

– produkty wyładowane przez statki Państw Członkowskich w portach poza terytorium Wspólnoty oraz objęte dokumentem T2M, załączonym do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 137/79(6), oraz

– produkty przeładowane ze wspólnotowych statków rybackich lub z innych wspólnotowych komponentów floty rybackiej na statki państw trzecich, na terytorium tego Państwa Członkowskiego.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby poza przypadkami, w których dozwolone są odstępstwa zgodnie z art. 5 ust. 4, przekazywane dane obejmowały wszystkie wyładunki produktów rybołówstwa wymienione w załączniku I dokonane w tym miesiącu kalendarzowym. Można posłużyć się jednakże technikami badań wyrywkowych, do oszacowania do 10 % całości produktów rybołówstwa wyładowanych w danym miesiącu. Na temat tych technik przedkłada się sprawozdanie na mocy przepisów art. 5 ust. 1 i 2.

Artykuł  2

Dane określone w art. 1 są przedstawiane Komisji w ciągu sześciu miesięcy od końca miesiąca, którego dotyczą.

Artykuł  3
1. Produkty rybołówstwa, na temat, których przekazywanie danych jest wymagane na mocy z art. 1 są wymienione w załączniku I. Państwa Członkowskie mogą przedkładać dane na temat dodatkowych, osobno określonych produktów rybołówstwa.

Dane na temat produktów o małym znaczeniu w danym Państwie Członkowskim nie muszą być określane osobno w przekazywanych danych, lecz mogą być dołączone do pozycji zagregowanej, o ile waga produktu w ten sposób zapisanego nie przekracza wagowo 10 % wyładunków ogółem w danym Państwie Członkowskim w danym miesiącu.

2. Definicje, których należy używać dla jednostek wagi i średniej ceny, miejsca przeznaczenia oraz postaci produktów, podane są w załączniku II.
3. W liście produktów w załączniku I oraz definicjach w załączniku II można wprowadzić zmiany zgodnie z procedurą ustaloną art. 6.
Artykuł  4 2
1. Państwa Członkowskie wypełniają swoje zobowiązania wobec Komisji, zgodnie z przepisami art. 1 oraz 2, przekazując dane na nośnikach magnetycznych w formacie podanym w załączniku IV.
2. Jeżeli Państwa Członkowskie napotykają na trudności podczas przekazywania danych na nośnikach magnetycznych, przekazują dane Komisji w formie wskazanej w załączniku III.
Artykuł  5
1. W ciągu dwunastu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie przedłożą Komisji sprawozdanie opisujące, w jaki sposób dane na temat wyładunków są uzyskiwane, oraz określą, jaka jest ich reprezentatywność i wiarygodność. Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi, opracowuje podsumowanie przedłożonych jej sprawozdań.
2. Państwa Członkowskie informują Komisję o wszelkich modyfikacjach informacji podanych na mocy ust. 1 w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.
3. W przypadku gdy sprawozdania metodologiczne określone w ust. 1 wykazują, że dane Państwo Członkowskie nie może niezwłocznie spełnić wymogów niniejszego rozporządzenia i że niezbędne są zmiany technik i metodologii badań, Komisja może ustalić, we współpracy z danym Państwem Członkowskim, okres przejściowy trwający maksymalnie do trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w ciągu którego należy osiągnąć program niniejszego rozporządzenia; w okresie przejściowym możliwe jest przyznanie tymczasowych wyłączeń na okres maksymalnie do trzech lat, zwalniających Państwo Członkowskie z przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia. Komisja informuje wszystkie Państwa Członkowskie o tych wyłączeniach stosując procedurę przewidzianą w ust. 7.
4. W przypadkach, w których włączenie określonego sektora rybołówstwa danego Państwa Członkowskiego do ogółu przekazywanych danych sprawiłoby władzom państwa problemy niewspółmierne ze znaczeniem tego sektora, możliwe jest przyznanie wyłączenia, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6, zezwalającego Państwu Członkowskiemu na wykluczenie danych dla tego sektora z ogółu przekazywanych przez kraj danych.
5. Wyłączenia przyznawane zgodnie z ust. 4 są udzielane na maksimum trzy lata, jednakże mogą być przedłużane o kolejne trzyletnie okresy. Składając wniosek o przedłużenie Państwo Członkowskie przekazuje Komisji wyniki badania reprezentacyjnego ukazującego problemy, które pojawiły się podczas stosowania niniejszego rozporządzenia do całkowitych wyładunków danego Państwa Członkowskiego. Następnie wniosek zostaje rozpatrzony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6.
6. Dane na temat wyładunków w małych portach mogą, na uzasadniony wniosek danego Państwa Członkowskiego przedłożony Komisji w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zostać wyłączone z ogółu przekazywanych przez kraj danych pod następującymi warunkami.

Wyłączenie zostaje przyznane, jeżeli przekazywanie wymaganych danych sprawiłoby władzom państwa problemy niewspółmierne ze znaczeniem całkowitego wyładunku i jeżeli towary, których dane te dotyczą, sprzedawane są jedynie lokalnie. Lista odpowiednich portów zostanie sporządzona dla każdego właściwego Państwa Członkowskiego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6.

Zainteresowane Państwa Członkowskie będą, co trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazywać Komisji sprawozdanie zawierające odnośne informacje tak, aby Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, powołany decyzją 72/279/EWG(7) mógł je rozpatrzyć i, jeśli to konieczne, skorygować, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6, kryteria i listy przewidziane w art. 6 akapit drugi.

7. Sprawozdania metodologiczne, ustalenia przejściowe, dostępność danych, wiarygodność danych oraz inne istotne kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są badane raz w roku na forum właściwej grupy roboczej, Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa.
Artykuł  6 3
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa, zwany dalej "Komitetem".
2. W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE(8) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 1991 r.

W imieniu Rady
R. STEICHEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 214 z 21.8.1989, str. 21.

(2) Dz.U. C 113 z 7.5.1990, str. 216.

(3) Dz.U. L 379 z 31.12.1981, str. 1.

(4) Dz.U. L 282 z 2.10.1989, str. 1.

(5) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

(6) Dz.U. L 20 z 27.1.1979, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3399/91 (Dz.U. L 320 z 22.11.1991, str. 19).

(7) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

(8) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I 4

WYKAZ PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA, NA TEMAT KTÓRYCH WYMAGANE JEST PRZEKAZYWANIE DANYCH

KodGatunekPostać produktu
CDZDorsz (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)Świeży cały
Świeży wypatroszony
Świeży niefiletowany
Mrożone filety
Solony
HADPlamiak (Melanogrammus aeglefinus)Świeży cały
Świeży wypatroszony
Świeży niefiletowany
Mrożone filety
POKCzarniak (Pollachius virens)Świeży cały
Świeży wypatroszony
Świeży niefiletowany
Mrożone filety
HKEMorszczuk (Merluccius spp.)Świeży cały
Świeży wypatroszony
Mrożony całe
Mrożony wypatroszony, bez łba
Mrożone filety
Mrożony, inny
WHGWitlinek (Merlangius merlangus)Świeży cały
Świeży wypatroszony
Mrożony niefiletowany
Mrożone filety
LNZMolwa (Molva spp.)Świeża cała
Świeża wypatroszona
Mrożona niefiletowana
Mrożone filety
POLRdzewiec (Pollachius pollachius)Świeży cały
Świeży wypatroszony
Mrożony niefiletowany
Mrożone filety
BIBBielmik (Trisopterus luscus)Świeży
NOPOkowiel (Trisopterus esmarkii)Świeży
WHBBłękitek (Micromesistius poutassou)Świeży
PLEGładzica (Pleuronectes platessa)Świeża cała
Świeża wypatroszona
Mrożona niefiletowana
Mrożone filety
SOLSola (Solea vulgaris)Świeża cała
Świeża wypatroszona
Mrożona niefiletowana
Mrożone filety
MEGSmuklica (Lepidorhombus spp.)Świeża
Mrożona niefiletowana
DABZimnica (Limanda limanda)Świeża
Mrożona
LEMZłocica (Microstomus kitt)Świeża
Mrożona
REDKarmazyn (Sebastes spp.)Świeży
Mrożony niefiletowany
Mrożone filety
MNZŻabnica (Lophius spp.)Świeża cała
Świeże ogony
Mrożone ogony
BOZBops (Boops spp.)Świeży
Mrożony
PICPikarela (Spicara = Maena spp.)Świeża
Mrożona
CGZKonger węgorz(Conger spp.)Świeży
Mrożony
GUXRodzina kurkowate (Triglidae)Świeże
Mrożone
MULRodzina mugilowate (Mugilidae)Świeże
Mrożone
HERŚledź (Clupea harengus)Świeży
Mrożony niefiletowany
Mrożone filety
PILSardynka (Sardina pilchardus)Świeża
Mrożona
ANESardela (Engraulis encrasicolus)Świeża
Mrożona
SPRSzprot (Sprattus sprattus)Świeży
ALBTuńczyk biały (Thunnus alalunga)Świeży
Mrożony
YFTTuńczyk żółtopłetwy (Thunnus Świeży
albacares)Mrożony
SKJBonito (Katsuwonus pelamis)Świeży
Mrożony
BETOpastun (Thunnus obesus)Świeży
Mrożony
BFTTuńczyk czerwony (Thunnus thynnus)Świeży
Mrożony
SWOWłócznik (Xiphius gladius)Świeży
Mrożony
TUNInne tuńczyki (Thunnini)Świeże
Mrożone
MACMakrela (Scomber scombrus)Świeża
Mrożona
MAZInne makrele (Scomber japonicus)Świeże
Mrożone
JAXOstrobok (Trachurus spp.)Świeży
Mrożony
SRXRajowate (Rajiformas)Świeże
Mrożone
DGZKoleń rekinek psi (Squalus acanthias, Świeży
Scyliorhinus spp.)Mrożony
NEPHomar norweski (Nephrops norvegicus)Świeży cały
Świeże ogony
Mrożone ogony
CNZKrewetki (Crangon spp.)Świeże
Mrożone
PDZGarnele (Pandalidae)Świeże
Mrożone
CREJadalny kieszeniec (Cancer pagurus) Świeży
Mrożony
CRSKrab (Portunus spp.) Świeży
LBEHomar europejski (Homarus gammarus)Świeży
Mrożone ogony
SCEPrzegrzebek św. Jakuba (Pecten maximus)Świeży
SQCKałamarnica pospolita (Loligo spp.)Świeża
Mrożona nieoczyszczona
Mrożona oczyszczona
SQXKałamarnica illex, kałamarnica latająca (Todarodes saggittatus, Illex Świeże
Mrożone nieoczyszczone
spp.)Mrożone oczyszczone
OMZKałamarnice inne (Omnastrephidae) Świeże
Mrożone nieoczyszczone
Mrożone oczyszczone
OCZOśmiornica (Octopus spp.)Świeża
Mrożona
CTLMątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)Świeże
Mrożone
FINInne rybyŚwieże
Mrożone
CRUInne skorupiakiŚwieże
Mrożone
MOLInne mięczakiŚwieże
Mrożone

ZAŁĄCZNIK  II 5

DEFINICJE, KTÓRYCH NALEŻY UŻYWAĆ W PRZEKAZYWANIU DANYCH NA TEMAT WYŁADUNKU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

Jednostki

Waga: Podana waga odpowiada wadze wyładowanego towaru.

Waga powinna być podawana w tonach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Średnia cena: Średnia cena jest zgłaszana w walucie krajowej za tonę. W odniesieniu do produktów, które nie zostają niezwłocznie sprzedane, średnia cena powinna być oszacowana, przy użyciu właściwej metody.

Przeznaczenie

Spożycie przez ludzi: obejmuje wszystkie produkty, które sprzedawane są podczas pierwszej sprzedaży do spożycia przez ludzi lub które zostały wyładowane na mocy umowy lub innego porozumienia w celu spożycia przez ludzi. Wyłączone są ilości przeznaczone do spożycia przez ludzi, lecz które podczas pierwszej sprzedaży, ze względu na warunki rynkowe, przepisy dotyczące higieny lub podobne przyczyny, zostają wycofane z rynku towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Do celów przemysłowych: obejmują wszystkie produkty wyładowane w ściśle określonym celu przerobienia na mączkę i olej lub przeznaczone do spożycia przez zwierzęta oraz ilości, które, choć początkowo przeznaczone do spożycia przez ludzi, nie zostają sprzedane w tym celu podczas pierwszej sprzedaży.

Postać produktu

Filety odnoszą się do płatów ryby ciętych równolegle do kręgosłupa, składających się z prawego lub lewego boku ryby, o ile głowa, wnętrzności, płetwy (grzbietowe, odbytowe, ogonowe, brzuszne, piersiowe) oraz kości (kręgi lub duży kręgosłup, brzuszne lub żebrowe, skrzelowe lub strzemiączkowe, itd.) zostały usunięte, a oba boki nie są połączone, na przykład poprzez grzbiet lub brzuch.

Ryba cała odnosi się do ryby niewypatroszonej.

Oczyszczona odnosi się do kałamarnicy po usunięciu od korpusu ramion, głowy oraz organów wewnętrznych.

Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do -18 °C lub niższej i które są następnie przechowywane w temperaturze -18 °C lub niższej.

Ryby świeże to ryby, które nie zostały zakonserwowane, nie były wędzone, suszone ani solone, nie zostały zamrożone ani poddane żadnym innym procesom za wyjątkiem chłodzenia. Zwykle występują w postaci ryby całej lub wypatroszonej.

Ryby solone to ryby często w formie wypatroszonej i bez głowy, przechowywane w soli lub solance.

Przynależność państwowa i zakres

Dane obejmują wszystkie produkty wyładowane przez wspólnotowe statki rybackie oraz statki rybackie EFTA w portach Państwa Członkowskiego, które przekazuje dane. Państwo Członkowskie przekazujące dane nie jest zobowiązane, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, do przekazywania danych na temat wyładunków swoich statków w portach innych niż krajowe.

Dane obejmują produkty wyładowane na terytorium Państwa Członkowskiego oraz objęte dokumentem T2M określonym w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 137/79. Obejmują również produkty przeładowane na statki państw trzecich ze wspólnotowych statków rybackich i statków rybackich EFTA lub z innych komponentów wspólnotowej floty rybackiej i floty rybackiej EFTA, które zostają wyładowane na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

Statki wspólnotowe to statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim Wspólnoty.

Statki EFTA to statki pływające pod banderą państwa będącego członkiem EFTA lub zarejestrowane w państwie będącym członkiem EFTA.

Statki państwa trzeciego to statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w państwie innym niż Państwo Członkowskie Wspólnoty lub państwo będące członkiem EFTA.

ZAŁĄCZNIK  III 6

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH ZGODNIE Z ART. 1

STATYSTYKA WYŁADUNKÓW

Wyładunki w miesiącu ........... 19 .. Państwo ...............

GatunekStatki wspólnotoweStatki EFTAStatki państw trzecich(1)
IlośćCenaIlośćCenaIlośćCena
Do spożycia przez ludzi:
Dorsz (CDZ)
Świeży cały..........................................
Świeży wypatroszony..........................................
Świeży niefiletowany..........................................
Mrożone filety..........................................
Solony..........................................
Plamiak (HAD)
Świeży cały..........................................
Świeży wypatroszony..........................................
Świeży niefiletowany..........................................
Mrożone filety..........................................
Czarniak (POK)
Świeży cały..........................................
Świeży wypatroszony..........................................
Świeży niefiletowany..........................................
Mrożone filety..........................................
Morszczuk (HKE)
Świeży cały..........................................
Świeży wypatroszony..........................................
Mrożony cały..........................................
Mrożone filety ..........................................
Mrożony wypatroszony,

bez łba

..........................................
Mrożony, inny..........................................
Witlinek (WHG)
Świeży cały..........................................
Świeży wypatroszony..........................................
Mrożony niefiletowany..........................................
Mrożone filety..........................................
Molwa (LNZ)
Świeża cała..........................................
Świeża wypatroszona..........................................
Mrożona niefiletowana..........................................
Mrożone filety..........................................
Rdzewiec (POL)
Świeży cały..........................................
Świeży wypatroszony..........................................
Mrożony niefiletowany..........................................
Mrożone filety..........................................
Gładzica (PLE)
Świeża cała..........................................
Świeża wypatroszona..........................................
Mrożona niefiletowana..........................................
Mrożone filety..........................................
Sola (SOL)
Świeża cała..........................................
Świeża wypatroszona..........................................
Mrożona cała..........................................
Mrożone filety..........................................
Smuklica (MEG)
Świeża..........................................
Mrożona ..........................................
Zimnica (DAB)
Świeża..........................................
Mrożona..........................................
Złocica (LEM)
Świeża..........................................
Mrożona..........................................
Karmazyn (RED)
Świeży..........................................
Mrożony cały..........................................
Mrożone filety..........................................
Żabnica (MNZ)
Świeża cała..........................................
Świeże ogony..........................................
Mrożone ogony..........................................
Bops (BOZ)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Pikarela (PIC)
Świeża..........................................
Mrożona..........................................
Konger węgorz (CGZ)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Rodzina kurkowate (GUX)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Rodzina mugilowate (MUL)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Śledź (HER)
Świeży..........................................
Mrożony cały..........................................
Mrożone filety..........................................
Sadrynka (PIL)
Świeża..........................................
Mrożona..........................................
Sardela (ANE)
Świeża..........................................
Mrożona..........................................
Tuńczyk biały (ALB)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Tuńczyk żółtopłetwy (YFT)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Bonito (SKJ)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Opastun (BET)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Tuńczyk czerwony (BFT)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Włócznik (SWO)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Inne tuńczyki (TUN)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Makrela (MAC)
Świeża..........................................
Mrożona..........................................
Inne makrele (MAZ)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Ostrobok (JAX)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Rajowate (SRX)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Koleń rekinek psi (DGZ)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Homar norweski (NEP)
Świeży cały..........................................
Świeże ogony..........................................
Mrożone ogony..........................................
Krewetki (CNZ)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Garnele (PDZ)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Jadalny kieszeniec (CRE)
Świeży..........................................
Mrożony..........................................
Krab (CRS)
Świeży..........................................
Homar europejski (LBE)
Świeży..........................................
Mrożone ogony..........................................
Przegrzebek św.Jakuba (SCE)
Świeże..........................................
Kałamarnica pospolita (SQC)
Świeża..........................................
Mrożona oczyszczona..........................................
Mrożona nieoczyszczona..........................................
Kałamarnica illex, kałamarnica latająca (SQX)
Świeże..........................................
Mrożone oczyszczone..........................................
Mrożone nieoczyszczone..........................................
Kałamarnice inne (OMZ)
Świeże..........................................
Mrożone oczyszczone..........................................
Mrożone nieoczyszczone..........................................
Ośmiornica (OCZ)
Świeża..........................................
Mrożona..........................................
Mątwy (CTL)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Inne ryby (FIN)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Inne mięczaki (MOL)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Inne skorupiaki (CRU)
Świeże..........................................
Mrożone..........................................
Na potrzeby przemysłowe:
Dorsz (CDZ)..........................................
Plamiak (HAD)..........................................
Czarniak (POK)..........................................
Witlinek (WHG)..........................................
Bielmik (BIB)..........................................
Okowiel (NOP)..........................................
Błękitek (WHB)..........................................
Śledź (HER)..........................................
Szprot (SPA)..........................................
Inne gatunki..........................................
(1) Nieobowiązkowo.

ZAŁĄCZNIK  IV 7

FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH

1. Nośniki magnetyczne

Taśmy komputerowe: dziewięciościeżkowe o gęstości 1.600 lub 6.250 BPI z kodowaniem EDCDIC lub ASCII, w miarę możliwości opatrzone etykietą. Jeżeli są opatrzone etykietą, powinien zostać dołączony kod "koniec pliku".

Dyskietki: MS-DOS, sformatowane 3,5″ , 720 kilobajtów lub 1,4 megabajta lub 5,25″ , 360 kilobajtów lub 1,2 megabajta.

2. Format kodowania

Numery bajtówPozycjaUwagi
1 do 4PaństwoKod ISO 3-alpha (np. FRA = Francja)
5 do 6RokPrzykład: 94 = 1994
7 do 8MiesiącPrzykład: 01 = styczeń
9 do 11GatunekIdentyfikator 3-alpha (np. CDZ = dorsz)
12 do 13Postać produktuPatrz wykaz kodów poniżej
14Miejsce przeznaczeniaPatrz wykaz kodów poniżej
15 do 25IlośćTony z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
26 do 36Średnia cenaWaluta krajowa/tona
37Kod przynależnościPatrz uwagi poniżej

Uwagi:

a) Wszystkie pola numeryczne powinny być wyrównane do prawej strony, ze spacjami z lewej strony. Wszystkie pola alfanumeryczne powinny być wyrównane do lewej strony, ze spacjami po prawej stronie.

b) Podana waga odpowiada wadze wyładowanej.

c) Ilości mniejsze niż 50 kg zostają odnotowane jako "0,0"

3. Wykaz kodów

a) Kody postaci produktów

Świeże10
Świeże całe11
Świeże wypatroszone12
Świeże ogony13
Świeże, wypatroszone, bez łba16
Świeże, inne19
Mrożone20
Mrożone całe21
Mrożone wypatroszone22
Mrożone ogony23
Mrożone niefiletowane25
Mrożone, wypatroszone, bez łba26
Mrożone oczyszczone27
Mrożone, nieoczyszczone28
Mrożone, inne29
Solone30
Wędzone40
Gotowane50
Gotowane, mrożone i pakowane60

b) Kody przeznaczenia

Spożycie przez ludzi1
Do celów przemysłowych2
Przeznaczenie nieznane9

c) Kody przynależności

Statki EWG1
Statki EFTA2
Statki państw trzecich3"
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2104/93 z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.191.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
2 Art. 4 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 2104/93 z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.191.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
3 Art. 6 zmieniony przez art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.284.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2003 r.
4 Załącznik I zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 2104/93 z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.191.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
5 Załącznik II zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 2104/93 z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.191.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
6 Załącznik III zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 2104/93 z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.191.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
7 Załącznik IV dodany przez art. 3 rozporządzenia nr 2104/93 z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.191.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.