Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.211.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 9 MAJA 2016 R.

(2017/C 211/01)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Deklaracja przewodniczącego z okazji 9 maja

3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

4. Skład Parlamentu

5. Skład grup politycznych

6. Skład komisji i delegacji

7. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

9. Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)

10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

11. Składanie dokumentów

12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

13. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

14. Porządek obrad

15. Polityka spójności w regionach górskich UE - Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014-2020 - Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (debata)

16. Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (debata)

17. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (debata)

18. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)

19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

20. Porządek obrad następnego posiedzenia

21. Zamknięcie posiedzenia

Załącznik 1 - Poprawa nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamianiao zaginięciu dziecka w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)

Załącznik 2 - Cukrzyca (oświadczenie pisemne)

LISTA OBECNOŚCI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.