Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.326.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

(2017/C 326/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

Spis treści Strona

1. Wznowienie sesji

2. Komunikat Przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

4. Skład Parlamentu

5. Wniosek o uchylenie immunitetu

6. Skład grup politycznych

7. Skład komisji i delegacji

8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

12. Składanie dokumentów

13. Porządek obrad

14. Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (debata)

15. Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (debata)

16. Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (krótka prezentacja)

17. Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (krótka prezentacja)

18. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (krótka prezentacja)

19. Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (krótka prezentacja)

20. W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (krótka prezentacja)

21. Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (krótka prezentacja)

22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

23. Porządek obrad następnego posiedzenia

24. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.