Protokół posiedzenia w dniu 17 maja 2021 r - OpenLEX

Protokół posiedzenia w dniu 17 maja 2021 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.137.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 marca 2022 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 17 MAJA 2021 R.
(2022/C 137/01)

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenie Przewodniczącego

4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

5. Skład grup politycznych

6. Skład komisji i delegacji

7. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

8. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)

9. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu). ..

10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Spis treści

11. Składanie dokumentów

12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

13. Porządek obrad

14. Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego - Europejska strategia w zakresie wodoru (debata)

15. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I (debata)

16. Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku (debata)

17. Przegląd funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (krótka prezentacja)

18. Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym (krótka prezentacja)

19. Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności (krótka prezentacja)

20. Osiągnięcie celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (krótka prezentacja)

21. Wznowienie posiedzenia

22. Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się (debata)

23. Przyspieszanie postępu i zwalczanie nierówności, tak aby AIDS przestał być zagrożeniem dla zdrowia publicznego do 2030 r. (debata)

24. Porządek obrad następnego posiedzenia

25. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK

WYNIKI GŁOSOWANIA

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.