Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.92.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 10 GRUDNIA 2018 R.

(2020/C 92/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2020 r.)

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenie Przewodniczącego

4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

5. Skład grup politycznych

6. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu).

9. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

11. Składanie dokumentów

12. Porządek obrad

13. Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (debata)

14. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (debata)

15. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (debata). ..

16. Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (debata)

17. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I - Europejska Agencja

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (debata)

18. Mobilność wojskowa (krótka prezentacja)

19. Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (krótka

prezentacja)

20. Nowy europejski program na rzecz kultury (krótka prezentacja)

21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

22. Porządek obrad następnego posiedzenia

23. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Poniedziałkowy porządek dzienny - Wniosek grupy ENF

2. Wtorkowy porządek dzienny - Wniosek grupy GUE/NGL

3. Środowy porządek dzienny - Wniosek grupy Verts/ALE

4. Czwartkowy porządek dzienny - Wniosek grupy GUE/NGL

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.