Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.443.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA PORANNEGO Z WTORKU DNIA 19 CZERWCA 2018 R.

(2018/C 443/02)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

SPIS TREŚCI

Strona

1. Pilny temat nr 1: Pilny charakter nowych środków walki z międzynarodowym terroryzmem ............ 5
2. Stosunki między AKP a UE po wygaśnięciu umowy z Kotonu: silny wymiar parlamentarny ............. 5
3. Społeczne i środowiskowe skutki urbanizacji, szczególnie należyte zarządzanie odpadami przemysłowymi

i domowymi w państwach AKP .......................................................... 6

4. Wpływ nielegalnego handlu produktami fitosanitarnymi, nasionami i innymi środkami produkcji rolnej na gospodarki państw AKP ................................................................ 6

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA PORANNEGO Z WTORKU DNIA 19 CZERWCA 2018 R.

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.15)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: Joseph OWONA KONO Współprzewodniczący

1. Pilny temat nr 1: Pilny charakter nowych środków walki z międzynarodowym terroryzmem

Głos zabrali: Birgit Loeser (ESDZ), Frank Engel, Jo Leinen, Alpha Ousmane (Burkina Faso), Agnima Alain-Michel Lobognon (Wybrzeże Kości Słoniowej), Louis Michel, Musa Hussein Naib (Erytrea), Tesfaye Daba Wakjira (Etiopia), João Ferreira, Alhaji Halifa Sallah (Gambia), Ben Abdallah Banda (Ghana), Price Cyprien (Haiti), Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Pally Iriase (Nigeria), Francesc Gambús, Papa Babou Ndiaye (Senegal), Clifford André (Seszele), Ahmed Ali Nafie Nafie (Sudan), Suhair Ahmed Ahmed Mohamed Salah (Sudan), Andre Misiekaba (Surinam) oraz Adjedoue Weidou (Czad).

Przedstawicielka ESDZ wprowadziła w temat debaty i przypomniała o trwałym zaangażowaniu UE na rzecz bezpieczeństwa w Afryce. Niedawne podpisanie Protokołu ustaleń między Unią Afrykańską, UE i ONZ jest wyrazem zaangażowania tych trzech organizacji międzynarodowych na rzecz jeszcze ściślejszej wzajemnej współpracy w tej dziedzinie. Członkowie podkreślili, jak istotna jest współzależność rozwoju i bezpieczeństwa, oraz odrzucili związek między terroryzmem a migracją. Ponownie podkreślili, jak ważne jest zajęcie się podstawowymi przyczynami terroryzmu (ubóstwem, wykluczeniem, naruszeniami praw człowieka, korupcją itp.) oraz opracowanie skuteczniejszych strategii na rzecz deradykalizacji. W tym kontekście priorytetem powinno być wzmocnienie koncepcji i roli państwa. W trakcie dyskusji poruszono również kwestię finansowania terroryzmu oraz kwestię wagi dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, podkreślając jednocześnie, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla terroryzmu.

2. Stosunki między AKP a UE po wygaśnięciu umowy z Kotonu: silny wymiar parlamentarny Komisja Spraw Politycznych

Współsprawozdawcy: Jacob Oulanyah (Uganda) i Cristian Dan Preda

Sebastian Kopulande (Zambia) w zastępstwie Jacoba Oulanyaha (Uganda) oraz Cristian Dan Preda przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Cheryl Sandra V. Husbands (Barbados), Bogdan Brunon Wenta, Carlos Zorrinho, Gilbert Shimane Mangole (Botswana), Louis Michel, Tesfaye Daba Wakjira (Etiopia), Alhaji Halifa Sallah (Gambia), Michel Kamano (Gwinea), Jean-Luc Schaffhauser, Price Cyprien (Haiti), Michael Gahler, Maria Arena, McHenry Venaani (Namibia), Frank Engel, Clifford Andre (Seszele), Julie Ward, Nafie Ali Nafie Ahmed (Sudan), Joachim Zeller, Suhair Ahmed Salah Mohamed Ahmed (Sudan), Cécile Kashetu Kyenge, Andre Misiekaba (Surinam), Sabine Lösing, Adjedoue Weidou (Czad) i Domenico Rosa (Komisja Europejska).

Choć negocjacje w sprawie nowej umowy między UE a krajami AKP mają się rozpocząć dopiero w sierpniu 2018 r., większość członków stwierdziła, że przyszła umowa powinna być prawnie wiążąca i że powinna się ona opierać na dorobku umowy z Kotonu, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka, dobrych rządów i dialogu politycznego. Proponowane włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu UE mogłoby się przyczynić do poprawy absorpcji, wzrostu przewidywalności i wzmocnienia kontroli parlamentarnej nad funduszami. Zbliżające się negocjacje stanowią wyjątkową szansę na unowocześnienie partnerstwa i dostosowanie go do bieżących globalnych wyzwań. Członkowie byli zgodni co do potrzeby zachowania ogólnych ram AKP i wzmocnienia ich wymiaru parlamentarnego. Propozycja, aby zrezygnować ze struktury AKP i zamiast tego skoncentrować się na wzmocnieniu stosunków regionalnych, nie znalazła poparcia. Członkowie zwrócili również uwagę na ważną rolę, jaką w procesach uprzemysłowienia krajów AKP mógłby odgrywać transfer technologii.

Sebastian Kopulande (Zambia) podsumował debatę.

3. Społeczne i środowiskowe skutki urbanizacji, szczególnie należyte zarządzanie odpadami przemysłowymi i domowymi w państwach AKP

Komisja Spraw Społecznych i Środowiska

Współsprawozdawcy: Alhaji Halifa Sallah (Gambia) i Eleni Theocharous

Alhaji Halifa Sallah (Gambia) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Alpha Ousmane (Burkina Faso), Frank Engel, Agnima Alain-Michel Lobognon (Wybrzeże Kości Słoniowej), Jo Leinen, Ben Abdallah Banda (Ghana), Catherine Bearder, Abderrahmane Marrakchy (Mauretania), Neoklis Sylikiotis, Liuga Faumuina (Samoa), Jean-Luc Schaffhauser, Mathew Sahr Nyuma (Sierra Leone), Francesc Gambús, Suhair Ahmed Salah Mohamed Ahmed (Sudan), Adjedoue Weidou (Czad), Raphael Mhone (Malawi), Thierry Cornillet i Paolo Ciccarelli (Komisja Europejska).

Gwałtowna urbanizacja w krajach AKP rodzi ogromne wyzwania w zakresie gospodarowania odpadami. Członkowie omówili skutki złego gospodarowania odpadami na zdrowie ludzkie oraz na środowisko. Konieczne jest udoskonalenie ram regulacyjnych i egzekwowanie obowiązujących przepisów, również w odniesieniu do eksportu odpadów niebezpiecznych. Członkowie wspomnieli o znaczeniu edukacji oraz o potencjale gospodarki o obiegu zamkniętym.

Alhaji Halifa Sallah (Gambia) podsumował debatę.

4. Wpływ nielegalnego handlu produktami fitosanitarnymi, nasionami i innymi środkami produkcji rolnej na gospodarki państw AKP

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu

Współsprawozdawcy: Lucie Milebou Aubusson ép. Mboussou (Gabon) i Maria Arena

Lucie Milebou Aubusson ép. Mboussou (Gabon) i Maria Arena przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrali: Dariusz Rosati, Alhaji Halifa Sallah (Gambia), Clifford Andre (Seszele), Thierry Cornillet, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Heubuch i Leonard Mizzi (Komisja Europejska).

Nielegalny handel produktami fitosanitarnymi, nasionami i innymi środkami produkcji rolnej stał się lukratywnym zajęciem, które jest ułatwione brakiem jasnych ram prawnych i sankcji. Członkowie zwrócili uwagę na wpływ takiego nielegalnego handlu na zdrowie (zwłaszcza kobiet i dziewcząt) oraz na środowisko. Członkowie zwrócili uwagę na potrzebę uświadamiania rolników z krajów AKP, budowania zdolności laboratoryjnych oraz wzmocnienia kontroli celnych. Niektórzy członkowie podkreślili konieczność zastosowania wszechstronnego podejścia, które powinno łączyć środki regionalne z krajowymi. Inne poruszone kwestie dotyczyły roli sektora prywatnego, modeli rolnictwa oraz znaczenia badań i technologii.

Lucie Milebou Aubusson ép. Mboussou (Gabon) i Maria Arena podsumowały debatę.

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.51)

Joseph OWONA KONO Patrick I. GOMES

Louis MICHEL José Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (p.o.)

Współprzewodniczący Współsekretarze generalni

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.