Dz.U.UE.C.2018.443.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA POPOŁUDNIOWEGO Z WTORKU DNIA 19 CZERWCA 2018 R.

(2018/C 443/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

SPIS TREŚCI

Strona

1. Pilny temat nr 1: Kryzys humanitarny w Sudanie Południowym .................................. 7
2. Wzrost demograficzny: wyzwania i możliwości .............................................. 7
3. Globalne porozumienie w sprawie migracji ................................................. 8

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA POPOŁUDNIOWEGO Z WTORKU DNIA 19 CZERWCA 2018 R.

(Posiedzenie otwarto o godz. 15.10)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: Louis MICHEL Współprzewodniczący

1. Pilny temat nr 1: Kryzys humanitarny w Sudanie Południowym

Wystąpienie komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa

Głos zabrali: Daba Tesfaye (Etiopia), Bogdan Brunon Wenta, Halifa Sallah (Gambia), Cécile Kashetu Kyenge, Jacob Oulanyah (Uganda) oraz Eleni Theocharous.

Posłowie wyrazili głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym. Wezwali Unię Afrykańską, Międzyrządowy Organ ds. Rozwoju, Unię Europejską oraz społeczność międzynarodową do wywarcia nacisku na strony konfliktu by zaprzestały walk i wznowiły rozmowy pokojowe. Zażądali swobodnego wjazdu do kraju dla organizacji humanitarnych, a także wezwali do postawienia przed sądem zarówno tych, którzy blokują wstęp tym organizacjom, jak i pozostałych sprawców zbrodni wojennych. Podkreślili też regionalny charakter konfliktu, z uznaniem przyjmując starania krajów sąsiadujących z Sudanem Południowym, które przyjęły blisko trzy miliony uchodźców.

Temat rozwinął później komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides, który ponownie stwierdził, że sytuacja była przejawem całkowitego zlekceważenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz katastrofą w pełni spowodowaną działalnością człowieka. Komisarz zwrócił uwagę na niezmienne zaangażowanie Unii Europejskiej w zażegnanie kryzysu i zobowiązał się przeznaczyć dodatkowe 68 mln EUR na pomoc humanitarną w regionie, ponad przekazaną już od końca 2013 r. kwotę 412 mln EUR.

Głos zabrali: Catherine Bearder, João Ferreira, Bodil Valero, Joachim Zeller, Julie Ward, Anna Záborská, Moses Cheboi (Kenia), Suhair A. Salah M. Ahmed (Sudan) oraz Jean-Luc Schaffhauser.

2. Wzrost demograficzny: wyzwania i możliwości

Debata główna z udziałem dyrektora Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA) Benoit Kalasy

Głos zabrali: Alain Michel Lobognon (Wybrzeże Kości Słoniowej), Michael Gahler, Musa Hussein Naib (Erytrea), Julie Ward, Daba Tesfaye (Etiopia), Eleni Theocharous, Halifa Sallah (Gambia), Ben Abdallah Banda (Ghana), Amadou Dioffo (Niger), Maria Lidia Senra Rodríguez, Suhair Ahmed Salah (Sudan), Adjedoue Weidou (Czad), Frank Engel, Juliet Suubi Kinyamatama (Uganda), João Ferreira, Cécile Kashetu Kyenge, Carlos Zorrinho, Anna Záborska, Tadeusz Zwiefka, Sarah Kioko (Kenia), William Nokrach (Uganda), Arne Gericke oraz Miguel Exposito Verdejo (Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Komisja Europejska).

Dr Benoit Kalasa, dyrektor UNFPA, zwrócił uwagę, że choć współczynnik dzietności na świecie spada, populacja krajów Afryki nie zmniejsza się, ponieważ liczba kobiet w wieku rozrodczym jest tam stosunkowo wysoka. Przewiduje się, że do 2050 r. populacja Afryki wzrośnie z 1,2 mld do 4,4 mld, a pięć najbardziej zaludnionych krajów świata będzie właśnie na tym kontynencie. Wiąże się to z szeregiem potencjalnych wyzwań, któremu będą musiały stawić czoła zarówno te kraje, które stoją w obliczu szybko postępującej urbanizacji spowodowanej migracją ludności wiejskiej do miast, jaki i sąsiadujące z nimi państwa zmagające się z kiepską infrastrukturą, niskim poziomem bezpieczeństwa i niskiej jakości miejscami pracy. By wykorzystać tę dywidendę demograficzną, każde z państw musiało zagwarantować wszystkim młodym ludziom szereg praw: prawo do planowania własnej przyszłości, prawo do wolności od przemocy i traumy, prawo do podstawowych wolności, prawo reprodukcyjne oraz dostęp do wysokiej jakości edukacji i opieki pedagogicznej.

Posłowie zasygnalizowali pilną konieczność poruszenia kwestii płci, zapewnienia dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa żywnościowego, budowania potencjału i zatrudnienia młodzieży.

Benoit Kalasa odpowiedział na pytania z sali i podsumował debatę zaznaczając, że jak dotąd nie zaobserwowano dywidendy demograficznej i że nie zmieni się to dopóty, dopóki utrudnia się rozwój milionów kobiet i dziewczynek na świecie, dopóki wciąż istnieją ludzie o nikłych możliwościach lub zupełnym ich braku, bez dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej. Na koniec zauważył, że wzrost demograficzny jest kwestią ogólnoświatową, którą należy zająć się w sposób kompleksowy.

3. Globalne porozumienie w sprawie migracji

Debata bez rezolucji z udziałem dyrektora regionalnego ds. Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unii Europejskiej i NATO w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Eugenio Ambrosiego

Dyrektor regionalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Eugenio Ambrosi, zwrócił uwagę na fakt, że po raz pierwszy mowa będzie o tak kompleksowym i podzielanym na całym świecie stanowisku, które w grudniu 2018 r. przypieczętują dwa porozumienia - w sprawie migracji i w sprawie uchodźców.

Głos zabrali: Musa Hussein Naib (Erytrea), Michael Gahler, Daba Tesfaye (Etiopia), Cécile Kashetu Kyenge, Halifa Sallah (Gambia), Ben Abdallah Banda (Ghana), Sabine Lösing, Suhair A. Salah M. Ahmed (Sudan), György Hölvényi, Julie Ward, Anna Záborská, Željana Zovko, Francesc Gambús, Louis Michel oraz Camilla Hagström (Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Komisja Europejska).

Choć posłowie byli jednomyślni w kwestii przestrzegania praw i godności człowieka bez względu na status prawny jednostki, szczegóły przyznawania świadczeń społecznych pozostają jeszcze do uzgodnienia. Posłowie uznali także, że istotnym jest niezwłoczne stworzenie możliwości prawnych migracji zarobkowej z uwzględnieniem potrzeb państw docelowych, przy jednoczesnym unikaniu drenażu mózgów w krajach pochodzenia. Podkreślili też znaczenie poszanowania praw migrantów, w tym ich prawa do powrotu, zaznaczając tym samym nadrzędność walki z pierwotnymi przyczynami migracji. Oczekuje się, że parlamenty poszczególnych krajów zastosują swoje uprawnienia ustawodawcze i kontrolne w celu uwrażliwienia na powyższe kwestie w ostatniej turze negocjacji.

(Posiedzenie zamknięto o godz. 18.21)

Joseph OWONA KONO Patrick I. GOMES

Louis MICHEL José Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (p.o.)

Współprzewodniczący Współsekretarze generalni