Projekt budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 - stanowisko Rady.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.250.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2010 r.

Projekt budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 - stanowisko Rady

(2010/C 250/05)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól-nego Wspólnot Europejskich(1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.(2), w szczególności jego art. 37,

a także mając na uwadze, co następuje:

- budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 został ostatecznie przyjęty dnia 17 grudnia 2009 r.(3),

- dnia 18 czerwca 2010 r. Komisja przedstawiła wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2010,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 

Stanowisko Rady w sprawie budżetu korygującego nr 6 do budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 zostało przyjęte dnia 13 września 2010 r.

Pełen tekst stanowiska można przeczytać na stronie internetowej Rady lub można pobrać go ze strony: http://www.consilium.europa.eu/

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2010 r.

W imieniu Rady
S. VANACKERE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1, wraz ze sprostowaniami w Dz.U. L 25 z 30.1.2003, s. 43 i w Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 18.

(2) Dz.U. L 390 z 30.12.2006, s. 1.

(3) Dz.U. L 64 z 12.3.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.