Poziom hałasu wytwarzanego przez kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) - Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (COM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.184E.118/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2009 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Poziom hałasu wytwarzanego przez kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I

P6_TA(2008)0043

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (COM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD))

(2009/C 184 E/28)

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

(Procedura współdecyzji - ujednolicenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0588),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0344/2007),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

– uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0019/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

______

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.