Dz.U.UE.C.2018.463.73

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Powołanie komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, jej zakresu odpowiedzialności, składu liczbowego i czasu trwania mandatu (2018/2534(RSO))

(2018/C 463/16)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

P8_TA(2018)0022

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt decyzji Konferencji Przewodniczących,
- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/ EWG 1 ,
- uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin 2 ,
- uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1056 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat 3  i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat 4 ,
- uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/ 2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 5 ,
- uwzględniając swoje rezolucje z dnia 13 kwietnia 2016 r. 6  i z dnia 24 października 2017 r. 7  w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011,
- uwzględniając decyzję Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie 12/2013/MDC z dnia 18 lutego 2016 r. dotyczącej praktyk Komisji w zakresie udzielania zezwoleń i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (pestycydów),
- uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 8 ,
- uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie C-442/14 Bayer CropScience SA - NV i Stichting De Bijenstichting przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
- uwzględniając art. 197 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że wyrażono obawy w związku z oceną glifosatu, dotyczące w szczególności tego, czy miała miejsce niezależna, obiektywna i przejrzysta ocena, czy kryteria klasyfikacji zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 9  zostały odpowiednio zastosowane, oraz czy odpowiednie wytyczne zostały właściwie wykorzystane;
B. mając na uwadze, że wyrażono obawy dotyczące zastosowania przez Komisję kryteriów zatwierdzenia i zasady ostrożności określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 w momencie technicznego przedłużenia zatwierdzenia glifosatu w 2016 r. i przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1313 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2324;
1. podejmuje decyzję o powołaniu komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, która w ramach przyznanych jej ściśle określonych kompetencji będzie podejmować następujące czynności:
a) analiza i ocena procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu w Unii, w tym stosowanej metodyki i jej jakości naukowej, przeprowadzenia procedury niezależnie od wpływów branży i jawności procesu podejmowania decyzji oraz jego wyników;
b) oparta na danych naukowych analiza i ocena potencjalnych niedociągnięć w ocenie naukowej wykonywanej w związku z zatwierdzaniem lub odnawianiem zatwierdzenia substancji czynnych, takich jak glifosat, przez odpowiednie agencje unijne, a także przestrzegania przez agencje UE odpowiednich obowiązujących unijnych przepisów, wytycznych i kodeksów postępowania;
c) analiza i ocena, czy Komisja działała zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 przy podejmowaniu decyzji, w szczególności w odniesieniu do warunków zatwierdzenia glifosatu i odnowienia zatwierdzenia glifosatu;
d) analiza i ocena ewentualnych konfliktów interesu na wszystkich szczeblach procedury zatwierdzania, w tym na szczeblu organów krajowych państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy i mającego za zadanie sporządzenie sprawozdania z oceny na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;
e) analiza i ocena, czy unijne agencje odpowiedzialne za ocenę i klasyfikację substancji czynnych dysponują wystarczającymi zasobami kadrowymi i środkami finansowymi do wykonywania spoczywających na nich obowiązków; analiza i ocena możliwości zamówienia lub przeprowadzenia niezależnych badań i testów, oraz ich finansowania;
f) wydawanie zaleceń, które uzna za niezbędne, dotyczących procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zarówno zdrowia ludzi, jak i zwierząt oraz ochrony środowiska; związane z tym wizyty i przesłuchania z udziałem instytucji UE i odpowiednich agencji, instytucji międzynarodowych i krajowych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych;
2. podkreśla, że wszystkie zalecenia komisji specjalnej będą przedkładane właściwym komisjom stałym Parlamentu, które w razie potrzeby podejmą dalsze działania;
3. postanawia, że kompetencje oraz dostępne zasoby komisji stałych Parlamentu odpowiedzialnych za kwestie związane z przyjmowaniem, monitorowaniem i wdrażaniem prawodawstwa Unii odnoszącego się do obszaru kompetencji komisji specjalnej, pozostają bez zmian;
4. postanawia, że jeżeli działalność komisji specjalnej obejmie przesłuchania, z których zeznania mają charakter poufny lub zawierają dane osobowe, lub obejmie wymianę poglądów lub wysłuchania z udziałem organów lub podmiotów na temat informacji poufnych, w tym badań naukowych lub ich części, którym przyznano status poufności zgodnie z art. 63 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, to posiedzenia odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych; postanawia ponadto, że świadkowie i eksperci mają prawo wygłosić oświadczenie lub złożyć zeznanie przy drzwiach zamkniętych;
5. postanawia, że listy osób zaproszonych na publiczne posiedzenia i osób biorących w nich udział oraz protokoły z tych posiedzeń będą podawane do wiadomości publicznej;
6. postanawia, że dokumenty poufne otrzymane przez komisję specjalną będą poddawane ocenie na podstawie procedury określonej w art. 210a Regulaminu; postanawia ponadto, że te informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia końcowego sprawozdania komisji specjalnej;
7. postanawia, że komisja specjalna będzie liczyć 30 członków zgodnie z art. 199 ust. 1 Regulaminu;
8. postanawia, że kadencja komisji specjalnej potrwa dziewięć miesięcy, chyba że Parlament wydłuży ten okres przed jego wygaśnięciem, oraz że kadencja rozpoczyna się z dniem posiedzenia inauguracyjnego; postanawia, że komisja specjalna przedłoży Parlamentowi sprawozdanie końcowe zawierające ustalenia faktyczne i zalecenia dotyczące działań i inicjatyw, które należy podjąć.
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 155 z 11.6.2011, s. 127.
3 Dz.U. L 173 z 30.6.2016, s. 52.
4 Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 1.
5 Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 10.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0119.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0395.
8 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).