Powołanie Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.179.3

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2015 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 czerwca 2015 r.
powołująca Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności

(2015/C 179/03)

(Dz.U.UE C z dnia 2 czerwca 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 173 ust. 1 Traktatu Unii i państwom członkowskim powierzono zadanie czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii, w szczególności poprzez wspieranie środowiska sprzyjającego współpracy między przedsiębiorstwami. W art. 173 ust. 2 w szczególności wezwano państwa członkowskie do wzajemnej konsultacji w powiązaniu z Komisją i, w miarę potrzeby, do koordynacji swoich działań w dziedzinie przemysłu. Komisja może podjąć każdą użyteczną inicjatywę w celu wsparcia takiej koordynacji.

(2) W 2010 r. Komisja powołała grupę ekspertów - Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności (zwane dalej "forum") - której celem było wspieranie Komisji w opracowaniu solidnej polityki przemysłowej w sektorze rolno-spożywczym, stosując się do zalecenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz realizując inicjatywy zapowiedziane w komunikacie "Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie" z 2009 r.

(3) Do 2014 r. Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności przyczyniło się do obszernej analizy głównych czynników wpływających na konkurencyjność całego łańcucha dostaw żywności poprzez przyjęcie całościowego podejścia. Uznano potrzebę spójności między wszystkimi obszarami polityki mającymi wpływ na unijny łańcuch dostaw żywności, a zwłaszcza w takich obszarach jak: rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, żywienie i zdrowie, środowisko, handel, rynki finansowe, badania i innowacje oraz polityka przemysłowa w ujęciu bardziej ogólnym.

(4) W swoim sprawozdaniu końcowym z dnia 15 października 2014 r. 47 członków forum jednomyślnie zwróciło się do Komisji o odnowienie mandatu forum, aby możliwy był dalszy konstruktywny dialog między europejskimi podmiotami prywatnymi i publicznymi na temat kluczowych kwestii politycznych oraz nowych wyzwań mających wpływ na konkurencyjność całego łańcucha dostaw żywności.

(5) Sprawozdanie końcowe zawiera zalecenia wskazujące tematy, które mogłyby być przedmiotem dalszych dyskusji i inicjatyw kolejnego forum, takie jak konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, praktyki handlowe między przedsiębiorstwami, rynek wewnętrzny, dostęp do rynku, zrównoważony rozwój, wymiar społeczny, innowacje, ceny. Tematem przyszłych działań forum mogłyby być również inne zagadnienia istotne dla konkurencyjności łańcucha dostaw żywności.

(6) Forum powinno zatem kontynuować prace.

(7) Aby ułatwić wymianę dobrych praktyk, członkostwo w forum powinno być otwarte dla organów krajowych ze wszystkich państw członkowskich; należy je również umożliwić właściwym podmiotom reprezentującym przemysł i społeczeństwo obywatelskie, w szczególności organizacjom konsumenckim, związkom zawodowym i organizacjom pozarządowym. Udział organizacji prywatnych należy określić na podstawie publicznego zaproszenia do składania wniosków, aby zapewnić zrównoważoną reprezentację zainteresowanych stron.

(8) Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom 1 , należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków forum.

(9) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 .

(10) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejszym powołuje się Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, zwane dalej "forum", ze skutkiem od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Zadania

Forum wspiera Komisję w tworzeniu polityki przemysłowej w sektorze rolno-spożywczym oraz opracowaniu związanych z nią środków polityki przyczyniających się do lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. W tym celu i w oparciu o zalecenia zawarte w sprawozdaniu końcowym forum przyjętym w dniu 15 października 2014 r., forum zajmuje się dyskusją dotyczącą takich istotnych zagadnień jak:

-
konkurencyjność MŚP w łańcuchu dostaw żywności,
-
praktyki handlowe między przedsiębiorstwami,
-
rynek wewnętrzny,
-
dostęp do rynku i handel,
-
zrównoważony rozwój,
-
wymiar społeczny,
-
innowacje,
-
ceny,
-
przyszłe wyzwania mające wpływ na konkurencyjność łańcucha dostaw żywności.
Artykuł  3

Konsultacje

Komisja może zasięgać opinii forum we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw żywności na rynku wewnętrznym w celu opracowania nowych zaleceń.

Artykuł  4

Skład i powoływanie członków

1.
W skład forum wchodzi nie więcej niż 50 członków.
2.
Forum składa się z następujących członków:
a)
organy krajowe państw członkowskich właściwe do spraw sektora spożywczego na szczeblu ministerialnym;
b)
organizacje działające w sektorze przemysłu rolno-spożywczego, handlu produktami rolno-spożywczymi i dystrybucji tych produktów w Unii;
c)
zrzeszenia i federacje w UE reprezentujące sektory rolnictwa, przetwórstwa żywności, handlu produktami rolno-spożywczymi i dystrybucji tych produktów w Unii;
d)
organizacje pozarządowe posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie spraw związanych z łańcuchem dostaw żywności.
3.
Organy państw członkowskich powołują swojego przedstawiciela w grupie przygotowawczej, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP powołuje pozostałych członków z organizacji mających kompetencje w obszarach, o których mowa w art. 2 i 3, które odpowiedziały na zaproszenie do składania wniosków. Organizacje te wyznaczają swoich przedstawicieli w forum i w grupie przygotowawczej, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Komisja może odrzucić przedstawiciela wyznaczonego przez organizację, jeśli uzna jego mianowanie za niewłaściwe na podstawie uzasadnionych przesłanek określonych w regulaminie wewnętrznym grupy. W takich przypadkach dana organizacja proszona jest o wyznaczenie innego przedstawiciela.

4.
Członkowie są powoływani na cały okres stosowania niniejszej decyzji. Członkowie grupy pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia zgodnie z ust. 5 lub do czasu wygaśnięcia ich kadencji.
5.
Członkowie mogą zostać zastąpieni na pozostałą część ich kadencji w następujących przypadkach:
a)
jeżeli złożą rezygnację;
b)
jeżeli utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace forum;
c)
jeżeli nie spełniają wymogu określonego w art. 339 Traktatu.
6.
Nazwiska członków są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz w rejestrze grup ekspertów Komisji i innych podobnych zespołów (zwanym dalej "rejestrem").

Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł  5

Funkcjonowanie

1.
Forum przewodniczy przedstawiciel Komisji. Forum sporządza sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, skierowane do Komisji.
2.
Grupa przygotowawcza, zwana dalej "grupą szerpów", przygotowuje debaty, pisemne stanowiska i opinie w celu sporządzenia sprawozdania końcowego forum. Grupa szerpów składa się z przedstawicieli wysokiego szczebla każdego z członków forum. Przewodniczy jej przedstawiciel Komisji.
3.
W porozumieniu ze służbami Komisji forum może powołać podgrupy do zbadania szczegółowych zagadnień objętych mandatem określonym przez forum lub grupę szerpów. Takie podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu mandatu.
4.
Przedstawiciel Komisji może zaprosić ekspertów, mających określone kompetencje w zakresie jednej ze spraw w porządku obrad, do udziału w trybie doraźnym w pracach forum, grupy szerpów lub podgrup. Przedstawiciel Komisji może ponadto nadawać status obserwatora osobom fizycznym i organizacjom, zdefiniowanym w zasadzie 8 pkt 3 zasad horyzontalnych dotyczących grup ekspertów, oraz krajom kandydującym.
5.
Posiedzenia forum, grupy szerpów i podgrup odbywają się zasadniczo w pomieszczeniach Komisji. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W posiedzeniach forum, grupy szerpów i podgrup mogą uczestniczyć inni, zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji.
6.
Członkowie forum, ich przedstawiciele w grupie szerpów oraz w podgrupach oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy są objęci wymogami zachowania tajemnicy zawodowej określonymi w traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych Unii, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom. W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań Komisja może zastosować wszelkie właściwe środki.
7.
Komisja publikuje wszelkie istotne dokumenty na temat działań prowadzonych przez forum (takie jak porządki obrad, protokoły i opinie uczestników) w rejestrze albo na specjalnej stronie internetowej dostępnej poprzez link umieszczony w rejestrze. Dokument nie jest publikowany, jeśli jego ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego określonego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 .

W razie potrzeby Komisja może przetłumaczyć te dokumenty w całości lub w części na wszystkie języki urzędowe Unii.

Artykuł  6

Koszty posiedzeń

1.
Osoby uczestniczące w pracach forum, grupy szerpów i podgrup nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.
2.
Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach forum, grupy szerpów lub podgrup są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji.
3.
Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału zasobów.
Artykuł  7

Stosowanie

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 grudnia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Członek Komisji

1 Decyzja Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1).
2 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
3 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.