Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.124.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2019 r.

Powiadomienie zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

(2019/C 124/05)

(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2019 r.)

Organy celne cofają decyzje w sprawie wiążących informacji, począwszy od tego dnia, jeżeli stają się one niezgodne z interpretacją nomenklatury celnej wynikającą z następujących międzynarodowych środków taryfowych:

decyzje klasyfikacyjne, opinie klasyfikacyjne lub zmiany not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjęte przez Radę Współpracy Celnej (dokument CCC nr NC2570 - sprawozdanie z 62. sesji Komitetu HS):

ZMIANY NOT WYJAŚNIAJĄCYCH DO PRZEPROWADZENIA W TRYBIE ART. 8 KONWENCJI HS ORAZ OPINIE I DECYZJE KLASYFIKACYJNE, PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMITET HS ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI

CELNEJ

(62. SESJA HSC WE WRZEŚNIU 2018 R.)

DOK. NC2570

Zmiany not wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS

Dział 29 (substancjami psychotropowymi)M/20
90.27M/15
9031.41M/1

Opinie klasyfikacyjne zatwierdzone przez Komitet HS

0404.90/1M/3
3004.90/7M/4
3824.99/22M/5
3923.10/4M/6
4202.12/1-2M/7
7007.21/1-2M/9
8708.29/2-3M/9
8451.30/2M/10
8479.89/11M/11
8512.90/1M/12
8517.12/1M/13
9027.80/1-2M/14
9403.20/7-8M/16
9403.70/2-3M/16

Informacje dotyczące treści tych środków można otrzymać z Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna Komisji Europejskiej (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel) lub mogą być pobrane ze strony internetowej tej Dyrekcji Generalnej:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.