Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.6.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

Powiadomienie informujące o zakończeniu działań wobec państwa trzeciego powiadomionego w dniu 21 kwietnia 2015 r. o możliwości uznania go za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

(2019/C 6/07)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2019 r.)

Komisja Europejska ("Komisja") zakończyła działania wobec Tajlandii w zakresie zwalczania połowów NNN, zapoczątkowane w dniu 21 kwietnia 2015 r. decyzją Komisji 2015/C 142/06 1  w sprawie powiadomienia Tajlandii o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN).

1. Ramy prawne

Zgodnie z art. 32 rozporządzenia w sprawie połowów NNN Komisja powinna powiadomić państwa trzecie o możliwości uznania ich za państwa niewspółpracujące. Takie powiadomienie ma charakter wstępny. Powiadomienie państw trzecich o możliwości uznania ich za państwa niewspółpracujące następuje na podstawie kryteriów określonych w art. 31 rozporządzenia w sprawie połowów NNN.

Komisja powinna również podjąć wszelkie określone w art. 32 działania w odniesieniu do tych państw. W szczególności Komisja powinna zawrzeć w powiadomieniu informacje dotyczące istotnych faktów i ustaleń leżących u podstaw takiego uznania, możliwości udzielenia przez te państwa odpowiedzi i dostarczenia dowodów przemawiających przeciwko takiemu uznaniu lub, w stosownych przypadkach, przedstawienia planu działania na rzecz poprawy sytuacji oraz środków już wprowadzonych w celu jej naprawy.

Komisja powinna wyznaczyć danym państwom trzecim odpowiedni termin na przedstawienie odpowiedzi na powiadomienie, a także wystarczający czas na naprawę sytuacji.

2. Procedura

W dniu 21 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska powiadomiła Tajlandię o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN).

Komisja podkreśliła, że Tajlandia - w celu uniknięcia uznania jej za państwo niewspółpracujące - została zaproszona do współpracy z Komisją na podstawie zaproponowanego planu działań zmierzającego do naprawienia wykrytych niedociągnięć.

Komisja zainicjowała proces dialogu z Tajlandią. Państwo to w formie ustnej i pisemnej przedstawiło uwagi, które zostały rozpatrzone i uwzględnione przez Komisję. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne.

Tajlandia wprowadziła środki konieczne do zaprzestania stwierdzonych połowów NNN oraz niezbędne w celu zapobiegania wszelkim tego rodzaju działaniom w przyszłości, korygując wszelkie działania lub zaniechania, które doprowadziły do powiadomienia o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania połowów NNN.

3. Wnioski

W obecnej sytuacji i po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi okolicznościami Komisja stwierdza zatem, że niniejszym zostają zakończone działania w stosunku do Tajlandii na podstawie przepisów art. 32 rozporządzenia w sprawie połowów NNN w odniesieniu do wypełniania obowiązków spoczywających na niej na mocy prawa międzynarodowego jako na państwie bandery, państwie portu, państwie nadbrzeżnym lub państwie zbytu i jej działań w celu zapobiegania, powstrzymywania i eliminowania połowów NNN. Właściwe organy zostały oficjalnie poinformowane przez Komisję.

Wspomniane wyżej zakończenie działań nie wyklucza ewentualnego podjęcia przez Komisję lub Radę dalszych kroków w przyszłości, w przypadku gdyby stan faktyczny wykazał, że państwo nie wypełnia obowiązków spoczywających na nim na mocy prawa międzynarodowego jako na państwie bandery, państwie portu, państwie nadbrzeżnym lub państwie zbytu, polegających na podejmowaniu działań w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

1 Dz.U. C 142 z 29.4.2015, s. 7.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.