Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2013 r.

Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego

(2013/694/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 listopada 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I EUROPEJSKI BANK CENTRALNY,

- uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

- uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6,

- uwzględniając Regulamin Parlamentu, w szczególności jego art. 127 ust. 1,

- uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi 1 , w szczególności jego art. 20 ust. 8 i 9,

- uwzględniając wspólne oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i prezesa Europejskiego Banku Centralnego wydane w dniu głosowania Parlamentu za przyjęciem wniosku w sprawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,

A. mając na uwadze, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dobrej kondycji instytucji kredytowych oraz stabilności systemu finansowego w Unii Europejskiej i w każdym państwie członkowskim uczestniczącym w jednolitym mechanizmie nadzorczym rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 powierza Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi;

B. mając na uwadze, że art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, że EBC jest organem właściwym do celów wykonywania zadań nadzorczych powierzonych mu na mocy tego rozporządzenia;

C. mając na uwadze, że powierzenie EBC zadań nadzorczych oznacza, że na EBC będzie spoczywać znaczna odpowiedzialność za przyczynianie się do stabilności finansowej w Unii przy wykorzystaniu jego uprawnień nadzorczych w jak najbardziej skuteczny i proporcjonalny sposób;

D. mając na uwadze, że przeniesienie uprawnień nadzorczych na szczebel Unii należy zrównoważyć stosownymi wymogami w zakresie odpowiedzialności; mając na uwadze, że na mocy art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC odpowiada za wykonanie tego rozporządzenia przed Parlamentem Europejskim i Radą jako instytucjami posiadającymi legitymację demokratyczną, które reprezentują obywateli Unii i państwa członkowskie;

E. mając na uwadze, że art. 20 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 przewiduje, iż EBC ma prowadzić lojalną współpracę przy wszelkich dochodzeniach prowadzonych przez Parlament, z zastrzeżeniem postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

F. mając na uwadze, że art. 20 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż na wniosek przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC prowadzi z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji Parlamentu poufne dyskusje za zamkniętymi drzwiami na temat zadań nadzorczych EBC, jeżeli takie dyskusje są niezbędne do celów wykonywania uprawnień Parlamentu wynikających z TFUE; mając na uwadze, że przepisy tego artykułu wymagają, by ustalenia dotyczące organizacji tych dyskusji zapewniały pełną poufność zgodnie z obowiązkami w zakresie poufności nałożonymi na EBC jako właściwy organ na mocy stosownego prawa Unii;

G. mając na uwadze, że art. 15 ust. 1 TFUE stanowi, iż instytucje Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości; mając na uwadze, że warunki, zgodnie z którymi dany dokument EBC ma charakter poufny, zostały ustanowione na mocy decyzji 2004/258/WE Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/3) 2 ; mając na uwadze, że decyzja ta stanowi, iż każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów EBC zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w tej decyzji; mając na uwadze, że zgodnie z tą decyzją EBC odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnienie zagroziłoby pewnym konkretnym interesom publicznym lub prywatnym;

H. mając na uwadze, że przy ujawnianiu informacji dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi EBC nie posiada pełnej uznaniowości, lecz ujawnianie takie podlega ograniczeniom i warunkom ustanowionym w stosownym prawie Unii, które ma zastosowanie zarówno do Parlamentu, jak i EBC; mając na uwadze, że zgodnie z art. 37 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC ("statut ESBC") osoby mające dostęp do danych podlegających prawodawstwu Unii nakładającemu obowiązek zachowania tajemnicy podlegają temu prawu;

I. mając na uwadze, że w motywie 55 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 jest mowa o tym, że wszelkie obowiązki sprawozdawcze wobec Parlamentu powinny podlegać odpowiednim wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy służbowej; mając na uwadze, że motyw 74 i art. 27 ust. 1 tego rozporządzenia przewidują, iż członkowie Rady ds. Nadzoru, komitet sterujący, personel EBC i personel oddelegowany przez uczestniczące państwa członkowskie wykonujący obowiązki nadzorcze podlegają wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy służbowej określonym w art. 37 statutu ESBC oraz w stosownych aktach prawa unijnego; mając na uwadze, że art. 339 TFUE i art. 37 statutu ESBC stanowią, iż członkowie organów decyzyjnych i personelu EBC oraz krajowych banków centralnych są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej;

J. mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 4 statutu ESBC zebrania Rady Prezesów EBC są poufne;

K. mając na uwadze, że art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż do celu wykonywania zadań powierzonych EBC na mocy tego rozporządzenia EBC stosuje całe stosowne unijne prawo, a w przypadku gdy takie unijne prawo tworzą dyrektywy - krajowe ustawodawstwo transponujące te dyrektywy;

L. mając na uwadze, że z zastrzeżeniem przyszłych zmian lub przyszłych stosownych aktów prawnych, przepisy prawa Unii w zakresie postępowania z informacjami, które mają charakter poufny, w szczególności art. 53-62 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE 3 , nakładają na właściwe organy i ich personel obowiązek zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej lub służbowej w odniesieniu do nadzoru nad instytucjami kredytowymi; mając na uwadze, że wszystkie osoby, które pracują lub pracowały we właściwych organach lub na ich zlecenie, są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej lub służbowej; mając na uwadze, że bez uszczerbku dla przypadków podlegających przepisom prawa karnego informacje poufne, które takie osoby uzyskują w trakcie pełnienia swoich obowiązków, mogą być ujawniane jedynie w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji kredytowych;

M. mając na uwadze, że art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż do celów wykonywania powierzonych mu na mocy tego rozporządzenia zadań EBC jest uprawniony, w granicach i z zastrzeżeniem warunków określonych w stosownym unijnym prawie, do wymiany informacji z krajowymi lub unijnymi organami i podmiotami w przypadkach, gdy stosowne unijne prawo zezwala właściwym organom krajowym na ujawnianie informacji tym jednostkom lub gdy państwa członkowskie mogą przewidzieć takie ujawnienie na podstawie stosownego unijnego prawa;

N. mając na uwadze, że naruszenie wymogów zachowania tajemnicy zawodowej lub służbowej w odniesieniu do informacji dotyczących nadzoru powinno być zagrożone odpowiednimi sankcjami; mając na uwadze, że Parlament powinien stworzyć stosowne ramy działań następczych w przypadku naruszenia poufności przez posłów lub członków personelu;

O. mając na uwadze, że rozdział strukturalny personelu EBC uczestniczącego w pełnieniu obowiązków nadzorczych EBC od personelu uczestniczącego w realizacji polityki pieniężnej musi zapewniać pełną zgodność z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

P. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie nie obejmuje wymiany informacji poufnych dotyczących polityki pieniężnej ani innych zadań EBC, które nie wchodzą w zakres zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

Q. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności właściwych organów krajowych wobec parlamentów narodowych zgodnie z prawem krajowym;

R. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie nie obejmuje ani nie dotyczy obowiązków w zakresie odpowiedzialności i sprawozdawczości, jakim podlega jednolity mechanizm nadzorczy wobec Rady, Komisji lub parlamentów narodowych,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DOSTĘP DO INFORMACJI, POUFNOŚĆ
1. Sprawozdania
- § EBC przedkłada corocznie Parlamentowi sprawozdanie ("sprawozdanie roczne") z wykonania zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. Przewodniczący Rady ds. Nadzoru przedstawia sprawozdanie roczne Parlamentowi podczas wysłuchania publicznego. Projekt sprawozdania rocznego przekazuje się Parlamentowi z zachowaniem poufności w jednym z języków urzędowych Unii na cztery dni robocze przed wysłuchaniem. Następnie przekazuje się tłumaczenie na wszystkie języki urzędowe Unii. Sprawozdanie roczne obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia:
(i) wykonywanie zadań nadzorczych;
(ii) podział zadań między EBC i krajowe organy nadzorcze;
(iii) współpraca z innymi właściwymi organami krajowymi lub unijnymi;
(iv) rozdział polityki pieniężnej od zadań nadzorczych;
(v) rozwój struktury nadzorczej i personelu pełniącego zadania nadzorcze, w tym liczba i skład grupy oddelegowanych ekspertów krajowych;
(vi) wdrażanie kodeksu postępowania;
(vii) metoda obliczania i wysokość opłat nadzorczych;
(viii) budżet przeznaczony na zadania nadzorcze;
(ix) doświadczenia w ramach sprawozdawczości na mocy art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 (Zgłaszanie naruszeń).
- § W fazie początkowej, o której mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, EBC przesyła Parlamentowi kwartalne sprawozdania na temat postępów w zakresie operacyjnego wykonania tego rozporządzenia, obejmujące, między innymi, następujące zagadnienia:
(i) wewnętrzne prace przygotowawcze, wewnętrzną organizację i planowanie pracy;
(ii) szczegółowe ustalenia dokonane w celu spełnienia wymogu rozdziału polityki pieniężnej od zadań nadzorczych;
(iii) współpracę z innymi właściwymi organami krajowymi lub unijnymi;
(iv) wszelkie przeszkody napotkane przez EBC przy przygotowywaniu się do pełnienia zadań nadzorczych;
(v) wszelkie przypadki problematyczne lub zmiany w kodeksie postępowania.
- § EBC publikuje sprawozdanie roczne na stronach internetowych jednolitego mechanizmu nadzorczego. Zakres usług EBC świadczonych przez "e-mailową linię informacyjną" zostanie rozszerzony o konkretne kwestie związane z jednolitym mechanizmem nadzorczym, a EBC przekształci wiadomości i pytania otrzymywane pocztą elektroniczną w rubrykę "Najczęściej zadawane pytania" na stronach internetowych jednolitego mechanizmu nadzorczego.
2. Wysłuchania i poufne dyskusje
- Na wniosek właściwej komisji Parlamentu przewodniczący Rady ds. Nadzoru uczestniczy w zwyczajnym wysłuchaniu publicznym w sprawie wykonania zadań nadzorczych. Właściwa komisja Parlamentu i EBC uzgadniają terminarz dwóch takich wysłuchań na każdy kolejny rok. Wnioski o zmianę uzgodnionego terminarza składa się na piśmie.
- Ponadto przewodniczący Rady ds. Nadzoru może zostać zaproszony do wzięcia udziału w dodatkowej wymianie poglądów ad hoc z właściwą komisją Parlamentu na temat zagadnień dotyczących nadzoru.
- Gdy jest to niezbędne w związku z wykonywaniem przez Parlament uprawnień na mocy TFUE i prawa Unii, przewodniczący właściwej komisji może zwrócić się na piśmie o specjalne poufne spotkanie z przewodniczącym Rady ds. Nadzoru, podając powody. Takie spotkania odbywają się w obopólnie uzgodnionym terminie.
- Wszyscy uczestnicy specjalnych poufnych spotkań podlegają wymogom w zakresie poufności równoważnym z wymogami, jakim podlegają członkowie Rady ds. Nadzoru i personel EBC wykonujący zadania nadzorcze.
- Na umotywowany wniosek przewodniczącego Rady ds. Nadzoru lub przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu oraz za obopólną zgodą w zwyczajnych wysłuchaniach, wymianach poglądów ad hoc i poufnych spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele EBC z Rady ds. Nadzoru lub wyżsi rangą członkowie personelu wykonującego zadania nadzorcze (dyrektorzy generalni lub ich zastępcy).
- Do jednolitego mechanizmu nadzorczego stosuje się wynikającą z TFUE zasadę otwartości instytucji unijnych. Dyskusje podczas specjalnych poufnych spotkań muszą być zgodne z zasadą otwartości i wyjaśniania istotnych okoliczności. Obejmują one wymianę informacji poufnych dotyczących wykonywania zadań nadzorczych, w granicach określonych w stosownym prawie unijnym. Ujawnianie informacji może być ograniczone przewidzianymi przez prawo granicami jawności.
- Osoby zatrudnione przez Parlament i przez EBC nie mogą ujawniać informacji uzyskanych w ramach swych działań związanych z wykonywaniem zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, nawet jeśli działania te zostały już zakończone lub gdy osoby te nie są już zatrudnione przez te instytucje.
- Przedmiotem zwykłych wysłuchań, wymian poglądów ad hoc i poufnych spotkań mogą być wszystkie aspekty działalności i funkcjonowania jednolitego mechanizmu nadzorczego wchodzące w zakres rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.
- Z poufnych spotkań nie sporządza się protokołów ani żadnych innych zapisów. Nie wygłasza się oświadczeń dla prasy ani dla innych środków przekazu. Każdy uczestnik poufnych dyskusji podpisuje każdorazowo oświadczenie, że nie ujawni treści tych dyskusji osobom trzecim.
- W poufnych spotkaniach mogą uczestniczyć jedynie przewodniczący Rady ds. Nadzoru oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący właściwej komisji Parlamentu. Zarówno przewodniczącemu Rady ds. Nadzoru, jak i przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym właściwej komisji Parlamentu może towarzyszyć dwóch członków - odpowiednio - personelu EBC i sekretariatu Parlamentu.
3. Odpowiedzi na pytania
- Na skierowane przez Parlament pytania pisemne EBC udziela odpowiedzi na piśmie. Pytania te są kierowane do przewodniczącego Rady ds. Nadzoru za pośrednictwem przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu. Odpowiedzi na pytania udziela się niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu pięciu tygodni od przekazania ich do EBC.
- Parlament i EBC przeznaczają specjalną rubrykę swoich stron internetowych na wskazane powyżej pytania i odpowiedzi.
4. Dostęp do informacji
- EBC dostarcza właściwej komisji Parlamentu co najmniej wyczerpujące i konkretne protokoły z obrad Rady ds. Nadzoru, umożliwiające zrozumienie przebiegu debaty, wraz z opatrzonym uwagami wykazem decyzji. W razie sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru zgodnie z art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 prezes EBC informuje przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu o powodach takiego sprzeciwu zgodnie z wymogami w zakresie poufności, o których mowa w niniejszym porozumieniu.
- W razie likwidacji instytucji kredytowej informacje dotyczące tej instytucji kredytowej, które nie są informacjami poufnymi, ujawnia się po fakcie, gdy wszystkie ograniczenia dotyczące udzielania istotnych informacji wynikające z wymogów w zakresie poufności przestaną mieć zastosowanie.
- Wysokość opłat nadzorczych i objaśnienie sposobu ich obliczania publikuje się na stronie internetowej EBC.
- EBC publikuje na swojej stronie internetowej przewodnik po swoich praktykach nadzorczych.
5. Ochrona informacji i dokumentów niejawnych EBC
- Parlament wdraża działania ochronne i środki odpowiadające stopniowi wrażliwości informacji lub dokumentów pochodzących z EBC oraz informuje o nich EBC. W każdym przypadku ujawniona informacja lub dokument zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim je udostępniono.
- Parlament zwraca się do EBC o zgodę na ujawnienie informacji dodatkowym osobom lub instytucjom, a obie instytucje współpracują ze sobą przy wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych, w ramach których zwrócono się o dostęp do takich informacji lub dokumentów. W odniesieniu do wszystkich lub niektórych kategorii ujawnionych informacji lub dokumentów EBC może zwrócić się do Parlamentu o prowadzenie wykazu osób mających dostęp do tych informacji i dokumentów.
II. PROCEDURY WYBORU
- EBC określa i podaje do publicznej wiadomości kryteria wyboru przewodniczącego Rady ds. Nadzoru, w tym pożądane połączenie kwalifikacji, znajomości instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w dziedzinie nadzoru finansowego i nadzoru makroostrożnościowego. Przy określaniu tych kryteriów EBC dąży do zagwarantowania najwyższych standardów zawodowych oraz uwzględnia potrzebę ochrony interesu całej Unii i bierze pod uwagę różnorodność składu Rady ds. Nadzoru.
- Na dwa tygodnie przed opublikowaniem przez Radę Prezesów EBC ogłoszenia o naborze właściwą komisję Parlamentu informuje się o szczegółach otwartej procedury kwalifikacyjnej (w tym o kryteriach wyboru i profilu funkcji), którą EBC zamierza zastosować do wyboru przewodniczącego.
- Rada Prezesów EBC informuje właściwą komisję Parlamentu o składzie puli kandydatów na stanowisko przewodniczącego (liczba zgłoszeń, charakterystyka kompetencji zawodowych kandydatów, równowaga płci i narodowości) oraz o metodzie selekcji chętnych w celu stworzenia krótkiej listy co najmniej dwóch kandydatów i wysunięcia ostatecznej propozycji EBC.
- EBC dostarcza właściwej komisji Parlamentu krótką listę kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Tę listę EBC dostarcza co najmniej na trzy tygodnie przed przedłożeniem swojej propozycji kandydata na stanowisko przewodniczącego.
- Właściwa komisja Parlamentu może kierować do EBC pytania dotyczące kryteriów wyboru oraz krótkiej listy kandydatów w ciągu tygodnia od ich otrzymania. EBC musi odpowiedzieć na takie pytania na piśmie w ciągu dwóch tygodni.
- § Proces zatwierdzenia propozycji obejmuje następujące kroki:
- EBC przekazuje Parlamentowi propozycje kandydatów na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wraz z pisemnym uzasadnieniem kandydatur.
- Właściwa komisja Parlamentu przeprowadza publiczne wysłuchanie proponowanych kandydatów na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru.
- Parlament podejmuje decyzję o zatwierdzeniu proponowanych przez EBC kandydatów na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w drodze głosowania we właściwej komisji i na posiedzeniu plenarnym. Parlament, z uwzględnieniem swojego terminarza, podejmuje tę decyzję, co do zasady, w ciągu sześciu tygodniu od otrzymania propozycji.
- Jeżeli propozycja kandydata na stanowisko przewodniczącego nie zostanie zatwierdzona, EBC może podjąć decyzję o sięgnięciu do puli osób, które początkowo zgłosiły swoją kandydaturę na to stanowisko, lub o ponownym wszczęciu procedury wyboru, w tym o opracowaniu i publikacji nowego ogłoszenia o naborze.
- EBC przedkłada Parlamentowi propozycję odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego ze stanowiska i odpowiednio ją uzasadnia.
- § Proces zatwierdzenia propozycji obejmuje:
- głosowanie we właściwej komisji Parlamentu nad projektem rezolucji; oraz
- głosowanie nad tą rezolucją, w celu zatwierdzenia lub wyrażenia sprzeciwu, na posiedzeniu plenarnym.
- Jeżeli Parlament lub Rada poinformują EBC, że uznają warunki odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru za spełnione zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, EBC przedstawia swoje uwagi na piśmie w ciągu czterech tygodni.
III. DOCHODZENIA
- Jeżeli Parlament, zgodnie z art. 226 TFUE i z decyzją 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 4 , powoła komisję śledczą, EBC zgodnie z przepisami prawa Unii wspomaga komisję śledczą w pełnieniu jej funkcji zgodnie z zasadą lojalnej współpracy.
- Wszelkie prace komisji śledczej, w których jest ona wspomagana przez EBC, są prowadzone w ramach wyznaczonych przez decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS.
- EBC lojalnie współpracuje przy wszelkich prowadzonych przez Parlament dochodzeniach, o których mowa w art. 20 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, na mocy tych samych przepisów, które mają zastosowanie do komisji śledczych, oraz na tych samych zasadach ochrony poufności informacji co zasady przewidziane w niniejszym porozumieniu w odniesieniu do poufnych spotkań (I.2).
- Wszyscy adresaci informacji udostępnianych Parlamentowi w kontekście dochodzeń podlegają wymogom w zakresie poufności równoważnym z wymogami, jakim podlegają członkowie Rady ds. Nadzoru i personel EBC wykonujący zadania nadzorcze, a Parlament i EBC uzgadniają środki, jakie należy podjąć w celu zapewnienia ochrony takich informacji.
- Jeżeli ochrona interesu publicznego lub prywatnego uznana w decyzji 2004/258/WE wymaga zachowania poufności, Parlament zapewnia zachowanie tej ochrony i nie ujawnia treści takich informacji.
- Prawa i obowiązki instytucji i organów Unii ustanowione w decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS stosują się odpowiednio do EBC.
- Każdorazowe zastąpienie decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS innym aktem prawnym lub jej zmiana będzie wymagać renegocjacji części III niniejszego porozumienia. Do czasu uzgodnienia nowego porozumienia dotyczącego odpowiednich części nadal obowiązuje niniejsze porozumienie wraz z decyzją 95/167/WE, Euratom, EWWiS w jej wersji na dzień złożenia podpisu pod niniejszym porozumieniem.
IV. KODEKS POSTĘPOWANIA
- Przed przyjęciem kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, EBC informuje właściwą komisję Parlamentu o podstawowych elementach projektu kodeksu postępowania.
- Na pisemny wniosek właściwej komisji Parlamentu EBC informuje na piśmie Parlament o wykonywaniu kodeksu postępowania. EBC informuje również Parlament o potrzebie aktualizacji kodeksu postępowania.
- Kodeks postępowania reguluje kwestie konfliktu interesów i gwarantuje przestrzeganie przepisów dotyczących rozdziału funkcji nadzorczych od funkcji w zakresie realizacji polityki pieniężnej.
V. PRZYJĘCIE AKTÓW PRZEZ EBC
- EBC należycie informuje właściwą komisję Parlamentu o procedurach (w tym o terminarzu) ustanowionych przez EBC w celu przyjęcia rozporządzeń, decyzji, wytycznych i zaleceń EBC ("akty"), które zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013 podlegają konsultacjom społecznym.
- W celu zwiększenia przejrzystości i spójności polityki EBC informuje właściwą komisję Parlamentu, w szczególności, o zasadach i o rodzajach wskaźników lub danych, jakie zazwyczaj stosuje przy opracowywaniu aktów i zaleceń w sprawie polityki.
- Przed rozpoczęciem procedury konsultacji społecznych EBC przekazuje projekty aktów właściwej komisji Parlamentu. Jeżeli Parlament zgłosi uwagi do aktów, można dokonać nieformalnej wymiany poglądów z EBC na ich temat. Takie nieformalne wymiany poglądów odbywają się równolegle z otwartymi konsultacjami społecznymi, które EBC przeprowadza zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.
- Po przyjęciu aktu EBC przekazuje go właściwej komisji Parlamentu. EBC regularnie informuje również Parlament na piśmie o potrzebie zmiany przyjętych aktów.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Co trzy lata obie instytucje poddają ocenie wykonanie niniejszego porozumienia w praktyce.
2. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 lub z dniem następującym po podpisaniu niniejszego porozumienia, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.
3. Zobowiązania dotyczące poufności informacji są wiążące dla obu instytucji również po wygaśnięciu niniejszego porozumienia.
4. Niniejsze porozumienie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem i w Brukseli dnia 6 listopada 2013 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Europejskiego Banku Centralnego
M. SCHULZM. DRAGHI
PrzewodniczącyPrezes EBC
1 Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
2 Decyzja 2004/258/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/3) (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 42).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
4 Decyzja 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń (Dz.U. L 78 z 6.4.1995, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.