Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.458.87

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I

P8_TA(2018)0003

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 16 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/ 2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/ 2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/ 2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 1

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2018/C 458/11)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/ 2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/ 2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005, a także rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/ 2002

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(2a) Uproszczenie obowiązujących przepisów jest niezbędne do ich lepszego zrozumienia i przestrzegania przez operatorów, organy krajowe i zainteresowane strony. Należy przestrzegać procesu konsultacji z komitetami doradczymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/ 2013 oraz należy zwrócić uwagę na zapewnienie pełnego przestrzegania wszystkich celów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(2b) Uproszczenie obowiązujących przepisów dotyczących środków technicznych nie powinno prowadzić do osłabienia norm ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(3) Istnieje potrzeba stworzenia ram w celu uregulowania środków technicznych. Ramy te powinny zawierać przepisy ogólne obowiązujące na wszystkich wodach Unii oraz obejmować opracowanie środków technicznych uwzględniających regionalną specyfikę poszczególnych połowów za pośrednictwem procesu regionalizacji wprowadzonego przez WPRyb.(3) Istnieje potrzeba stworzenia ram w celu uregulowania środków technicznych. Ramy te powinny zawierać przepisy ogólne obowiązujące na wszystkich wodach Unii oraz obejmować opracowanie środków technicznych uwzględniających regionalną specyfikę poszczególnych połowów za pośrednictwem procesu regionalizacji wprowadzonego przez WPRyb. Proces ten powinien umożliwić skuteczne połączenie powszechnych zasad z uwarunkowaniami lokalnymi i występującymi na poszczególnych obszarach. Proces ten nie powinien jednak prowadzić do pewnej formy renacjonalizacji WPRyb oraz ważne jest, by komitety doradcze pozostały gwarantem regionalizacji w ramach podejścia unijnego, zgodnie z motywem 14 rozporządzenia (UE) nr 1380/ 2013.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(4) Ramy te powinny regulować połowy i wyładunki zasobów ryb, a także użytkowanie narzędzi połowowych i wzajemne relacje między działalnością połowową i ekosystemami morskimi.(4) Ramy te powinny regulować połowy i wyładunki zasobów ryb, a także użytkowanie narzędzi połowowych i wzajemne relacje między działalnością połowową i ekosystemami morskimi, oraz powinny uwzględniać dynamikę społeczno-gospodarczą.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6)W stosownych przypadkach środki techniczne powinny mieć zastosowanie do połowów rekreacyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na stada ryb i gatunki skorupiaków.(6)Połowy rekreacyjne mogą mieć istotny wpływ na środowisko morskie, stada ryb oraz inne gatunki, w związku z czym powinny podlegać środkom technicznym.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6a) Uznaje się, że wskaźnik przeżywalności uwolnionych ryb złowionych przez wędkarzy rekreacyjnych (połowy z haczykiem i wędką) jest wysoki, o ile dowody naukowe nie wykażą inaczej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(6b) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013 obowiązek wyładunku stosuje się do wszystkich połowów gatunków podlegających limitom połowowym. Jednakże jeżeli okazy tych gatunków są poławiane i natychmiast uwalniane w ramach rybołówstwa rekreacyjnego oraz jeżeli dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżywalności w odniesieniu do tych gatunków, co może mieć miejsce w przypadku ryb złowionych przez wędkarzy z wykorzystaniem sprzętu wędkarskiego, powinna istnieć możliwość wyłączenia takich połowów z obowiązku wyładunku dzięki zastosowaniu procedur określonych we wspomnianym rozporządzeniu, w szczególności dzięki przyjęciu środków w tym celu w ramach planów wieloletnich lub planów w zakresie odrzutów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(7) Środki techniczne powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów WPRyb polegających na dokonywaniu połowów na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, ograniczaniu niezamierzonych połowów i eliminacji odrzutów oraz przyczynianiu się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska, jak określono w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE (18).(7) Środki techniczne powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów WPRyb.
____________

(18)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(7a) Środki techniczne powinny być proporcjonalne do wyznaczonych celów. Przed ich przyjęciem należy wziąć pod uwagę ich możliwe skutki gospodarcze i społeczne.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(7b) Egzekwowanie i wdrażanie środków technicznych, programów operacyjnych oraz, w razie potrzeby, udzielanie licencji, ustanawianie ograniczeń w zakresie budowy i użytkowania statków oraz określonego rodzaju narzędzi połowowych nie powinny wpływać negatywnie na dążenie do poprawy norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa na statkach prowadzących operacje połowowe i działalność połowową.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(7c) Środki techniczne przyjęte na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być spójne ze strategicznym planem na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 przyjętym w ramach Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej oraz powinny wspierać wdrażanie unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020, a zwłaszcza realizację celu dotyczącego zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybołówstwa i powiązanych działań.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(8) Środki techniczne powinny w szczególności zapewniać ochronę osobników młodocianych i skupisk tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie selektywnych narzędzi i stosowanie środków zapobiegawczych. Środki techniczne powinny także ograniczyć do minimum i w miarę możliwości wyeliminować wpływ narzędzi połowowych na ekosystem morski, w szczególności na wrażliwe gatunki i siedliska. Powinny one również przyczyniać się do istnienia środków zarządzania do celów wywiązywania się ze zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG (19), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (20) oraz dyrektywy 2008/56/WE.(8) Środki techniczne powinny w szczególności przyczyniać się do zapewnienia ochrony osobników młodocianych i skupisk tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie selektywnych narzędzi i stosowanie środków zapobiegawczych. Środki techniczne powinny także przyczyniać się do ograniczenia do minimum, a w miarę możliwości do wyeliminowania negatywnego wpływu stosowania narzędzi połowowych na ekosystem morski, w szczególności na wrażliwe gatunki i siedliska. Należy przyznawać zachęty, aby motywować do korzystania z narzędzi i praktyk o niewielkim oddziaływaniu na środowisko. Środki techniczne powinny również przyczyniać się do istnienia środków zarządzania do celów wywiązywania się ze zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG (19), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (20) oraz dyrektywy 2008/56/WE.
__________

(19) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

(20) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

__________

(19) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

(20) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(8a) Należy kompleksowo zająć się kwestią przypadkowych połowów wrażliwych gatunków w odniesieniu do wszystkich rodzajów połowów i narzędzi, zważywszy na ścisły poziom ochrony przyznany im na mocy dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE oraz 2008/56/ WE, na ich wysoki poziom narażenia oraz na zobowiązanie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 2020 r.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(9) Aby dokonać oceny skuteczności środków technicznych, należy ustalić wartości docelowe dotyczące poziomów niezamierzonych połowów, poziomów przyłowów wrażliwych gatunków i zakresu negatywnego wpływu połowów na siedliska dna morskiego, które odpowiadają celom WPRyb, przepisom prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska (zwłaszcza dyrektywie Rady 92/43 i dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (21)) oraz najlepszym praktykom międzynarodowym.(9) Aby dokonać oceny skuteczności środków technicznych, należy ustalić wskaźniki skuteczności dotyczące ograniczenia połowów ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony oraz ograniczenia przypadkowych połowów wrażliwych gatunków, a także ograniczenia zakresu negatywnego wpływu połowów na siedliska morskie, które to wskaźniki odpowiadałyby celom WPRyb oraz przepisom prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska (w szczególności dyrektywie Rady 92/43/EWG, dyrektywie 2009/147/WE i dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (21)).
______________

(21) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

___________

(21) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(9a) Państwa członkowskie powinny w najszerszym możliwym zakresie wykorzystywać środki dostępne na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (1a), aby wspierać rybaków we wdrażaniu środków technicznych i zapewniać uwzględnianie celów społeczno-gospodarczych WPRyb.
___________

(1a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/ 2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(11) Należy zakazać stosowania niektórych destrukcyjnych narzędzi lub metod połowów, które wykorzystują materiały wybuchowe, trucizny, substancje oszałamiające, prąd elektryczny, młoty pneumatyczne lub inne urządzenia uderzające, narzędzi ciągnionych i chwytaków do zbierania korala czerwonego lub innego rodzaju korala i gatunków koralowatych oraz niektórych kusz

z wyjątkiem szczególnego przypadku włoka wytwarzającego impulsy elektryczne, który może być używany pod pewnymi ścisłymi warunkami.

(11) Należy zakazać stosowania niektórych destrukcyjnych narzędzi lub metod połowów, które wykorzystują materiały wybuchowe, trucizny, substancje oszałamiające, prąd elektryczny, młoty pneumatyczne lub inne urządzenia uderzające, narzędzi ciągnionych i chwytaków do zbierania korala czerwonego lub innego rodzaju korala i gatunków koralowatych oraz niektórych kusz.

W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy na temat oddziaływania innowacyjnych narzędzi połowowych, w tym skumulowanych skutków ich stosowania, zanim nastąpi szerokie upowszechnienie takich narzędzi. Dodatkowo należy wprowadzić system monitorowania, kontroli i oceny w celach egzekwowania prawa, prowadzenia badań i oceny. Ponadto obecnie obowiązujące licencje należy poddać ponownej ocenie naukowej, zanim uzyskają na stałe status "niepodlegające zakazowi".

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(11a) Potrzebna jest szczegółowa i określona ilościowo wiedza na temat oddziaływania innowacyjnych narzędzi połowowych, obejmująca skumulowane skutki ich stosowania dla środowiska i gatunków morskich, zanim nastąpi upowszechnienie się tych narzędzi na skalę komercyjną. Należy wprowadzić skuteczny program ich monitorowania i oceny.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(15) W przypadku rzadkich gatunków ryb, takich jak pewne gatunki rekinów i płaszczek, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. W celu ochrony takich gatunków należy wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.(15) W przypadku gatunków ryb, które są rzadkie lub których charakterystyka biologiczna szczególnie naraża je na nadmierną eksploatację, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. W celu ochrony takich gatunków należy wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(21) W celu wsparcia sektora połowów we wdrażaniu obowiązku wyładunku państwa członkowskie powinny wprowadzić środki mające na celu ułatwienie składowania i zbytu gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony. Środki te powinny obejmować wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani lub wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.(21) W celu wsparcia sektora połowów we wdrażaniu obowiązku wyładunku i zapewnienia równych warunków działania przez jego pełne przestrzeganie państwa członkowskie powinny wprowadzić środki mające na celu ułatwienie przechowywania i zbytu gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony. Środki te powinny obejmować wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani lub wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(23) W przypadkach gdy opinia naukowa wskazuje, że dochodzi do znacznych niezamierzonych połowów gatunków, które nie podlegają limitom połowowym, a zatem nie są objęte obowiązkiem wyładunku, państwa członkowskie powinny realizować projekty pilotażowe mające na celu przeanalizowanie sposobów ograniczenia tego rodzaju połowów oraz wprowadzenie odpowiednich środków technicznych, aby osiągnąć ten cel.(23) W przypadkach gdy opinia naukowa wskazuje, że dochodzi do znacznych niezamierzonych połowów gatunków, państwa członkowskie powinny realizować projekty pilotażowe mające na celu przeanalizowanie sposobów ograniczenia tego rodzaju połowów oraz wprowadzenie odpowiednich środków technicznych, aby osiągnąć ten cel.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(24) Jeżeli na poziomie regionalnym nie obowiązują środki techniczne, należy stosować określone normy podstawowe. Te normy podstawowe powinny wynikać z istniejących środków technicznych, przy uwzględnieniu opinii STECF i zdania zainteresowanych stron. Powinny one obejmować podstawowe rozmiary oczek sieci ciągnionych i stawnych, minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu, środki ochrony przyrody służące zmniejszeniu przyłowów ssaków morskich i ptaków morskich na niektórych obszarach oraz wszelkie inne obowiązujące obecnie środki specyficzne dla danego regionu, które są nadal konieczne do zapewnienia, że cele ochrony są osiągane, do czasu gdy odpowiednie środki zostaną wprowadzone w ramach regionalizacji.(24) Jeżeli na poziomie regionalnym nie obowiązują środki techniczne, należy stosować określone normy podstawowe. Te normy podstawowe powinny wynikać z istniejących środków technicznych, przy uwzględnieniu opinii STECF i zdania zainteresowanych stron. Powinny one obejmować podstawowe rozmiary oczek sieci ciągnionych i stawnych, minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu, środki ochrony przyrody służące zminimalizowaniu oraz, w miarę możliwości, wyeliminowaniu przypadkowych połowów ssaków morskich i ptaków morskich na niektórych obszarach oraz wszelkie inne obowiązujące obecnie środki specyficzne dla danego regionu, które są nadal konieczne do zapewnienia, że cele ochrony są osiągane, do czasu gdy odpowiednie środki zostaną wprowadzone w ramach regionalizacji.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(25) Państwa członkowskie mogą we współpracy z zainteresowanymi stronami opracowywać wspólne zalecenia dotyczące właściwych środków technicznych, które odbiegają od norm podstawowych, zgodnie z procesem regionalizacji określonym w WPRyb.(25) Państwa członkowskie powinny, w ścisłej współpracy z odpowiednimi komitetami doradczymi, opracowywać w oparciu o dostępne opinie naukowe wspólne zalecenia dotyczące właściwych środków technicznych, które odbiegają od norm podstawowych, aby dostosować te środki techniczne do regionalnej specyfiki rybołówstwa, zgodnie z procesem regionalizacji określonym w WPRyb, nawet w przypadku braku planu wieloletniego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(26) Takie środki techniczne ustanowione na poziomie regionalnym powinny być co najmniej równoważne normom podstawowym pod względem modeli eksploatacji i ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk.(26) Należy stosować regionalizację, aby stworzyć środki dostosowane do określonych potrzeb, które uwzględniają specyfikę każdego obszaru połowowego, w tym chronią występujące na nim wrażliwe gatunki i siedliska. Takie

środki techniczne ustanowione na poziomie regionalnym powinny być zrównoważone i zapewniać co najmniej takie same modele eksploatacji i poziom ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk, jakie przewidziano w normach podstawowych. Wszelkie regionalne środki techniczne należy przyjmować na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(26a) Decyzje podejmowane przez regionalne grupy państw członkowskich w ramach regionalizacji powinny spełniać te same normy nadzoru demokratycznego co decyzje podejmowane w danych państwach członkowskich.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(26b) Regionalizacja powinna być wykorzystywana jako narzędzie służące zachęcaniu do uczestnictwa wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, oraz nadawaniu uprawnień rybakom i wspieraniu ich uczestnictwa, aby mogli ściśle współpracować z państwami członkowskimi, komitetami doradczymi i naukowcami w celu tworzenia dostosowanych do potrzeb środków, które uwzględniają specyfikę każdego obszaru połowowego i chronią ich warunki środowiskowe.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(27a) W przypadku gdy tylko jedno państwo członkowskie ma bezpośredni interes w zarządzaniu, wnioski dotyczące indywidualnych środków technicznych zmieniających istniejące środki ochronne mogą zostać przedstawione z zastrzeżeniem uprzedniej konsultacji z właściwymi komitetami doradczymi.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(28) Przy opracowaniu wspólnych zaleceń służących wprowadzaniu w planach wieloletnich alternatywnych wielkości oczek sieci lub narzędzi dokonujących selekcji gatunkowej, regionalne grupy państw członkowskich powinny gwarantować uzyskiwanie dzięki takim narzędziom przynajmniej podobnej lub większej selektywności jak w przypadku narzędzi określonych w normach podstawowych.(28) Przy opracowaniu wspólnych zaleceń służących wprowadzaniu wielkości oczek sieci i narzędzi dokonujących selekcji gatunkowej alternatywnych w stosunku do rozmiarów podstawowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny gwarantować uzyskiwanie dzięki takim narzędziom przynajmniej podobnej lub większej selektywności jak w przypadku narzędzi określonych w normach podstawowych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(29) Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w planach wieloletnich nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami dostępu, służących ochronie młodocianych osobników i skupisk tarłowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny określić specyfikacje, zakres, czas trwania, ograniczenia dotyczące narzędzi połowowych oraz mechanizmy monitorowania i kontroli.(29) Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami dostępu, służących ochronie młodocianych osobników i skupisk tarłowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny określić specyfikacje, zakres, czas trwania, ograniczenia dotyczące narzędzi połowowych oraz mechanizmy monitorowania i kontroli.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(30) Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w planach wieloletnich minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony regionalne grupy państw członkowskich powinny zapewnić, że osiągnięcie celów WPRyb nie zostanie zagrożone oraz zagwarantować przestrzeganie ochrony młodocianych osobników gatunków morskich, przy jednoczesnym zapewnieniu, że na rynku nie dochodzi do zakłóceń i że nie istnieje rynek dla ryb o rozmiarach mniejszych od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony.(30) Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony regionalne grupy państw członkowskich powinny przyczynić się do osiągnięcia celów WPRyb oraz zagwarantować pełne przestrzeganie ochrony młodocianych osobników gatunków morskich, przy jednoczesnym zadbaniu o to, by na rynku nie dochodziło do zakłóceń i aby nie istniał rynek dla ryb o rozmiarach mniejszych od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(31) Wprowadzenie doraźnych zamknięć w połączeniu z przepisami o przenoszeniu się jako dodatkowego środka służącego ochronie osobników młodocianych lub skupisk tarłowych powinno być dozwolone w ramach wspólnych zaleceń jako jedna z możliwości. Warunki ustanawiania i znoszenia tych obszarów oraz mechanizmy kontroli i monitorowania należy określić w odpowiednich wspólnych zaleceniach.(31) Wprowadzenie doraźnych zamknięć w połączeniu z przepisami o przenoszeniu się jako dodatkowego środka służącego ochronie osobników młodocianych lub skupisk tarłowych lub gatunków wrażliwych powinno być dozwolone w ramach wspólnych zaleceń jako jedna z możliwości. Warunki ustanawiania i znoszenia tych obszarów, w tym ustanawiania wyjątków, w stosownych przypadkach, oraz mechanizmy kontroli i monitorowania należy określić w odpowiednich wspólnych zaleceniach.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(32) Na podstawie naukowej oceny wpływu narzędzi innowacyjnych, należycie ocenionego przez STECF, stosowanie lub rozszerzone stosowanie nowatorskich narzędzi, takich jak włok wytwarzający impulsy elektryczne,

mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z możliwości we wspólnych zaleceniach regionalnych grup państw członkowskich. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie powinno być dozwolone, jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich stosowanie będzie prowadzić do negatywnego wpływu na wrażliwe siedliska i gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

(32) Na podstawie naukowej oceny wpływu narzędzi innowacyjnych, należycie ocenionego przez STECF, w tym potencjalnego negatywnego wpływu niektórych narzędzi, stosowanie lub rozszerzone stosowanie nowatorskich narzędzi mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z możliwości we wspólnych zaleceniach regionalnych grup państw członkowskich. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie powinno być dozwolone, jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich stosowanie będzie prowadzić do bezpośredniego lub kumulacyjnego negatywnego wpływu na siedliska morskie, w szczególności na wrażliwe siedliska lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi, lub jeżeli zagraża osiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich.

Poprawka 268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(32a) Grupy regionalne powinny opracować dodatkowe środki zmniejszające ryzyko oparte na rodzaju narzędzi, zasięgając rady naukowców oraz stosując najlepsze praktyki, aby ograniczyć, a jeśli to możliwe wyeliminować przyłowy ptaków i ssaków morskich, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG oraz dyrektywą Rady 79/409/EWG (1a), a także z Porozumieniem o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego z dnia 17 marca 1992 r. poprawkami (ASCOBANS).

____________

(1a) Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG) (Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(33) W celu zminimalizowania przyłowów wrażliwych gatunków i wpływu narzędzi połowowych na wrażliwe siedliska regionalne grupy państw członkowskich powinny opracować dodatkowe środki łagodzące, aby ograniczyć wpływ połowów na wrażliwe gatunki i siedliska. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że istnieje poważne zagrożenie dla stanu ochrony takich gatunków i siedlisk, wówczas państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące budowy i użytkowania określonych narzędzi połowowych lub nawet całkowity zakaz ich stosowania w danym regionie. Takie przepisy mogłyby w szczególności być stosowane w odniesieniu do sieci dryfujących, które w niektórych obszarach doprowadziły do znacznych odłowów waleni i ptaków morskich.(33) W celu zminimalizowania oraz, w miarę możliwości, wyeliminowania przypadkowych połowów gatunków wrażliwych i wpływu narzędzi połowowych na wrażliwe siedliska regionalne grupy państw członkowskich powinny opracować dodatkowe środki łagodzące, aby ograniczyć wpływ połowów na wrażliwe gatunki i siedliska. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że istnieje poważne zagrożenie dla stanu ochrony takich gatunków i siedlisk, wówczas państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące budowy i użytkowania określonych narzędzi połowowych lub nawet całkowity zakaz ich stosowania w danym regionie, aby chronić środowisko morskie, lokalne stada ryb i lokalne społeczności rybackie. Takie przepisy mogłyby w szczególności być stosowane w odniesieniu do sieci dryfujących, które w niektórych obszarach doprowadziły do znacznych odłowów waleni i ptaków morskich.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(35) Aby utrzymać istniejące szczegółowe zalecenia uzgodnione przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wykazów wrażliwych ekosystemów morskich, a także konkretnych środków technicznych dotyczących określonych środków służących ochronie molwy niebieskiej i karmazyna. Komisja powinna być również uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do włączenia do prawa unijnego przyszłych zmian środków przyjętych przez NEAFC, które stanowią przedmiot niektórych wyraźnie zdefiniowanych elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, a które stają się wiążące dla Unii zgodnie z postanowieniami konwencji NEAFC. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów,skreśla się

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(36)Aby nie utrudniać badań naukowych, sztucznego zarybiania bądź przesiedlania, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do czynności, które mogą być konieczne do prowadzenia wyżej wymienionych działań.(36) Aby nie utrudniać badań naukowych, bezpośredniego zarybiania bądź przesiedlania, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do czynności, które mogą być konieczne do prowadzenia wyżej wymienionych działań.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują, że konieczne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków morskich, Komisja powinna móc, w należycie uzasadnionych przypadkach, przyjąć akty delegowane mające natychmiastowe zastosowanie, ustanawiające środki techniczne w celu zmniejszenia takich zagrożeń, w uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od niniejszego rozporządzenia lub środków technicznych ustalonych w inny sposób zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny być w szczególności tak skonstruowane, aby móc sprostać nieoczekiwanym zmianom w modelu stada wskutek wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji młodocianych osobników do danego stada i zapewnić ochronę ryb w okresie tarła bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo niskim poziomie lub gdy stan stada jest zagrożony z powodu innych zmian w stanie ochrony stad ryb. Mogłyby one obejmować ograniczenia dotyczące stosowania narzędzi połowowych ciągnionych lub statycznych bądź działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach.(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują, że konieczne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków i siedlisk morskich, Komisja powinna móc, w należycie uzasadnionych przypadkach, przyjąć akty delegowane mające natychmiastowe zastosowanie, ustanawiające środki techniczne w celu zmniejszenia takich zagrożeń, w uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od niniejszego rozporządzenia lub środków technicznych ustalonych w inny sposób zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny być w szczególności tak skonstruowane, aby móc sprostać nieoczekiwanym zmianom w modelu stada wskutek wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji młodocianych osobników do danego stada bądź przypadkowych połowów wrażliwych gatunków i aby zapewnić ochronę ryb w okresie tarła bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo niskim poziomie lub gdy stan stada jest zagrożony z powodu innych zmian w stanie ochrony stad ryb lub wrażliwych gatunków, a także aby zaradzić pogarszaniu się stanu populacji i siedlisk gatunków wskutek połowów i by zapewnić wszelkie inne niezbędne środki ochrony środowiska. Takie środki mogłyby obejmować ograniczenia dotyczące stosowania narzędzi połowowych ciągnionych lub statycznych bądź działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(38) Uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy przekazać Komisji w celu aktualizacji wykazu ryb i skorupiaków, których ukierunkowane połowy są zakazane, aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, na których należy ograniczyć połowy, przyjęcia środków technicznych jako część planów wieloletnich oraz przyjęcia środków technicznych jako część tymczasowych planów dotyczących odrzutów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.(38) Uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy przekazać Komisji w celu zdefiniowania, z myślą o ustanowieniu wskaźników skuteczności środków technicznych w odniesieniu do połowów ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, najważniejszych łowisk oraz poziomów takich połowów, które mają zastosowanie do tych najważniejszych łowisk, w celu aktualizacji wykazu ryb i skorupiaków, których ukierunkowane połowy są zakazane, w celu aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, na których należy ograniczyć połowy, w celu przyjęcia środków technicznych w ramach planów wieloletnich oraz, w razie konieczności, poza ramami planów wieloletnich, jak również w celu przyjęcia środków technicznych jako części tymczasowych planów dotyczących odrzutów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów i w oparciu o ocenę STECF. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(40) Do końca 2020 r., a następnie co trzy lata, Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wykonania niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze oraz po dokonaniu oceny przez STECF. W tym sprawozdaniu należy ocenić, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów i wartości docelowych niniejszego rozporządzenia. Jeżeli w tym sprawozdaniu zostanie stwierdzone, że na poziomie regionalnym cele i wartości docelowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie w tym regionie powinny przedłożyć plan działań naprawczych, które zapewnią osiągniecie tych celów i wartości docelowych. Komisja powinna również zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na podstawie tego sprawozdania wszelkie niezbędne zmiany niniejszego rozporządzenia.(40) Do dnia ... [trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata, Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wykonania niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze oraz po dokonaniu oceny przez STECF. W tym sprawozdaniu należy ocenić, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów i poziomów wskaźników skuteczności przewidzianych na mocy niniejszego rozporządzenia. Jeżeli w tym sprawozdaniu zostanie stwierdzone, że na poziomie regionalnym cele nie zostały osiągnięte lub że wskaźniki skuteczności utrzymują się na niedostatecznym poziomie, państwa członkowskie w tym regionie powinny przedłożyć plan działań naprawczych, które zapewnią osiągnięcie tych celów i poprawę poziomów wskaźników skuteczności. Na podstawie tego sprawozdania Komisja powinna również zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie niezbędne zmiany niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(42)Należy odpowiednio zmienić rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 (29), (WE) nr 1098/2007 (30), (WE) nr 1224/2009 (31) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 (32) i (UE) nr 1380/2013 (33).(42)Należy odpowiednio zmienić rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 (29), (WE) nr 1098/2007 (30), (WE) nr 1224/2009 (31) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (33).
__________

(29) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

(30) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

(31) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(32) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2001, s. 44).

(33) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/ 2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/ 2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/ 585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

_____________

(29) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

(30) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

(31) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(33) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/ 2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/ 2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/ 585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(43) W celu uzupełnienia lub zmiany istniejących szczegółowych przepisów transponujących zalecenia uzgodnione przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do środków technicznych w rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011. Należy również przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do włączenia do prawa unijnego przyszłych zmian środków przyjętych przez GFCM, które stanowią przedmiot niektórych wyraźnie zdefiniowanych elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, a które stają się wiążące dla Unii zgodnie z postanowieniami porozumienia GFCM. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1343/ 2011. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów,skreśla się

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 - akapit 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) wykorzystania narzędzi połowowych i wzajemnych relacji między działalnością połowową a ekosystemami morskimi.b) wykorzystania narzędzi połowowych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 - akapit 1 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ba) interakcji między wspomnianymi narzędziami połowowymi a ekosystemami morskimi.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do działalności prowadzonej przez unijne statki rybackie i obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, na obszarach połowowych określonych w art. 5, jak również przez statki rybackie pływające pod banderą państw trzecich i zarejestrowane w nich podczas połowów na wodach Unii.1. Z zastrzeżeniem art. 29, niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszelkiej działalności połowowej (zarówno rekreacyjnej, jak i komercyjnej) prowadzonej przez unijne statki rybackie i obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, na obszarach połowowych określonych w art. 5, jak również przez statki rybackie pływające pod banderą państw trzecich i zarejestrowane w nich podczas połowów na wodach Unii.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Artykuły 7 i 14 oraz część A załączników V-X mają zastosowanie także do połowów rekreacyjnych.2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie także do połowów rekreacyjnych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Jako narzędzia wspierające realizację wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów WPRyb określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności w ust. 2, 3 i 5 lit. a) oraz j) tego artykułu.1. Środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów WPRyb określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/ 2013.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Ponadto środki techniczne powinny w szczególności:2. Środki techniczne przyczyniają się w szczególności do osiągnięcia następujących celów:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) zoptymalizować modele eksploatacji w celu ochrony młodocianych osobników i skupisk tarłowych gatunków morskich,a) zapewnić zrównoważone modele eksploatacji w celu ochrony młodocianych osobników i skupisk tarłowych gatunków morskich, a także zapewnić właściwe środki bezpieczeństwa;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) zagwarantować, aby przyłowy gatunków morskich wymienionych w dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE oraz innych wrażliwych gatunków, były ograniczone do minimum i w miarę możliwości eliminowane, tak by nie stanowiły zagrożenia dla stanu ochrony tych gatunków,b) zagwarantować, aby przypadkowe połowy wrażliwych gatunków morskich, w szczególności gatunków wymienionych w dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE, w wyniku prowadzonych połowów, były ograniczone do minimum i w miarę możliwości eliminowane,

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) zapewnić, aby wpływ rybołówstwa na środowisko na siedliska morskie był ograniczony do minimum i w miarę możliwości eliminowany, tak by nie stanowił zagrożenia dla stanu ochrony tych siedlisk,c) zapewnić, w tym przy wykorzystaniu odpowiednich zachęt, aby negatywny wpływ rybołówstwa na środowisko na siedliska morskie był ograniczony do minimum i w miarę możliwości eliminowany,

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 - litera d

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
d) przyczyniać się do istnienia środków zarządzania rybołówstwem do celów wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE, 2008/56/WE i 2000/60/WE.d) ustanowić środki zarządzania rybołówstwem do celów wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 92/43/ EWG, 2009/147/WE, 2008/56/WE i 2000/60/WE.

Poprawki 294 i 300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 - litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
da) zapewnić spełnienie warunków określonych we wskaźnikach 1, 3, 4 i 6 określonych w decyzji Komisji 2010/477/ UE.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Wartości doceloweWskaźniki skuteczności

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1.Celem środków technicznych jest:1. Dla ustalenia, czy środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów, o których mowa w art. 3, stosuje się następujące wskaźniki skuteczności:

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) zapewnienie, by połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony nie przekraczały 5 % wielkości połowów zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,a) zakres, w jakim połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony są stopniowo obniżane do poziomów określonych dla najważniejszych łowisk;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) zapewnienie, by przyłowy ssaków morskich, gadów morskich, ptaków morskich i innych gatunków wykorzystywanych do celów innych niż handlowe nie przekraczały poziomów określonych w przepisach prawa unijnego i porozumieniach międzynarodowych,b) zakres, w jakim przypadkowe połowy ssaków morskich, gadów morskich, ptaków morskich i innych gatunków niewykorzystywanych do celów handlowych są stopniowo ograniczane i w miarę możliwości eliminowane,

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) zapewnienie, by wpływ działalności połowowej na siedliska dna morskiego nie przekraczał poziomu niezbędnego do osiągnięcia dobrego stanu środowiska dla każdego typu siedlisk ocenionych w ramach dyrektywy 2008/56/WE w każdym regionie lub podregionie morskim, zarówno w odniesieniu do jakości siedlisk naturalnych jak i zasięgu obszarowego, w ramach którego należy osiągnąć wymagane poziomy.c) zakres, w jakim negatywny wpływ działalności połowowej na siedliska morskie, w tym wrażliwe siedliska dna morskiego, został zmniejszony i utrzymuje się poniżej poziomu niezbędnego do osiągnięcia dobrego stanu środowiska, w szczególności dla każdego typu siedlisk ocenionych w ramach dyrektywy 2008/56/WE w każdym regionie lub podregionie morskim, zarówno w odniesieniu do jakości siedlisk naturalnych, jak i zasięgu obszarowego, w ramach którego należy osiągnąć wymagane poziomy.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie, do celów ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu:
a) najważniejszych łowisk, o których mowa w tej literze;
b) poziomów obecnych połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony dla każdego z tych najważniejszych łowisk, w oparciu o dostarczone przez państwa członkowskie dane dotyczące lat referencyjnych 2013-2015;
c) konkretnych poziomów, do których należy ograniczyć połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony dla każdego z najważniejszych łowisk, aby osiągnąć cel polegający na zapewnieniu zrównoważonych modeli eksploatacji oraz ochrony młodocianych osobników.
Ustalając konkretne poziomy, o których mowa w lit. c) akapit pierwszy, uwzględnia się najlepsze dostępne opinie naukowe, w tym opinie STECF, a także istniejące i przyszłe możliwości techniczne w zakresie unikania połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1b. W celu przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w ust. 1a, państwa członkowskie mogą przedłożyć wspólne zalecenie na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 do dnia ... [12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1c. W przypadku nieprzedstawienia wspólnego zalecenia w terminie określonym w ust. 1b niniejszego artykułu, lub jeżeli wspólne zalecenie przedstawione przez państwa członkowskie uznano za niezgodne z celami niniejszego rozporządzenia, do dnia...[18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], w drodze odstępstwa od art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, Komisja przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie poprzez określenie elementów wskazanych w ust. 1a akapit pierwszy niniejszego artykułu, zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1d. Aby doprowadzić do stopniowego ograniczenia połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony do poziomów pozwalających zapewnić zrównoważone modele eksploatacji, konkretne poziomy, o których mowa w ust. 1a lit. c) akapit pierwszy, podlegają przeglądowi co trzy lata, z zastosowaniem procedury określonej w ust. 1a, 1b i 1c, oraz powinny one zostać dodatkowo ograniczone, w miarę potrzeby, zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi oraz obecnymi i przyszłymi możliwościami technicznymi w zakresie unikania takich połowów.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Zakres, w jakim powyższe cele zostały zrealizowane, jest poddawany przeglądowi w ramach procesu sprawozdawczości określonego w art. 34.2. Ocenę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w ramach procesu sprawozdawczości określonego w art. 34.

Poprawka 346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 4a

Cele społeczno-gospodarcze

Aby przy przyjmowaniu i wdrażaniu środków technicznych i ochronnych uwzględniać cele społeczno-gospodarcze art. 2 ust. 5 lit c), f) i i) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, państwo członkowskie będzie szeroko stosować środki przewidziane w art. 38, 39 i 40 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - akapit 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) "Morze Północne" oznacza rejony ICES (34) IIa, IIIa i IV;

_____________

(34) Rejony ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/ 2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północnowschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).

a) "Morze Północne" oznacza wody Unii w rejonach ICES (34) IIa, IIIa i IV;

____________

(34) Rejony ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/ 2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północnowschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - akapit 1 - litera c

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
c) "wody północno-zachodnie" oznaczają podobszary ICES V (z wyjątkiem Va i nienależących do Unii wód podobszaru Vb), VI oraz VII;c) "wody północno-zachodnie" oznaczają wody UE na podobszarach ICES V, VI oraz VII;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - akapit 1 - litera g

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
g) "regiony najbardziej oddalone" oznaczają wody wokół regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 akapit pierwszy Traktatu, podzielone na trzy baseny morskie: zachodni Atlantyk, wschodni Atlantyk i Ocean Indyjski;g) "wody Unii Europejskiej na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku" oznaczają wody wokół Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunionu i Saint-Martin podlegające zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego państwa członkowskiego;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1) "model eksploatacji" oznacza sposób rozłożenia presji połowowej w stosunku do struktury wiekowej stada;1) "model eksploatacji" oznacza zakres, w jakim śmiertelność połowowa występuje w poszczególnych elementach struktury wiekowej i wielkościowej stada;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2) "selektywność" oznacza określenie ilościowe, za pomocą którego określa się prawdopodobieństwo złowienia ryb pewnej wielkości w sieć o pewnym rozmiarze oczek (lub na haki pewnej wielkości);2) "selektywność" oznacza prawdopodobieństwo złowienia

niektórych gatunków ryb lub ryb o określonych rozmiarach przy użyciu narzędzi o określonych cechach;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3) "połowy selektywne" oznaczają zdolność metod połowowych do zlokalizowania i chwytania ryb i skorupiaków w zależności od rozmiaru i rodzaju gatunku, co w trakcie połowów umożliwia uniknięcie połowu organizmów niedocelowych lub wypuszczenie ich w nieuszkodzonym stanie;skreśla się

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4) "ukierunkowane połowy" oznaczają połowy określonego gatunku lub kombinacji gatunków, gdy całkowite połowy tego gatunku/tych gatunków stanowią ponad 50 % wartości ekonomicznej połowów;4) "ukierunkowane połowy" oznaczają nakład połowowy ukierunkowany na konkretne gatunki lub grupy gatunków, których dokładny skład różni się w zależności od łowisk i w odniesieniu do których ustalono na szczeblu regionalnym szczegółowe przepisy przewidujące minimalne specyfikacje techniczne dotyczące rozmiarów oczek i urządzeń selektywnych dla poszczególnych łowisk;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5a) "stan ochrony gatunków" oznacza stan ochrony gatunków, jak określono w art. 1 lit. i) dyrektywy 92/43/EWG;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5b) "stan ochrony siedlisk" oznacza stan ochrony naturalnych siedlisk, jak określono w art. 1 lit. e) dyrektywy 92/43/ EWG;

Wtorek, 16 stycznia 2018 r.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 7

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
7) "wrażliwy gatunek" oznacza gatunek, na którego stan ochrony, w tym jego siedlisko, rozmieszczenie, liczebność i stan populacji, jest wywierany niekorzystny wpływ z powodu presji wynikającej z działalności człowieka, w tym działalności połowowej. Wrażliwe gatunki obejmują w szczególności gatunki wymienione w załącznikach II i IV do dyrektywy 92/43/EWG i gatunki objęte dyrektywą 2009/147/WE oraz gatunki, których ochrona jest niezbędna do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/ WE;7) "wrażliwy gatunek" oznacza gatunek, na którego stan ochrony, w tym jego siedlisko, rozmieszczenie, liczebność lub stan populacji, jest wywierany niekorzystny wpływ z powodu presji wynikającej z działalności człowieka, w tym działalności połowowej. Wrażliwe gatunki obejmują w szczególności gatunki wymienione w załącznikach II i IV do dyrektywy 92/43/EWG i gatunki objęte dyrektywą 2009/ 147/WE oraz gatunki, których ochrona jest niezbędna do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 8

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
8) "małe gatunki pelagiczne" oznaczają makrelę, śledzia atlantyckiego, ostroboka, sardelę europejską, sardynkę, błękitka, srebrzyka smukłego, szprota i kaprosza;8) "małe gatunki pelagiczne" oznaczają między innymi makrelę, śledzia atlantyckiego, ostroboka, sardelę europejską, sardynkę, błękitka, srebrzyka smukłego, szprota, kaprosza, bopsa, sardynelę hiszpańską i sardynelę eba;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
9a) "połowy tradycyjne (na własne potrzeby) za pomocą biernych narzędzi połowowych" oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w której żywe zasoby morskie są eksploatowane na ograniczoną skalę na szczeblu lokalnym, wyłącznie na własne potrzeby oraz przy wykorzystaniu wyłącznie tradycyjnych narzędzi i technik połowowych;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 10

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
10) "komitety doradcze" oznaczają grupy zainteresowanych stron ustanowione w ramach WPRyb, aby wspierać wyważoną reprezentację wszystkich zainteresowanych stron i przyczynić się do osiągnięcia celów WPRyb;10) "komitety doradcze" oznaczają grupy zainteresowanych stron ustanowione w ramach art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, prowadzące działalność zgodnie z art. 44 i 45 wspomnianego rozporządzenia oraz załącznikiem III do niego;

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 11

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
11) "włok" oznacza narzędzie połowowe czynnie ciągnięte przez jeden statek rybacki lub większą liczbę takich statków

i składające się z sieci w kształcie stożka lub ostrosłupa (część główna) zamkniętej z tyłu workiem włoka; "ciągnione narzędzie połowowe" oznacza wszelkie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia połowowe, których część główna ma kształt stożka lub ostrosłupa i jest zamknięta z tyłu workiem lub składa się z dwóch długich skrzydeł, części głównej oraz worka włoka, które są czynnie przemieszczane w wodzie;

11) "włok" oznacza narzędzie połowowe wyposażone w sieć czynnie ciągniętą przez jeden statek rybacki lub większą liczbę takich statków, zamkniętą z tyłu workiem włoka;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
11a) "ciągnione narzędzie połowowe" oznacza wszelkie dragi, włoki, niewody duńskie i podobne narzędzia, które są czynnie przemieszczane w wodzie przez co najmniej jeden statek lub przy użyciu jakiegokolwiek innego systemu mechanicznego;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 12

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
12) "włok denny" oznacza włok zaprojektowany i uzbrojony do prowadzenia działalności na dnie morskim lub w jego pobliżu;(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 13

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
13) "włok denny rozprzowy" oznacza włok denny ciągnięty jednocześnie przez dwie jednostki, po jednej z każdej strony włoka. Poziome otwarcie włoka jest utrzymywane dzięki odległości pomiędzy dwoma statkami, które ciągną narzędzie;(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 15

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
15) "włok rozprzowy" oznacza narzędzie z włokiem otwartym poziomo przy użyciu stalowej lub drewnianej rury, wyposażone w belkę oraz tkaninę sieciową z łańcuchami dennymi, matami łańcuchowymi lub łańcuchami płoszącymi, czynnie ciągnięte po dnie;15) "włok rozprzowy" oznacza narzędzie z włokiem otwartym poziomo przy użyciu rozprza, skrzydeł lub podobnych urządzeń;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 16

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
16) "włok wytwarzający impulsy elektryczne" oznacza technikę połowową, która wykorzystuje pole elektryczne do połowu ryb. Włok wytwarzający impulsy elektryczne posiada szereg elektrod przymocowanych do narzędzia w kierunku ciągnienia, które emitują krótkie impulsy elektryczne;16) "włok rozprzowy zelektryfikowany" oznacza włok, który wykorzystuje impulsy elektryczne do połowu żywych zasobów morza;;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
17a) "niewody dobrzeżne" oznaczają sieci okrążające i niewody ciągnione wydawane z łodzi, które są ciągnione z brzegu lub z łodzi zacumowanej lub zakotwiczonej do brzegu;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 20

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
20) "sieci stawne" oznaczają wszelkie rodzaje sieci skrzelowych, oplątujących lub drygawic, które są zakotwiczone do dna morskiego (sieci skrzelowe lub sieci denne) lub mogą dryfować z pływami (sieć dryfująca), tak aby ryby do nich wpływały i zaplątywały się w sieć lub były chwytane w jej oczka;20) "sieci stawne" oznaczają wszelkie rodzaje sieci skrzelowych, oplątujących lub drygawic, które są zakotwiczone do dna morskiego (sieci skrzelowe lub sieci denne), tak aby ryby do nich wpływały i zaplątywały się w sieć lub były chwytane w jej oczka;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 21

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
21) "sieć dryfująca" oznacza sieć składającą się z jednej lub więcej ścian siatki zawieszonych wspólnie i równolegle na nadborze lub nadborach, utrzymywaną na powierzchni wody lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować lub ograniczać jej dryfowanie, takie jak zakotwiczenie lub oparcie na dnie zamocowane z jednego końca sieci;21) "sieć dryfująca" oznacza sieć utrzymywaną na powierzchni wody lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować lub ograniczać jej dryfowanie;

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 22

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
22) "sieć skrzelowa denna" oznacza sieć składającą się z pojedynczego kawałka tkaniny sieciowej i utrzymywaną w wodzie w pozycji pionowej za pomocą pływaków i ciężarów. Żywe zasoby morskie są przy jej użyciu łowione poprzez chwytanie w oczka sieci; jest mocowana albo może być mocowana w dowolny sposób na dnie morskim;22) "sieć skrzelowa" oznacza sieć stawną składającą się z pojedynczego kawałka tkaniny sieciowej i utrzymywaną w wodzie w pozycji pionowej za pomocą pływaków i ciężarów;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 23

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
23) "sieć oplątująca denna" oznacza pojedynczy płat tkaniny sieciowej zamocowany w taki sposób, że tkanina ta jest podwieszona na linach, aby stworzyć większą powierzchnię luźnej sieci niż w przypadku sieci skrzelowej. Sieci oplątujące zwykle mają mniej luzu na nadborze i nie stoją przy połowach tak wysoko jak przeciętna sieć skrzelowa denna; są mocowane lub mogą być mocowane w dowolny sposób na dnie morskim;23) "sieć oplątująca" oznacza sieć stawną złożoną z pojedynczego płata tkaniny sieciowej zamocowanego w taki sposób, że tkanina ta jest podwieszona na linach, aby stworzyć większą powierzchnię luźnej sieci niż w przypadku sieci skrzelowej;

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 24

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
24) "drygawica denna" oznacza sieć składającą się z dwóch lub więcej warstw materiału sieciowego z dwiema zewnętrznymi warstwami o dużym rozmiarze oczek i z warstwą o drobnych, małych oczkach umieszczoną między nimi; sieć jest przymocowana lub może być przymocowana do dna morskiego w dowolny sposób;24) "drygawica" oznacza sieć stawną składającą się z dwóch lub więcej warstw tkaniny sieciowej z dwiema zewnętrznymi warstwami o dużym rozmiarze oczek i z warstwą o drobnych oczkach umieszczoną między nimi;

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 26

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
26) "takla" oznacza narzędzie połowowe składające się z głównej liny, czasami o znacznej długości, do której w regularnych odstępach przymocowane są przepony z haczykami z przynętą lub bez niej. Lina główna jest umocowana poziomo na dnie lub blisko dna, pionowo lub może unosić się na powierzchni;26) "takla" oznacza narzędzie połowowe składające się z głównej liny o zróżnicowanej długości, do której przymocowane są sznury dodatkowe (stągiewki) z haczykami rozmieszczone w odpowiednich odstępach w zależności od gatunku docelowego. Lina główna jest umocowana poziomo na dnie lub blisko dna, pionowo lub może unosić się na powierzchni;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 27

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(27) "więcierze i kosze" oznaczają pułapki w postaci klatek lub koszy wykonanych z różnych materiałów, zaprojektowane do połowu skorupiaków lub ryb, umieszczane na dnie morskim pojedynczo lub w rzędach połączonych linkami (bojrepami) z bojami na powierzchni, które wskazują ich położenie, i posiadające jeden otwór lub wejście bądź większą ich liczbę;(27) "więcierze i kosze" oznaczają pułapki w postaci klatek lub koszy zaprojektowane do połowu skorupiaków, mięczaków lub ryb, umieszczane na dnie morskim lub nad nim zawieszane pojedynczo lub w rzędach połączonych linkami (bojrepami) z bojami na powierzchni, które wskazują ich położenie, i posiadające jeden otwór lub wejście bądź większą ich liczbę;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 28

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(28) "węda ręczna" oznacza technikę połowową, w której pojedyncza lina połowowa jest trzymana w rękach. Do liny przymocowany jest jeden wabik lub haczyk z przynętą bądź większa liczba wabików lub haczyków;(28) "węda ręczna" oznacza pojedynczą linę połowową trzymaną w rękach, do której przymocowany jest jeden wabik lub haczyk z przynętą bądź większa liczba wabików lub haczyków;

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 29

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(29) "krzyż św. Andrzeja" oznacza chwytak, który dzięki działaniu podobnemu do pracy nożyczek umożliwia zbieranie małży lub korala czerwonego z dna morskiego;(29) "krzyż św. Andrzeja" oznacza chwytak, który dzięki możliwości działania podobnego do pracy nożyczek umożliwia zbieranie małży lub korala czerwonego z dna morskiego;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 30

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
30) "worek włoka" oznacza najbardziej do tyłu wysuniętą część włoka, w kształcie walca, czyli o takim samym obwodzie na całej swojej długości, albo w kształcie zwężającym się; Składa się z jednej lub wielu ścian (części tkaniny sieciowej) o jednakowym rozmiarze oczka sieci, połączonych bocznie jedna z drugą w osi włoka sznurem, do którego może być przyłączona lina wzmacniająca brzegi. Do celów regulacyjnych ostatnie 50 oczek sieci tworzy worek włoka;(30) "worek włoka" oznacza najbardziej do tyłu wysuniętą część włoka, w kształcie walca, czyli o takim samym obwodzie na całej swojej długości, albo w kształcie zwężającym się; składa się z jednej lub wielu płatów (części tkaniny sieciowej) połączonych bocznie jeden z drugim. Do celów regulacyjnych ostatnie 50 oczek sieci tworzy worek włoka;

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 31

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(31) "rozmiar oczka sieci" oznacza rozmiar oczka każdego worka włoka narzędzia ciągnionego, mierzony zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 517/2008 (40);(31) "rozmiar oczka sieci" oznacza:

a) w przypadku tkaniny węzłowej: najdłuższą odległość między dwoma przeciwległymi węzłami w tym samym oczku przy całkowitym rozciągnięciu;

b) w przypadku tkaniny bezwęzłowej: odległość między dwoma przeciwległymi złączami wzdłuż najszerszej osi w tym samym oczku przy całkowitym rozciągnięciu;
_____________

(40) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich (Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 5).

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 32

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(32) "oczko kwadratowe" oznacza kształt oczka uzyskanego z mocowania tkaniny sieciowej o 45° odchyleniu od kierunku N w taki sposób, aby boki biegły równolegle i pod kątem 90° w stosunku do osi włoka;(32) "oczko kwadratowe" oznacza czworoboczne oczko składające się z dwóch serii równoległych boków o tej samej nominalnej długości, przy czym jedna seria jest równoległa do osi podłużnej sieci, a druga jest do niej prostopadła;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 33

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(33) "oczko romboidalne" oznacza zwykły romboidalny kształt oczek sieci w płacie tkaniny sieciowej;(33) "oczko rombowe" oznacza cztery boki tej samej długości, przy czym przekątne oczka są do siebie prostopadłe i jedna przekątna jest równoległa do osi podłużnej sieci;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 36

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(36) "sieć przesiewająca" oznacza urządzenie zamocowane do całego obwodu włoka krewetkowego w pobliżu rozprza i zwężające się ku końcowi, gdzie jest przymocowane do dolnej powierzchni włoka krewetkowego. W miejscu, w którym sieć przesiewająca styka się z workiem włoka, znajduje się otwór wyjściowy, przez który mogą wydostać się gatunki lub osobniki zbyt duże, aby przejść przez sito, podczas gdy krewetki mogą przejść przez sito i dostać się do worka włoka;skreśla się

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 38

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(38) "czas zanurzenia" oznacza okres od momentu pierwszego umieszczenia sieci w wodzie do momentu pełnego wybrania sieci na pokład statku rybackiego;(38) "czas zanurzenia" oznacza okres od momentu pierwszego umieszczenia narzędzia w wodzie do momentu pełnego wyciągnięcia go na pokład statku rybackiego;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 39

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(39) "czujniki do monitorowania narzędzi" oznaczają zdalne czujniki elektroniczne, które można umieścić na włoku lub okrężnicy w celu monitorowania najważniejszych parametrów użytkowych, takich jak odległość między rozpornicami lub wielkość połowu;(39) "czujniki do monitorowania narzędzi" oznaczają zdalne czujniki elektroniczne, które przymocowano w celu monitorowania najważniejszych parametrów użytkowych, takich jak odległość między rozpornicami lub wielkość połowu;

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(39a) "lina dociążona" oznacza linę z przymocowanymi haczykami z przynętą z dodatkowym obciążeniem, które ma na celu zwiększenie prędkości jej zatapiania i ogranicza czas narażenia ptactwa morskiego na kontakt z nią;

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 40

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(40) "dźwiękowe urządzenie odstraszające" oznacza zdalnie sterowane urządzenia zwracające uwagę gatunków takich jak ssaki morskie i ostrzegające je o obecności narzędzi połowowych za pomocą wydawania sygnałów dźwiękowych;(40) "dźwiękowe urządzenie odstraszające" oznacza urządzenie wydające sygnały dźwiękowe po to, by zniechęcić gatunki takie jak ssaki morskie do zbliżania się do narzędzi połowowych;

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 42

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
42) "selekcja jakościowa" oznacza praktykę odrzutów tanich ryb objętych limitami połowowymi, mimo że mogły one zostać legalnie wyładowane, stosowaną w celu maksymalizacji całkowitej wartości ekonomicznej lub pieniężnej ryb przywiezionych do portu.(42) "selekcja jakościowa" oznacza praktykę odrzutów tanich ryb objętych limitami połowowymi, mimo że powinny one zostać legalnie wyładowane, stosowaną w celu maksymalizacji całkowitej wartości ekonomicznej lub pieniężnej ryb przywiezionych do portu;

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(43a) "istotny niekorzystny wpływ" oznacza istotny niekorzystny wpływ zdefiniowany w art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 734/2008;

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 1 - punkt 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
(45a) "wskaźniki skuteczności" oznaczają zestaw parametrów, które pozwalają oszacować wydajność środków technicznych.

Poprawki 303 i 349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 - ustęp 1 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) prądu elektrycznego z wyjątkiem użycia włoka wytwarzającego impulsy elektryczne określonego w art. 24 część E załącznika V;b) prądu elektrycznego;

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 - ustęp 1 - litera g

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
g) wszelkiego typu pocisków;g) wszelkiego typu pocisków, z wyjątkiem tych używanych do uboju tuńczyka umieszczonego w klatkach lub schwytanego w sieć pułapkową lub za pomocą harpunów ręcznych i kusz używanych do połowów rekreacyjnych bez wykorzystania akwalungu, od świtu do zmierzchu;

Poprawka 296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7- akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Niezależnie od przepisów art. 2 niniejszy artykuł ma zastosowanie do wód międzynarodowych i wód państw trzecich.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Żadna część narzędzi ciągnionych nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis ten nie ma zastosowania do narzędzi połowowych używanych w celu mocowania czujników do monitorowania narzędzi.1. Żadna część narzędzi ciągnionych nie jest z tkaniny sieciowej o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis ten nie ma zastosowania do narzędzi połowowych używanych w celu mocowania czujników do monitorowania narzędzi lub urządzeń zapewniających selektywność pod względem rozmiarów lub gatunków.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. Zabrania się konstruowania jakiegokolwiek worka włoka bądź mocowania jakiegokolwiek urządzenia, które blokuje lub w inny sposób skutecznie zmniejsza wielkość oczek sieci worka włoka lub dowolnej części narzędzia ciągnionego. Przepis ten nie wyklucza używania określonych urządzeń ograniczających zużycie i rozrywanie się, zwiększających lub ograniczających uciekanie połowów w przedniej części narzędzi ciągnionych.3. Zabrania się stosowania i przewożenia na pokładzie statków rybackich jakiegokolwiek urządzenia, które blokuje lub w inny sposób skutecznie zmniejsza wielkość oczek sieci worka włoka lub dowolnej części narzędzia ciągnionego. Przepis ten nie wyklucza używania określonych urządzeń ograniczających zużycie i rozrywanie się, zwiększających lub ograniczających uciekanie połowów w przedniej części narzędzi ciągnionych

bądź montowania urządzeń przeznaczonych do kontroli połowów.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Ogólne ograniczenia dotyczące stosowania sieci stawnychOgólne ograniczenia dotyczące stosowania sieci stawnych

i pławnic

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 4 - tiret 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
- tuńczyk biały (Thunnus alalunga),(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. Zabrania się rozmieszczania wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci oplątujących i drygawic w każdym miejscu, gdzie wskazana na mapach głębokość wynosi powyżej 600 metrów.5. Zabrania się rozmieszczania wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci oplątujących i drygawic w każdym miejscu, gdzie wskazana na mapach głębokość wynosi powyżej 200 metrów.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5a. Niezależnie od ust. 5:

a) szczegółowe odstępstwa określone w załączniku V część C pkt 6, załączniku VI część C pkt 6 i 9 oraz załączniku VII część C pkt 4 stosuje się, jeżeli głębokość wskazana na mapie wynosi między 200 a 600 m;

b) rozmieszczanie sieci skrzelowych dennych, sieci oplątujących i drygawic w każdym miejscu, gdzie głębokość wskazana na mapie wynosi powyżej 200 metrów, jest dozwolone na obszarze połowowym zdefiniowanym w art. 5 lit. e).

Poprawka 272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5b. Zabrania się rozmieszczania sieci skrzelowych dennych, sieci oplątujących lub drygawic na obszarach wyznaczonych zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG, 2009/147/WE i 2008/56/ WE, jeśli wywierałyby one niekorzystny wpływ na status ochrony wrażliwych gatunków i łowisk.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. Złowionych jako przyłów osobników gatunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić z powrotem do morza.3. Złowionych jako przypadkowy połów osobników gatunków, o których mowa w ust. 2, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić z powrotem do morza.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a. Ustęp 3 nie ma zastosowania, jeżeli państwo członkowskie bandery posiada oficjalny program dotyczący gromadzenia danych i badań naukowych okazów gatunków wymienionych w załączniku I.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 - ustęp 4

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4. Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że w wykazie w załączniku I konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu nowych gatunków wymagających ochrony, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 32.4. Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że w wykazie w załączniku I konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu nowych gatunków wymagających ochrony lub usunięciu gatunków, które nie muszą pozostawać w wykazie, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 32.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie wartości docelowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).5. Przyjęcie środków na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu powinna poprzedzać ocena wskaźników skuteczności określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Przyłowy ssaków morskich, ptaków morskich i gadów morskichPołowy ssaków morskich, ptaków morskich i gadów morskich

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Złowionych jako przyłów osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić.2. Złowionych przypadkowo osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić. Operatorzy statków rybackich rejestrują i przekazują właściwym organom informacje dotyczące osobników złowionych przypadkowo, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 (1a).

__________

(1a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszcza się zatrzymywanie na statku, przeładunek lub wyładunek złowionych jako przyłów osobników gatunków morskich, o których mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim działanie takie jest konieczne do zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu pojedynczych zwierząt, i pod warunkiem że właściwe organy krajowe zostały z wyprzedzeniem w pełni o tym poinformowane.3. Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszczalne jest zatrzymywanie na statku, przeładunek lub wyładunek złowionych przypadkowo osobników gatunków morskich, o których mowa w ust. 1 w stopniu, w jakim działanie takie jest konieczne do zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu pojedynczych zwie rząt. Dopuszczalne jest zatrzymanie na statku, przeładunek lub wyładunek osobników gatunków morskich, jeżeli dany osobnik gatunku morskiego jest martwy, i pod warunkiem że może zostać wykorzystany w celach naukowych. Właściwe organy krajowe są o tym z wyprzedzeniem w pełni informowane za pomocą szczegółowej i dokładnej dokumentacji.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli państwo członkowskie bandery posiada oficjalny program dotyczący gromadzenia danych i badań naukowych okazów ptaków morskich, gadów morskich lub ssaków morskich.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5. Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie wartości docelowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).5. Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie celów rozporządzenia w odniesieniu do wskaźników skuteczności określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 - ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5a. Państwa członkowskie monitorują skuteczność środków przyjętych na mocy niniejszego artykułu dotyczących minimalizacji połowów przypadkowych i co roku do dnia [dwa lata po wejściu w życie rozporządzenia] r., a następnie co trzy lata, przedstawiają Komisji sprawozdanie dotyczące postępów w tym zakresie.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Zabrania się rozmieszczania narzędzi połowowych wymienionych w załączniku II w odnośnych obszarach określonych w tym załączniku.1. Zabrania się rozmieszczania narzędzi połowowych wymienionych w załączniku II w odnośnych obszarach określonych w tym załączniku. Jeżeli narzędzia połowowe są rozmieszczane na specjalnych obszarach ochrony określonych w dyrektywie 92/43/EWG i obszarach specjalnej ochrony określonych w dyrektywie 2009/147/WE, państwa członkowskie dokonują odpowiedniej oceny.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Zabrania się umyślnego zakłócania, pogarszania stanu lub niszczenia wrażliwych siedlisk, terenów reprodukcji i odpoczynku wrażliwych gatunków.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Jeżeli w najlepszych dostępnych opiniach naukowych zaleca się zmianę wykazu obszarów wymienionych w załączniku II, w tym dodanie nowych obszarów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Przyjmując takie zmiany, Komisja zwraca szczególną uwagę na łagodzenie niekorzystnych skutków przemieszczania działalności połowowej na inne wrażliwe obszary.2. Jeżeli w najlepszych dostępnych opiniach naukowych zaleca się pilną zmianę wykazu obszarów wymienionych w załączniku II, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Przedstawiając wniosek zawierający takie zmiany, Komisja przedstawia jednocześnie kompletną mapę obszaru wrażliwego i zwraca szczególną uwagę na łagodzenie niekorzystnego wpływu na środowisko oraz niekorzystnych skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przenoszenia działalności połowowej na inne obszary.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. W przypadku gdy takie siedliska występują na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa członkowskiego, to państwo członkowskie jest uprawnione do ustanowienia obszarów zamkniętych lub innych środków ochrony w celu ochrony takich siedlisk, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie środki są zgodne z celami określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane na mocy prawa Unii.3. W przypadku gdy obszary wymienione w załączniku II znajdują się na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa członkowskiego, to państwo członkowskie jest uprawnione do ustanowienia obszarów zamkniętych lub innych środków ochrony w celu ochrony takich siedlisk, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie środki są zgodne z celami określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane na mocy prawa Unii.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 - ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4a. Państwa członkowskie przyjmują środki ochrony obszarów, gdzie występują lub mogą występować wrażliwe ekosystemy morskie zdefiniowane w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 734/2008 na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji i w ich pobliżu w odniesieniu do połowów przydennych, chyba że najlepsze dostępne opinie naukowe wykażą, że działalność ta nie ma znacznego wpływu na te ekosystemy. Środki te są spójne z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a zwłaszcza rezolucjami nr 61/105 i 64/72, oraz są co najmniej równoważne pod względem poziomu ochrony wrażliwych ekosystemów morskich środkom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 734/2008.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 - ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich na podstawie art. 15 ust. 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;a) zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich w taki sposób, by większość łowionych ryb osiągała wiek rozrodczy przed złowieniem, oraz na podstawie art. 15 ust. 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/ 2013;

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 - ustęp 1 - litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
aa) zakazu sprzedaży młodocianych osobników gatunków morskich w celu spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 2 ust. 5 lit. b) i art. 15 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/ 2013;

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 14a

Produkty rybołówstwa będące przedmiotem przywozu przeznaczone do spożycia przez ludzi

Produkty rybołówstwa będące przedmiotem przywozu i przeznaczone do spożycia przez ludzi, pozyskane poza wodami Unii w obszarach, podobszarach i rejonach wskazanych w art. 5, spełniają wymóg minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w załącznikach do rozporządzenia.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Państwa członkowskie dysponują środkami służącymi ułatwianiu przechowywania lub znalezienia zbytu dla połowów o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, wyładowanych zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te mogą obejmować wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani lub wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.Państwa członkowskie dysponują adekwatnymi środkami służącymi ułatwianiu przechowywania lub znalezienia zbytu dla połowów o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, wyładowanych zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te obejmują wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani, jak również wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Praktyki selekcji jakościowej i powodowania wyślizgiwania się są zabronione.1. Praktyka selekcji jakościowej jest zabroniona.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do połowów gatunków objętych wyłączeniem z zastosowania obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.2. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do działalności połowowej prowadzonej na Morzu Śródziemnym ani do

połowów gatunków objętych wyłączeniem z zastosowania obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Gatunki nieobjęte limitami połowowymiProjekty pilotażowe służące unikaniu niezamierzonych połowów

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Państwa członkowskie mogą realizować projekty pilotażowe w celu zbadania metod służących unikaniu, minimalizowaniu i eliminowaniu niezamierzonych połowów gatunków nieobjętych limitami połowowymi. Te projekty pilotażowe uwzględniają opinie odpowiednich komitetów doradczych i opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych.1. Państwa członkowskie mogą realizować projekty pilotażowe w celu zbadania metod służących unikaniu, minimalizowaniu i eliminowaniu niezamierzonych połowów. Te projekty pilotażowe uwzględniają opinie odpowiednich komitetów doradczych i opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Jeżeli wyniki tych badań pilotażowych lub inne opinie naukowe wskazują, że niezamierzone połowy gatunków nieobjętych limitami połowowymi są znaczące, państwa członkowskie mogą ustanowić środki techniczne w celu ograniczenia niezamierzonych połowów zgodnie z procedurą określoną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te techniczne środki mają zastosowanie wyłącznie do statków rybackich pływających pod banderą tego państwa członkowskiego.2. Jeżeli wyniki tych badań pilotażowych lub inne opinie naukowe wskazują, że niezamierzone połowy gatunków nieobjętych limitami połowowymi są znaczące, państwa członkowskie ustanawiają środki techniczne w celu unikania lub ograniczenia w możliwie największym stopniu niezamierzonych połowów zgodnie z procedurą określoną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub w art. 18 rozporządzenia.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2a. Jeżeli inne państwa członkowskie pragną wprowadzić podobne środki techniczne, można przedstawić wspólne zalecenie zgodnie z art. 18.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 17a

Dokumentacja

Państwa członkowskie mogą, na podstawie art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wprowadzić monitoring elektroniczny w celu dokumentacji połowów, odrzutów i działalności połowowej.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 2 - sekcja 5 a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
SEKCJA 5a

DOSTOSOWANIE STATKÓW RYBACKICH

Artykuł 17b

Dostosowanie pojemności

W przypadku nowych lub istniejących statków rybackich zezwala się na zwiększenie pojemności statku w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny i jakości produktów, a także na zwiększenie pojemności statku w celu przechowywania niezamierzonych połowów podlegających obowiązkowi wyładunku zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, pod warunkiem że nie zwiększy to zdolności połowowej danego statku. Przestrzeni uzyskanej w wyniku zwiększenia pojemności nie uwzględnia się w ocenie zdolności połowowej na podstawie pułapów określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ani w bilansach wprowadzania statków do floty i wycofywania statków z floty, o których mowa w art. 23 tegoż rozporządzenia.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Zasady przewodnieRegionalne środki techniczne

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 1 - litera g

g) w załączniku XI w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych.g) w załączniku XI w odniesieniu do wód Unii na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 1 - akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Jednakże przepisy dotyczące rozmiaru oczek sieci określone w części B załączników V-XI stosuje się wyłącznie o tyle, o ile do dnia ... [18 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] r. nie przyjęty zostanie akt delegowany na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu dotyczący tej samej kwestii w odniesieniu do odpowiednich połowów. Jeżeli część B załącznika do rozporządzenia stanie się obowiązująca, Komisja, niezależnie od art. 6 ust. 1 pkt 4, przyjmuje na podstawie art. 32 w tym samym terminie akt delegowany uzupełniający niniejsze rozporządzenie o definicję "ukierunkowanych połowów" do celów stosowania części B w odnośnym obszarze połowowym i do dokonywanych w nim połowów.

Do dnia, w którym upłynie termin określony w akapicie drugim niniejszego ustępu lub do dnia przyjęcia aktu delegowanego, o którym w nim mowa, i wybierając ten z nich, który jest wcześniejszy, przepisy dotyczące rozmiaru oczek sieci z dnia ... [dzień poprzedzający dzień wejścia w życie rozporządzenia (*)] nadal mają zastosowanie w odniesieniu do odpowiednich łowisk.

______________

(*) Jeżeli takie podejście zostanie przyjęte, art. 35-41 należy dostosować w drodze negocjacji z Radą, po zidentyfikowaniu środków, które będą nadal stosowane po wyznaczonej tutaj dacie.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Środki techniczne odbiegające od środków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu - tam gdzie jest to stosowne dla osiągnięcia celów WPRyb oraz aby uwzględnić specyfikę regionu - mogą zostać przyjęte w kontekście wieloletniego planu, o którym mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 państwa członkowskie mogą przedstawiać wspólne zalecenia określające odpowiednie środki techniczne na szczeblu regionalnym, które odbiegają od środków określonych w ust. 1.2. Jeżeli istnieje już wieloletni plan dla danych połowów lub jeżeli odnośny wieloletni plan nie przewiduje środków technicznych lub procedury przyjmowania takich środków technicznych Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uzupełniających niniejsze rozporządzenie i określających odpowiednie środki techniczne na szczeblu regionalnym, które odbiegają od środków określonych w ust. 1, zwłaszcza określających rozmiar oczek sieci, który ma być stosowany na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie mogą przedłożyć - w celu przyjęcia takich aktów delegowanych - wspólne zalecenie na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 do dnia ... [12 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] r. Komisja upublicznia takie wspólne zalecenia niezwłocznie po ich przedłożeniu przez państwa członkowskie, podobnie jak wszelkie oceny naukowe przeprowadzone, aby zapewnić ich zgodność z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2a. Środki przyjęte na podstawie ust. 1 i 2:

a) służą osiągnięciu celów określonych w art. 3 rozporządzenia, szczególnie uwzględniając wskaźniki skuteczności określone w art. 4;

b) odpowiadają zasadom dobrych rządów określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

c) stwarzają zachęty dla statków rybackich rozmieszczających selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowowe, które wywierają ograniczony wpływ na środowisko, w tym poprzez przydział uprawnień do połowów oraz

d) są co najmniej równoważne środkom, o których mowa w ust. 1 lub, w przypadku przepisów dotyczących rozmiarów oczek sieci, mającym zastosowanie przepisom z dnia ... [dzień przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] r. pod względem modeli eksploatacji i poziomu ochrony zapewnianego wrażliwym gatunkom i siedliskom.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. Środki techniczne zalecone zgodnie z ust. 2 muszą być co najmniej równoważne pod względem modeli eksploatacji oraz poziomu ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk środkom, o których mowa w ust. 1.3. Zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/ 2013 państwa członkowskie obierają za podstawę wspólnych zaleceń, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, najlepsze dostępne opinie naukowe. Opinia naukowa uwzględnia wpływ środków na docelowe gatunki oraz wrażliwe gatunki i siedliska, wykazując korzyści dla ochrony ekosystemu morskiego.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a. Niezależnie od art. 18 ust. 1, 3 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja może przyjmować takie akty delegowane również w przypadku braku wspólnego zalecenia, o którym mowa w tych ustępach.

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 19

Środki regionalne w ramach wieloletnich planów działania

1. Komisja jest uprawniona do ustanawiania środków technicznych na poziomie regionalnym w celu osiągnięcia celów planów wieloletnich, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te ustanawiane są przez Komisję w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

skreśla się
2. Środki ustanowione zgodnie z ust. 1 mogą:

a) zmieniać lub uzupełniać środki określone w załącznikach V-XI;

b) stanowić odstępstwo od środków ustanowionych w załącznikach V-XI w odniesieniu do określonego obszaru lub okresu, jeżeli można wykazać, że środki te nie przynoszą korzyści w zakresie ochrony na tym obszarze lub w tym okresie bądź że alternatywnymi środkami można osiągnąć te same cele.

3. W planie wieloletnim można określić rodzaj środków technicznych, które mogą zostać przyjęte w odniesieniu do danego regionu na podstawie ust. 1 i 2.

4. Środki przyjęte na podstawie ust. 1 i 2

a) służą osiągnięciu celów i wartości docelowych określonych w art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia;

b) odpowiadają zasadom dobrych rządów określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; oraz

c) stwarzają zachęty dla statków rybackich rozmieszczających selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowowe, które wywierają ograniczony wpływ na środowisko poprzez przydział uprawnień do połowów.

5. Przedkładając wspólne zalecenia dotyczące ustanowienia środków technicznych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie dostarczają dowody naukowe uzasadniające przyjęcie tych środków.

6. Komisja może zwrócić się do STECF o ocenę wspólnych rekomendacji, o których mowa w ust. 5.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu określenia narzędzi połowowych zapewniających selektywność pod względem wymiarów i gatunków, państwa członkowskie dostarczają dowody wykazujące, że narzędzia te spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:1. Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu określenia narzędzi połowowych zapewniających selektywność pod względem wymiarów i gatunków, państwa członkowskie dostarczają dowody wykazujące, że narzędzia te spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 - wprowadzeni

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zmiany obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami wymienionych w części C załączników V-VIII i X oraz w części B załącznika XI lub ustanowienia nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami, państwa członkowskie uwzględniają we wspólnych zaleceniach następujące elementy w odniesieniu do takich obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami:Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu zmiany obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami wymienionych w części C załączników V-VIII i X oraz w części B załącznika XI lub ustanowienia nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami, bądź w celu ich zniesienia, państwa członkowskie uwzględniają we wspólnych zaleceniach następujące elementy w odniesieniu do takich obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami:

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Jeżeli państwa członkowskie nie przyjmą wspólnych zaleceń, Komisja może przyjąć akty delegowane na podstawie art. 32, aby ustanowić obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w części A załączników V-X, państwa członkowskie przestrzegają celu zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich.1. Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w części A załączników V-X, państwa członkowskie przestrzegają celu zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich.

Wspólne zalecenia opierają się na najlepszych dostępnych dowodach naukowych i uwzględniają dane biologiczne, w szczególności rozmiar dojrzałych osobników danego gatunku. Wspólne zalecenia nie utrudniają kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących wyładunku produktów rybołówstwa oraz ich wprowadzania do obrotu.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu umożliwienia stworzenia przepisów dotyczących doraźnych zamknięć i przenoszenia się służących zapewnieniu ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków, państwa członkowskie uwzględniają następujące elementy:Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu umożliwienia stworzenia przepisów dotyczących doraźnych zamknięć i przenoszenia się służących zapewnieniu ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków lub wrażliwych gatunków, państwa członkowskie uwzględniają następujące elementy:

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. W razie gdyby doraźne zamknięcia lub przenoszeni dotyczyły statków tylko jednego państwa członkowskiego przyjmuje się środki redukujące ich wpływ na te statki w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe.

Poprawki 304 i 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na stosowanie lub rozszerzenie stosowania w określonym basenie morskim innowacyjnych narzędzi połowowych, w tym wytwarzającego impulsy elektryczne włoka opisanego w części E załącznika V, państwa członkowskie przedstawiają ocenę prawdopodobnego wpływu użycia takich narzędzi połowowych na gatunki docelowe i na wrażliwe gatunki i siedliska.1. Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu zezwolenia na stosowanie lub rozszerzenie stosowania w określonym basenie morskim innowacyjnych narzędzi połowowych, państwa członkowskie przedstawiają ocenę prawdopodobnego wpływu użycia takich narzędzi połowowych na gatunki docelowe i na wrażliwe gatunki i siedliska.

Taka ocena oparta jest na stosowaniu innowacyjnych narzędzi w okresie próbnym ograniczonym do nie więcej niż 5 % statków obecnych w tym metier przez co najmniej cztery lata.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie jest dozwolone, jeżeli oceny te wykazują, że stosowanie ich ma negatywny wpływ na wrażliwe siedliska i gatunki niebędące gatunkami docelowymi.3. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych jest dozwolone na skalę handlową, tylko jeżeli ocena, o której mowa w ust. 1 wykaże, że w porównaniu do obowiązujących i regulowanych narzędzi i technik połowowych stosowanie ich nie ma bezpośredniego lub skumulowanego negatywnego wpływu na siedliska morskie, w tym siedliska wrażliwe, lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - ustęp 1 - tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
- przedstawiać informacje na temat efektywności istniejących środków ochrony i stosowanego monitoringu;

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 - akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Państwa członkowskie zapewniają, aby rybacy, których środki te bezpośrednio dotyczą, byli odpowiednio konsultowani.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 - ustęp 1 - litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
da) odstępstwa zatwierdzone na podstawie art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Środki, o których mowa w ust. 1, służą osiągnięciu celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków.2. Środki, o których mowa w ust. 1, służą osiągnięciu celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków. Są one co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki techniczne przewidziane w prawie Unii.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 26a

Projekty pilotażowe dotyczące systemu pełnej dokumentacji połowów i odrzutów

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uzupełniających niniejsze rozporządzenie i określających projekty pilotażowe dotyczące opracowania systemu pełnej dokumentacji połowów i odrzutów na podstawie wymiernych wartości docelowych i celów, aby osiągnąć zarządzanie połowami oparte na wynikach.

2. Projekty pilotażowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą wprowadzać odstępstwa od środków określonych w części B załączników V-XI dla danego obszaru na okres maksymalnie jednego roku, jeżeli można wykazać, że te projekty pilotażowe służą osiągnięciu celów określonych w art. 3 i przestrzegają wskaźników skuteczności określonych w art. 4, a zwłaszcza mają na celu poprawę selektywności narzędzi połowowych lub odnośnych praktyk bądź w inny sposób zmniejszają wpływ na środowisko. Ten okres jednego roku może zostać wydłużony o dodatkowy okres jednego roku na takich samych warunkach. Należy go ograniczyć do nie więcej niż 5 % statków w danym metier z każdego państwa członkowskiego.

3. Przedkładając wspólne zalecenia dotyczące ustanowienia projektów pilotażowych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie dostarczają dowody naukowe uzasadniające ich przyjęcie. STEFC dokonuje oceny wspólnych zaleceń i podaje ją do wiadomości publicznej. W ciągu sześciu miesięcy od zakończenia projektu państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie przedstawiające wyniki, w tym szczegółową ocenę zmian w selektywności i innych skutków dla środowiska.

4. STEFC ocenia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli STEFC stwierdzi, że nowe narzędzie lub praktyka z powodzeniem realizuje cele określone w ust. 2 Komisja może przedłożyć wniosek na podstawie TFUE, aby umożliwić upowszechnienie danego narzędzia lub praktyki. Ocenę STEFC podaje się do wiadomości publicznej.

5. Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 32 uzupełniające niniejsze rozporządzenie i definiujące szczegóły techniczne systemu pełnej dokumentacji połowów i odrzutów, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ROZDZIAŁ IV

REGIONALNE ORGANIZACJE DS. ZARZĄDZANIA RYBOŁÓWSTWEM

Artykuł 28

Komisja ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC)

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu

a) transponowania do prawa Unii środków technicznych uzgodnionych przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), w tym wykazów wrażliwych ekosystemów morskich i szczególnych środków technicznych dotyczących połowów molwy niebieskiej i karmazyna określonych w zaleceniach NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 oraz

b) przyjęcia innych środków technicznych uzupełniających lub zmieniających niektóre inne niż istotne elementy aktów ustawodawczych, za pomocą których dokonuje się transpozycji zaleceń NEAFC.

skreśla się

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych, o ile spełnione są następujące warunki:1. Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych w ramach badań naukowych, o ile spełnione są następujące warunki:

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 - ustęp 2 - litera b

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
b) sprzedawane w celach innych niż spożycie przez ludzi.b) w odniesieniu do osobników o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony są

sprzedawane w celach innych niż spożycie przez ludzi.

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Sztuczne zarybianie i przesiedlanieBezpośrednie zarybianie i przesiedlanie

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie w celu sztucznego zarybiania lub przesiedlania gatunków morskich, pod warunkiem że operacje te są prowadzone za zgodą i z upoważnienia państwa członkowskiego lub państw członkowskich, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu.1. Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie w celu bezpośredniego zarybiania lub przesiedlania gatunków morskich, pod warunkiem że operacje te są prowadzone za zgodą i z upoważnienia państwa członkowskiego lub państw członkowskich, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu.

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Jeżeli sztuczne zarybianie lub przesiedlanie prowadzone jest na wodach innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich, Komisja i wszystkie te państwa członkowskie są informowane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia takich operacji połowowych.2. Jeżeli bezpośrednie zarybianie lub przesiedlanie prowadzone jest na wodach innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich, Komisja i wszystkie te państwa członkowskie są informowane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia takich operacji połowowych.

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że niezbędne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków morskich, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmniejszenia takich zagrożeń. Te akty prawne mogą w szczególności dotyczyć ograniczeń w zakresie stosowania narzędzi połowowych lub działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach.1. Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że niezbędne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków lub siedlisk morskich, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmniejszenia takich zagrożeń. Te akty prawne mogą w szczególności dotyczyć ograniczeń w zakresie stosowania narzędzi połowowych lub działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach bądź innych koniecznych środków ochronnych.

Poprawka 273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - ustęp 2 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
ba) zapewnienie ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk, jeśli istnieją dowody na poważne zagrożenia dla ich zachowania.

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 - ustęp 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3. Akty delegowane, o których mowa w ust. 1, stosuje się przez okres nie dłuższy niż trzy lata, nie naruszając przepisów art. 32 ust. 6.3. Akty delegowane, o których mowa w ust. 1, stosuje się przez okres nie dłuższy niż dwa lata, nie naruszając przepisów art. 32 ust. 6.

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Do końca 2020 r., a następnie co trzy lata, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze i na podstawie oceny STECF, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W tym sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów określonych w art. 3 i wartości docelowych określonych w art. 4.1. Do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie rozporządzenia] r., a następnie co trzy lata, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze i na podstawie oceny STECF, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W tym sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3, na podstawie wskaźników efektywności określonych w art. 4.

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 - ustęp 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Jeżeli w tym sprawozdaniu stwierdza się, że na szczeblu regionalnym cele i wartości docelowe nie zostały osiągnięte, w ciągu sześciu miesięcy od przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie w tym regionie przedstawiają plan określający działania naprawcze, które należy podjąć w celu osiągnięcia tych celów i wartości docelowych.2. Jeżeli w tym sprawozdaniu stwierdza się, że na szczeblu regionalnym cele nie zostały osiągnięte lub przekroczono konkretne poziomy połowów gatunków o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia dla kluczowych połowów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), w ciągu dwunastu miesięcy od przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie w tym regionie przedstawiają plan określający działania naprawcze, które należy podjąć dla osiągnięcia celów określonych w art. 3 i w celu ograniczenia połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do poziomu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a).

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2a. Komisja pomaga państwom członkowskim w opracowaniu krajowego planu działania, aby zaradzić stwierdzonym problemom z wdrażaniem nowych środków technicznych w celu zrealizowania wymogów określonych w art. 4. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu realizacji tego planu działania.

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a. Jeżeli sprawozdanie to wykaże, że państwo członkowskie nie wywiązało się z obowiązku kontroli i gromadzenia danych, Komisja może przerwać lub zawiesić finansowanie z EFMR dla tego państwa, zgodnie z art. 100 i 101 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 - ustęp 1 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 oraz 25;a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11 i 12, art. 13 ust. 3 akapit drugi oraz art. 14, 15, 16 i 25;

Poprawka 175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 36

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007

W rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 uchyla się art. 8 i 9.

skreśla się

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 - akapit 1 - litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 c - ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
a) statek równocześnie nie posiada bądź nie używa ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 80 mm bądź jednej lub większej liczby okrężnic lub podobnych narzędzi połowowych luba) statek równocześnie nie posiada bądź nie używa ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 70 mm bądź jednej lub większej liczby okrężnic lub podobnych narzędzi połowowych lub

Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 - akapit 1 - litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 c - ustęp 2 - litera b - tiret 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
sortowane ryby są mrożone niezwłocznie po posortowaniu i żadne posortowane ryby nie są wrzucane do morza orazsortowane ryby są mrożone po posortowaniu i żadne posortowane ryby nie są wrzucane do morza oraz

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 - akapit 1 - litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 c - ustęp 2 - litera b - tiret 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
urządzenia są zainstalowane i zlokalizowane na statku w sposób umożliwiający niezwłoczne zamrażanie i niepozwalający na wrzucenie gatunków morskich do morza.urządzenia są zainstalowane i zlokalizowane na statku w sposób umożliwiający zamrażanie i niepozwalający na wrzucenie gatunków morskich do morza.

Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 - akapit 1 - litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3a. Właściwy organ państwa bandery wydaje certyfikaty planom trawlerów zamrażalni, aby zagwarantować ich zgodność z mającymi zastosowanie przepisami.

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Artykuł 38

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011

W art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1343/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się następującą literę:

"h) "środków technicznych w art. 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16 g, 16h, 16i, 16j oraz 16k.";

(2) dodaje się następujący ustęp:

"Komisja jest również uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 27, w celu dokonania transpozycji do prawa unijnego innych środków technicznych ustanowionych w ramach GFCM, które stają się obowiązujące dla Unii, oraz w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów aktów legislacyjnych dokonujących transpozycji zaleceń GFCM dotyczących środkach technicznych.".

skreśla się

Poprawka 181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 - ustęp 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 tracą moc.Rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005, a także rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/ 2002 (1a) tracą moc.

______________

(1a) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2002 z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiające dodatkowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów morszczuka w podobszarach ICES III, IV, V, VI i VII oraz rejonach ICES VIII a, b, d, e (Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 8).

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
na) sieja ostropyska (Coregonus oxyrinchus) w podobszarze ICES IVb (w wodach Unii);

Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
nb) jesiotr adriatycki (Acipenser naccarii) i jesiotr zachodni (Acipenser sturio) w wodach Unii;

Poprawka 184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - litera o

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
o) ikrzyce langusty (Palinuridae spp.) oraz ikrzyce homara (Homarus gammarus) we wszystkich wodach Unii, z wyjątkiem sytuacji, gdy używa się ich do celów bezpośredniego zarybiania lub przesiedlenia;(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - litera p

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
p) daktyl morski (Lithophaga lithophaga) oraz skałotocz (Pholas dactylus) w wodach Unii w rejonie Morza Śródziemnego.p) daktyl morski (Lithophaga lithophaga), przyszynka szlachetna (Pinna nobilis) oraz skałotocz (Pholas dactylus) w wodach Unii w rejonie Morza Śródziemnego;

Poprawka 186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I - litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
pa) igielnik (Centrostephanus longispinus).

Poprawka 187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5a. Rozmiar kraba pająkowatego kolczastego określa się jak na rysunku 5a, na podstawie długości karapaksu mierzonej wzdłuż osi środkowej od krawędzi karapaksu między rostrami do tylnej krawędzi karapaksu.

Poprawka 188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5b. Rozmiar kraba kieszeńca określa się jak na rysunku 5b, na podstawie maksymalnej szerokości karapaksu mierzonej prostopadle do przednio-tylnej linii środkowej karapaksu.

Poprawka 189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - punkt 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5c. Rozmiar trąbika zwyczajnego określa się jak na rysunku 5c, na podstawie długości muszli.

Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - punkt 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
5d. Rozmiar włócznika się określa się jak na rysunku 5d, na podstawie długości mierzonej od rozwidlenia płetwy ogonowej do końca dolnej szczęki.

Poprawka 191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - rysunek 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Rysunek 5a Krab pająkowaty kolczasty (Maia squinada)
grafika

Poprawka 192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - rysunek 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Rysunek 5b Krab kieszeniec (Cancer pagurus)
grafika

Poprawka 193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - rysunek 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Rysunek 5c Trąbik zwyczajny (Buccinum spp.)
grafika

Poprawka 194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV - rysunek 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Rysunek 5d Włócznik (Xiphias gladius)
grafika

Poprawka 195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 1 - wiersz 14

Tekst proponowany przez Komisję
Makrela (Scomber spp.)20 cm
Poprawka
Makrela (Scomber spp.)30 cm (1a)
__________________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 1 - wiersz 15

Tekst proponowany przez Komisję
Śledź atlantycki (Clupea harengus)20 cm
Poprawka
Śledź atlantycki (Clupea harengus)20 cm (1a)
____________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 1 - wiersz 16

Tekst proponowany przez Komisję
Ostrobok (Trachurus spp.)15 cm
Poprawka
Ostrobok (Trachurus spp.)15 cm (1a)
_____________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 1 - wiersz 17

Tekst proponowany przez Komisję

Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)

12 cm lub 90 osobników na kilogram
Poprawka
Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)12 cm lub 90 osobników na kilogram (1a)
___________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 1 - wiersz 19

Tekst proponowany przez Komisję
Sardynka (Sardina pilchardus)11 cm
Poprawka
Sardynka (Sardina pilchardus)11 cm (1a)
___________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 1 - wiersz 20

Tekst proponowany przez Komisję
Homar europejski (Homarus gammarus)87 mm
Poprawka
Homar europejski (Homarus gammarus)87 mm (długość karapaksu)

Poprawka 201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 1 - wiersz 34

Tekst proponowany przez Komisję
Langusty (Palinurus spp.)95 mm
Poprawka
Langusty (Palinurus spp.)95 mm (długość karapaksu)

Poprawka 202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 2 - wiersz 13

Tekst proponowany przez Komisję
Homarzec (Nephrops norvegicus)Długość całkowita 105 mm,
długość karapaksu 32mm.
Poprawka
Homarzec (Nephrops norvegicus)Długość całkowita 105 mm,
długość karapaksu 32mm.
Ogony homarca 59 mm.

Poprawka 203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 2 - wiersz 14

Tekst proponowany przez Komisję
Makrela (Scomber spp.)20 cm
Poprawka
Makrela (Scomber spp.)20 cm (1a)
____________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 2 - wiersz 15

Tekst proponowany przez Komisję
Ostrobok (Trachurus spp.)15 cm
Poprawka
Ostrobok (Trachurus spp.)15 cm (1a)
________________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część A - tabela 2 - wiersz 16

Tekst proponowany przez Komisję
Śledź atlantycki (Clupea harengus)18 cm
Poprawka
Śledź atlantycki (Clupea harengus)18 cm (1a)
______________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Wtorek, 16 stycznia 2018 r.

Poprawka 206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część B - ustęp 1 - tabela -wiersz 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka
Co najmniej 90 mmSkagerrak i KattegatZamontowany płat sieci o rozmiarze oczek wynoszącym co najmniej 270 mm (oczko rombowe) lub 140 mm (1a)(oczko kwadratowe).
_____________

(1a) W podrejonie Kattegat - płat sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze wynoszącym 120 mm (połów narzędziami ciągnionymi od 1 października do 31 grudnia i okrężnicą od 1 sierpnia do 31 października).

Poprawki 305 i 355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część B - ustęp 1 - tabela - wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 80 mmRejon ICES IVb na południe od 54o30' N oraz w rejonie ICES IVcUkierunkowane połowy soli za pomocą włoków rozprzowych lub [z wykorzystaniem włoków wytwarzających impulsy elektryczne]. W górnej połowie poprzedzającej części sieci zamontowany panel o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 180 mm
Poprawka
Co najmniej 80 mmRejon ICES IVb na południe od 54o30' N oraz w rejonie ICES IVcUkierunkowane połowy soli za pomocą włoków rozprzowych. W górnej połowie poprzedzającej części sieci zamontowany panel o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 180 mm

Poprawka 208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część B - ustęp 1 - tabela - wiersz 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka
Co najmniej 40 mmCały obszarUkierunkowane połowy kałamarnic (85 % połowu) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Poprawka 209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część B - ustęp 1 - tabela -wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 16mmCały obszarUkierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych

Ukierunkowane połowy okowiela. Przy połowach okowiela należy zamocować kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 22 mm.

Przy ukierunkowanych połowach krewetki Crangon crangon należy zamontować kratownicę sortującą, sieć przesiewającą lub równoważne urządzenie zapewniające selektywność

Poprawka
Co najmniej 16mmCały obszarUkierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (80 % połowu).

Ukierunkowane połowy okowiela (50 % połowu). Przy połowach okowiela należy zamocować kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm.

Ukierunkowane połowy krewetki pospolitej i krewetki Ezopa (90 % połowu). Sieć selektywna lub kratownica sortująca zgodnie z przepisami krajowymi.

Poprawka 210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część B - ustęp 2 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Podstawowe rozmiary oczek dla sieci stawnych2. Podstawowe rozmiary oczek sieci stawnych i pławnic

Poprawka 211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część B - ustęp 2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Na Morzu Północnym oraz w cieśninach Skagerrak i Kattegat stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych:Na Morzu Północnym oraz w cieśninach Skagerrak i Kattegat stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych i pławnicach:

Poprawka 212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część C - ustęp 1 - punkt 1.1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1.1 Połowy dobijaków przy użyciu wszelkiego rodzaju narzędzi ciągnionych o rozmiarze oczka worka włoka mniejszym niż

80 mm lub za pomocą jakichkolwiek sieci stawnych o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 100 mm są zabronione na obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii oraz Szkocji oraz zamkniętym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

1.1 Połowy dobijaków przy użyciu wszelkiego rodzaju narzędzi ciągnionych o rozmiarze oczka worka włoka mniejszym niż 32 mm są zabronione na obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii i Szkocji oraz zamkniętym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

Poprawka 213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część C - ustęp 2 - punkt 2.2 - tiret 1

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
- statki, których moc silnika nigdy nie przekracza 221 kW, używające włoków dennych lub niewodów duńskich;(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część C - ustęp 2 - punkt 2.2 - tiret 2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
- dwa statki w parze, których łączna moc silnika nigdy nie przekracza 221 kW, używające tuk dennych;(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część C - ustęp 2 - punkt 2.2 - tiret 3

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
- statki, których moc silnika przekracza 221 kW, są uprawnione do stosowania włoków dennych lub niewodów duńskich, a dwa statki w parze, których łączna moc silników przekracza 221 kW, są uprawnione do stosowania tuk dennych, pod warunkiem że statki te nie prowadzą ukierunkowanych połowów gładzicy i soli oraz używają sprzętu połowowego zgodnego z przepisami dotyczącymi odpowiednich rozmiarów oczek sieci zawartych w części B niniejszego załącznika.(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część C - ustęp 6 - punkt 6.2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
6.2 Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 (1)w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 6.1.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (Dz.U. L 351 z 28.12.2002, s. 6).

6.2 Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2336 (1)

w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych, których połowu jednoznacznie zakazuje prawo Unii, należy jak najszybciej uwolnić z powrotem do morza. Złowione osobniki rekinów głębinowych objętych limitami połowowymi należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli dane państwo członkowskie nie posiada wystarczającej kwoty, Komisja może zastosować przepisy art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/ 2009. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 6.1.

______________

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 2336 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustanawiające szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północnowschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północnowschodniego Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 1).

Poprawka 274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część D - podtytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów waleni w rejonie ICES IIIa i w podobszarze ICES IVŚrodki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów ssaków morskich w rejonie ICES IIIa i w podobszarze ICES IV

Poprawka 275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część D - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Środki mające na celu zminimalizowanie przypadkowych odłowów ptaków morskich

1. Ustanawia się programy naukowe dla Morza Północnego, mające na celu zidentyfikowanie sytuacji kolizyjnych między wrażliwymi gatunkami a narzędziami i nakładami połowowymi oraz znalezienie rozwiązań technicznych w celu dostosowania narzędzi połowowych.

2. Na Morzu Północnym stosuje się obszarowe środki ochrony na obszarach, na których w wyniku badań naukowych stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych gatunków ptaków morskich, do czasu aż zostaną one zastąpione innymi środkami technicznymi.

3. Na statkach poławiających taklami w Morzu Północnym stosuje się łącznie zbadane naukowo rozwiązania techniczne, takie jak podbory straszące, zmiany w dociążeniach lin, osłony haków i zakładanie takli w porach ciemności przy minimalnym oświetleniu pokładu, niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa. Łączliwość rozwiązań ustala się na podstawie konfiguracji narzędzi połowowych oraz wrażliwych gatunków, jakie mogą zostać złowione przez flotę rybacką. Specyfikacje powinny być zgodne z normami określonymi w uzgodnionych międzynarodowych wytycznych.

4. Państwa członkowskie monitorują i oceniają skuteczność ustalonych środków łagodzących, w tym w odniesieniu do połowu oraz nakładów połowowych.

Poprawki 306, 314, 315 i 356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V - część E

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Część E

Innowacyjne metody połowu

Wykorzystanie włoków wytwarzających impulsy elektryczne w rejonach ICES IVb i IVc

skreśla się
Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Nie naruszając przepisów art. 13, połowy za pomocą włoka wytwarzającego impulsy elektryczne są dozwolone w rejonach ICES IVb i IVc na warunkach określonych zgodnie z art. 27 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, dotyczących cech wykorzystywanego impulsu oraz kontrolnych środków monitorowania stosowanych na południe od loksodromy łączącej następujące punkty, mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

- punkt na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa na 55°szerokości geograficznej północnej

- na wschód do punktu o współrzędnych 55° szerokości geograficznej północnej i 5° długości geograficznej wschodniej

- na północ do 56o długości geograficznej północnej

- na wschód do punktu na zachodnim wybrzeżu Danii na 56o szerokości geograficznej północnej.

Poprawka 324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część A - tabela - wiersz 14

Tekst proponowany przez Komisję

Makrela (Scomber spp.)

Poprawka

Makrela (Scomber spp.)

20 cm

20 cm (1a)

_______________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Nie można przekroczyć limitu 10 % podczas przeładunku, wyładunku, transportu, składowania, wystawiania i sprzedaży.

Poprawka 218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część A - tabela - wiersz 15

Tekst proponowany przez Komisję

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm
Poprawka

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm (1a)
____________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część A - tabela - wiersz 16

Tekst proponowany przez Komisję Ostrobok (Trachurus spp.)15 cm (3)
_________

(3) W wodach Unii w podobszarach ICES V, VI na południe od 56o N, oraz VII z wyjątkiem rejonów ICES VIId, e, f ma zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony wynoszący 130 mm.

Poprawka

Ostrobok (Trachurus spp.)

15 cm (3), (3a)
______________

(3) W wodach Unii w podobszarach ICES V, VI na południe od 56o N, oraz VII z wyjątkiem rejonów ICES VIId, VIIe, VIIf ma zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony wynoszący 130 mm.

(3a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część A - tabela - wiersz 17

Tekst proponowany przez Komisję
Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)12 cm lub 90 osobników na kilogram
Poprawka
Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)12 cm lub 90 osobników na kilogram (1a)
__________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część B - ustęp 1 - tabela - wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 120 mm Cały obszarBrak
Poprawka
Co najmniej 100 mm (1a) Cały obszarBrak
___________

(1a) Do wprowadzania stopniowo przez okres dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W rejonach ICES VIId i VIIe zastosowanie ma rozmiar oczka co najmniej 100 mm.

Poprawka 223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część B - ustęp 2 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2. Podstawowe rozmiary oczek dla sieci stawnych2. Podstawowe rozmiary oczek dla sieci stawnych i pławnic

Poprawka 224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część B - ustęp 2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
W wodach północnozachodnich stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych:W wodach północnozachodnich stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych i pławnicach:

Poprawka 225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część B - ustęp 2 - tabela -wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 120 mm (1) Cały obszarBrak
_______________

(1) W ukierunkowanych połowach żabnicy (30 % połowu) należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 220 mm. W ukierunkowanych połowach rdzawca i morszczuka europejskiego (50 % połowu) w rejonach ICES VIId i VIIe należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 110 mm.

Poprawka
Co najmniej 120 mm (1) Cały obszarBrak
____________

(1) W ukierunkowanych połowach żabnicy (30 % połowu) należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 220 mm. W ukierunkowanych połowach rdzawca i morszczuka europejskiego (50 % połowu) w rejonach ICES VIId i VIIe należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 110 mm.

Poprawka 226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część B - tabela - wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 50mmCały obszarUkierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych
Poprawka
Co najmniej 50mmCały obszarUkierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (80 % połowu)
Ukierunkowane połowy barweny (50 % połowu)

Poprawka 227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część C - ustęp 1 - akapit 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia każdego roku zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej przy użyciu narzędzi ciągnionych lub sieci stawnych na obszarze ograniczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia każdego roku zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej przy użyciu dennych narzędzi ciągnionych lub dennych sieci stawnych na obszarze ograniczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

Poprawka 228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część C - ustęp 3 - punkt 3.2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
3.2 W drodze odstępstwa od pkt 1 na określonym powyżej obszarze i w określonym powyżej okresie stosowanie włoków dennych jest dozwolone, pod warunkiem że takie włoki są wyposażone w urządzenia sortujące, które zostały ocenione przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Jeżeli przyłów dorsza złowionego przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego działające na obszarach, o których mowa w pkt 3.1, przekracza 10 ton, wówczas te statki nie mogą już poławiać na tym obszarze.3.2 W drodze odstępstwa od pkt 1 na określonym powyżej obszarze i w określonym powyżej okresie stosowanie włoków dennych jest dozwolone, pod warunkiem że takie włoki są wyposażone w urządzenia sortujące, które zostały ocenione przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF).

Poprawka 229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część C - ustęp 9 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
9. Wykorzystanie sieci stawnych w rejonach ICES Vb, VIa, VII b, c, j, k9. Wykorzystanie sieci stawnych w rejonach ICES Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIh, VIIj, VIIk

Poprawka 230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część C - ustęp 9 - punkt 9.2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
9.2. Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 9.1.9.2. Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/2336 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych, których połowu jednoznacznie zakazuje prawo Unii, należy jak najszybciej uwolnić z powrotem do morza. Złowione osobniki rekinów głębinowych objętych limitami połowowymi należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli dane państwo członkowskie nie posiada wystarczającej kwoty, Komisja może zastosować przepisy art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 9.1.

Poprawka 276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część C - ustęp 1 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów waleni w rejonach ICES VIa i VII d, e, f, g, h oraz j1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów ssaków morskich w rejonie ICES VI i VII

Poprawka 277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część II - ustęp 2 - punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.1. Dla wód północnozachodnich opracowane zostaną programy badań naukowych w celu określenia, w jakim zakresie wrażliwe gatunki trafiają do narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ na nakłady połowowe, a także w celu znalezienia rozwiązań technicznych w zakresie narzędzi połowowych.

Poprawka 278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - część D - ustęp 2 - punkt 2.2 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.2. Na wodach południowozachodnich stosuje się obszarowe środki ochrony na obszarach, na których w wyniku badań naukowych stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych gatunków ptaków morskich, do czasu aż zostaną one zastąpione innymi środkami technicznymi.

Poprawka 279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II - część D - ustęp 2 - punkt 2.3 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.3. Państwa członkowskie monitorują i oceniają skuteczność ustalonych środków łagodzących, w tym w odniesieniu do połowu oraz nakładów połowowych.

Poprawka 231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część A - tabela - wiersz 15

Tekst proponowany przez Komisję
Śledź atlantycki (Clupea harengus)20 cm
Poprawka
Śledź atlantycki (Clupea harengus)20 cm (1a)
___________

(1a) Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część A - tabela - wiersz 18

Tekst proponowany przez Komisję
Labraks (Dicentrarchus labrax)42 cm
Poprawka
Labraks (Dicentrarchus labrax)36 cm

Poprawka 233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część A - tabela - wiersz 23

Tekst proponowany przez Komisję
Przegrzebki (Chlamys spp.)40 mm
Poprawka
Przegrzebki (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)40 mm

Poprawka 234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część A - tabela - wiersz 26

Tekst proponowany przez Komisję
Małż japoński (Venerupis philippinarum) Poprawka35 mm
Małż japoński (Ruditapes philippinarum)35 mm

Poprawka 235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część A - tabela - wiersz 34

Tekst proponowany przez Komisję
Ośmiornica zwyczajna (Octopus vulgaris)750 gramów (3)
Poprawka____________

(3) Na wszystkich wodach w tej części środkowowschodniego Atlantyku, na które składają się rejony 34.1.1, 34.1.2. i 34.1.3 oraz podobszar 34.2.0 strefy połowowej 34 rejonu CECAF, ma zastosowanie masa po wypatroszeniu wynosząca 450 gramów.

Ośmiornica zwyczajna (Octopus vulgaris)1 000 gramów (3)
___________

(3) Na wszystkich wodach w tej części środkowowschodniego Atlantyku, na które składają się rejony 34.1.1, 34.1.2. i 34.1.3 oraz podobszar 34.2.0 strefy połowowej 34 rejonu CECAF, ma zastosowanie masa po wypatroszeniu wynosząca 450 gramów.

Poprawka 242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część C - ustęp 4 - punkt 4.2

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4.2. Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 1.4.2. Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/2336 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych, których połowu jednoznacznie zakazuje prawo Unii, należy jak najszybciej uwolnić z powrotem do morza. Złowione osobniki rekinów głębinowych objętych limitami połowowymi należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli dane państwo członkowskie nie posiada wystarczającej kwoty, Komisja może zastosować przepisy art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw określonych w pkt 1.

Poprawka 243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część C - ustęp 4 - punkt 4.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
4.2a. Po zasięgnięciu opinii STECF Komisja może postanowić, że określone połowy w rejonach ICES VIII, IX i X wyłącza się z zakresu zastosowania pkt 4.1, jeżeli informacje przedstawione przez państwa członkowskie lub stosowanie szczególnych środków zarządzania z wykorzystaniem regionalizacji (mogących polegać na zmniejszeniu rozmiarów statków, które prowadzą połowy na tym obszarze, na zmniejszeniu liczby miesięcy pracy itp.) lub stosowanie planów wieloletnich pozwala wykazać, że w połowach tych występuje bardzo niski poziom przyłowu rekinów lub odrzutów.

Poprawka 280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część D - ustęp 1 - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów waleni w podobszarach ICES VIII i IXa1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów ssaków morskich w podobszarach ICES VIII i IX

Poprawka 281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część D - ustęp 2 - punkt 2.1 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.1. Dla wód południowozachodnich opracowane zostaną programy badań naukowych w celu określenia, w jakim zakresie wrażliwe gatunki trafiają do narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ na nakłady połowowe, a także w celu znalezienia rozwiązań technicznych w zakresie narzędzi połowowych.

Poprawka 282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część D - ustęp 2 - punkt 2.2 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.2. Na wodach południowozachodnich stosuje się obszarowe środki ochrony na obszarach, na których w wyniku badań naukowych stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych gatunków ptaków morskich, do czasu aż zostaną one zastąpione innymi środkami technicznymi.

Poprawka 283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII - część D - ustęp 2 - punkt 2.3 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.3. Państwa członkowskie monitorują i oceniają skuteczność ustalonych środków łagodzących, w tym w odniesieniu do połowu oraz nakładów połowowych.

Poprawka 247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII - część B - ustęp 2 - tabela - wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 157 mm

Poprawka

Cały obszarUkierunkowane połowy łososia
skreśla się

Poprawka 284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII - część D - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów waleni1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów ssaków morskich

Poprawka 285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII - część D - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Środki mające na celu zminimalizowanie przypadkowych odłowów ptaków morskich
1.1. Dla Morza Bałtyckiego opracowane zostaną programy badań naukowych w celu określenia, w jakim zakresie wrażliwe gatunki trafiają do narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ na nakłady połowowe, a także w celu znalezienia rozwiązań technicznych w zakresie narzędzi połowowych.
1.2. Na Morzu Bałtyckim stosuje się obszarowe środki ochrony na obszarach, na których w wyniku badań naukowych stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych gatunków ptaków morskich, do czasu aż zostaną one zastąpione innymi środkami technicznymi.
1.3 Państwa członkowskie monitorują i oceniają skuteczność ustalonych środków łagodzących, w tym w odniesieniu do połowu oraz nakładów połowowych.

Poprawka 251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część B - ustęp 1 - tabela - wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję
Worek włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze co najmniej 40 mm2)Cały obszarAlternatywnie do worka włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 44 mm na uzasadniony wniosek właściciela statku można stosować worek włoka o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm (2).
______________

(2) Przechowywane na statku lub rozmieszczanee mogą być sieci tylko jednego rodzaju (o kwadratowych oczkach 40 mm lub oczkach romboidalnych 50 mm).

Poprawka
Worek włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze co najmniej 40 mm2)Cały obszarAlternatywnie do worka włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm na uzasadniony wniosek właściciela statku można stosować worek włoka o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm (2).

____________

(2) Przechowywane na statku lub rozmieszczane mogą być sieci tylko jednego rodzaju (o kwadratowych oczkach 40 mm lub oczkach romboidalnych 50 mm).

Poprawka 254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część B - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2a. Obowiązujące odstępstwa od przepisów ust. 1, 1a i 2 niniejszej części w odniesieniu do sieci okrążających objętych planem zarządzania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, i przyjętych zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia, pozostają w mocy, chyba że art. 18 niniejszego rozporządzenia stanowi inaczej.

Poprawka 255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część C - ustęp 5

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Zabrania się posiadania na statku lub wydawania więcej niż 250 więcierzy lub koszy na statek do połowu skorupiaków głębokowodnych (w tym Plesionika spp., Pasiphaea spp. lub podobnych gatunków).Zabrania się posiadania na statku lub wydawania więcej niż 250 więcierzy lub koszy na statek do głębinowych połowów skorupiaków.

Poprawka 256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część C - punkt 5 - akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Zezwala się na połowy skorupiaków głębokowodnych (w tym Plesionika spp., Pasiphaea spp. lub podobnych gatunków) flotom typowo lokalnym, które stosują narzędzia tradycyjne.

Poprawka 257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część C - ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
6a. Ograniczenia połowów podwodnych przy użyciu kusz

Zakazuje się połowów podwodnych przy użyciu kusz z wykorzystaniem akwalungu lub w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu.

Poprawka 286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część D - ustęp 1 - tytuł

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów waleni1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów ssaków morskich

Poprawka 287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część D - ustęp 2 - punkt 2.1 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.1. Dla Morza Śródziemnego opracowane zostaną programy badań naukowych w celu określenia, w jakim zakresie wrażliwe gatunki trafiają do narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ na nakłady połowowe, a także w celu znalezienia rozwiązań technicznych w zakresie narzędzi połowowych.

Poprawka 288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część D - ustęp 2 - punkt 2.2 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.2. Na Morzu Śródziemnym stosuje się obszarowe środki ochrony na obszarach, na których w wyniku badań naukowych stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych gatunków ptaków morskich, do czasu aż zostaną one zastąpione innymi środkami technicznymi.

Poprawka 289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX - część D - ustęp 2 - punkt 2.3 (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
2.3. Państwa członkowskie monitorują i oceniają skuteczność ustalonych środków łagodzących, w tym w odniesieniu do połowu oraz nakładów połowowych.

Poprawka 259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X - część B - ustęp 1 - tabela - wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 50 mm PoprawkaCały obszarJako alternatywa mogą być stosowane

worki włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm.

Co najmniej 40 mmCały obszarNa należycie uzasadniony wniosek właściciela statku można stosować worki włoka o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm (1a) jako alternatywę dla worków włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm.

_____________

(1a) Zezwala się na posiadanie na pokładzie lub rozmieszczanie tylko jednego rodzaju sieci (o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm, albo o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm).

Poprawka 260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X - część B - ustęp 2 - tabela - wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 400 mm PoprawkaCały obszarUkierunkowane połowy turbota
Co najmniej 400 mmCały obszarPołowy turbota sieciami skrzelowymi dennymi

Poprawka 261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X - część C

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Część C

Obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami połowów

Zamknięcie sezonowe do celów ochrony turbota

Ukierunkowane połowy, przeładunek, wyładunek i pierwsza sprzedaż turbota są dozwolone od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca każdego roku w wodach Unii na Morzu Czarnym.

skreśla się

Poprawka 290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część D - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Środki mające na celu zminimalizowanie przypadkowych odłowów ptaków morskich

1a.1. Dla Morza Czarnego opracowane zostaną programy badań naukowych w celu określenia, w jakim zakresie wrażliwe gatunki trafiają do narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ na nakłady połowowe, a także w celu znalezienia rozwiązań technicznych w zakresie narzędzi połowowych.

1a.2. Na Morzu Czarnym stosuje się obszarowe środki ochrony na obszarach, na których w wyniku badań naukowych stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych gatunków ptaków morskich, do czasu aż zostaną one zastąpione innymi środkami technicznymi.

1a.3. Państwa członkowskie monitorują i oceniają skuteczność ustalonych środków łagodzących, w tym w odniesieniu do połowu oraz nakładów połowowych.

Poprawka 262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część A - nagłówek

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Podstawowe rozmiary oczek dla ciągnionych narzędzi połowowych1. Podstawowe rozmiary oczek ciągnionych narzędzi połowowych

Poprawka 263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część A - ustęp 1 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
W regionach najbardziej oddalonych stosuje się następujące wielkości oczek worka włoka:Na wodach Unii na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku

stosuje się następujące wielkości oczek worka włoka:

Poprawka 264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część A - tabela - wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 45 mmWszystkie wody u wybrzeża francuskiego departamentu Gujany objęte zwierzchnictwem lub jurysdykcją Francji.Ukierunkowane połowy krewetek (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xyphopenaeus kroyeri).
Poprawka
Co najmniej 45 mmWszystkie wody u wybrzeża francuskiego departamentu Gujany objęte zwierzchnictwem lub jurysdykcją Francji.Ukierunkowane połowy krewetek (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xyphopenaeus kroyeri) (15 % połowu).

Poprawka 265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część A - tabela - wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję
Co najmniej 14 mmCały obszarUkierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych przy użyciu sieci okrążających
Poprawka
skreśla się

Poprawka 266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

łącznik XI - część B - ustęp 1 a (now

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
1a. Podstawowe rozmiary oczek okrężnic

Na wodach Unii na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku stosuje się następujące rozmiary oczek okrężnic:

Poprawka 267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część A - ustęp 1 a (nowy) - tabela (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka
Rozmiar oczka sieciObszar geograficznyWarunki
Co najmniej 14 mmCały obszarUkierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych przy użyciu okrężnic

Poprawka 291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI - część B a (nowa)

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawka
Część Ba.

Środki łagodzące odnoszące się do wrażliwych gatunków

1. Środki mające na celu ograniczenie przypadkowych odłowów ssaków morskich

1.1. Statkom zabrania się rozmieszczania sieci stawnych, pławnic, włoków pelagicznych lub włoków z dużym rozwarciem pionowym, lub praktykowania innych rodzajów połowów, w przypadku których dowiedziono występowanie przyłowu, w regionach najbardziej oddalonych bez jednoczesnego używania sprawdzonych technologii łagodzących. Zwolnione z tego wymogu powinny być wyłącznie rodzaje połowów, w przypadku których wykazano nieznaczny przyłów łączny.

1.2. Punkt 1 nie ma zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych, które są prowadzone za pozwoleniem i z upoważnienia państw członkowskich lub zainteresowanych państw członkowskich i które mają na celu opracowanie nowych środków technicznych służących ograniczeniu przypadkowych odłowów lub zabijania waleni.

1.3. W ramach specjalnych corocznych programów monitorowania państwa członkowskie monitorują i oceniają, w drodze badań naukowych lub projektów pilotażowych, skuteczność urządzeń łagodzących opisanych w pkt 1.1, stosowanych w połowach i na obszarach, których to dotyczy.

2. Środki mające na celu zminimalizowanie przypadkowych odłowów ptaków morskich

2.1. Dla regionów najbardziej oddalonych opracowane zostaną programy badań naukowych w celu określenia, w jakim zakresie wrażliwe gatunki trafiają do narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ na nakłady połowowe, a także w celu znalezienia rozwiązań technicznych w zakresie narzędzi połowowych.

2.2. W regionach najbardziej oddalonych stosuje się obszarowe środki ochrony na obszarach, na których w wyniku badań naukowych stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych gatunków ptaków morskich, do czasu aż zostaną one zastąpione innymi środkami technicznymi.

1 Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0381/2017).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.