Poniższe informacje są skierowane do: BOUYERIEGO Mohammeda, EL HAJJA Hassana Hassana, MELIADA Faraha, Komunistycznej Partii Filipin, w tym Nowej Partii Ludowej - NPA, wpisanych do wykazu osób, grup i podmiotów podlegających art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu. (zob. załączniki do decyzji Rady (WPZiB) 2023/422 i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2023/420 z dnia 24 lutego 2023 r.)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.172.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2023 r.

Poniższe informacje są skierowane do: BOUYERIEGO Mohammeda, EL HAJJA Hassana Hassana, MELIADA Faraha, Komunistycznej Partii Filipin, w tym Nowej Partii Ludowej - NPA, wpisanych do wykazu osób, grup i podmiotów podlegających art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu.

(zob. załączniki do decyzji Rady (WPZiB) 2023/422 i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2023/420 z dnia 24 lutego 2023 r.)

(2023/C 172/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2023 r.)

Poniższe informacje skierowane są do wyżej wymienionych osób i grup umieszczonych w wykazie załączonym do decyzji Rady (WPZiB) 2023/422 1  i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2023/420 2

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 3  przewidziano, że wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do odnośnych osób i grup zostaną zamrożone i że tym osobom i grupom nie można udostępniać - ani bezpośrednio, ani pośrednio - żadnych funduszy, innych aktywów finansowych ani zasobów gospodarczych.

Rada uzyskała nowe informacje dotyczące umieszczenia w wykazie wyżej wymienionych osób i grup. Po przeanalizowaniu tych nowych informacji Rada zamierza odpowiednio zmienić tekst uzasadnień.

Odnośne osoby i grupy mogą przedłożyć wniosek o udostępnienie im tekstu zamierzonego uzasadnienia decyzji Rady w sprawie pozostawienia ich we wspomnianym powyżej wykazie; wniosek należy przesłać na adres:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles / Brussels

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wniosek należy przedłożyć do dnia 22 maja 2023 r.

Odnośne osoby i grupy w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o umieszczeniu i pozostawieniu ich w wykazie została ponownie rozważona. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę odnośnych osób i grup na to, że Rada regularnie przeprowadza przegląd wykazu, zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB 4 .

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i grup, że mają możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, po to aby otrzymać upoważnienie do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

1 Dz.U. L 61 z 27.2.2023, s. 58
2 Dz.U. L 61 z 27.2.2023, s. 58 i 37.
3 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70
4 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.