Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.194.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Pomoc państwa SA.52194 (2018/FC) - Słowacki podatek obrotowy od sprzedaży detalicznej
Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 194/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Pismem z dnia 2 kwietnia 2019 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Republikę Słowacką o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General Competition

State Aid Greffe

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22961242

Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Republice Słowackiej. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

OPIS ŚRODKA, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO KOMISJA WSZCZYNA POSTĘPOWANIE

W dniu 13 grudnia 2018 r. Rada Narodowa Słowacji przyjęła ustawę o podatku specjalnym od sieci sprzedaży detalicznej ("ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej") 1 , która wprowadza podatek od obrotów sprzedawców detalicznych sprzedających żywność konsumentom końcowym ("podatek od sprzedaży detalicznej"). Podatek od sprzedaży detalicznej wszedł w życie 1 stycznia 2019 r.

Deklarowanym celem podatku od sprzedaży detalicznej jest redystrybucja nieproporcjonalnych zysków, które sieci sprzedaży detalicznej o znaczącej pozycji rynkowej osiągają w łańcuchu dostaw żywności poprzez dyktowanie cen i wywieranie nacisku na lokalnych producentów.

Podatek od sprzedaży detalicznej polega na zastosowaniu stawki podatku w wysokości 2,5 % od całego obrotu sprzedawców detalicznych, jeżeli sprzedaż żywności końcowym konsumentom stanowi co najmniej 25 % ich obrotów oraz jeżeli prowadzą one działalność w co najmniej 15 % wszystkich słowackich okręgów administracyjnych. Franczyzobiorcy i członkowie sojuszy handlowych są traktowani jako odrębne podmioty. Niektóre kategorie sprzedawców detalicznych oraz przychodów są zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

OCENA ŚRODKA

Ponieważ podatek od sprzedaży detalicznej wynika z ustawy Rady Narodowej Słowacji, można go przypisać Republice Słowackiej. Republika Słowacka rezygnuje z dochodów, które w przeciwnym razie uzyskiwałaby od przedsiębiorstw całkowicie lub częściowo zwolnionych z podatku od sprzedaży detalicznej. W związku z tym środek pomocy jest finansowany z zasobów państwowych. Zwolnienia z podatku od sprzedaży detalicznej przynoszą korzyść przedsiębiorstwom objętym zwolnieniem, ponieważ nie ponoszą one obciążeń finansowych z tytułu tego podatku.

Celem podatkowym podatku od sprzedaży detalicznej jest opodatkowanie obrotu detalicznych sprzedawców żywności, których sprzedaż jest objęta tym podatkiem i stanowi zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. W świetle tego celu wszyscy detaliczni sprzedawcy żywności znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej. W związku z tym Komisja wstępnie stwierdza, że całkowite lub częściowe zwolnienie z podatku dostępne dla zwolnionych sprzedawców detalicznych stanowi odstępstwo od systemu odniesienia i w związku z tym ma prima facie charakter dyskryminujący.

Na tym etapie można stwierdzić, że dwa przypadki zwolnień z podatku od sprzedaży detalicznej mogą być uzasadnione. Mówiąc bardziej szczegółowo, sklepy firmowe 2  i sklepy detaliczne, w przypadku których kwota podatku nie przekracza 5000 EUR na kwartał, nie są w stanie czerpać nieproporcjonalnych zysków poprzez dyktowanie cen i wywieranie nacisku na producentów. Nie można natomiast wykluczyć, że inne kategorie sprzedawców detalicznych, które są całkowicie lub częściowo zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej, mogłyby dyktować ceny i wywierać nacisk na lokalnych producentów ze względu na swoją pozycję rynkową.

W związku z tym Komisja wstępnie stwierdza, że nie jest uzasadniona dyskryminacja prima facie spowodowana całkowitym lub częściowym zwolnieniem z podatku od sprzedaży detalicznej następujących kategorii sprzedawców detalicznych:

- członkowie sojuszy handlowych i franczyzobiorcy,
- sprzedawcy detaliczni prowadzący działalność w mniej niż 15 % okręgów administracyjnych,
- małe i średnie przedsiębiorstwa,
- sprzedawcy detaliczni, których co najmniej 80 % obrotów pochodzi ze sprzedaży żywności jednej klasy,
- zakłady żywienia zbiorowego,
- sprzedawcy detaliczni generujący przychody w sklepach zatrudniających mniej niż 10 pracowników i znajdujących się w najmniej rozwiniętych okręgach,
- sprzedawcy detaliczni generujący przychody w sklepach znajdujących się w gminach, gdzie istnieją nie więcej niż trzy sklepy sprzedające żywność, oraz
- sprzedawcy detaliczni, którzy ze sprzedaży żywności konsumentom końcowym osiągają mniej niż 25 % swoich obrotów.

Środek wzmacnia pozycję przedsiębiorstw zwolnionych z podatku od sprzedaży detalicznej w porównaniu z przedsiębiorstwami, które podlegają temu podatkowi i które konkurują na rynku UE, i w związku z tym może zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem oraz wpływać na handel wewnątrzunijny.

W związku z tym Komisja wstępnie stwierdza, że zwolnienia podatkowe dla wyżej wymienionych kategorii sprzedawców detalicznych stanowią pomoc państwa i że taka pomoc nie jest zgodna z rynkiem wewnętrznym.

Zważywszy, że podatek od sprzedaży detalicznej, a także odnośne zwolnienia podatkowe, niedawno weszły w życie i obowiązują w dniu wydania decyzji, Komisja uznaje za konieczne wydanie nakazu zawieszenia zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 3 . Nakaz zawieszenia stanowi środek tymczasowy, który Komisja może przyjąć, nakazując państwu członkowskiemu zawieszenie wszelkiej pomocy przyznanej bezprawnie do momentu przyjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji.

TEKST PISMA

grafika

1 Ustawa nr 385/2018 Coll. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podatku specjalnego od sieci sprzedaży detalicznej oraz zmieniająca ustawę nr 595/2003 Coll. w sprawie podatku dochodowego, z późniejszymi zmianami.
2 2 Sprzedawcy detaliczni, którzy są producentami żywności (lub są powiązani z producentami żywności), a odsetek ich obrotów netto pochodzących ze sprzedaży produkowanej przez siebie żywności, na rzecz konsumentów końcowych, wynosi co najmniej 80 %.
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.