Pomoc państwa - Portugalia - Pomoc państwa C 28/10 (ex NN 19/10) - Krótkoterminowe ubezpieczenie kredytów eksportowych - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.111.46

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

POMOC PAŃSTWA - PORTUGALIA

Pomoc państwa C 28/10 (ex NN 19/10) - Krótkoterminowe ubezpieczenie kredytów eksportowych

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 111/12)

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Pismem z dnia 27 października 2010 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Portugalię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 TFUE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej pod następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Rue Joseph II/Jozef II straat 70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22961242

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom portugalskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

PROCEDURA

W e-mailu z dnia 9 stycznia 2009 r. władze portugalskie poinformowały Komisję o zamiarze wprowadzenia programu krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych. W emailu z dnia 14 stycznia 2009 r. Komisja zażądała od Portugalii dodatkowych informacji. Władze portugalskie przekazały dodatkowe informacje w dniu 2 marca 2009 r. Pismem z dnia 9 marca 2009 r. Komisja wystosowała drugi wniosek o udzielenie informacji. Władze portugalskie przekazały informacje w dniu 29 kwietnia 2009 r. Pismem z dnia 13 maja 2009 r. Komisja wystosowała do władz portugalskich wniosek o udzielenie informacji. Dodatkowe informacje zostały przesłane przez władze portugalskie w dniu 31 lipca 2009 r. Pismem z dnia 25 września 2009 r. Komisja wystosowała do władz portugalskich wniosek o udzielenie informacji. Władze portugalskie przekazały dodatkowe informacje w dniu 19 lutego 2010 r. Zważywszy, że władze portugalskie potwierdziły, że program został [...](*) wprowadzony od stycznia 2009 r., został on przeniesiony do rejestru pomocy państwa niewymagającej dokonania zgłoszenia. Władze portugalskie przekazały dodatkowe informacje w dniu 18 czerwca 2010 r.

OPIS ŚRODKA

Publiczny program ubezpieczenia pokrywa ryzyko handlowe (takie jak niewypłacalność i przedłużające się niewykonanie zobowiązania) na okresy krótsze niż dwa lata w transakcjach handlowych z krajami należącymi do OECD, w tym transakcjach w handlu wewnętrznym. Program działa na zasadzie mechanizmu opartego na podziale ryzyka (top-up) z ubezpieczycielami prywatnymi. Ubezpieczenie publiczne jest przyznawane wyłącznie jako uzupełnienie ubezpieczenia zapewnionego przez prywatnego ubezpieczyciela i odbywa się na tych samych zasadach i warunkach, które zostały uzgodnione z prywatnym ubezpieczycielem. Kwota pokryta przez ubezpieczyciela publicznego nie może przekroczyć kwoty pokrytej przez ubezpieczyciela prywatnego. Przyjęta składka ubezpieczeniowa wynosi 60 % składki naliczonej przez ubezpieczyciela prywatnego. Program jest realizowany za pośrednictwem prywatnych ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia kredytów, działających na rynku portugalskim (COSEC, CESCE, COFACE oraz Credito Y Caución). Jak dotąd do systemu przystąpiło 361 spółek. Łączna kwota przyznanego ubezpieczenia wynosi 204 mln euro, z których 85 mln zostało przeznaczonych na transakcje eksportowe, a pozostała kwota - na handel wewnętrzny. Środek został początkowo notyfikowany na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Łączny budżet przeznaczony na ten środek pomocy wyniósł 2 mld EUR.

OCENA

Program zapewnia ubezpieczenie kredytów eksportowych i transakcji w handlu wewnętrznym na bardziej korzystnych warunkach cenowych niż oferowane na rynku. Wydaje się zatem, iż program przyznaje korzyść ekonomiczną spółkom prowadzącym działalność handlową. Mimo że zakwalifikowanie się do programu nie jest uwarunkowane przynależnością do określonego sektora gospodarki, wyłącznie spółki, które już uzyskały częściowe ubezpieczenie linii kredytowej, o którą wnioskują, ze strony prywatnego ubezpieczyciela, mogą ubiegać się o przyjęcie do programu publicznego. Dlatego wydaje się, że program zapewnia selektywną korzyść ekonomiczną pewnym spółkom. Ponadto Komisja nie może wykluczyć, iż program pociąga za sobą korzyść dla ubezpieczycieli prywatnych, gdyż może eliminować potrzebę reasekuracji ubezpieczycieli na rynku prywatnym.

Zgodnie z pkt 4.4 komunikatu Komisji zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącym stosowania art. 92 i 93 Traktatu do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych składki naliczane w ramach programu publicznego powinny być ujednolicone ze stawkami naliczanymi przez ubezpieczycieli prywatnych oferujących ubezpieczenia kredytów eksportowych w zależności od danego rodzaju ryzyka. Stawki naliczane w ramach programu są niższe niż stawki naliczane przez ubezpieczycieli prywatnych i niższe niż stawki historyczne, które ubezpieczyciele prywatni naliczali przed początkiem kryzysu finansowego. Na tej podstawie nie można stwierdzić, iż stawki są ujednolicone ze stawkami naliczanymi przez prywatnych ubezpieczycieli.

Ponadto, mimo że Portugalia przedstawiła informacje wskazujące na presję na rynek prywatny ubezpieczeń kredytów eksportowych w kontekście obecnego kryzysu finansowego, dostarczone informacje najwyraźniej nie spełniają wymogów Tymczasowych wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego(1), oraz nie można stwierdzić na tej podstawie, iż ubezpieczenie takie jest niedostępne.

Komisja zwraca uwagę, iż komunikatu Komisji zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych nie stosuje się do ubezpieczenia handlu wewnętrznego, zapewnionego w ramach programu. Ponadto Komisja ma wątpliwości co do zgodności tego środka z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE. Komisja uznaje, iż na tym etapie warunki cenowe programu zapewniają korzyść spółkom objętym programem, co nie jest niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest naprawienie rzekomej niedostępności ubezpieczenia na rynku prywatnym ubezpieczeń handlu wewnętrznego. Ponadto Komisja nie może stwierdzić na podstawie otrzymanych informacji, iż skala niedostępności ubezpieczenia na rynku prywatnym ubezpieczeń handlu wewnętrznego jest taka, aby spowodować poważne zakłócenia w gospodarce Portugalii.

W świetle powyższego informacje dostarczone przez Portugalię nie pozwoliły na rozwianie wątpliwości Komisji co do zgodności programu z rynkiem wewnętrznym.

WNIOSEK

Z uwagi na swe wątpliwości Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 TFUE. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 wszelka pomoc niezgodna z prawem może podlegać odzyskaniu od beneficjenta.

TEKST PISMA

grafika

______

(*) Informacje poufne.

(1) Dz.U. C 16 z 22.1.2009. Komisja stosuje tymczasowe ramy od dnia17 grudnia 2008 r., a wcześniej zatwierdziła portugalski program "Limited amounts of aid" (Sprawa N 13/09) w dniu 19 s tycznia 2009 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.