Pomoc państwa - Portugalia - Pomoc państwa C 26/2006 (ex N 110/2006) - Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego - Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.223.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

POMOC PAŃSTWA - PORTUGALIA

Pomoc państwa C 26/2006 (ex N 110/2006) - Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego

Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2006/C 223/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Pismem z dnia 22 czerwca 2006 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Portugalię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Rue de la Loi/ Wetstraat, 200

B-1049 Brussels

Nr faksu: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Portugalii. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

PROCEDURA

Pismem z dnia 7 lutego 2006 r., zarejestrowanym w dniu 10 lutego 2006 r., Portugalia zgłosiła odnośny środek pomocy. Pismem z dnia 13 marca 2006 r. służby Komisji zwróciły się o dodatkowe wyjaśnienia, których Portugalia udzieliła pocztą elektroniczną w dniu 28 kwietnia 2006 r.

OPIS ŚRODKA POMOCY

Beneficjentem pomocy jest przedsiębiorstwo Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (zwane dalej "ENVC"), stocznia portugalska zatrudniająca obecnie ok. 1000 pracowników. W dniu 14 listopada 2003 r. ENVC zawarł z przedsiębiorstwem Fouquet Sacops S.A. umowę dostawy zbiornikowca do przewozu produktów ropopochodnych i chemicznych. Zbiornikowiec dostarczono w dniu 26 kwietnia 2005 r.

Portugalia proponuje udzielenie ENVC bezpośredniej pomocy w kwocie 1 401 702 EUR w odniesieniu do wspomnianej umowy na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1177/2002(1) dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 502/2004(2) (zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie TMO"). Rozporządzenie w sprawie TMO straciło moc w dniu 31 marca 2005 r., w związku z czym nie obowiązywało w momencie, w którym Portugalia zgłosiła omawiany środek pomocy. Jednakże Portugalia twierdzi, że stocznia kwalifikuje się do przyznania pomocy w związku ze wspomnianą umową na mocy rozporządzenia w sprawie TMO, ponieważ umowę zawarto w okresie obowiązywania rozporządzenia, zgodnie z jego art. 4.

OCENA

Portugalia zwróciła się do Komisji o zatwierdzenie pomocy przyznanej na mocy rozporządzenia w sprawie TMO. Jednakże Komisja ma wątpliwości, czy omawiany środek pomocy można uznać za zgodny ze wspólnym rynkiem na mocy tego rozporządzenia z niżej podanych przyczyn. Komisja ma wątpliwości co do tego, czy pomoc stanowiła zachętę, ponieważ Portugalia zgłosiła środek pomocy dopiero po zakończeniu realizacji projektu przez stocznię. Komisja ma również wątpliwości co do tego, czy rozporządzenie w sprawie TMO może nadal stanowić ważną podstawę prawną do zatwierdzenia pomocy, skoro rozporządzenie to straciło moc, zanim Portugalia zgłosiła środek pomocy, oraz ponieważ rozporządzenie uznano za niezgodne z zobowiązaniami spoczywającymi na Wspólnocie na mocy Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów WTO.(3) Wreszcie kwota pomocy zgłoszonej przez Portugalię wydaje się przekraczać maksymalną intensywność pomocy dopuszczoną na mocy rozporządzenia w sprawie TMO.

W związku z powyższym Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do planowanego środka pomocy.

______

(1) Dz.U. L 172 z 2.7.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 6.

(3) "EC - Measures affecting trade in commercial vessels", sprawozdanie panelu (WT/DS301/R), pkt 7.184-7.222 i 8.1 (d), przyjęte przez Organ Rozstrzygania Sporów w dniu 20 czerwca 2005 r.

TEKST PISMA

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.