Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.99.79

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 kwietnia 2013 r.

POMOC PAŃSTWA - NIEMCY

Pomoc państwa SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) - Domniemana pomoc państwa dla HoKaWe

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 99/05)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2013 r.)

Pismem z dnia 19 grudnia 2012 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres, numer faksu lub adres e-mail:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Nr faksu: +32-2-296-1242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

STRESZCZENIE

Dnia 30 kwietnia 2012 r. Komisja otrzymała skargę, w której zarzuca się, że 15-letnia umowa ramowa zawarta między krajem związkowym Brandenburgia a HoKaWe Eberswalde GmbH stanowi pomoc państwa.

HoKaWe Eberswalde GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi elektrownię zasilaną biomasą drzewną w Eberswalde w kraju związkowym Brandenburgia. Elektrownia została zbudowana w 2005 r. i rozpoczęła działalność w 2006 r. W czerwcu 2011 r. sąd rejonowy we Frankfurcie nad Odrą wszczął postępowanie upadłościowe.

Skarżący twierdzi, że umowa ramowa w sprawie dostawy drewna z lasów kraju związkowego Brandenburgia, zawarta między krajem związkowym Brandenburgia a spółką HoKaWe w czerwcu 2005 r., stanowi niezgodną z prawem pomoc państwa. Przedmiotowa umowa określa ilości i warunki dostaw drewna dla HoKaWe, mianowicie w ilości [100 000 -200 000](*) metrów sześciennych rocznie przez okres 15 lat (od 1 czerwca 2006 r. do 1 czerwca 2021 r.). W przedmiotowej umowie ustalona została początkowa cena referencyjna w wysokości [13,00 - 18,00](*) EUR za metr sześcienny wraz ze wzorem obliczania corocznych korekt cen, które miały być uzgadniane między stronami w zależności od tendencji zmian wskaźnika cen drewna przemysłowego Federalnego Urzędu Statystycznego.

Z powodu błędnej metody obliczania cen zapłacone w ramach umowy faktyczne ceny były od początku znacznie niższe niż początkowa cena referencyjna wynosząca [13,00 - 18,00](*) EUR za metr sześcienny. Ponadto analiza wykazuje, że tendencja zmian cen faktycznie zapłaconych nie była zgodna z tendencją zmian wskaźnika cen drewna przemysłowego Federalnego Urzędu Statystycznego. Faktycznie zapłacone ceny były również znacznie niższe od średniej ceny drewna w Brandenburgii.

Nawet w zewnętrznej ekspertyzie prawnej zleconej przez kraj związkowy Brandenburgia oraz w opinii wewnętrznej służb tego kraju związkowego stwierdzono w 2010 r., że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż porozumienie z HoKaWe narusza przepisy UE dotyczące pomocy państwa. W związku z tym w dniu 26 sierpnia 2011 r., ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r., umawiające się strony podpisały zmienioną wersję umowy w celu zaradzenia problemom wynikłym z przyjęcia błędnego wzoru w pierwotnej umowie.

Komisja ma wątpliwości, czy z perspektywy ex ante odnośna metoda korekty cen zostałaby przyjęta jako podstawa umowy przez prywatnego sprzedawcę na przedmiotowym rynku. Nawet uznając, że umawiające się strony nie były świadome, iż metoda obliczania jest błędna, Komisja wciąż ma poważne wątpliwości, czy władze niemieckie działały zgodne z zasadami rynkowymi na późniejszym etapie realizacji umowy. Przynajmniej po upływie pierwszych dwóch lat realizacji umowy było już jasne, że obliczana w ten sposób cena była znacznie niższa od średniej ceny drewna w kraju związkowym Brandenburgia. Ostrożny prywatny sprzedawca znajdujący się w podobnej sytuacji niezwłocznie skorzystałby z wszelkich możliwości dokonania zmian metody korekty cen. Jednak władze niemieckie nadal stosowały ten wzór aż do 2011 r.

W związku z tym na obecnym etapie nie można wykluczyć korzyści na rzecz HoKaWe, a zatem również istnienia pomocy państwa w okresie od dnia wejścia w życie umowy (1 czerwca 2006 r.) do czasu wprowadzenia zmian w umowie (30 czerwca 2011 r.). Ponieważ podstawa prawna zgodności przedmiotowej pomocy z prawem nie jest oczywista ani władze niemieckie nie powołały się na nią, Komisja ma nadal wątpliwości, czy środek pomocy można uznać za zgodny z przepisami TFUE.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 można wystąpić do beneficjenta o zwrot wszelkiej bezprawnie przyznanej pomocy.

TEKST PISMA

grafika

______

(*) Tajemnica handlowa.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.