Pomoc państwa - Niemcy - Pomoc państwa C 25/2006 (ex E 1/2006) - Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 - Nieprzyjęcie przez państwo członkowskie właściwych środków - Wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE - Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.194.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 sierpnia 2006 r.

POMOC PAŃSTWA - NIEMCY

Pomoc państwa C 25/2006 (ex E 1/2006) - Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 - Nieprzyjęcie przez państwo członkowskie właściwych środków - Wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE

Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2006/C 194/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 18 sierpnia 2006 r.)

Pismem z dnia 15 czerwca 2006 r., zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia oficjalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE w zakresie stosowania wszelkich istniejących programów pomocy regionalnej od dnia 31 grudnia 2006 r., o ile programy te nie naruszają wniosków w sprawie stosownych środków od dnia 1 stycznia 2007 r.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują następujące stosowne środki:

1. Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 364/2004 oraz art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, państwa członkowskie powinny ograniczyć stosowanie w czasie wszelkich istniejących programów pomocy regionalnej do pomocy, która ma być udzielona do dnia 31 grudnia 2006 r. włącznie.

2. W przypadkach, gdy programy pomocy na rzecz ochrony środowiska zezwalają na udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej na projekty inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przypisem 29 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, państwa członkowskie powinny wprowadzić poprawki do stosownych programów, by zagwarantować, że udzielenie pomocy po 31 grudnia 2006 r. będzie możliwe tylko w przypadku, gdy pomoc będzie zgodna z nową mapą pomocy regionalnej obowiązującą w dniu udzielenia pomocy.

3. Państwa członkowskie wprowadzą wszelkie niezbędne poprawki do innych istniejących programów pomocy, by zagwarantować, że wszelkie ewentualne premie regionalne, takie jak np. te możliwe w przypadku pomocy szkoleniowej, pomocy na badania i rozwój oraz pomocy na ochronę środowiska, mogą zostać udzielone po 31 grudnia 2006 r. tylko w obszarach kwalifikujących się do pomocy na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) lub c) zgodnie z przyjętymi przez Komisję mapami pomocy regionalnej obowiązującymi w dniu udzielenia pomocy.

Decyzja Komisji wynika z braku wyraźnej i bezwarunkowej zgody Niemiec w sprawie zastosowania wyżej wspomnianych wniosków.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie dziesięciu dni roboczych od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Greffe State Aid and Directorate State Aid I - Unit G1

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Uwagi te zostaną przekazane Republice Federalnej Niemiec. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TREŚĆ PISMA

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.