Pomoc państwa - Grecja - Pomoc państwa C 2/2006 (ex N 405/2005) Wkład finansowy na rzecz dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur firmy OTE - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.151.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 czerwca 2006 r.

POMOC PAŃSTWA - GRECJA

Pomoc państwa C 2/2006 (ex N 405/2005) Wkład finansowy na rzecz dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur firmy OTE

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2006/C 151/02)

(tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2006 r.)

Pismem z dnia 8 lutego 2006 r. zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Republikę Grecką o swojej decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocy.

W ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej pod następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

SPA 3, 6/05

BE-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Uwagi te zostaną przekazane Republice Greckiej. Zainteresowane strony przekazujące uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

1. PROCEDURA

W sierpniu 2005 r. rząd grecki zgłosił planowany wkład finansowy na rzecz dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur oferowanego pracownikom przez OTE wyłącznie z uwagi na pewność prawną, utrzymując, że środek nie stanowi pomocy państwa. We wrześniu 2005 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje. Rząd Grecji przekazał dodatkowe informacje w listopadzie i w grudniu 2005 r.

2. OPIS ŚRODKA POMOCY

W wyniku szeregu porozumień pomiędzy OTE a związkami zawodowymi w sprawie dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur dla obecnych, a także dla nowych pracowników OTE (luty i maj 2005 r.), grecki parlament przyjął w lipcu 2005 r. ustawę wyznaczającą ramy prawne dla wprowadzenia programu wcześniejszych emerytur i określającą zobowiązania finansowe OTE i państwa greckiego w tym względzie.

Program wcześniejszych emerytur oferuje pracownikom OTE bliskim osiągnięcia wieku emerytalnego możliwość natychmiastowego otrzymania pełnej emerytury. W tym celu prawo uznaje taki fikcyjny okres zatrudnienia, jaki jest wymagany w tym względzie. Emerytura wypłacana będzie pracownikom OTE przez fundusz emerytalny. Firma OTE zobowiązana jest do przekazania funduszowi rekompensaty za poniesione wydatki (np. utracone składki na ubezpieczenie społeczne i wypłatę pełnych emerytur). Państwo greckie wniesie wkład w finansowanie przekazując 4 % swoich akcji w przedsiębiorstwie na rzecz funduszu emerytalnego.

Dobrowolny program wcześniejszych emerytur dotyczy około 5 500 pracowników, a jego koszt, rozłożony na okres 7 lat, sięgnie około 1,1 mld EUR (bieżąca wartość programu netto wynosi ok. 860 mln EUR). Wartość akcji, które mają zostać przekazane przez państwo greckie na rzecz funduszu emerytalnego, zostanie określona w dniu ich przekazania. Przekazanie dotąd nie nastąpiło. Przy cenie akcji w dniu 13 stycznia 2006 r. wartość 4 % akcji wyniosłaby ok. 360 mln EUR.

3. OCENA ŚRODKA POMOCY

Rząd grecki twierdzi, że wkład finansowy nie stanowi pomocy państwa, ponieważ (i) państwo działało jak inwestor prywatny oraz (ii) wkład finansowy jedynie zwolnił OTE z nadzwyczajnych obciążeń związanych ze szczególnym statusem zatrudnienia pracowników OTE (stałe zatrudnienie). Jako że nie istnieje możliwość zwolnienia pracowników OTE z uwagi na stałe zatrudnienie, OTE musiało sięgnąć po dobrowolne programy wcześniejszych emerytur, które okazały się dużo bardziej kosztowne niż programy osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników oferowane w sektorze prywatnym.

Na tym etapie Komisja ma wątpliwości co do zasadności argumentów przedstawionych przez rząd grecki. Po pierwsze, Komisja ma wątpliwości co do tego, czy wkład finansowy został wniesiony zgodnie z zasadą inwestora rynkowego, ponieważ żaden z pozostałych akcjonariuszy (państwo greckie jest obecnie właścicielem 38 % kapitału akcyjnego OTE) nie wniósł wkładu finansowego do programu wcześniejszych emerytur. Ponadto wszyscy akcjonariusze czerpaliby równe korzyści z tytułu oczekiwanego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, a państwo greckie nie otrzymałoby zwrotu proporcjonalnego do wniesionego wkładu. Dodatkowo państwo greckie nie wykazało, że mogłoby spodziewać się odpowiedniego zwrotu z tytułu wkładu.

Po drugie, Komisja ma wątpliwości, czy wkład finansowy ze strony państwa greckiego rzeczywiście ogranicza się do zwolnienia OTE z domniemanych dodatkowych kosztów w porównaniu z innymi podmiotami oferującymi pracownikom programy osłon socjalnych/wcześniejszych emerytur. Rząd grecki argumentował, odnosząc się do przykładu jednego programu osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników w sektorze prywatnym, że normalne przedsiębiorstwo w ramach programów osłon socjalnych dla pracowników dobrowolnie odchodzących z pracy oferowałoby dwukrotność kwot wymaganych prawem w przypadku zwolnień. Komisja nie jest przekonana, czy przytoczony przykład można uznać za właściwy punkt odniesienia do określenia normalnych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo oferujące program wcześniejszych emerytur dla około 5 000-6 000 pracowników niekorzystających ze szczególnego statusu zatrudnienia (stałe zatrudnienie). Ponadto Komisja ma wątpliwości, czy wkład finansowy (nieustalony na konkretnym poziomie, lecz uzależniony od wartości akcji OTE w dniu ich faktycznego przekazania) nie przekracza obliczonych w taki sposób domniemanych kosztów dodatkowych po stronie OTE.

Wreszcie Komisja nie jest przekonana, czy - nawet przyjmując, że wkład finansowy nie przekroczy domniemanych kosztów dodatkowych - fakt ten sam w sobie może wykluczyć istnienie pomocy. Najnowsze orzecznictwo, które można interpretować w taki sposób, że z pomocą nie mamy do czynienia, w przypadku gdy przedsiębiorstwo uwalnia się od niekorzystnych czynników strukturalnych w porównaniu z konkurentami, niekoniecznie ma zastosowanie w przedmiotowym przypadku. Przy ocenie zgodności wkładu finansowego, zdaniem Komisji, również pojawiają się wątpliwości co do konieczności i proporcjonalności pomocy (przy aktualnej wartości akcji OTE wkład państwa greckiego posłużyłby na sfinansowanie od 40 do 50 % całkowitych kosztów dobrowolnego programu wcześniejszych emerytur).

Nawet przyznanie, że OTE ponosi dodatkowe koszty z uwagi na szczególny status zatrudnienia pracowników, niekoniecznie usprawiedliwia wkład państwa, zważywszy że firma OTE mogła korzystać (lub nadal może korzystać) z innych przywilejów, które równoważą potencjalne niekorzystne czynniki strukturalne. Przywileje takie mogą wynikać ze szczególnego statusu zatrudnienia pracowników OTE, szczególnych ram prawnych stosowanych wobec OTE lub określonych interwencji powodujących obniżenie kosztów pracy OTE poniżej kosztów pracy przedsiębiorstw podlegających powszechnie obowiązującemu prawu pracy (takich jak zwolnienie z odprowadzania składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia lub zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów świadczeń emerytalnych). Firma OTE mogłaby również czerpać korzyści z tytułu zajmowanej wcześniej pozycji monopolistycznej, kompensując w ten sposób niekorzystne skutki dodatkowych kosztów dobrowolnego programu emerytur (zwłaszcza w odniesieniu do sieci telefonii przewodowej).

4. WNIOSKI

W świetle powyższego Komisja na obecnym etapie analizy ma wątpliwości, czy środek - jeśli stanowi on pomoc - może być uznany za zgodny z zasadami wspólnego rynku.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag, zwłaszcza w odniesieniu do warunków podobnych zwolnień grupowych i programów wcześniejszych emerytur w Grecji, ale także w odniesieniu do potencjalnych innych korzyści odnoszonych przez OTE, a wynikających ze szczególnego statusu zatrudnienia pracowników OTE, szczególnych ram prawnych stosowanych wobec OTE lub szczególnych interwencji mogących obniżyć koszty pracy OTE (takich jak zwolnienie z odprowadzania składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia lub zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów świadczeń emerytalnych) lub jakichkolwiek innych korzyści, które mogą wynikać z wcześniejszej pozycji monopolistycznej, a nie zostały usunięte w wyniku liberalizacji rynku z 2001 r.

TEKST PISMA

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.