Pomoc państwa - Francja - Pomoc państwa C 42/08 (ex NN 30/08) - Pomoc dla marynarzy-rybaków etatowych - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.315.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2008 r.

POMOC PAŃSTWA - FRANCJA

Pomoc państwa C 42/08 (ex NN 30/08) - Pomoc dla marynarzy-rybaków etatowych

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 315/06)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2008 r.)

Pismem z dnia 23 września 2008 r. zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma na adres:

Commission européenne

Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche

Direction F - Questions Juridiques

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 295 19 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom francuskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

Dnia 21 maja 2008 r. władze francuskie ogłosiły wprowadzenie, od dnia 22 maja 2008 r., programu pomocy mającego na celu zrekompensowanie utraty zarobków marynarzy-rybaków zatrudnionych przez przedsiębiorstwa rybackie stosujące system wynagrodzeń zwany rémunération ŕ la part (wynagrodzenie będące udziałem w połowach), spowodowanej wzrostem cen oleju napędowego. Wysokość rekompensaty bezpośrednio zależy od kosztu paliwa i produktów rybołówstwa. Bezpośrednim celem pomocy jest zmniejszenie kosztów produkcji przedsiębiorstw rybackich. Ma ona zatem charakter pomocy operacyjnej.

Według wytycznych dotyczących analizy pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury pomoc operacyjna jest zasadniczo niezgodna ze wspólnym rynkiem, chyba że przyczynia się ona bezpośrednio i w znacznym stopniu do realizacji celów wspólnego rynku. Zmniejszenie podatków od wynagrodzeń dla przedsiębiorstw rybackich nie przewiduje rozwoju działalności połowowej w sensie rybołówstwa zrównoważonego, które jest zgodne z celami wspólnej polityki rybołówstwa, lecz utrzymuje działalność przedsiębiorstw rybackich na niezmienionym poziomie.

W związku z powyższym Komisja uznaje, że istnieją wątpliwości co do zgodności przedmiotowej pomocy ze wspólnym rynkiem.

TEKST PISMA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.