Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.305.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/2103
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 czerwca 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 753/2007 1 w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (zwanej dalej "Umową partnerską").

(2) Aktualny protokół określający uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej traci moc dnia 31 grudnia 2015 r.

(3) Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania nowego protokołu do Umowy o partnerstwie przyznającego statkom Unii uprawnienia do połowów w obszarze połowowym Grenlandii. W wyniku tych negocjacji nowy protokół (zwany dalej "Protokołem") parafowano dnia 20 marca 2015 r.

(4) Aby zapewnić kontynuowanie działalności połowowej przez statki Unii zgodnie z jego art. 14, Protokół powinien być stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 r.

(5) Protokół powinien zostać podpisany i być tymczasowo stosowany w oczekiwaniu na zakończenie procedur jego zawarcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (zwanego dalej "Protokołem"), z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst Protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Protokołu w imieniu Unii.

Artykuł  3

Protokół stosuje się tymczasowo, zgodnie z jego art. 14, od dnia 1 stycznia 2016 r., do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego zawarcia.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

F. ETGEN

Przewodniczący

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 753/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 1)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.