Pełne sprawozdanie z obrad 30 maja 2018 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3371

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 30 MAJA 2018 R.

(C/2024/3371)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 28 do 31 maja 2018 r.

STRASBURG

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

3. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół

4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokół

5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół

6. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół

7. Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (debata)

8. Wznowienie posiedzenia

9. Oświadczenia Przewodniczącego

10. Uroczyste posiedzenie - Kolumbia

11. Wznowienie posiedzenia

12. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

13. Głosowanie

13.1. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)

13.2. Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (C8-0181/2018) (głosowanie)

13.3. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (głosowanie)

13.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)

13.5. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-00021-9) (D056125) (B8-0232/2018) (głosowanie)

13.6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukury dza 1507 * 59122 * MON 810 * NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (głosowanie)

13.7. Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (głosowanie)

13.8. Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (głosowanie) ..

13.9. Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (głosowanie)

13.10. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (głosowanie)

13.11. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (głosowanie)

13.12. Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (głosowanie)

13.13. Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (głosowanie)

13.14. Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (głosowanie)

14. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

14.1. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)

14.2. Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

14.3. Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)

14.4. Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

14.5. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

14.6. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)

14.7. Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)

14.8. Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (A8-0168/2018 - Teresa Jimenez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)

14.9. Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (A8-0166/2018 - Tokia Saifi)

15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

16. Wznowienie posiedzenia

17. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

18. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie): patrz protokól

19. Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze "złotymi wizami" (debata na aktualny temat)

20. Wznowienie posiedzenia

21. Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze "złotymi wizami" (ciąg dalszy debat).

22. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)

23. Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (debata)

24. Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (debata)

25. Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (debata)

26. Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (debata)

27. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016-2020 (debata)

28. Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (debata)

29. Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (debata)

30. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

31. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.