Pełne sprawozdanie z obrad 2 maja 2018 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3254

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 2 MAJA 2018 R.

(C/2024/3254)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia z 2 i 3 maja 2018 r.

BRUKSELA

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenie Przewodniczącego

4. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól

5. Powitanie

6. Skład Parlamentu: Patrz protokól

7. Weryfikacja mandatów: Patrz protokól

8. Wniosek o uchylenie immunitetu: Patrz protokól

9. Skład komisji i delegacji: patrz protokół

10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól

11. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól

12. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): patrz protokól

13. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu).

14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół

15. Składanie dokumentów: patrz protokół

16. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół

17. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

18. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól

19. Porządek obrad

20. Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)

21. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (debata)

22. Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)

23. Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE - zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

24. Polityka spójności i cel tematyczny "promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych" (debata)

25. Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)

26. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól

27. Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy "La Manada"

28. Ochrona migrujących dzieci (debata)

29. Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)

30. Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (debata)

31. Skład komisji: patrz protokół

32. Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (krótka prezentacja)

33. Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)

34. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

35. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

36. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.