Pełne sprawozdanie z obrad 17 kwietnia 2018 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3250

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 17 KWIETNIA 2018 R.
(C/2024/3250)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia od 16 do 19 kwietnia 2018 r.

STRASBURG

Spis treści s

1. Otwarcie posiedzenia

2. Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (debata)

3. Wznowienie posiedzenia

4. Debata z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat przyszłości Europy (debata)

5. Wznowienie posiedzenia

6. Głosowanie

6.1. Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (głosowanie)

6.2. Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (głosowanie)

6.3. Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (głosowanie)

6.4. Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (głosowanie)

6.5. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klima- tyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (głosowanie)

6.6. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (głosowanie)

6.7. Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (głosowanie)

6.8. Charakterystyka energetyczna budynków (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (głosowanie)

6.9. Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sarbu) (głosowanie)

6.10. Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (A8-0031/2018 - Michaela Sojdrová) (głosowanie)

6.11. Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (B8-0183/2018) (głosowanie)

6.12. Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (głosowanie)

6.13. Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (głosowanie)

6.14. Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (głosowanie)

7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

7.1. Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)

7.2. Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klima- tyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

7.3. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

7.4. Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sarbu)

7.5. Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE (A8-0031/2018 - Michaela Sojdrová)

7.6. Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (B8-0183/2018)

7.7. Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)

7.8. Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (A8-0129/2018 - Charles Goerens)

7.9. Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)

8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól

9. Wznowienie posiedzenia

10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

11. Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (debata)

12. Skład Parlamentu: Patrz protokól

13. Sytuacja w Syrii (debata)

14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

15. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól

16. Sytuacja w Rosji (debata)

17. Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń (debata)

18. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (debata)

19. Składanie dokumentów: patrz protokół

20. Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (debata)

21. Umowa ramowa między UE a Australią - Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (debata). . ..

22. Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

23. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

24. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.