Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.463.95/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

P8_TC1-COD(2016)0275

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2018/412.)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.