Dz.U.UE.C.2018.463.80

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lutego 2018 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814

P8_TC1-COD(2015)0148

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2018/410.)

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Liniowy współczynnik redukcji

EU ETS jest kluczowym instrumentem UE służącym osiągnięciu unijnego celu klimatycznego, jakim jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do poziomu znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, co zostało również uzgodnione w kontekście porozumienia paryskiego. Zgodnie z tym celem i ramami polityki klimatycznej i energetycznej na 2030 r., zmiana EU ETS oraz zwiększenie liniowego współczynnika redukcji z 1,74 % do 2,2 % to pierwsze kroki w realizacji unijnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40 % do roku 2030. Komisja przyznaje, że konieczne są dalsze wysiłki i większe ambicje, aby osiągnąć cel UE do 2050 r. w zakresie gazów cieplarnianych, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami długoterminowymi określonymi w porozumieniu paryskim; w dołączonej do ram polityki klimatycznej i energetycznej na 2030 r. ocenie skutków stwierdza się, że pułap równy temu poziomowi wymagałby dalszego zwiększenia liniowego współczynnika redukcji do 2050 r. W ramach wszelkich przyszłych przeglądów niniejszej dyrektywy Komisja zobowiązuje się rozważyć zwiększenie liniowego współczynnika redukcji w świetle międzynarodowych przemian wymagających zwiększenia rygorystyczności unijnej polityki i środków.

Emisje morskie

Komisja przyjmuje do wiadomości wniosek Parlamentu Europejskiego. Oczekuje się, że w kwietniu 2018 r. IMO podejmie decyzję w sprawie początkowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków. Komisja dokona szybkiej oceny tych wyników i przedstawi należyte sprawozdanie na ich temat, w szczególności na temat celów w zakresie redukcji emisji oraz wykazu proponowanych środków służących ich osiągnięciu, włącznie z harmonogramem przyjęcia takich środków. Komisja rozważy przy tym, jakie kolejne kroki są właściwe, aby zapewnić sprawiedliwy wkład sektora, włącznie ze sposobem postępowania zaproponowanym przez Parlament. W kontekście nowych środków ustawodawczych dotyczących emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu morskiego Komisja należycie rozważy poprawki w tym zakresie przyjęte przez Parlament Europejski.

Sprawiedliwe przemiany w regionach eksploatacji węgla i o wysokiej emisji dwutlenku węgla

Komisja ponawia swoje zobowiązanie do opracowania specjalnej inicjatywy, która zapewni zindywidualizowane wsparcie dla sprawiedliwych przemian w regionach eksploatacji węgla i o wysokiej emisji dwutlenku węgla w zainteresowanych państwach członkowskich.

W tym celu Komisja będzie współpracować z zainteresowanymi stronami z tych regionów w celu zapewnienia wytycznych, w szczególności w zakresie dostępu do odpowiednich funduszy i programów oraz korzystania z nich, a także będzie zachęcać do wymiany dobrych praktyk, w tym dyskusji na temat przemysłowych planów działania i potrzeb w zakresie przekwalifikowania zawodowego.

Wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla (CCU)

Komisja przyjmuje do wiadomości wniosek Parlamentu Europejskiego dotyczący zwolnienia emisji zweryfikowanych jako wychwycone i wykorzystane w taki sposób, aby zapewnić stałe ograniczenie, z obowiązków zwrotu w ramach EU ETS. Technologie takie są obecnie niewystarczająco dojrzałe, aby podjąć decyzję w sprawie ich przyszłego uregulowania. Ze względu na potencjał technologiczny technologii wychwytywania i wykorzystywania dwutlenku węgla (CCU) Komisja zobowiązuje się rozpatrzyć ich traktowanie regulacyjne w trakcie następnego okresu rozliczeniowego, w celu rozważenia, czy właściwe są jakiekolwiek zmiany w traktowaniu regulacyjnym przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przyszłego przeglądu dyrektywy. W związku z tym Komisja należycie rozważy potencjał takich technologii w zakresie przyczyniania się do znacznego ograniczenia emisji bez naruszania integralności środowiskowej EU ETS.