Dz.U.UE.C.2018.463.79

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I

P8_TA(2018)0024

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2018/C 463/18)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Parlament Europejski,

- uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2015)0337),
- uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0190/2015),
- uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 grudnia 2015 r. 1 ,
- uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 kwietnia 2016 r. 2 ,
- uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 22 listopada 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając art. 59 Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rozwoju (A8-0003/2017),
1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu 3 ;
2. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;
3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;
4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.
1 Dz.U. C 71 z 24.2.2016, s. 57.
2 Dz.U. C 240 z 1.7.2016, s. 62.
3 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 15 lutego 2017 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0035).