Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.36.154/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2016 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2013 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

P7_TC1-COD(2011)0300

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2016 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.