P7_TC1-COD(2011)0147 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.56E.158/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

P7_TC1-COD(2011)0147

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r(2). ustanowiono Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (zwany dalej "EFG") w celu umożliwienia Unii udzielania wsparcia i okazywania solidarności pracownikom zwalnianym w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją.

(2) W ramach odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 546/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r(3)., wprowadzając w szczególności tymczasowe odstępstwo celem rozszerzenia zakresu rozporządzenia tak, by obejmowało ono zwolnienia będące wynikiem kryzysu, oraz celem przejściowego podwyższenia stopy współfinansowania z EFG.

(3) W obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej w Unii stosownym krokiem jest przedłużenie odstępstwa przed jego wygaśnięciem w dniu 30 grudnia 2011 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1927/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Odstępstwo to stosuje się do wszystkich wniosków złożonych nie później niż dnia 31 grudnia 2013 r."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
PrzewodniczącyPrzewodniczący
______

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2011 r.

(2) Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 82.

(3) Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.