Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.181

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

P7_TC1-COD(2010)0267

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 3 powierzono Komisji uprawnienia związane z wdrażaniem niektórych przepisów wymienionego rozporządzenia.

(2) Na skutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego uprawnienia powierzone Komisji na mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2009 muszą zostać dostosowane do postanowień art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej traktatem).

(3) Komisja powinna być upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 traktatu w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Należy określić elementy, w odniesieniu do których uprawnienia te mogą być wykonywane, oraz warunki jakim to delegowanie podlega W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu określonego w niniejszym rozporządzeniu, uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny być przekazywane Komisji z myślą o uzupełnianiu przez nią lub zmianie niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. W procesie przygotowania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zagwarantować równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie informacji oraz odnośnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. [Popr. 1]

(4) Aby zagwarantować zapewnić jednolite stosowanie warunki wdrażania rozporządzenia (WE) nr 73/2009, uprawnienia wykonawcze należy nadać Komisji. Uprawnienia te, o ile przepisy nie stanowią wyraźnie inaczej, powinny być wykonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 4 we wszystkich państwach członkowskich, Komisja powinna zostać upoważniona do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 traktatu. O ile przepisy nie stanowią wyraźnie inaczej, Komisja powinna przyjmować wymienione akty wykonawcze zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr XX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ... [Popr. 2]

(4a) Komisja powinna - w drodze aktów wykonawczych - zatwierdzić udzielenie wsparcia specjalnego w niektórych przypadkach, zadecydować które państwa członkowskie spełniają pewne warunki w odniesieniu do premii za krowy mamki i zezwolić nowym państwom członkowskim na uzupełnienie, z zastrzeżeniem pewnych warunków, dopłat bezpośrednich. Uwzględniając szczególny charakter tych aktów, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania ich bez udziału Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich. [Popr. 3]

(5) Niektóre przepisy dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego przyjęte dotychczas przez Komisję na mocy uprawnień powierzonych jej w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 mają tak duże znaczenie, że należy je w nim zawrzeć. Elementy te dotyczą niektórych szczegółowych przepisów ustanowionych w rozporządzeniach Komisji (UE) nr 1120/2009 5 , (UE) nr 1121/2009 6 i (UE) nr 1122/2009 7 .

(6) W świetle doświadczenia zdobytego w czasie stosowania rozporządzenia (WE) nr 73/2009 należy uprościć niektóre jego przepisy, w szczególności odnoszące się do wymogów zasady wzajemnej zgodności.

(7) Ze względu na pewność prawa i przejrzystość należy przyjąć definicje "gruntów ornych", "upraw trwałych", "trwałych użytków zielonych" i "użytków zielonych".

(8) Ponieważ trwałe użytki zielone mają pozytywny wpływ na środowisko, celowe jest przyjęcie środków mających na celu zachęcenie do utrzymania istniejących trwałych użytków zielonych, aby uniknąć ich masowego przekształcenia w grunty orne. Aby zagwarantować, że państwa członkowskie spójnie określają stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych, który należy utrzymać, Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze dotyczące określania danych potrzebnych do ustanowienia przedmiotowych odsetków.

(9) Aby zagwarantować skuteczne wdrożenie systemu doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, i zapewnić jego sprawne działanie, Komisja może przyjmować przepisy w drodze aktów wykonawczych.

(10) Aby zagwarantować możliwość sprawdzenia, czy przestrzega się wymogów zasady wzajemnej zgodności, rolnicy są zobowiązani do zadeklarowania wszystkich użytków rolnych należących do ich gospodarstwa. Ma to zastosowanie nawet jeżeli rolnicy nie ubiegają się o żadne płatności obszarowe i dysponują tylko obszarami o niewielkiej powierzchni. W tych przypadkach, celem uproszczenia, państwom członkowskim należy dać możliwość zwolnienia z wymogu deklarowania tych obszarów, pod warunkiem, że całkowita powierzchnia danego gospodarstwa nie przekracza jednego hektara oraz że we wniosku o pomoc znajduje się odniesienie do przedmiotowych obszarów.

(11) Skuteczne wdrożenie zasady wzajemnej zgodności wymaga sprawdzenia, czy rolnicy przestrzegają jej wymogów. Komisja powinna przyjąć - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące kontroli, które powinny przeprowadzać państwa członkowskie, tak aby zapewnić jednolity i wystarczająco wysoki poziom ich wykonania, w szczególności w odniesieniu do wyboru gospodarstw, przeprowadzania kontroli i sporządzania sprawozdań. Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się wykorzystać możliwość uznania niezgodności za drobną lub niezastosowania zmniejszenia lub wyłączenia, jeśli kwota nie przekracza 100 EUR, właściwy organ kontrolny powinien sprawdzić w kolejnym roku, czy rolnik usunął przedmiotowe niezgodności. Aby jednak zmniejszyć obciążenie administracyjne należy przewidzieć uproszczenie systemu kontroli w ramach działań następczych.

(12) Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie zintegrowany system zarządzania i kontroli. Aby zagwarantować jednolity i wystarczająco wysoki poziom działania poszczególnych elementów tego systemu pod względem technicznym, Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze dotyczące podstawowych cech, definicji i wymogów jakości całego systemu i jego poszczególnych elementów.

(13) Aby zagwarantować spójne i skuteczne zarządzanie wnioskami o pomoc, Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze dotyczące wniosków o pomoc oraz wniosków o uprawnienia do płatności. Akty te powinny gwarantować wystarczającą ilość czasu oraz wszystkie informacje niezbędne do sprawdzenia warunków kwalifikowalności. W uzasadnionych przypadkach należy zapewnić rolnikowi pewną elastyczność. Ponadto zasady kwalifikowalności takie jak okresy przetrzymywania zwierząt nie powinny uniemożliwiać rolnikom przekazania całego ich gospodarstwa już po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed upływem tego okresu. Należy zatem określić warunki takiego przekazania.

(14) Kontrolę warunków kwalifikowalności należy przeprowadzać pod kątem ochrony funduszy unijnych. Aby umożliwić taką kontrolę wypełnienia przez rolników zobowiązań związanych z płatnościami oraz aby fundusze w prawidłowy sposób trafiły do uprawnionych rolników, Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze dotyczące kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie. Jeżeli stosowne, akty te powinny również ustalać przepisy dla sytuacji, w których zarządzaniem płatności zajmują się służby, organy lub organizacje inne niż właściwy organ.

(15) Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przewiduje minimalne wymogi, których należy przestrzegać, ale zastosowanie art. 28 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) jest niewłaściwe w przypadku rolników, którzy nadal otrzymują płatności bezpośrednie w ramach niektórych systemów wsparcia związanego z wielkością produkcji, natomiast nie posiadają żadnych hektarów. Rolnicy otrzymujący pomoc w ramach powyższych systemów znajdują się w takiej samej sytuacji jak rolnicy posiadający uprawnienia szczególne i w celu zapewnienia pełnej skuteczności przedmiotowych systemów powiązanych z produkcją, dla celów art. 28 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, powinni być traktowani w taki sam sposób. Ponadto, jeżeli państwo członkowskie wybrało próg w hektarach jako kryterium zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. b), rolnicy otrzymujący wsparcie specjalne, o którym mowa w tytule III rozdział 5, którzy posiadają mniej hektarów niż próg przewidziany przez państwo członkowskie, powinni podlegać kryterium kwoty w EUR wybranemu przez państwo członkowskie zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. a).

(16) Należy ustanowić przepisy dotyczące minimalnej wielkości gospodarstwa, dla której można wnioskować o ustanowienie uprawnień do płatności.

(17) Aby zapewnić ciągłość systemu płatności bezpośrednich w nadzwyczajnych okolicznościach, Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania niezbędnych i uzasadnionych środków w celu przezwyciężenia takich sytuacji.

(18) Aby zagwarantować skuteczne zarządzanie systemem płatności jednolitych ustanowionym w tytule III rozporządzenia (WE) nr 73/2009, należy zdefiniować wykorzystanie gruntów rolnych do celów działalności pozarolniczej.

(19) Biorąc pod uwagę wewnętrzną organizację państw członkowskich, powinny one mieć możliwość zarządzania rezerwą krajową na poziomie regionalnym. Należy ustanowić przepisy takiego zarządzania.

(20) Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące zwrotu przez państwa członkowskie niewykorzystanych uprawnień do płatności do rezerwy krajowej.

(21) Należy dostosować przepisy dotyczące ograniczeń przekazywania uprawnień do płatności, aby uwzględnić różne sytuacje dotyczące ich przekazywania.

(22) Aby zagwarantować, ciągłość przestrzegania warunków specjalnych uprawnień, należy przyjąć zasady dotyczące obliczania dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza.

(23) Aby zagwarantować równe traktowanie podmiotów, Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze dotyczące wstępnego przydziału uprawnień do płatności w kontekście wdrożenia systemu płatności jednolitych w nowych państwach członkowskich zgodnie z art. 55 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(24) Aby zagwarantować równe traktowanie podmiotów, Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze dotyczące obliczania dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza do celów specjalnych uprawnień zgodnie z art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(25) Aby zagwarantować równe traktowanie podmiotów, Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze dotyczące środków wsparcia specjalnego związanych ze szczególną działalnością rolniczą wiążącą się z dodatkowymi korzyściami rolno-środowiskowymi, na obszarach podlegających restrukturyzacji lub objętych programami rozwoju, w formie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin zgodnie z art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. W przypadku funduszy wspólnego inwestowania dotyczących chorób zwierząt i roślin oraz incydentów środowiskowych przepisy te powinny w szczególności obejmować minimalny i maksymalny okres zaciągania pożyczek komercyjnych kwalifikujących się do przyznania wkładu finansowego oraz obowiązek państw członkowskich przedkładania Komisji rocznego sprawozdania z wdrażania art. 71 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(26) Aby zagwarantować skuteczne zarządzanie systemami pomocy ustanowionymi w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 73/2009, należy ustanowić przepisy dokładnego działania tych systemów.

(27) Należy ustanowić przepisy dotyczące ograniczeń w przekazywaniu praw do premii w przypadku premii w sektorze owiec i kóz.

(28) Należy ustanowić przepisy dotyczące minimalnej liczby zwierząt, które należy zadeklarować w przypadku premii specjalnej i w przypadku premii za krowy mamki.

(29) Należy ustanowić przepisy dotyczące ograniczeń w przekazywaniu praw do premii za krowy mamki.

(30) Aby zagwarantować sprawne zarządzanie dokonanymi przez państwa członkowskie wyborami dotyczącymi płatności powiązanych z produkcją, Komisja powinna ustalić pułapy odpowiadające systemowi płatności jednolitej, środkom związanym z produkcją w ramach wsparcia specjalnego, oddzielnej płatności z tytułu cukru, oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw, oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich i funduszy notyfikowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 69 ust. 6 lit. a).

(31) Artykuł 132 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 daje nowym państwom członkowskim możliwość uzupełnienia wypłacanej rolnikowi płatności bezpośredniej, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji. Uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie wypłacone niezgodnie z zezwoleniem Komisji traktuje się jako bezprawną pomoc.

(32) Wymiana informacji między Komisją a państwami członkowskimi ma zasadnicze znaczenie dla właściwego zarządzania funduszami. Komisja powinna przyjąć w drodze aktów wykonawczych jednolite przepisy dotyczące wymiany informacji. Powinno to w szczególności obejmować przepisy dotyczące informowania przez państwa członkowskie o podjętych przez nie decyzjach oraz przedkładania przez nie statystyk i sprawozdań.

(33) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 73/2009,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 wprowadza się następujące zmiany:

(1) w art. 2 dodaje się litery w brzmieniu:

"i) "grunty orne" oznaczają grunty uprawiane do produkcji roślin lub utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zgodnie z art. 6, bez względu na to, czy grunty te są pod uprawą szklarniową lub pod stałym albo ruchomym przykryciem;

j) "uprawy trwałe" oznaczają uprawy niepodlegające rotacji, inne niż trwałe użytki zielone, które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające się zbiory, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;

k) "trwałe użytki zielone" oznaczają grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych), niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej, z wyłączeniem obszarów odłogowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2078/92 * , obszarów odłogowanych zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 * oraz obszarów odłogowanych zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005; a w tym celu "trawy lub inne pasze z roślin zielonych" oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych użytkach zielonych lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania użytków zielonych lub łąk w państwie członkowskim (wykorzystywanych bądź nie do wypasania zwierząt). Państwa członkowskie mogą włączyć rośliny uprawne zgodnie z definicją Komisji;

l) "użytki zielone" oznaczają grunty orne wykorzystywane do produkcji trawy (wysiewanej lub naturalnej); użytki zielone obejmują trwałe użytki zielone.

(2) dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Zmiana załącznika I

Aby uwzględnić nowe ustawodawstwo, które może stać się niezbędne, Komisja przyjmuje - w drodze aktu delegowanego aktów delegowanych - zmiany do załącznika I w celu wprowadzenia odpowiednich odniesień do nowego ustawodawstwa.";

[Popr. 4]

2a. w art. 6 ust. 1 akapit drugi skreśla się lit. a); [Popr. 5]
(3) w art. 6 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"3. Aby zagwarantować, że rolnicy podejmują działania mające na celu utrzymanie gruntów jako trwałych użytków zielonych, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy włącznie z indywidualnymi zobowiązaniami, których rolnicy muszą należy przestrzegać, w przypadku gdy stwierdza się, że maleje odsetek gruntów będących trwałymi użytkami zielonymi. [Popr. 6]

4. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - metody określania stosunku trwałych użytków zielonych do gruntów rolnych, który należy utrzymywać.";

(4) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja dokonuje - w drodze aktów wykonawczych delegowanych - przeglądu pułapów określonych w załączniku IV w celu uwzględnienia: [Popr. 7]

a) modyfikacji całkowitych maksymalnych kwot płatności bezpośrednich, które mogą być przyznane;

b) modyfikacji dotyczących systemu dobrowolnej modulacji przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 378/2007;

c) zmian strukturalnych w gospodarstwach;

d) przekazów do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z art. 136 niniejszego rozporządzenia.";

(5) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 akapit pierwszy zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Kwoty odpowiadające jednemu punktowi procentowemu są przydzielane państwom członkowskim, w których uzyskano odpowiednie kwoty. Kwoty wynikające z zastosowania zmniejszenia o 4 punkty procentowe są rozdzielane między państwa członkowskie, których to dotyczy, przez Komisję - w drodze aktu wykonawczego - na podstawie następujących kryteriów: ";

b) w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Aby uwzględnić nowe ustawodawstwo, które może stać się niezbędne, Komisja przyjmuje - w drodze aktu delegowanego - zmiany do załącznika V.";

[Popr. 8]

c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pozostałą kwotę wynikającą ze stosowania art. 7 ust. 1 i kwoty wynikające ze stosowania art. 7 ust. 2 Komisja przydziela w drodze aktów wykonawczych państwom członkowskim, w których zostały uzyskane odnośne kwoty. Kwoty te wykorzystuje się zgodnie z art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.";

(6) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wszelkie kwoty wynikające ze stosowania art. 7 ust. 1 i 2 Komisja przydziela w drodze aktów wykonawczych nowemu państwu członkowskiemu, w którym zostały one uzyskane. Kwoty te wykorzystuje się zgodnie z art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.";

(6a) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na podstawie wniosku Komisji przedstawionego najpóźniej do dnia 31 marca roku kalendarzowego, którego dotyczą dostosowania, o których mowa w ust. 1, ustala te dostosowania najpóźniej do dnia 30 czerwca tego samego roku kalendarzowego.";

[Popr. 9]

(7) w tytule II rozdział 2 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 11a

Przekazanie uprawnień Komisji

1. Aby zagwarantować zharmonizowane wdrożenie modulacji i dyscypliny finansowej, Komisja może przyjąć - w drodze aktów delegowanych - szczegółowe przepisy dotyczące podstawy obliczania zmniejszenia, które ma być zastosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do rolników na skutek modulacji i dyscypliny finansowej przewidzianych w art. 9, 10 i 11.

2. Aby zagwarantować przydział, o którym mowa w art. 9 ust. 2, Komisja ustanawia - w drodze aktów delegowanych - kryteria przydziału kwot udostępnionych dzięki zastosowaniu modulacji.";

(8) w art. 12 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"5. Aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu doradztwa rolniczego, Komisja może przyjąć - w drodze aktów delegowanych - przepisy mające na celu zapewnić jego pełne działanie. Przepisy te mogą się między innymi odnosić do zakresu systemu doradztwa rolniczego i kryterium jego dostępności dla rolników. [Popr. 10]

6. Komisja może przyjąć - w drodze aktów wykonawczych - przepisy techniczne dotyczące jednolitego wdrożenia systemu doradztwa rolniczego.";

[Popr. 11]

(9) w art. 19 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

"Każde państwo członkowskie może określić minimalny rozmiar działek rolnych, odnośnie których można składać wnioski. Minimalna powierzchnia nie może jednak przekraczać 0,3 ha.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. a) państwa członkowskie mogą zdecydować, że rolnik, który nie ubiega się o żadną bezpośrednią płatność obszarową, nie musi deklarować wszystkich swoich działek rolnych, jeżeli całkowita powierzchnia tych działek nie przekracza jednego hektara. Rolnik ma jednak obowiązek wspomnieć we wniosku, że posiada działki rolne i na żądanie właściwych organów wskazać ich lokalizację.";

(10) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bez uszczerbku dla wszelkich zmniejszeń i wykluczeń przewidzianych w art. 23, w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rolnik nie spełnia warunków kwalifikowalności dotyczących przyznawania pomocy przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, płatność lub część płatności, która została lub ma zostać przyznana i w odniesieniu do której warunki kwalifikowalności zostały spełnione, podlega zmniejszeniom i wykluczeniom.";

(11) w art. 22 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli mających na celu sprawdzenie zgodności z obowiązkami, o których mowa w rozdziale 1.";

(12) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niezależnie od przepisów ust. 1 oraz zgodnie z warunkami określonymi w przepisach, o których mowa w art. 27a ust. 5, państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu zmniejszenia lub wykluczenia z płatności w przypadku, gdy ich kwoty wynoszą 100 EUR lub mniej na rolnika i na rok kalendarzowy.

W przypadku gdy państwo członkowskie podejmie decyzję o skorzystaniu z wariantu przewidzianego w akapicie pierwszym, w kolejnym roku właściwy organ podejmuje działania, aby sprawdzić, czy rolnik usunął stwierdzone niezgodności. Rolnik jest powiadamiany o stwierdzeniu niezgodności i obowiązku podjęcia działania naprawczego.";

[Popr. 12]

(13) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń uwzględnia się rozmiar, zasięg, trwałość i powtórzenie stwierdzonej niezgodności, jak również kryteria określone w ust. 2, 3 i 4.";

b) w ust. 2 skreśla się akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"O ile rolnik nie podjął natychmiastowego działania naprawczego usuwającego stwierdzoną niezgodność, właściwy organ podejmuje niezbędne działania, które mogą, w stosownych przypadkach, ograniczać się do kontroli administracyjnej w celu sprawdzenia, czy rolnik usunął stwierdzoną niezgodność. Rolnik jest powiadamiany o stwierdzeniu drobnej niezgodności i o obowiązku podjęcia działania naprawczego.";

[Popr. 13]

(14) w tytule II rozdział 4 dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 27a

Przekazanie uprawnień Komisji

1. Aby zagwarantować poprawny rozdział funduszy uprawnionym rolnikom oraz zagwarantować, że zintegrowany system zarządzania i kontroli, o którym mowa w niniejszym rozdziale, jest wdrażany w sposób skuteczny, spójny i niedyskryminujący oraz chroniący interes finansowy Unii, Komisja może przyjąć - w drodze aktów delegowanych:

a) szczegółowe definicje niezbędne do zagwarantowania zharmonizowanego wdrożenia systemu zintegrowanego;

b) przepisy konieczne do zharmonizowanego określenia podstawy obliczania pomocy, włącznie z zasadami postępowania w pewnych przypadkach, gdy obszary kwalifikowalne obejmują charakterystyczne cechy krajobrazu lub drzewa;

c) przepisy chroniące prawa rolników w przypadkach siły wyższej i w nadzwyczajnych okolicznościach w rozumieniu art. 31;

d) przepisy gwarantujące zharmonizowaną podstawę obliczenia zmniejszeń wynikających z zastosowania zasady wzajemnej zgodności, z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z modulacji i dyscypliny finansowej;

e) przepisy dotyczące zezwalające państwom członkowskim na przyjmowanie wszelkich dalszych środków, jakie powinny podejmować państwa członkowskie na rzecz właściwego stosowania niniejszego rozdziału oraz uzgodnień dotyczących niezbędnej wzajemnej pomocy między państwami członkowskimi. [Popr. 14]

2. Aby zagwarantować poprawny rozdział funduszy uprawnionym rolnikom w odniesieniu do wniosków o pomoc, o których mowa w art. 19, oraz aby umożliwić kontrolę wypełnienia przez rolników zobowiązań związanych z płatnościami, Komisja ustanawia - w drodze aktów delegowanych:

a) przepisy dotyczące minimalnego rozmiaru działek rolnych, które należy deklarować, celem zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla rolników i organów;

b) odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 * w celu ochrony praw rolników do płatności, jeżeli termin składania wniosków lub zmian do nich przypada w święto publiczne, sobotę lub niedzielę;

c) w przypadku spóźnionego wniosku o płatność lub o przydział uprawnień - maksymalny czas spóźnienia i wynikające z niego zmniejszenie.

3. Aby zagwarantować, że kontrola warunków kwalifikowalności, o których mowa w art. 20, przebiega w sposób skuteczny, spójny i niedyskryminujący oraz chroniący interes finansowy Unii, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy, w szczególności na wypadek gdyby rolnik uniemożliwiał przeprowadzenie kontroli.

4. Aby zagwarantować, że obliczanie i stosowanie zmniejszeń i wykluczeń przebiega zgodnie z zasadą ustanowioną w art. 21 oraz w sposób skuteczny, spójny i niedyskryminujący oraz chroniący interes finansowy Unii, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych:

a) przepisy dotyczące zmniejszeń i wykluczeń w związku z poprawnością i kompletnością informacji we wniosku, takich jak deklaracja zawyżonej powierzchni obszarów lub liczby zwierząt lub brak deklaracji obszarów, przepisy gwarantujące zharmonizowane i proporcjonalne traktowanie umyślnych niezgodności, drobnych błędów, kumulacji zmniejszeń i równoczesnego stosowania różnych zmniejszeń oraz szczegółowe przepisy dotyczące środków wdrażanych na mocy art. 68;

b) przepisy dotyczące niestosowania zmniejszeń w określonych przypadkach, gwarantujące proporcjonalność w przypadku ich stosowania.

5. Aby zagwarantować, że zasada wzajemnej zgodności jest stosowana w sposób skuteczny, spójny i niedyskryminujący, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące obliczania i stosowania zmniejszeń zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 23 i 24, włącznie z przepisami dotyczącymi niestosowania zmniejszeń w określonych przypadkach.

Artykuł 27b

Przepisy wykonawcze

Do celów jednolitego wdrożenia niniejszego rozdziału, Komisja ustanawia - w drodze aktów wykonawczych:

a) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości zintegrowanego systemu, o którym mowa w art. 15, tak aby odnotowywał tożsamość każdego rolnika składającego wniosek o pomoc;

b) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości skomputeryzowanej bazy danych, o której mowa w art. 16;

c) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 17;

d) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości systemu identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, o którym mowa w art. 18;

e) przepisy dotyczące wniosków o pomoc i wniosków o uprawnienia do płatności, o których mowa w art. 19, włącznie z ostatecznym terminem ich składania, minimalnym zakresem zawartych w nich informacji, przepisami dotyczącymi wprowadzania zmian we wnioskach o pomoc lub ich wycofywania, zwolnieniem z wymogu składania wniosku o pomoc oraz przepisami umożliwiającymi państwom członkowskim stosowanie uproszczonych procedur lub korygowanie oczywistych błędów;

f) przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność z wymogami oraz poprawność i kompletność informacji podanych we wniosku o pomoc. W odniesieniu do konopi obejmuje to w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące szczególnych środków kontroli i metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu, a w odniesieniu do bawełny - system kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych;

g) w odniesieniu do konopi - przepisy dotyczące szczególnych środków kontroli i metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu;

h) w odniesieniu do bawełny - system kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych;

i) przepisy dotyczące odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot pomocy oraz nienależnie przyznanych uprawnień do płatności;

j) definicje techniczne niezbędne do jednolitego wdrażania niniejszego rozdziału;

k) przepisy dotyczące sytuacji przekazania gospodarstwa, także jeżeli przekazywane są jakiekolwiek zobowiązania dotyczące kwalifikowalności do otrzymywania przedmiotowej pomocy, które nie zostały jeszcze spełnione.

(15) w art. 28 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Rolnicy posiadający uprawnienia szczególne, o których mowa w art. 44 ust. 1, lub rolnicy otrzymujący premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, o których mowa w tytule IV rozdział 1 sekcja 10, lub płatności z tytułu wołowiny i cielęciny, o których mowa w tytule IV rozdział 1 sekcja 11, lub rolnicy otrzymujący wsparcie specjalne, o którym mowa w tytule III rozdział 5, którzy posiadają mniej hektarów niż próg wyznaczony przez państwo członkowskie jeżeli stosuje się akapit pierwszy lit. b), podlegają warunkom, o których mowa w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. a).";

(16) w art. 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 Komisja może - w drodze aktów delegowanych:

a) przewidzieć płatności zaliczkowe;

b) upoważnić państwa członkowskie, w zależności od sytuacji budżetowej, do przekazania przed dniem 1 grudnia płatności zaliczkowych w regionach, w których ze względu na nadzwyczajne okoliczności rolnicy stoją w obliczu dotkliwych trudności finansowych:

(i) w wysokości do 50 % płatności,

lub

(ii) w wysokości do 80 % płatności w przypadku, gdy płatności zaliczkowe zostały już przewidziane.

Komisja może przyjąć - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące wypłacania tych płatności zaliczkowych.";

(17) dodaje się art. 31a w brzmieniu:

"Artykuł 31a

Przepisy wykonawczePrzekazanie uprawnień Komisji

Komisja może przyjmować - w drodze aktów wykonawczych delegowanych - środki, które są zarówno konieczne, jak i należycie uzasadnione w celu rozwiązywania, w sytuacji nadzwyczajnej, problemów praktycznych i specyficznych; środki takie mogą stanowić odstępstwo od przepisów niektórych części niniejszego rozporządzenia, lecz wyłącznie w zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to ściśle niezbędne. W pilnych przypadkach procedura przewidziana w art. 141ba ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu.";

[Popr. 15]

(18) w art. 33 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"4. Państwo członkowskie może podjąć decyzję o ustaleniu minimalnej wielkości gospodarstwa według powierzchni użytków rolnych, dla której można się ubiegać o ustanowienie uprawnień do płatności. Minimalna wielkość nie jest jednak większa niż limity określone w akapicie pierwszym lit. b) w związku z art. 28 ust. 1 akapit drugi. Nie ustala się minimalnej wielkości w celu ustanowienia uprawnień szczególnych, o których mowa w art. 60 i 65.

5. Aby uwzględnić nowe ustawodawstwo, które może stać się niezbędne, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - zmiany do załącznika IX. [Popr. 16]

6. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące wniosku o wsparcie w roku przydzielenia uprawnień, kiedy uprawnienia nie mogą być jeszcze ostatecznie ustalone i kiedy na przydział mają wpływ określone okoliczności, oraz pułap w ramach systemu płatności jednolitej, o którym mowa w niniejszym tytule.";

(19) w art. 34 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wykorzystywana jest także do prowadzenia działalności pozarolniczej, o czym mowa w akapicie pierwszym lit. a), powierzchnia ta uważana jest za wykorzystywaną głównie do prowadzenia działalności rolniczej, o ile jej prowadzenie nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Państwa członkowskie ustalają zasady wykonania przepisów niniejszego akapitu na swoim terytorium.";

(20) w art. 36 skreśla się akapit drugi;
(21) w art. 38 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadku opóźnionego włączenia państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zezwoleniu na uprawę poplonów na kwalifikujących się hektarach przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, począwszy od dnia 15 sierpnia każdego roku. Jednak na wniosek państwa członkowskiego data ta może zostać zmieniona - w drodze aktów wykonawczych - w odniesieniu do regionów, w których zbiór zbóż odbywa się zwykle wcześniej ze względu na warunki klimatyczne.";

(22) w art. 39 skreśla się ust. 2;
(23) w art. 40 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy uprawnienia do płatności przydzielane są plantatorom winorośli, Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych delegowanych -uwzględniając najnowsze dane udostępnione jej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 103o i art. 188a ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, krajowe pułapy określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. Do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego dostosowanie pułapów krajowych państwa członkowskie przekazują Komisji średnią regionalną wartości uprawnień, o których mowa w załączniku IX pkt B do niniejszego rozporządzenia.";

[Popr. 17]

(24) w art. 41 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

"Państwa członkowskie mogą zarządzać rezerwami krajowymi na poziomie regionalnym. W takim przypadku państwa członkowskie rozdzielają, w całości lub w części, dostępne na szczeblu krajowym kwoty dla szczebla regionalnego, zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami oraz w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie rolników oraz uniknąć wystąpienia zakłóceń na rynku oraz zakłóceń konkurencji.

Kwoty przydzielone dla każdego poziomu regionalnego mogą być uznawane za przeznaczone do przydzielenia wyłącznie w danym regionie, z wyjątkiem ust. 4 lub, według uznania państwa członkowskiego, w przypadku zastosowania ust. 2.";

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Państwa członkowskie wykorzystują rezerwę krajową do przydzielania, zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie rolników oraz uniknąć wystąpienia zakłóceń na rynku i zakłóceń konkurencji, uprawnień do płatności rolnikom znajdującym się w szczególnej sytuacji.";

c) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"7. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące przydzielania uprawnień do płatności, w sytuacji gdy rolnik jest uprawniony do otrzymania uprawnień na mocy ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego o charakterze wiążącym, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego.";

(25) w art. 42 dodaje się akapity w brzmieniu:

"Rolnik może dobrowolnie przenieść uprawnienia do płatności do rezerwy krajowej.

Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - środki dotyczące praktycznych warunków mających zastosowanie do zwrotu niewykorzystanych uprawnień do płatności do rezerwy krajowej.";

[Popr. 18]

(26) w art. 43 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Ograniczenie przeniesienia uprawnień do płatności, o którym mowa w akapicie trzecim, nie ma zastosowania w przypadku faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia uprawnień do płatności bez odpowiedniej liczby kwalifikujących się hektarów.";

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku sprzedaży uprawnień do płatności, z gruntami lub bez, państwa członkowskie mogą, działając zgodnie z zasadami ogólnymi prawa Unii Europejskiej, zadecydować, że część sprzedanych uprawnień do płatności powraca do rezerwy krajowej lub że ich wartość jednostkowa zostaje zmniejszona na korzyść rezerwy krajowej zgodnie z kryteriami, które zostaną określone przez Komisję w drodze aktów wykonawczych.

W przypadku sprzedaży uprawnień do płatności, wraz z gruntami lub bez gruntów, rolnikowi rozpoczynającemu działalność rolniczą, oraz w przypadku faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia uprawnień do płatności, nie ma zastosowania zatrzymanie.";

c) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące szczególnych warunków dotyczących przekazywania uprawnień do płatności, wraz z procedurą, jaką w takim przypadku mają zastosować państwa członkowskie, oraz - do celów art. 62 ust. 3 - przepisy dotyczące obliczania wartości procentowej wykorzystanych przez rolnika uprawnień do płatności oraz ich wykorzystanie. Przepisy te mogą również obejmować przekazywanie uprawnień w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z wariantu przewidzianego w ust. 1 akapit trzeci oraz zatrzymanie wartości uprawnień do płatności w przypadku sprzedaży uprawnień, o której mowa w ust. 3 akapit drugi.";

(27) w art. 44 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące obliczania DJP do celów uprawnień szczególnych oraz ich aktywowania.";

(28) w tytule III rozdział 1 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 45a

Przekazanie uprawnień Komisji

1. Aby zagwarantować ochronę praw beneficjentów, Komisja ustanawia - w drodze aktów delegowanych:

a) przepisy dotyczące kwalifikowalności i dostępu rolników do systemu płatności jednolitej, włącznie z przypadkami dziedziczenia i przewidywanego dziedziczenia, dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany statusu prawnego lub nazwy oraz w przypadku połączenia lub podziału gospodarstwa;

b) przepisy dotyczące obliczania wartości jednostkowej uprawnień do płatności oraz zmian uprawnień do płatności, w szczególności w przypadku częściowych uprawnień;

c) szczególne definicje - do celów art. 41 ust. 2 - dla rolników rozpoczynających prowadzenie działalności rolniczej;

d) przepisy dotyczące ustanawiania i obliczania wartości i liczby uprawnień do płatności oraz zwiększania wartości uprawnień otrzymanych z rezerwy krajowej;

e) przepisy dotyczące przydziału uprawnień do płatności z rezerwy krajowej rolnikom, którzy zadeklarowali mniej hektarów niż liczba odpowiadająca uprawnieniom do płatności przydzielonym zgodnie z art. 43 i 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, w sytuacji gdy państwo członkowskie korzysta z wariantu przewidzianego w art. 41 ust. 3;

f) przepisy dotyczące określania szczególnych sytuacji, o których mowa w art. 41 ust. 4, oraz przepisy dotyczące dostępu rolników w takich szczególnych sytuacjach do uprawnień do płatności z rezerwy krajowej.

2. Aby zagwarantować właściwe zarządzanie uprawnieniami do płatności, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące deklarowania i wykorzystywania uprawnień do płatności.

3. Aby wyjaśnić szczególne sytuacje, które mogą mieć miejsce w trakcie stosowania systemu płatności jednolitej, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych- przepisy dotyczące:

a) przepisy dotyczące definiowania zastosowania zamieszczonej w ustawodawstwie krajowym pojęć definicji terminów "dziedziczenia" i "przewidywanego dziedziczenia do celów niniejszego rozporządzenia"; [Popr. 19]

b) przepisy dotyczące obliczania wartości i liczby uprawnień lub ich zwiększenia względem przydziału uprawnień na mocy przepisów niniejszego tytułu, włącznie z możliwością przydzielenia tymczasowych wartości i liczby lub zwiększenia uprawnień do płatności na podstawie wniosku złożonego przez rolnika, warunki ustalania tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby uprawnień oraz przepisy odnoszące się do sytuacji, w których sprzedaż lub umowa dzierżawy mogłyby mieć wpływ na przydział uprawnień.

4. Aby ułatwić opóźnione włączenie sektora owoców i warzyw do systemu płatności jednolitej, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy umożliwiające uprawę poplonów na kwalifikujących się hektarach w państwach członkowskich korzystających z jednego z wariantów określonych w art. 51 ust. 1 akapit trzeci.

5. Aby ustanowić wykaz odmian konopi kwalifikowalnych do otrzymywania płatności bezpośrednich oraz chronić zdrowie publiczne, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy uzależniające przyznanie płatności od wykorzystania nasion kwalifikowanych niektórych odmian oraz przewidujące procedurę określania odmian konopi, o których mowa w art. 39.";

(29) w art. 51 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie wyboru dokonanego przez każde państwo członkowskie Komisja określa - w drodze aktów wykonawczych - pułap dla każdej z płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 52, 53 i 54.";

(30) w tytule III rozdział 2 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 54a

Przekazanie uprawnień Komisji

Aby uwzględnić szczególne cechy przedmiotowych sektorów, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące ustanawiania i obliczania uprawnień do płatności oraz wariantów przewidzianych w niniejszym rozdziale.";

(31) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nowe państwa członkowskie wykorzystują rezerwę krajową do przydzielania, zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie rolników oraz uniknąć wystąpienia zakłóceń na rynku i zakłóceń konkurencji, uprawnień do płatności rolnikom znajdującym się w szczególnej sytuacji.";

(32) w art. 59 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące warunków identyfikacji kwalifikujących się rolników i do wstępnego ustalenia liczby hektarów oraz wstępnej weryfikacji warunków ubiegania się o płatność.";

(33) w art. 60 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące obliczania działalności rolniczej wyrażonej w DJP, o której mowa w art. 44 ust. 2 lit. a), oraz kontroli/weryfikacji minimalnej działalności rolniczej w nowych państwach członkowskich, o której mowa w art. 44 ust. 2 lit. b).";

(34) w art. 62 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - konieczne środki dotyczące obliczania wartości procentowej wykorzystanych przez rolnika uprawnień do płatności.";

(35) w tytule III rozdział 3 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 62a

Przekazanie uprawnień Komisji

1. Aby państwa członkowskie skutecznie zarządzały uprawnieniami, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące wstępnego przydzielenia uprawnień do płatności w przypadku wdrożenia systemu płatności jednolitej w nowych państwach członkowskich, które uprzednio stosowały system jednolitej płatności obszarowej.

2. Aby dostosować się do zmieniającej się sytuacji w sektorze rolnym, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące okresu reprezentatywnego do celów art. 57 ust. 3 i art. 59 ust. 3.

3. Aby zagwarantować skuteczne zarządzanie uprawnieniami do płatności, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące ustanawiania i obliczania wartości i liczby uprawnień do płatności lub zwiększenia wartości uprawnień otrzymanych z rezerwy krajowej na mocy niniejszego rozdziału i przewidzianych w nim wariantów.

4. Aby zagwarantować ochronę praw beneficjentów, Komisja ustanawia - w drodze aktów delegowanych:

a) przepisy dotyczące przydziału uprawnień do płatności z rezerwy krajowej rolnikom, którzy zadeklarowali mniej hektarów niż liczba odpowiadająca uprawnieniom do płatności przydzielonym zgodnie z art. 43 i 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jeżeli państwo członkowskie stosujące uprzednio system jednolitej płatności korzysta z wariantu przewidzianego w art. 57 ust. 5 niniejszego rozporządzenia;

b) przepisy dotyczące określania szczególnych sytuacji, o których mowa w art. 57 ust. 2, oraz przepisy dotyczące dostępu rolników w takich szczególnych sytuacjach do uprawnień do płatności z rezerwy krajowej na mocy niniejszego rozdziału.";

(36) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dnia 1 sierpnia 2009 r. państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o włączeniu pomocy z tytułu nasion, o której mowa w tytule IV sekcja 5 oraz systemów, o których mowa w załączniku XI pkt 1, z wyjątkiem specjalnej premii jakościowej z tytułu pszenicy durum, do systemu płatności jednolitej w roku 2010 lub 2011. W tym przypadku Komisja - w drodze aktów wykonawczych - dostosowuje pułapy krajowe, o których mowa w art. 40, poprzez dodanie kwot określonych w załączniku XII dla danego systemu pomocy.".

(37) w tytule III rozdział 4 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 67a

Przekazanie uprawnień Komisji

Aby umożliwić włączenie powiązanych z produkcją płatności wymienionych w załączniku XI oraz przeniesienie z programów wsparcia na rzecz sektora wina, o których mowa w załączniku IX, do systemu płatności jednolitej, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące dostępu do płatności, ustalania kwoty i liczby lub zwiększenia wartości uprawnień, które mają zostać przydzielone.";

(38) w art. 68 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

"(ii) zostało ono zatwierdzone przez Komisję w drodze aktu wykonawczego bez udziału komitetu, o którym mowa w art. 141c;";

b) ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych oraz aby uniknąć podwójnego finansowania w ramach różnych lecz podobnych instrumentów wsparcia, Komisja określa - w drodze aktów delegowanych - warunki uzyskania zatwierdzenia wsparcia przez Komisję, o którym mowa w ust. 2 lit. a) pkt (ii), oraz warunki przyznawania wsparcia, o którym mowa w niniejszym rozdziale, przepisy dotyczące spójności z innymi środkami Unii oraz kumulowania wsparcia, a także przepisy dotyczące definiowania środków wsparcia indywidualnego, o których mowa w ust. 1.";

c) w ust. 8 skreśla się akapit drugi;
d) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"9. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych:

a) przepisy dotyczące obliczania wartości każdego uprawnienia do płatności otrzymanego przez rolnika, który nie posiada własnego uprawnienia do płatności i który ubiega się o wsparcie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), włącznie z przepisami dotyczącymi obliczania zwiększenia kwoty na hektar w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w art. 131 ust. 2;

b) przepisy dotyczące obliczania poziomu zniszczeń średniej produkcji rocznej danego rolnika zgodnie z art. 70 ust. 2 w odniesieniu do wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego artykułu, włącznie z przepisami dotyczącymi zobowiązania rolników do informowania państwa członkowskiego o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej;

c) procedurę oceny i zatwierdzania środków podejmowanych na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (v).

10. Zgodnie z decyzją podjętą przez każde państwo członkowskie na mocy ust. 8 akapit pierwszy, Komisja określa - w drodze aktu wykonawczego - odpowiednie pułapy dla przedmiotowego wsparcia.";

(39) w art. 69 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zgodnie z decyzją podjętą przez każde państwo członkowskie na mocy ust. 1 w sprawie kwoty pułapu krajowego, która zostanie wykorzystana, Komisja określa - w drodze aktów wykonawczych - odpowiedni pułap dla przedmiotowego wsparcia.";

b) w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Na podstawie wyboru dokonanego przez każde państwo członkowskie Komisja określa - w drodze aktów wykonawczych - ogólny pułap wsparcia, o którym mowa w niniejszym ustępie.";

c) w ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:
(i) litera a) otrzymuje brzmienie:

"a) w art. 68 ust. 1, wykorzystując kwotę obliczaną zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu i ustalaną przez Komisję w drodze aktu wykonawczego; lub";

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Na podstawie wyboru dokonanego przez każde państwo członkowskie Komisja określa - w drodze aktów wykonawczych - odpowiednią kwotę funduszy, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a).";

d) w ust. 7 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Na wniosek państwa członkowskiego Komisja dokonuje przeglądu - w drodze aktu wykonawczego - ustalonych kwot na podstawie przepisów ustanowionych przez Komisję w drodze tego samego rodzaju aktów.";

(39a) w art. 70 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Państwa członkowskie przyjmują przepisy służące obliczaniu średniej rocznej dystrybucji producenta.";

[Popr. 20]

(40) w art. 71 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Minimalny i maksymalny okres zaciągania pożyczek komercyjnych kwalifikujących się do przyznania wkładu finansowego określany jest przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Akty te mogą zawierać przepisy dotyczące informacji na temat ludności wiejskiej.";

b) ustęp 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Państwa członkowskie przedkładają Komisji roczne sprawozdanie z wdrażania niniejszego artykułu. Format, treść, ramy czasowe i terminy dotyczące tego sprawozdania określane są przez Komisję w drodze aktów wykonawczych.";

(41) w art. 76 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące współczynników zmniejszenia, włącznie z metodą obliczania i terminem ustalania tych współczynników.";

(42) w tytule IV rozdział 1 sekcja 1 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 76a

Przekazanie uprawnień Komisji

Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne zarządzanie systemami dla upraw, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące minimalnych obszarów oraz szczegółowe przepisy dotyczące siewu i uprawy roślin, o których mowa w niniejszej sekcji.";

(43) w art. 77 dodaje się akapity w brzmieniu:

"Aby umożliwić stosowanie systemów pomocy specjalnej z tytułu upraw, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące warunków przyznawania pomocy dla producentów ziemniaków na skrobię, włącznie z przepisami dotyczącymi kwalifikowalności, poziomu cen minimalnych i płatności.

Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące wypłacania pomocy.";

(44) w art. 80 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące obliczania zawartości goryczy w słodkim łubinie.";

(45) w art.81 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku gdy obszar, dla którego składany jest wniosek o premię z tytułu roślin białkowych, jest większy niż maksymalna powierzchnia gwarantowana, obszar, dla którego składany jest wniosek o premię z tytułu roślin białkowych, przypadający na rolnika jest w takim roku zmniejszany proporcjonalnie przez Komisję w drodze aktów wykonawczych.

Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące współczynników zmniejszenia, włącznie z metodą obliczania i terminem ustalania tych współczynników.

3. W przypadku gdy zgodnie z art. 67 państwo członkowskie podejmuje decyzję o włączeniu premii z tytułu roślin białkowych przewidzianej w niniejszej sekcji do systemu płatności jednolitej, Komisja - w drodze aktów wykonawczych - zmniejsza maksymalną powierzchnię gwarantowaną, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, proporcjonalnie do kwoty przyznanej temu państwu członkowskiemu z tytułu roślin białkowych w załączniku XII.

Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne zarządzanie systemami dla upraw, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych:

a) przepisy dotyczące minimalnych obszarów oraz szczegółowe przepisy dotyczące siewu i uprawy roślin, o których mowa w niniejszej sekcji;

b) przepisy dotyczące warunków przyznawania pomocy z tytułu roślin białkowych, włącznie z przepisami dotyczącymi definicji słodkiego łubinu i kwalifikowalności mieszanek zbóż i roślin białkowych.";

(46) w art. 84 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące współczynników zmniejszenia, włącznie z metodą obliczania i terminem ustalania tych współczynników.";

(47) w art. 85 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"4. Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne zarządzanie systemami dla upraw, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące minimalnych obszarów oraz szczegółowe przepisy dotyczące siewu i uprawy roślin, o których mowa w niniejszej sekcji.

5. Aby zagwarantować skuteczne zarządzanie systemami dla upraw, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące ustalania warunków kwalifikowalności dla działek rolnych obsadzonych drzewami orzechowymi, przepisy dotyczące definiowania minimalnego rozmiaru działki i minimalnej gęstości zadrzewienia oraz przepisy dotyczące kwalifikowalności do otrzymywania krajowej pomocy z tytułu orzechów, o której mowa w art. 86 i 120.";

(48) w art. 87 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Kwota pomocy z tytułu nasion nie przekracza pułapu ustalonego przez Komisję w drodze aktów wykonawczych i odpowiadającego składowej pomocy z tytułu nasion dla danych gatunków zawartej w pułapie krajowym, o którym mowa w art. 40 niniejszego rozporządzenia, ustalonym zgodnie z art. 64 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ("pułap pomocy z tytułu nasion"). Jednakże w przypadku nowych państw członkowskich ten pułap pomocy z tytułu nasion odpowiada kwotom określonym w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia.";

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W celu ochrony zdrowia publicznego, Komisja określa - w drodze aktów delegowanych - odmiany konopi (Cannabis sativa L.), dla których wypłacana jest pomoc z tytułu nasion przewidziana w niniejszym artykule.";

c) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"5. Aby umożliwić stosowanie systemów pomocy specjalnej dla upraw, Komisja ustanawia - w drodze aktów delegowanych - definicję nasion podstawowych i kwalifikowanych.

6. Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych na pomoc z tytułu nasion, Komisja ustanawia - w drodze aktów delegowanych - warunki produkcji, kwalifikowalności terytorialnej i wprowadzania do obrotu nasion.

7. Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych oraz skuteczne zarządzanie systemami dla upraw, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące minimalnych obszarów oraz szczegółowe przepisy dotyczące siewu i uprawy roślin, o których mowa w niniejszej sekcji.

8. Aby ustanowić wykaz odmian konopi kwalifikowalnych do otrzymywania płatności bezpośrednich oraz chronić zdrowie publiczne, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy uzależniające przyznanie płatności od wykorzystania nasion kwalifikowanych niektórych odmian oraz przewidujące procedurę określania odmian konopi, o których mowa w art. 87 ust. 4.

9. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące informacji, jakie mają przedłożyć zakłady produkcji nasion i hodowcy celem sprawdzenia uprawnień do otrzymywania pomocy.";

(49) w art. 89 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa członkowskie zatwierdzają grunty i odmiany, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami i warunkami, o których mowa w ust. 3.";

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"3. Aby zagwarantować skuteczne zarządzanie systemami dla upraw, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy i warunki zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny.

4. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące procedury zatwierdzania i informowania producentów na temat przedmiotowego zatwierdzenia.";

(50) w art. 90 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. "Aby umożliwić stosowanie systemów pomocy specjalnej z tytułu upraw, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące warunków przyznawania pomocy z tytułu bawełny, wymogów kwalifikowalności i praktyk rolnych.

Komisja może określać - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące obliczania zmniejszeń, o których mowa w ust. 4.";

(51) w art. 91 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwo członkowskie, na którego terytorium mają siedzibę podmioty zajmujące się odziarnianiem bawełny, zatwierdza organizacje międzybranżowe spełniające kryteria, o których mowa w ust. 3.";

b) dodaje się ust 3 w brzmieniu:

"3. Aby umożliwić skuteczne stosowanie systemów pomocy specjalnej dla upraw, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - kryteria zatwierdzania organizacji międzybranżowych i zobowiązania producentów. Ponadto Komisja ustala przepisy dla sytuacji, w których zatwierdzona organizacja międzybranżowa nie spełnia wymienionych kryteriów.";

(52) w art. 97 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"5. Aby zagwarantować ochronę praw rolników, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych - szczegółowe definicje do celów niniejszej sekcji.

6. Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych na przejściową płatność z tytułu owoców i warzyw, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych:

a) wymogi dotyczące umowy na przetwórstwo, o której mowa w ust. 3;

b) przepisy dotyczące kar w przypadku stwierdzenia, że zatwierdzony pierwszy przetwórca lub podmiot skupujący nie spełnia zobowiązań określonych w niniejszym rozdziale lub przyjętych na jego podstawie przepisów krajowych, lub jeśli zatwierdzony pierwszy przetwórca lub podmiot skupujący nie zgadza się na przeprowadzenie lub nie ułatwia kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy.

7. Aby zagwarantować skuteczne zarządzanie systemami dla upraw, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące minimalnych obszarów oraz szczegółowe przepisy dotyczące siewu i uprawy roślin, o których mowa w niniejszej sekcji.

8. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące zatwierdzania i kontroli przez państwa członkowskie pierwszych przetwórców lub podmiotów skupujących oraz publikowania przez państwa członkowskie wykazu zatwierdzonych pierwszych przetwórców lub podmiotów skupujących, orientacyjnej kwoty pomocy, którą mają ustalić państwa członkowskie oraz podstawy kwoty pomocy.";

(53) w art. 98 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"7. Aby zagwarantować ochronę praw rolników, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych - szczegółowe definicje do celów niniejszej sekcji.

8. Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych na przejściową płatność z tytułu owoców miękkich, Komisja może przyjmować - w drodze aktów delegowanych:

a) wymogi dotyczące umowy na przetwórstwo, o której mowa w ust. 2;

b) przepisy dotyczące kar w przypadku stwierdzenia, że zatwierdzony pierwszy przetwórca lub podmiot skupujący nie spełnia zobowiązań określonych w niniejszym rozdziale lub przyjętych na jego podstawie przepisów krajowych, lub jeśli zatwierdzony pierwszy przetwórca lub podmiot skupujący nie zgadza się na przeprowadzenie lub nie ułatwia kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy;

c) przepisy dotyczące minimalnych obszarów oraz szczegółowe przepisy dotyczące siewu i uprawy roślin, o których mowa w niniejszej sekcji.

9. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące zatwierdzania i kontroli przez państwa członkowskie pierwszych przetwórców lub podmiotów skupujących oraz publikowania przez państwa członkowskie wykazu zatwierdzonych pierwszych przetwórców lub podmiotów skupujących, orientacyjnej kwoty pomocy, którą mają ustalić państwa członkowskie oraz podstawy kwoty pomocy.";

(54) w art. 101 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Wykaz takich obszarów ustanawia Komisja w drodze aktów wykonawczych.

Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące weryfikacji i notyfikacji obszarów spełniających kryteria, o których mowa w akapicie pierwszym.";

(55) w art. 103 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Premie są wypłacane rolnikom-beneficjentom na podstawie liczby maciorek i/lub kóz utrzymywanych w gospodarstwie przez minimalny okres, który zostanie określony przez Komisję w drodze aktów wykonawczych.

Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące wniosków i deklaracji oraz pozostałych dokumentów, które przedkładają rolnicy, warunków jakie muszą spełniać zwierzęta, aby otrzymać płatność oraz obowiązku sporządzania wykazu rolników prowadzących obrót mlekiem owczym lub produktami na bazie mleka owczego.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Aby zagwarantować właściwe zarządzanie rezerwą krajową oraz ochronę praw beneficjentów, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych:

a) przepisy dotyczące wykorzystania, przeniesienia i tymczasowego przekazywania praw do płatności w sektorze owiec i kóz, o których mowa w art. 52;

b) przepisy dotyczące dostępu do płatności w sektorze owiec i kóz, o których mowa w art. 52, w przypadku rolników niebędących właścicielami gruntów, na których gospodarują.";

(56) w art. 104 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"5. "Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące obliczania limitów indywidualnych i zaokrąglania uprawnień.";

(57) w art. 105 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jeżeli rolnik uzyska bezpłatnie prawa do premii z rezerwy państwowej, nie ma prawa przeniesienia swoich praw ani czasowego przekazania takich praw przez okres trzech lat, licząc od daty uzyskania takich praw, z wyjątkiem należycie uzasadnionych i nadzwyczajnych okoliczności.";

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"5. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące informowania przez rolnika właściwego organu o przeniesieniu i/lub przekazaniu, ustalenia indywidualnego pułapu, informowania rolników w przypadku przeniesienia lub czasowego przekazania praw do premii oraz przeniesienia lub tymczasowego przekazywania poprzez rezerwę krajową.

6. Komisja może przyjmować - w drodze aktów wykonawczych delegowanych - niezbędne środki dotyczące wycofywania i ponownego przydzielania niewykorzystanych praw do premii, ustanowionych na mocy niniejszej sekcji.";

[Popr. 21]

(58) w art. 110 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Państwa członkowskie mogą ze względów administracyjnych postanowić, że wnioski o płatności bezpośrednie, o których mowa w art. 19, dotyczące premii specjalnej są składane w odniesieniu do minimalnej liczby zwierząt, pod warunkiem że liczba ta nie przekracza trzech.";

b) w ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) każde zwierzę objęte wnioskiem musi być utrzymywane przez rolnika z przeznaczeniem na opas przez okres, który zostanie określony przez Komisję w drodze aktów wykonawczych;";

c) w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych delegowanych - niezbędne środki dotyczące kwoty premii, jaka ma być przyznana, jeżeli w wyniku zastosowania proporcjonalnego zmniejszenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, otrzymuje się liczbę zwierząt kwalifikowalnych, która nie jest liczbą całkowitą.";

[Popr. 22]

d) w ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące informowania Komisji przez państwa członkowskie na temat środków podejmowanych na mocy akapitu pierwszego.";

e) w ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - następujące konieczne środki dotyczące przyznawania premii w momencie uboju, włącznie z przepisami dotyczącymi przedziałów wiekowych, wniosków o pomoc i towarzyszących im dokumentów, wymaganego okresu przetrzymywania w takim przypadku oraz określania masy tuszy.";

f) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"9. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące wniosków, przyznawania premii za zwierzęta, które nie zakwalifikowały się z powodu zastosowania proporcjonalnego zmniejszenia, o którym mowa ust. 4, paszportów, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, lub równorzędnych krajowych dokumentów administracyjnych, o których mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu oraz informowania Komisji, w sytuacji gdy państwa członkowskie decydują się na wprowadzenie różnych regionów w rozumieniu art. 109 lit. a) niniejszego rozporządzenia, bądź na modyfikację regionów istniejących.";

(59) w art. 111 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

"Państwa członkowskie mogą ze względów administracyjnych postanowić, że wnioski o płatności bezpośrednie, o których mowa w art. 19, dotyczące premii z tytułu krów mamek są składane w odniesieniu do minimalnej liczby zwierząt, pod warunkiem że liczba ta nie przekracza trzech.

Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące wniosków o pomoc.";

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
(i) po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych:

a) niezbędne środki dotyczące 6-miesięcznego okresu przetrzymania, o którym mowa w akapicie drugim, oraz obowiązku państw członkowskich do informowania Komisji o zmianie lub uchyleniu limitu ilościowego;

b) przepisy dotyczące daty, jaką należy wziąć pod uwagę przy określaniu kwoty indywidualnej mleka dostępnego do zakwalifikowania do premii z tytułu krów mamek.";

(ii) dodaje się następujący akapit:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące obliczania przeciętnego udoju mleka.";

c) w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:
(i) po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące informowania Komisji o dodatkowych warunkach przyznania.";

(ii) dodaje się następujący akapit:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące:

a) informowania przez państwa członkowskie o dodatkowych warunkach przyznawania dodatkowej premii krajowej z tytułu krów mamek oraz

b) decyzji, jaką podejmuje Komisja w drodze aktu wykonawczego bez udziału komitetu, o którym mowa w art. 141c, w odniesieniu do państw członkowskich, które spełniają warunki ustanowione w akapicie czwartym.";

d) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"7. Aby zagwarantować należyte zarządzanie systemem oraz ochronę praw beneficjentów, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych:

a) przepisy dotyczące kwalifikowalności krów rasy mięsnej do premii z tytułu krów mamek, o której mowa w art. 53 ust. 1;

b) przepisy dotyczące wykorzystania, przeniesienia lub tymczasowego przekazania praw do premii z tytułu krów mamek, o której mowa w art. 53 ust. 1;

c) przepisy dotyczące dostępu do premii w tytułu krów mamek, o której mowa w art. 53 ust. 1, w przypadku rolników niebędących właścicielami gruntów, na których gospodarują;

d) przepisy dotyczące kwalifikowalności do dodatkowej premii krajowej z tytułu krów mamek, zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu.

8. Aby zagwarantować wypełnienie przez beneficjentów swoich zobowiązań, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące dostępu do praw do premii z tytułu krów mamek, o której mowa w art. 53 ust. 1, jakie dają prawa częściowe.";

(60) w art. 112 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące określania indywidualnych pułapów przypadających na rolnika.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"6. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki dotyczące zaokrąglania praw częściowych.";

(61) w art. 113 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, jeżeli rolnik uzyskał bezpłatnie z rezerwy krajowej prawa do premii, to nie ma prawa do przeniesienia lub czasowego przekazania swoich praw w trakcie trzech kolejnych lat kalendarzowych.";

b) dodaje się akapit ustępy w brzmieniu: [Popr. 23]

"5. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące:

a) informowania właściwych organów państwa przez rolnika dokonującego przeniesienia lub tymczasowego przekazania praw oraz rolnika otrzymującego prawa o przeniesieniu lub tymczasowym przekazaniu praw do premii;

b) ustalania przez państwo członkowskie nowego indywidualnego pułapu w przypadku przeniesienia lub tymczasowego przekazania praw do premii oraz informowania o nim rolnika;

c) przeniesienia lub tymczasowego przekazania praw przez rezerwę krajową."; [Popr. 24]

5a. Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące przeniesienia lub tymczasowego przekazania praw przez rezerwę krajową."; [Popr. 25]

(62) w art. 115 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"3. Aby zagwarantować ochronę praw beneficjentów, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące dostępu do programu specjalnego dla jałówek, o którym mowa w ust. 1, dla rolników, których stado jałówek jest przeznaczone do odnowy stada krów.

4. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące:

a) informowania Komisji przez państwa członkowskie, że skorzystały z możliwości, o której mowa w ust. 1, o danych, które umożliwiają ustalenie, czy zostały spełnione warunki określone w wymienionym ustępie, o szczególnym pułapie jaki ustaliły, jego zmianie oraz o przyjętych kryteriach gwarantujących, że premia jest wypłacana rolnikom, których stado jałówek jest przeznaczone do odnowy stada krów;

b) decyzji Komisji czy państwa członkowskie spełniają warunki określone w ust. 1;

c) kwoty premii, która ma być przyznana, jeżeli w wyniku zastosowania proporcjonalnego zmniejszenia, o którym mowa w ustępie 1, otrzymuje się liczbę zwierząt kwalifikowalnych, która nie jest liczbą całkowitą;

d) minimalnej liczby zwierząt utrzymywanych;

e) zaokrąglania liczby zwierząt, jeżeli w wyniku obliczeń maksymalnej liczby jałówek wyrażonej w procentach, zgodnie z art. 111 ust. 2 akapit drugi, otrzymuje się liczbę, która nie jest liczbą całkowitą;"; [Popr. 26]

4a. Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące zaokrąglania liczby zwierząt, jeżeli w wyniku obliczeń maksymalnej liczby jałówek wyrażonej w procentach, zgodnie z art. 111 ust. 2 akapit drugi, otrzymuje się liczbę, która nie jest liczbą całkowitą;";

[Popr. 27]

(63) w art. 116 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
(i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Rolnik utrzymujący bydło w swoim gospodarstwie może, po złożeniu wniosku, kwalifikować się do otrzymania premii ubojowej. Jest ona przyznawana z tytułu uboju zwierząt kwalifikujących się do premii lub ich wywozu do kraju trzeciego oraz w ramach pułapów krajowych, które zostaną określone przez Komisję w drodze aktów wykonawczych.";

(ii) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zwierzęta wymienione w akapicie drugim lit. a) i b) kwalifikują się do premii ubojowej pod warunkiem, że były one utrzymywane przez rolnika przez okres, który zostanie określony przez Komisję w drodze aktów wykonawczych.";

b) w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - krajowe pułapy, o których mowa w ust. 1. Pułapy te są określane dla poszczególnych państw członkowskich oraz osobno dla obu grup zwierząt wyszczególnionych w akapicie drugim lit. a) i b) niniejszego ustępu. Każdy pułap jest równy liczbie zwierząt w każdej z tych dwóch grup, które w roku 1995 zostały poddane ubojowi w danym państwie członkowskim. Do każdego pułapu dodaje się liczbę zwierząt wywiezionych do krajów trzecich według danych Eurostatu lub innych zaakceptowanych przez Komisję opublikowanych oficjalnych informacji statystycznych dotyczących tego roku.";

c) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"5. Aby zagwarantować skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy unijnych, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące obowiązku złożenia oświadczenia o uczestnictwie w celu uzyskania dostępu do premii ubojowej, o której mowa w niniejszym artykule.

6. Aby umożliwić stosowanie premii ubojowej, o której mowa w niniejszym artykule, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące kwalifikowalności tusz.

7. Aby zagwarantować ochronę praw beneficjentów, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy dotyczące kwoty premii ubojowej, o której mowa w niniejszym artykule, jaką daje liczba kwalifikowalnych zwierząt, która nie jest liczbą całkowitą.";

(64) w art. 117 wprowadza się następujące zmiany:
a) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zwierzę uważa się jednak za kwalifikujące się do płatności również wtedy, gdy informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 zostały przekazane właściwemu organowi pierwszego dnia okresu przetrzymania zwierzęcia, co ustala Komisja w drodze aktów wykonawczych.";

b) dodaje się akapity w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące:

- wniosków o premie i dokumentów, jakie mają złożyć rolnicy, określania okresów przetrzymywania oraz procedury mającej zastosowanie do identyfikacji i rejestracji zwierząt;

- terminu operacyjnego do ustalenia roku, na który przydzielane są zwierzęta, w celu określenia kwoty premii mającej zastosowanie i użycia współczynnika pomocy i obliczenia proporcjonalnego zmniejszenia;

- wycofywania i ponownego przydzielania niewykorzystanych praw do premii ustanowionych na mocy niniejszej sekcji.";

(65) w art. 119 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące długości okresu wykluczenia.";

(66) w art. 124 dodaje się akapity w brzmieniu:

"9. Aby umożliwić stosowanie systemu jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w niniejszym tytule, Komisja określa - w drodze aktów delegowanych - powierzchnię użytków rolnych objętych systemem jednolitej płatności obszarowej, zgodnie z ust. 1, a minimalny rozmiar przypadającego na gospodarstwo obszaru kwalifikującego się, dla którego można ubiegać się o płatności, może być wymagany na poziomie wyższym niż 0,3 ha, zgodnie z ust. 2 akapit trzeci.

10. Aby ustanowić wykaz odmian konopi kwalifikowalnych do otrzymywania płatności bezpośrednich oraz chronić zdrowie publiczne, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy uzależniające przyznanie płatności od wykorzystania nasion kwalifikowanych niektórych odmian oraz przewidujące procedurę określania odmian konopi, o których mowa w art. 39.";

(67) w art. 126 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Na podstawie wyboru dokonanego przez każde państwo członkowskie Komisja określa - w drodze aktów wykonawczych - pułap dla każdego wsparcia, o którym mowa w niniejszym artykule.";

(68) w art. 127 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Na podstawie wyboru dokonanego przez każde państwo członkowskie Komisja określa - w drodze aktu wykonawczego - pułap dla każdego wsparcia, o którym mowa w niniejszym artykule.";

(69) w art. 128 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W takim przypadku oraz w granicach pułapu ustalonego przez Komisję w drodze aktów wykonawczych, dane państwo członkowskie dokonuje dodatkowej płatności na rzecz rolników w ujęciu rocznym.";

b) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W takim przypadku oraz w granicach pułapu ustalonego przez Komisję w drodze aktów wykonawczych, dane państwo członkowskie dokonuje dodatkowej płatności na rzecz rolników w ujęciu rocznym.";

(70) w art. 129 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Na podstawie wyboru dokonanego przez każde państwo członkowskie Komisja określa - w drodze aktu wykonawczego - pułap dla każdego wsparcia, o którym mowa w niniejszym artykule.";

(71) art. 131 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Kwoty, o których mowa w ust. 1, określa Komisja w drodze aktów wykonawczych.";

(72) w art. 132 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

"Nowe państwa członkowskie mają możliwość uzupełnienia wszelkich płatności bezpośrednich, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji w drodze aktu wykonawczego bez udziału komitetu, o którym mowa w art. 141c.";

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:

"9. Aby umożliwić stosowanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich, Komisja przyjmuje - w drodze aktów delegowanych - przepisy do celów ust. 7 lit. b) dotyczące warunków przyznawania takiej pomocy.

10. Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - niezbędne środki:

- w przypadku gdy uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie przekroczyłyby maksymalny poziom, na który zezwoliła Komisja;

- dotyczące kontroli.";

(73) w art. 139 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie, o których mowa w art. 132, które są wypłacone niezgodnie z zezwoleniem Komisji, uznaje się za pomoc państwa przyznaną bezprawnie w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 * .

(74) w art. 140 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja przyjmuje - w drodze aktów wykonawczych - przepisy dotyczące informowania Komisji przez państwa członkowskie o informacjach, dokumentach, statystykach i sprawozdaniach oraz o terminach i sposobach tego informowania.";

(75) skreśla się art. 141 i art. 142;
(76) w tytule VII rozdział 1 dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 141a

Uprawnienia Komisji

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, w zakresie uprawnień powierzonych Komisji, w przypadku aktów delegowanych Komisja działa zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 141b, a w przypadku aktów wykonawczych - zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 141c.

Artykuł 141b

Akty delegowaneWykonanie przekazania uprawnień

1. Uprawnienia Uprawnienie do przyjęcia przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na czas nieokreślony warunkach określonych w niniejszym artykule. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę. [Popr. 28]

2. Przekazanie uprawnień uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. art. 2a, art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 3, art. 11a ust. 1 i art. 11a ust. 2, art. 12 ust. 5, art. 27a ust. 1, art. 27a ust. 2, art. 27a ust. 3, art. 27a ust. 4 i art. 27a ust. 5, art. 31a, art. 33 ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 45a ust. 1, art. 45a ust. 2, art. 45a ust. 3, art. 45a ust. 4 i art. 45a ust. 5, art. 54a, art. 62a ust. 1, art. 62a ust. 3 lub art. 62a ust. 4, art. 67a, art. 68 ust. 7, art. 76a, art. 77, art. 81 ust. 3, art. 85 ust. 4 lub art. 85 ust. 5, art. 87 ust. 4, art. 87 ust. 5, art. 87 ust. 6, art. 87 ust. 7 i art. 87 ust. 8, art. 89 ust. 3, art. 90 ust. 5, art. 91 ust. 3. art. 97 ust. 5, art. 97 ust. 6, art. 97 ust. 7, art. 98 ust. 7 i art. 98 ust. 8, art. 103 ust. 3, art. 105 ust. 6, art. 110 ust. 4, art. 111 ust. 7 i art. 111 ust. 8, art. 113 ust. 6 nowy, art. 115 ust. 3 i art. 115 ust. 5 nowy, art. 116 ust. 5, art. 116 ust. 6 i art. 116 ust. 7, art. 124 ust. 9 i art. 124 ust. 10 oraz art. 132 ust. 9 powierza się Komisji na pięć lat od dnia ... +. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień najpóźniej dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnienia jest automatycznie przedłużane na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec takiego przedłużenia nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. [Popr. 28]

Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [Popr. 28]

__________

+ Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie z dniem podanym w tym akcie.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego okresu, jeżeli zarówno Parlament Europejski i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Przekazanie uprawnień może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę w dowolnym momencie. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji tej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym tam późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. [Popr. 28]

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia Parlamentu Europejskiego i Rady o akcie delegowanym Parlament Europejski ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Termin ten podlega przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. [Popr. 28]

Artykuł 141ba

Procedura w trybie pilnym

1. Akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, o ile nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. W zawiadomieniu o akcie delegowanym skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady podane zostają powody, dla których skorzystano z procedury w trybie pilnym

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 141b ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o decyzji w sprawie sprzeciwu zgłaszanego przez Parlament Europejski lub Radę. [Popr. 29]

Artykuł 141c

Akty wykonawcze - komitetProcedura komitetowa

[Do uzupełnienia po przyjęciu rozporządzenia ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące mechanizmów kontroli przewidzianych w art. 291 ust. 2 TFUE, który obecnie jest przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim oraz Radzie.]

1. Komisję wspiera Komitet ds. Płatności Bezpośrednich. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję * .

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

[Popr. 30]

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od ...

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Dz.U. C 107 z 6.4.2011 r., s. 30.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
3 Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.
4 Dz.U. L 55 z 28.02.2011, s. 13.
5 Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 1.
6 Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 27.
7 Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65.
* Dz.U. L 215 z 30.7.1992, s. 85.
**) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80.";
* Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1.";
* Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.";
* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.