P6_TC1-COD(2008)0268 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 marca 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.117E.233/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2010 r.

P6_TC1-COD(2008)0268

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 marca 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2009/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2010 r.)

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, decyzji 633/2009/WE.)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.