Oświadczenie Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnionych Pracowników (EFG) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.161I.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 maja 2021 r.

Oświadczenie Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnionych Pracowników (EFG) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013
(2021/C 161 I/01)

W pkt 30-33 Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych, zobowiązano Komisję do udostępnienia zintegrowanego i interoperacyjnego systemu informowania i monitorowania, w tym jednolitego narzędzia eksploracji danych i punktowej oceny ryzyka służącego do dostępu do wymaganych danych i ich analizy z myślą o ich powszechnym stosowaniu przez państwa członkowskie. Ponadto wymienione trzy instytucje podjęły się lojalnej współpracy w trakcie procedury ustawodawczej dotyczącej odnośnych aktów podstawowych w celu zapewnienia podjęcia działań następczych w związku z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca 2020 r. dotyczącymi tego elementu.

Komisja jest zdania, że porozumienie osiągnięte przez współprawodawców na mocy art. 23 ust. 2 w sprawie obowiązkowego stosowania jednolitego narzędzia eksploracji danych oraz w sprawie gromadzenia i analizy danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych odbiorców finansowania nie jest wystarczające do zwiększenia ochrony budżetu Unii i NextGene- rationEU przed oszustwami i nieprawidłowościami ani do zapewnienia skutecznych kontroli konfliktów interesów, nieprawidłowości, kwestii podwójnego finansowania i niezgodnego z prawem wykorzystywania środków finansowych. W związku z tym podejście uzgodnione przez współprawodawców w rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnionych Pracowników nie odzwierciedla należycie pożądanego poziomu ambicji i ducha porozumienia międzyinstytucjonalnego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.