Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2021/417 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.93.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2021/417
budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 1

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 2 ,

uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej i uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 3 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027,

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych,

uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęty przez Komisję dnia 27 lipca 2020 r.,

uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęte przez Radę dnia 28 września 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 1 października 2020 r.,

uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 12 listopada 2020 r. na temat stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021,

uwzględniając poprawki do projektu budżetu ogólnego przyjęte przez Parlament Europejski dnia 12 listopada 2020 r.,

uwzględniając pismo wystosowane przez przewodniczącego Rady informujące, że Rada nie mogła zatwierdzić wszystkich poprawek przyjętych przez Parlament,

uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2021 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przedstawiony przez Komisję w dniu 13 listopada 2020 r.,

uwzględniając pismo z dnia 16 listopada 2020 r. skierowane do przewodniczącego Rady dotyczące zwołania komitetu pojednawczego,

uwzględniając fakt, że komitet pojednawczy nie osiągnął porozumienia w sprawie wspólnego tekstu w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w art. 314 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęty przez Komisję dnia 10 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 314 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając stanowisko w sprawie drugiego projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęte przez Radę dnia 14 grudnia 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady dnia 18 grudnia 2020 r.,

uwzględniając art. 95 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2020 r.
Przewodniczący
D.M. SASSOLI

ROCZNY BUDŻET UNII NA ROK BUDŻETOWY 2021

SPIS TREŚCI

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO BUDŻETU UNII

B. TABELE PRZEGLĄDOWE PRZEDSTAWIAJĄCE BUDŻET NA 2021 R. WEDŁUG WRF NA LATA 2021-2027

C. ZESTAWIENIE STANOWISK W PLANACH ZATRUDNIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII

D. ZESTAWIENIE BUDYNKÓW W PODZIALE NA INSTYTUCJE UNII

DOCHODY OGÓŁEM

A. FINANSOWANIE ROCZNEGO BUDŻETU UNII

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA II: RADA EUROPEJSKA I RADA

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA III: KOMISJA

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA IV: TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA V: TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA VI: EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA VII: KOMITET REGIONÓW

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA VIII: EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA IX: EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA X: EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

- DOCHODY

- WYDATKI

- PERSONEL

SPIS TREŚCI

OGÓLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO BUDŻETU UNII

B. TABELE PRZEGLĄDOWE PRZEDSTAWIAJĄCE BUDŻET NA 2021 R. WEDŁUG WRF NA LATA 2021-2027

C. ZESTAWIENIE STANOWISK W PLANACH ZATRUDNIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII

D. ZESTAWIENIE BUDYNKÓW W PODZIALE NA INSTYTUCJE UNII

DOCHODY OGÓŁEM

A. FINANSOWANIE ROCZNEGO BUDŻETU UNII

WPROWADZENIE

OBLICZENIE FINANSOWANIA BUDŻETU

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

- TYTUŁ 1: ZASOBY WŁASNE

- TYTUŁ 2: NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- TYTUŁ 5: GWARANCJE BUDŻETOWE, OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

- TYTUŁ 6: DOCHODY, WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z POLITYKAMI UNII

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- TYTUŁ 6: DOCHODY, WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z POLITYKAMI UNII

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

- TYTUŁ 3: WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

- TYTUŁ 4: WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

- TYTUŁ 5: URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA II: RADA EUROPEJSKA I RADA

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- TYTUŁ 6: DOCHODY, WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z POLITYKAMI UNII

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI OPERACYJNE

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA III: KOMISJA

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- TYTUŁ 5: GWARANCJE BUDŻETOWE, OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

- TYTUŁ 6: DOCHODY, WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z POLITYKAMI UNII

OGÓLNE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW (LATA 2021 I 2020) I WYNIK (2019)

- TYTUŁ 01: BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

- TYTUŁ 02: EUROPEJSKIE INWESTYCJE STRATEGICZNE

- TYTUŁ 03: JEDNOLITY RYNEK

- TYTUŁ 04: PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

- TYTUŁ 05: ROZWÓJ REGIONALNY I SPÓJNOŚĆ

- TYTUŁ 06: ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ

- TYTUŁ 07: INWESTOWANIE W LUDZI, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I WARTOŚCI

- TYTUŁ 08: POLITYKA ROLNA I MORSKA

- TYTUŁ 09: ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

- TYTUŁ 10: MIGRACJA

- TYTUŁ 11: ZARZĄDZANIE GRANICAMI

- TYTUŁ 12: BEZPIECZEŃSTWO

- TYTUŁ 13: OBRONA

- TYTUŁ 14: DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE

- TYTUŁ 15: POMOC PRZEDAKCESYJNA

- TYTUŁ 16: WYDATKI POZA ROCZNYMI PUŁAPAMI OKREŚLONYMI W WIELOLETNICH RAMACH FINANSOWYCH

- TYTUŁ 20: WYDATKI ADMINISTRACYJNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

- TYTUŁ 21: SZKOŁY EUROPEJSKIE I ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE

- TYTUŁ 30: REZERWY

- PERSONEL

ZAŁĄCZNIKI

URZĘDY

URZĄD PUBLIKACJI

- DOCHODY

- WYDATKI

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR

- DOCHODY

- WYDATKI

URZĄD ADMINISTRACJI I WYPŁACANIA NALEŻNOŚCI INDYWIDUALNYCH

- DOCHODY

- WYDATKI

URZĄD INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI W BRUKSELI

- DOCHODY

- WYDATKI

URZĄD INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI W LUKSEMBURGU

- DOCHODY

- WYDATKI

EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF)

- DOCHODY

- WYDATKI

PROJEKTY PILOTAŻOWE I DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

PROJEKTY PILOTAŻOWE

- WYDATKI

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

- WYDATKI

INNE ZAŁĄCZNIKI

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

LISTA POZYCJI I ARTYKUŁÓW BUDŻETU OTWARTYCH DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH ORAZ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH DLA

POTENCJALNYCH KANDYDATÓW Z BAŁKANÓW ZACHODNICH I DLA NIEKTÓRYCH KRAJÓW PARTNERSKICH

OPERACJE UDZIELANIA I ZACIĄGANIA POŻYCZEK - OPERACJE UDZIELANIA I ZACIĄGANIA POŻYCZEK

GWARANTOWANYCH Z BUDŻETU UNII (ORIENTACYJNIE)

ZMIANY W NOMENKLATURZE

SEKCJA IV: TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

- TYTUŁ 3: WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA V: TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI

OPERACYJNE

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA VI: EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA VII: KOMITET REGIONÓW

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA VIII: EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- TYTUŁ 6: DOCHODY, WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z POLITYKAMI UNII

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

- TYTUŁ 3: WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ OGÓLNYCH ZADAŃ..

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA IX: EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM

INSTYTUCJI

- TYTUŁ 3: EUROPEJSKA RADA OCHRONY DANYCH

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

SEKCJA X: EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

- DOCHODY

- TYTUŁ 3: DOCHODY ADMINISTRACYJNE

- TYTUŁ 4: DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

- TYTUŁ 6: DOCHODY, WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z POLITYKAMI UNII

- WYDATKI

- TYTUŁ 1: PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

- TYTUŁ 2: BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ADMINISTRACYJNE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

- TYTUŁ 3: DELEGATURY

- TYTUŁ 10: INNE WYDATKI

- PERSONEL

A. 

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO BUDŻETU UNII

Roczny budżet Unii ("budżet"), jak określono w części szóstej tytuł II rozdział 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne kwoty dochodów i wydatków uznanych za niezbędne dla Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Budżet tworzy się i wykonuje zgodnie z zasadami jedności, rzetelności budżetowej, jednoroczności, równowagi, jednostki rozliczeniowej, uniwersalności, specyfikacji, należytego zarządzania finansami oraz przejrzystości.

Zasady jedności oraz rzetelności budżetowej oznaczają, że całokształt dochodów oraz wydatków Unii pokrywanych z budżetu ujęty jest w jednym dokumencie.
Zasada jednoroczności oznacza, że budżet jest przyjmowany każdorazowo na jeden rok budżetowy oraz że zarówno środki na pokrycie zobowiązań, jak i na pokrycie płatności na dany rok budżetowy muszą być zasadniczo wykorzystane w trakcie tego roku.
Zasada równowagi oznacza, że prognozy dochodów w danym roku budżetowym muszą być równe środkom na pokrycie płatności na ten rok: zaciąganie długu w celu pokrycia ewentualnego deficytu budżetowego jest niezgodne z systemem zasobów własnych i jest niedozwolone.
Zgodnie z zasadą jednostki rozliczeniowej budżet sporządza się i wykonuje w euro; w euro przedstawiane muszą być również rozliczenia.
Zasada uniwersalności oznacza, że łączna kwota dochodów musi pokryć łączne środki na płatności, z wyjątkiem ograniczonej liczby pozycji dochodów, które są przeznaczone na sfinansowanie konkretnych pozycji wydatków. Wszystkie dochody i wydatki uwzględnia się w budżecie w pełnej wysokości, bez dokonywania jakichkolwiek korekt między nimi.
Zasada specyfikacji oznacza, że każda pozycja środków musi mieć konkretne przeznaczenie i być przypisana do konkretnego celu, aby uniknąć ewentualnych pomyłek między różnymi środkami.
Zasada należytego zarządzania finansami jest definiowana poprzez odwołanie do zasad oszczędności, efektywności i skuteczności.
Zasada przejrzystości zapewnia rzetelną informację o wykonaniu budżetu i rozliczeniach.

W budżecie przedstawiono środki z dochodów i środki na wydatki według sekcji - po jednej dla każdej instytucji Unii w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia finansowego. Środki z dochodów wspólne dla wszystkich instytucji Unii (zasoby własne, nadwyżki, salda i dostosowania) przedstawiono w oddzielnej sekcji "Dochody ogółem".

Zgodnie z art. 47 rozporządzenia finansowego dochody Komisji oraz dochody i wydatki pozostałych instytucji Unii klasyfikuje się zgodnie z ich rodzajem lub przeznaczeniem. Sekcja budżetu dotycząca Komisji jest klasyfikowana według celu wydatków, aby wzmocnić przejrzystość zarządzania budżetem w odniesieniu do celów należytego zarządzania finansami, w szczególności do efektywności i skuteczności.

Po stronie wydatków budżet zawiera środki zróżnicowane - na które składają się środki na zobowiązania oraz środki na płatności - oraz środki niezróżnicowane. Środki na zobowiązania pokrywają całkowity koszt zobowiązań prawnych zaciągniętych w roku budżetowym, natomiast środki na płatności pokrywają płatności z tytułu zobowiązań prawnych zaciągniętych w roku budżetowym lub w poprzednich latach budżetowych.

Całkowite środki zatwierdzone w budżecie na 2021 r. na wydatki obejmują środki na zobowiązania w kwocie 164 251 460 615 EUR i środki na płatności w kwocie 166 060 468 256 EUR, co stanowi różnicę o odpowiednio -5,5 % i 1,2 % w porównaniu z budżetem na 2020 r. (z uwzględnieniem budżetów korygujących).

Zgodnie z art. 312 TFUE budżet jest zgodny z pułapami przewidzianymi na 2021 r. w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021-2027 zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 11). W związku z tym niniejsza sekcja ("Wydatki ogółem") zawiera dwie tabele przeglądowe, w których przedstawiono budżet według struktury działów WRF, na poziomie zagregowanym, jak również w podziale na grupy polityk i programy.

Niniejsza sekcja zawiera również zestawienie stanowisk w planach zatrudnienia wszystkich instytucji (i organów) Unii oraz zestawienie dotyczące budynków.

B. 

TABELE PRZEGLĄDOWE PRZEDSTAWIAJĄCE BUDŻET NA 2021 R. WEDŁUG WRF NA LATA 2021–2027

C. 

ZESTAWIENIE STANOWISK W PLANACH ZATRUDNIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII

D. 

ZESTAWIENIE BUDYNKÓW W PODZIALE NA INSTYTUCJE UNII

A. 

FINANSOWANIE ROCZNEGO BUDŻETU UNII

B. 

OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

grafika

SEKCJA  I

PARLAMENT EUROPEJSKI

SEKCJA  II

RADA EUROPEJSKA I RADA

SEKCJA  III

KOMISJA

OGÓLNE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW (LATA 2021 I 2020) I WYNIK (2019)

ZAŁĄCZNIKI

INNE ZAŁĄCZNIKI

SEKCJA  IV

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

SEKCJA  V

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SEKCJA  VI

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

SEKCJA  VII

KOMITET REGIONÓW

SEKCJA  VIII

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

SEKCJA  IX

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SEKCJA  X

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

1 Dokument budżetowy:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 26 kwietnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.142.1). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez budżet korygujący nr 1 z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.266.1). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez budżet korygujący nr 2 z dnia 13 września 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.322.1). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez budżet korygujący nr 3 z dnia 26 listopada 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.425.1) zmieniającego nin. dokument budżetowy z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
3 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.