Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.288.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2019/1818
budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 2 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 3 ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 4 ,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2018 r. 5 ,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 22 maja 2019 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 18 września 2019 r.,

uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 18 września 2019 r.
D. M. SASSOLI
Przewodniczący

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 3 NA ROK BUDŻETOWY 2019

TREŚĆ

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego

B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie

- Tytuł 1: Zasoby własne

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

- Wydatki

- Tytuł 13: Polityka regionalna i miejska

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki, które muszą zostać zbilansowane w roku budżetowym 2019 na podstawie art. 1 decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

WYDATKI

OpisBudżet 2019 (1)Budżet 2018 (2)Zmiana (w %)
1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu67 556 947 17366 622 586 101+ 1,40
2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne57 399 857 33156 040 990 930+ 2,42
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo3 527 434 8942 980 707 175+ 18,34
4. Globalny wymiar Europy9 358 295 6038 906 075 154+ 5,08
5. Administracja9 944 904 7439 666 318 627+ 2,88
6. Wyrównaniap.m.p.m.-
Instrumenty szczególne705 051 794551 238 311+ 27,90
Wydatki ogółem (3)148 492 491 538144 767 916 298+ 2,57
(1) Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2019 rok (Dz.U. L 67 z 7.3.2019, s. 1) ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1-3/2019.

(2) Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2018 r. (Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1) oraz budżetach korygujących od nr 1 do 6/2018.

(3) Artykuł 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi: "Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków".

DOCHODY

OpisBudżet 2019 (1)Budżet 2018 (2)Zmiana (w %)
Dochody różne (tytuły 4-9)1 894 392 1361 848 645 936+ 2,47
Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0)1 802 988 329555 542 325224,55 %
Zwrot nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2))p.m.p.m.-
Saldo netto zasobów własnych pochodzących z VAT i zasobów własnych opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1, 3 2 i 3 3)p.m.p.m.-
Dochody ogółem (tytuły 3-9)3 697 380 4652 404 188 26153,79 %
Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2)21 471 164 78620 071 660 637+ 6,97
Zasoby własne oparte na VAT według stawki jednolitej (tabele 1 i 2, rozdział 1 3)17 738 667 15017 148 885 750+ 3,44
Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4)105 585 279 137105 143 181 650+ 0,42 %
Środki, które muszą zostać zbilansowane zasobami własnymi, o których mowa w art. 2 decyzji 2014/335/UE, Euratom (3)144 795 111 073142 363 728 037+ 1,71 %
Dochody ogółem (4)148 492 491 538144 767 916 298+ 2,57
(1) Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2019 rok (Dz.U. L 67 z 7.3.2019, s. 1) ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1-3/2019.

(2) Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2018 r. (Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1) oraz budżetach korygujących od nr 1 do 6/2018.

(3) Zasoby własne na potrzeby budżetu na 2019 r. określono na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 172. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 18 maja 2018 r.

(4) Art. 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi: "Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków".

TABELA 1

Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom

Państwo członkowskie1 % nieograniczonej podstawy VAT1 % dochodu narodowego bruttoStopa ograniczenia (w %)1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia1 % ograniczonej podstawy VAT (1)Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Belgia1 989 585 0004 679 416 000502 339 708 0001 989 585 000
Bułgaria272 398 000560 582 00050280 291 000272 398 000
Czechy877 322 0002 065 115 000501 032 557 500877 322 000
Dania1 185 878 0003 152 706 000501 576 353 0001 185 878 000
Niemcy14 536 249 00035 982 561 0005017 991 280 50014 536 249 000
Estonia128 053 000257 028 00050128 514 000128 053 000
Irlandia914 233 0002 675 262 000501 337 631 000914 233 000
Grecja741 390 0001 905 067 00050952 533 500741 390 000
Hiszpania5 360 813 00012 583 950 000506 291 975 0005 360 813 000
Francja10 852 241 00024 860 707 0005012 430 353 50010 852 241 000
Chorwacja324 392 000523 831 00050261 915 500261 915 500Chorwacja
Włochy7 055 469 00018 254 639 000509 127 319 5007 055 469 000
Cypr136 197 000208 009 00050104 004 500104 004 500Cypr
Łotwa123 359 000302 863 00050151 431 500123 359 000
Litwa185 291 000447 842 00050223 921 000185 291 000
Luksemburg289 706 000411 279 00050205 639 500205 639 500Luksemburg
Węgry565 635 0001 347 946 00050673 973 000565 635 000
Malta79 227 000121 027 0005060 513 50060 513 500Malta
Niderlandy3 256 005 0008 026 206 000504 013 103 0003 256 005 000
Austria1 768 667 0004 020 784 000502 010 392 0001 768 667 000
Polska2 141 803 0005 032 082 000502 516 041 0002 141 803 000
Portugalia1 006 896 0002 033 044 000501 016 522 0001 006 896 000
Rumunia786 275 0002 124 033 000501 062 016 500786 275 000
Słowenia220 311 000484 434 00050242 217 000220 311 000
Słowacja323 242 000950 305 00050475 152 500323 242 000
Finlandia1 015 131 0002 441 633 000501 220 816 5001 015 131 000
Szwecja2 067 817 0004 810 454 000502 405 227 0002 067 817 000
Zjednoczone Królestwo11 052 790 00024 198 305 0005012 099 152 50011 052 790 000
Ogółem69 256 375 000164 461 110 00082 230 555 00069 058 926 000
(1) Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB.

TABELA 2

Zasoby własne z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 3) - zestawienie

Państwo członkowskie1 % ograniczonej podstawy VATJednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %)Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej
(1)(2)(3) = (1) × (2)
Belgia1 989 585 0000,30596 875 500
Bułgaria272 398 0000,3081 719 400
Czechy877 322 0000,30263 196 600
Dania1 185 878 0000,30355 763 400
Niemcy14 536 249 0000,152 180 437 350
Estonia128 053 0000,3038 415 900
Irlandia914 233 0000,30274 269 900
Grecja741 390 0000,30222 417 000
Hiszpania5 360 813 0000,301 608 243 900
Francja10 852 241 0000,303 255 672 300
Chorwacja261 915 5000,3078 574 650
Włochy7 055 469 0000,302 116 640 700
Cypr104 004 5000,3031 201 350
Łotwa123 359 0000,3037 007 700
Litwa185 291 0000,3055 587 300
Luksemburg205 639 5000,3061 691 850
Węgry565 635 0000,30169 690 500
Malta60 513 5000,3018 154 050
Niderlandy3 256 005 0000,15488 400 750
Austria1 768 667 0000,30530 600 100
Polska2 141 803 0000,30642 540 900
Portugalia1 006 896 0000,30302 068 800
Rumunia786 275 0000,30235 882 500
Słowenia220 311 0000,3066 093 300
Słowacja323 242 0000,3096 972 600
Finlandia1 015 131 0000,30304 539 300
Szwecja2 067 817 0000,15310 172 550
Zjednoczone Królestwo11 052 790 0000,303 315 837 000
Ogółem69 058 926 00017 738 667 150

TABELA 3

Określenie stawki jednolitej i zestawienie zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 4)

Państwo członkowskie1 % dochodu narodowego bruttoJednolita stawka zasobów własnych z "podstawy dodatkowej"Zasoby własne z "podstawy dodatkowej" wg stawki jednolitej
(1)(2)(3) = (1) × (2)
Belgia4 679 416 0000,6 420 076 (1)3 004 220 539
Bułgaria560 582 000359 897 893
Czechy2 065 115 0001 325 819 482
Dania3 152 706 0002 024 061 148
Niemcy35 982 561 00023 101 076 889
Estonia257 028 000165 013 924
Irlandia2 675 262 0001 717 538 481
Grecja1 905 067 0001 223 067 453
Hiszpania12 583 950 0008 078 991 279
Francja24 860 707 00015 960 762 323
Chorwacja523 831 000336 303 472
Włochy18 254 639 00011 719 616 597
Cypr208 009 000133 543 355
Łotwa302 863 000194 440 342
Litwa447 842 000287 517 958
Luksemburg411 279 000264 044 235
Węgry1 347 946 000865 391 549
Malta121 027 00077 700 251
Niderlandy8 026 206 0005 152 885 086
Austria4 020 784 0002 581 373 803
Polska5 032 082 0003 230 634 784
Portugalia2 033 044 0001 305 229 657
Rumunia2 124 033 0001 363 645 285
Słowenia484 434 000311 010 300
Słowacja950 305 000610 103 013
Finlandia2 441 633 0001 567 546 892
Szwecja4 810 454 0003 088 347 928
Zjednoczone Królestwo24 198 305 00015 535 495 219
Ogółem164 461 110 000105 585 279 137
(1) Obliczenie stawki: (105 585 279 137) / (164 461 110 000) = 0,642007579402814

TABELA 4

Wyliczenie obniżki brutto wkładów opartych na DNB Danii, Niderlandów i Szwecji oraz jej finansowania, zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 6)

Państwo członkowskieObniżka bruttoUdział procentowy w podstawie DNBPrzelicznik DNB zastosowany do obniżki bruttoFinansowanie obniżki
(1)(2)(3)(4) = (1) + (3)
Belgia2,8531 777 30331 777 303
Bułgaria0,343 806 8393 806 839
Czechy1,2614 023 92714 023 927
Dania-143 750 9031,9221 409 615-122 341 288
Niemcy21,88244 352 877244 352 877
Estonia0,161 745 4441 745 444
Irlandia1,6318 167 35518 167 355
Grecja1,1612 937 06112 937 061
Hiszpania7,6585 455 96285 455 962
Francja15,12168 825 817168 825 817
Chorwacja0,323 557 2683 557 268
Włochy11,10123 964 872123 964 872
Cypr0,131 412 5621 412 562
Łotwa0,182 056 7032 056 703
Litwa0,273 041 2373 041 237
Luksemburg0,252 792 9422 792 942
Węgry0,829 153 7259 153 725
Malta0,07821 879821 879
Niderlandy-768 514 4434,8854 504 918-714 009 525
Austria2,4427 304 62027 304 620
Polska3,0634 172 21234 172 212
Portugalia1,2413 806 13713 806 137
Rumunia1,2914 424 03114 424 031
Słowenia0,293 289 7283 289 728
Słowacja0,586 453 3976 453 397
Finlandia1,4816 580 81116 580 811
Szwecja-204 568 5932,9232 667 165-171 901 428
Zjednoczone Królestwo14,71164 327 532164 327 532
Ogółem-1 116 833 939100,001 116 833 939

TABELA 5

Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2018 na podstawie art. 4 decyzji 2014/335/UE, Euratom (rozdział 1 5)

OpisWspółczynnik (1) (%)Kwota
1. Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT16,1 945
2. Udział Zjednoczonego Królestwa (w %) w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem7,3 577
3. (1) - (2)8,8 368
4. Suma wydatków na rzecz państw członkowskich127 599 039 596
5. Wydatki związane z rozszerzeniem (2)27 076 886 462
6. Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) - (5)100 522 153 134
7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,665 862 761 188
8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (3)854 326 562
9. Podstawowy rabat brytyjski = (7) - (8)5 008 434 626
10. Zyski nadzwyczajne z tradycyjnych zasobów własnych (4)- 15 094 049
11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) - (10)5 023 528 676
(1) Dane procentowe w zaokrągleniu.

(2) Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada sumie wydatków na rzecz 13 państw członkowskich (które przystąpiły do Unii po dniu 30 kwietnia 2004 r.), z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji EFOGR.

(3) "Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa" odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB.

(4) Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu - z 10 % do 20 % z dniem 1 stycznia 2014 r. - wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru.

TABELA 6

Obliczenie finansowania rabatu brytyjskiego wynoszącego 5 023 528 676 EUR (rozdział 1 5)

Państwo członkowskieProcentowy

udział

w podstawach

DNB

Udziały bez Zjednoczonego KrólestwaUdziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego KrólestwaTrzy czwarte udziału Niemiec,

Niderlandów, Austrii i Szwecji

w kolumnie 2

Dane z kolumny

4 rozłożone

zgodnie z danymi

w kolumnie 3

Skala finansowaniaSkala finansowania zastosowana do rabatu
(1)(2)(3)(4)(5)(6) = (2) + (4) + (5)(7)
Belgia2,853,345,351,514,85243 566 504
Bułgaria0,340,400,640,180,5829 178 641
Czechy1,261,472,360,672,14107 490 516
Dania1,922,253,611,023,27164 100 302
Niemcy21,8825,650,00- 19,240,006,41322 179 902
Estonia0,160,180,290,080,2713 378 467
Irlandia1,631,913,060,862,77139 249 046
Grecja1,161,362,180,621,9799 159 919
Hiszpania7,658,9714,394,0713,04655 002 400
Francja15,1217,7228,448,0325,761 294 015 214
Chorwacja0,320,370,600,170,5427 265 728
Włochy11,1013,0120,885,9018,91950 165 278
Cypr0,130,150,240,070,2210 826 997
Łotwa0,180,220,350,100,3115 764 207
Litwa0,270,320,510,140,4623 310 454
Luksemburg0,250,290,470,130,4321 407 327
Węgry0,820,961,540,441,4070 161 425
Malta0,070,090,140,040,136 299 530
Niderlandy4,885,720,00- 4,290,001,4371 864 875
Austria2,442,870,00- 2,150,000,7236 001 212
Polska3,063,595,761,635,21261 922 988
Portugalia1,241,452,330,662,11105 821 201
Rumunia1,291,512,430,692,20110 557 235
Słowenia0,290,350,550,160,5025 215 090
Słowacja0,580,681,090,310,9849 463 964
Finlandia1,481,742,790,792,53127 088 512
Szwecja2,923,430,00- 2,570,000,8643 071 742
Zjednoczone Królestwo14,710,000,000,000,00
Ogółem100,00100,00100,00- 28,2528,25100,005 023 528 676

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

TABELA 7

Zestawienie dotyczące finansowania (1) budżetu ogólnego według rodzaju zasobów własnych i według państw członkowskich

Państwo członkowskieTradycyjne zasoby własne (TZW)Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektamiZasoby własne ogółem (2)
Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (80%)Cła netto (80 96)Tradycyjne zasoby

własne ogółem

(80 96)

p.m. koszty poboru (20 % TZW brutto)Zasoby własne oparte na VATZasoby własne oparte na DNBObniżka dla: Danii, Niderlandów i SzwecjiRabat brytyjskiSkładki państw

członkowskich

ogółem

Udział wskładkach państw członkowskich (%)
(1)(2)(3) = (1) + (2)(4)(5)(6)(7)(8)(9) = (5) + (6) + (7) + (8)(10)(11) = (3) + (9)
Belgiap.m.2 231 751 1422 231751 142557 937 786596 875 5003 004 220 53931 777 303243 566 5043 876 439 8463,146 108 190 988
Bułgariap.m.85 589 89185 589 89121 397 47381 719 400359 897 8933 806 83929 178 641474 602 7730,38560 192 664
Czechyp.m.282 787 246282 787 24670 696 812263 196 6001 325 819 48214 023 927107 490 5161 710 530 5251,391 993 317 771
Daniap.m.360 488 843360 488 84390 122 211355 763 4002 024 061 148-122 341 288164 100 3022 421 583 5621,962 782 072 405
Niemcyp.m.4 316 437 2694 316 437 2691 079 109 3132 180 437 35023 101 076 889244 352 877322 179 90225 848 047 01820,9630 164 484 287
Estoniap.m.32 355 04032 355 0408 088 76038 415 900165 013 9241 745 44413 378 467218 553 7350,18250 908 775
Irlandiap.m.304 670 375304 670 37576 167 594274 269 9001 717 538 48118 167 355139 249 0462 149 224 7821,742 453 895 157
Grecjap.m.171 054 793171 054 79342 763 698222 417 0001 223 067 45312 937 06199 159 9191 557 581 4331,261 728 636 226
Hiszpaniap.m.1 628 890 6051 628 890 605407 222 6511 608 243 9008 078 991 27985 455 962655 002 40010 427 693 5418,4612 056 584 146
Francjap.m.1 685 105 8561 685 105 856421 276 4643 255 672 30015 960 762 323168 825 8171 29401521420 679 275 65416,7722 364 381 510
Chorwacjap.m.46 087 87746 087 87711 521 96978 574 650336 303 4723 557 26827 265 728445 701 1180,36491 788 995
Włochyp.m.1 930 311 2951 930 311 295482 577 8242 116 640 70011 719 616 597123 964 872950 165 27814 910 387 44712,0916 840 698 742
Cyprp.m.23 314 50323 314 5035 828 62631 201 350133 543 3551 412 56210 826 997176 984 2640,14200 298 767
Łotwap.m.36 460 11836 460 1189 115 03037 007 700194 440 3422 056 70315 764 207249 268 9520,20285 729 070
Litwap.m.85 705 83785 705 83721 426 45955 587 300287 517 9583 041 23723 310454369 456 9490,30455 162 786
Luksemburgp.m.23 145 21923 145 2195 786 30561 691 850264 044 2352 792 94221 407 327349 936 3540,28373 081 573
Węgryp.m.158 338 358158 338 35839 584 590169 690 500865 391 5499 153 72570 161 4251 114 397 1990,901 272 735 557
Maltap.m.12 601 11912 601 1193 150 28018 15405077 700 251821 8796 299 530102 975 7100,08115 576 829
Niderlandyp.m.2 634 190 5082 634 190 508658 547 627488 400 7505 152 885 086-714 009 52571 864 8754 999 141 1864,057 633 331 694
Austriap.m.225 447 080225 447 08056 361 770530 600 1002 581 373 80327 304 62036 001 2123 175 279 7352,573 400 726 815
Polskap.m.718 731 428718 731 428179 682 857642 540 9003 230 634 78434 172 212261 922 9884 169 270 8843,384 888 002 312
Portugaliap.m.169 070 922169 070 92242 267 731302 068 8001 305 229 65713 806 137105 821 2011 726 925 7951,401 895 996 717
Rumuniap.m.172 620 830172 620 83043 155 208235 882 5001 363 645 28514 424 031110 557 2351 724 509 0511,401 897 129 881
Słoweniap.m.70 154 68770 154 68717 538 67266 093 300311 010 3003 289 72825 215 090405 608 4180,33475 763 105
Słowacjap.m.96 311 27796 311 27724 077 81996 972 600610 103 0136 453 39749 463 964762 992 9740,62859 304 251
Finlandiap.m.148 161643148 161 64337 040 411304 539 3001 567 546 89216 580 811127 088 5122015 755 5151,632 163 917 158
Szwecjap.m.545 422 296545 422 296136 355 574310 172 5503 088 347 928-171 901 42843 071 7423 269 690 7922,653 815 113 088
Zjednoczone Królestwop.m.3 275 958 7293 275 958 729818 989 6823 315 837 00015 535495219164 327 532-5 023 528 67613 992 131 07511,3517 268 089 804
Ogółemp.m.21 471 164 78621 471 164 786367 791 19617 738 667 150105 585 279 13700123 323 946 287100,00144 795 111 073
0) p.m. (zasoby własne + pozostałe dochody = dochody ogółem = wydatki ogółem); (144 795 111 073 + 3 697 380 465 ^ 148 492 491 538 = 148 492 491 538). (2) Zasoby własne ogółem jako procent DNB: (144 795 111 073) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; pułap zasobów własnych jako procent DNB: 1,20%.

B. CZĘŚĆ OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE

TytułDziałBudżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
1ZASOBY WŁASNE144 501 559 279293 551 794144 795 111 073
3NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA1 802 988 3291 802 988 329
4DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII1 606 517 3421 606 517 342
5DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI25 050 05025 050 050
6WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW UNIJNYCH130 000 000130 000 000
7ODSETKI OD ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI I GRZYWNY115 000 000115 000 000
8OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK2 823 7442 823 744
9DOCHODY RÓŻNE15 001 00015 001 000
OGÓŁEM148 198 939 744293 551 794148 492 491 538

TYTUŁ 1

ZASOBY WŁASNE

ROZDZIAŁ 1 1 - OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM)

ROZDZIAŁ 1 2 - CŁA I INNE OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 3 - ZASOBY WŁASNE Z TYTUŁU PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. B) DECYZJI 2014/335/ UE, EURATOM

ROZDZIAŁ 1 4 - ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM

Artykuł PozycjaDziałBudżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0Opłaty od produkcji dotyczące roku gospodarczego 2005/ 2006 oraz lat poprzednichp.m.p.m.
1 1 1Opłaty od składowania cukrup.m.p.m.
1 1 3Opłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego C oraz od substytutów cukru C i izoglukozy Cp.m.p.m.
1 1 7Opłata produkcyjnap.m.p.m.
1 1 8Jednorazowe opłaty od dodatkowych kwot cukru i uzupełniających kwot izoglukozyp.m.p.m.
1 1 9Opłata za nadwyżkip.m.p.m.
ROZDZIAŁ 1 1 - OGÓŁEMp.m.p.m.
ROZDZIAŁ 1 221 471 164 78621 471 164 786
1 2 0Cła i inne opłaty, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2014/335/UE, Euratom
ROZDZIAŁ 1 2 - OGÓŁEM21 471 164 78621 471 164 786
ROZDZIAŁ 1 317 738 667 15017 738 667 150
1 3 0Zasoby własne z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2014/335/UE, Euratom
ROZDZIAŁ 1 3 - OGÓŁEM17 738 667 15017 738 667 150
ROZDZIAŁ 1 4105 291 727 343293 551 794105 585 279 137
1 4 0Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom
ROZDZIAŁ 1 4 - OGÓŁEM105 291 727 343293 551 794105 585 279 137

ROZDZIAŁ 1 5 - KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 1 6 - OBNIŻKA BRUTTO SKŁADEK ROCZNYCH OPARTYCH NA DNB PRZYZNANA NIEKTÓRYM PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM

Artykuł PozycjaDziałBudżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
1 5 0ROZDZIAŁ 1 5

Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu zgodnie z art. 4 i 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom

0,-0,-
ROZDZIAŁ 1 5 - OGÓŁEM0,-0,-
1 6 0ROZDZIAŁ 1 6

Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana niektórym państwom członkowskim na mocy art. 2 ust. 5 decyzji 2014/335/UE, Euratom

0,-0,-
ROZDZIAŁ 1 6 - OGÓŁEM0,-0,-
Tytuł 1 - Ogółem144 501 559 279293 551 794144 795 111 073

TYTUŁ 1

ZASOBY WŁASNE

ROZDZIAŁ 1 4 - ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0 Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2014/335/UE, Euratom

Budżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
105 291 727 343293 551 794105 585 279 137

Uwagi

Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby "dodatkowe", zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet ogólny Unii Europejskiej jest zawsze zbilansowany ex ante.

Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (płatności oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich.

Stawka mająca zastosowanie do dochodu narodowego brutto państw członkowskich w odniesieniu do przedmiotowego roku budżetowego wynosi 0,6420 %.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c).

ROZDZIAŁ 1 4 - ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2. UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2014/335/UE, EURATOM (ciągdalszy)

1 4 0 (ciągdalszy)

Państwo członkowskieBudżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
Belgia2 995 868 1038 352 4363 004 220 539
Bułgaria358 897 2921 000 601359 897 893
Czechy1 322 133 3943 686 0881 325 819 482
Dania2 018 433 7845 627 3642 024 061 148
Niemcy23 036 850 48564 226 40423 101 076 889
Estonia164 555 147458 777165 013 924
Irlandia1 712 763 3224 775 1591 717 538 481
Grecja1 219 667 0393 400 4141 223 067 453
Hiszpania8 056 529 79222 461 4878 078 991 279
Francja15 916 387 66844 374 65515 960 762 323
Chorwacja335 368 470935 002336 303 472
Włochy11 687 033 32032 583 27711 719 616 597
Cypr133 172 073371 282133 543 355
Łotwa193 899 752540 590194 440 342
Litwa286 718 591799 367287 517 958
Luksemburg263 310 130734 105264 044 235
Węgry862 985 5582 405 991865 391 549
Malta77 484 226216 02577 700 251
Niderlandy5 138 558 85914 326 2275 152 885 086
Austria2 574 196 9807 176 8232 581 373 803
Polska3 221 652 8638 981 9213 230 634 784
Portugalia1 301 600 8133 628 8441 305 229 657
Rumunia1 359 854 0323 791 2531 363 645 285
Słowenia310 145 618864 682311 010 300
Słowacja608 406 7841 696 229610 103 013
Finlandia1 563 188 7454 358 1471 567 546 892
Szwecja3 079 761 5988 586 3303 088 347 928
Zjednoczone Królestwo15 492 302 90543 192 31415 535 495 219
Artykuł 1 4 0 -- Ogółem105 291 727 343293 551 794105 585 279 137

SEKCJA III

KOMISJA

WYDATKI

TytułDziałBudżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
01SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE336 080 3381 203 618 938336 080 3381 203 618 938
02RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP2 796 047 7592 473 254 5422 796 047 7592 473 254 542
03KONKURENCJA111 419 935111 419 935111 419 935111 419 935
04ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE14 753 357 68411 910 403 17914 753 357 68411 910 403 179
Rezerwy (40 02 41)2 124 6502 124 6502 124 6502 124 650
14 755 482 33411 912 527 82914 755 482 33411 912 527 829
05ROLNICTWO

I ROZWÓJ OBSZARÓW

WIEJSKICH

58 407 290 78856 640 808 55558 407 290 78856 640 808 555
06MOBILNOŚĆ I TRANSPORT4 808 120 7812 509 542 0574 808 120 7812 509 542 057
07ŚRODOWISKO524 637 568370 305 068524 637 568370 305 068
08BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE7 485 465 9486 736 960 7667 485 465 9486 736 960 766
09SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE2 429 876 9872 133 586 6532 429 876 9872 133 586 653
10BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE439 836 973428 260 154439 836 973428 260 154
11GOSPODARKA

MORSKA

I RYBOŁÓWSTWO

1 027 770 112660 534 4351 027 770 112660 534 435
Rezerwy (40 02 41)117 158 000108 850 000117 158 000108 850 000
1 144 928 112769 384 4351 144 928 112769 384 435
12STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH118 629 491120 397 491293 551 794293 551 794118 629 491120 397 491
13POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA41 290 035 25234 798 506 41341 583 587 04635 092 058 207
14PODATKI I UNIA CELNA177 189 872176 043 872177 189 872176 043 872
15EDUKACJA I KULTURA4 559 701 2954 052 011 6744 559 701 2954 052 011 674
16KOMUNIKACJA SPOŁECZNA216 190 642213 072 642216 190 642213 072 642
17ZDROWIE

I BEZPIECZEŃSTWO

ŻYWNOŚCI

616 863 058561 494 331616 863 058561 494 331
18MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE2 271 495 1792 575 769 1562 271 495 1792 575 769 156
Rezerwy (40 02 41)520 082 000159 985 000520 082 000159 985 000
2 791 577 1792 735 754 1562 791 577 1792 735 754 156
19INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ869 399 248721 583 145869 399 248721 583 145
20HANDEL115 720 915114 996 915115 720 915114 996 915
21WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ3 716 766 1583 301 481 7743 716 766 1583 301 481 774
22POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA5 072 397 5023 769 644 9755 072 397 5023 769 644 975
23POMOC

HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

1 764 263 8101 704 662 1001 764 263 8101 704 662 100
Rezerwy (40 02 41)117 200 00054 760 000117 200 00054 760 000
1 881 463 8101 759 422 1001 881 463 8101 759 422 100
24ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH82 812 10082 945 26482 812 10082 945 264
25KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE260 051 836260 126 836260 051 836260 126 836
26ADMINISTRACJA KOMISJI1 143 259 9511 142 431 9711 143 259 9511 142 431 971
Rezerwy (40 02 41)620 000310 000620 000310 000
1 143 879 9511 142 741 9711 143 879 9511 142 741 971
27BUDŻET73 674 24673 674 24673 674 24673 674 246
28KONTROLA19 730 85619 730 85619 730 85619 730 856
29STATYSTYKA159 791 212143 606 212159 791 212143 606 212
30EMERYTURY I RENTY ORAZ WYDATKI POWIĄZANE2 008 091 0002 008 091 0002 008 091 0002 008 091 000
31SŁUŻBY JĘZYKOWE403 346 735403 346 735403 346 735403 346 735
32ENERGIA2 006 200 0681 627 907 2772 006 200 0681 627 907 277
33SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI264 795 838247 037 892264 795 838247 037 892
Rezerwy (40 02 41)345 000259 000345 000259 000
265 140 838247 296 892265 140 838247 296 892
34DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU165 102 178108 439 678165 102 178108 439 678
40REZERWY1 284 777 650677 788 6501 284 777 650677 788 650
Ogółem161 780 190 965144 083 485 387293 551 794293 551 794162 073 742 759144 377 037 181
Z czego rezerwa

(40 02 41)

757 529 650326 288 650757 529 650326 288 650

TYTUŁ 13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

Tytuł RozdziałDziałBudżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
13 01WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI "POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA"91 407 07791 407 077293 551 794293 551 79491 407 07791 407 077
13 03EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU

REGIONALNEGO I INNE

DZIAŁANIA

W ZAKRESIE POLITYKI

REGIONALNEJ

31 164 595 77226 733 927 87331 164 595 77226 733 927 873
13 04FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (FS)9 778 080 7997 730 676 6359 778 080 7997 730 676 635
13 05INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ - ROZWÓJ REGIONALNY ORAZ WSPÓŁPRACA REGIONALNA I TERYTORIALNA91 453 604127 494 82891 453 604127 494 828
13 06FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI50 000 00050 000 000343 551 794343 551 794
13 07ROZPORZĄDZENIE O POMOCY35 122 00025 000 00035 122 00025 000 000
13 08PROGRAM WSPIERANIA REFORM STRUKTURALNYCH - OPERACYJNA POMOC TECHNICZNA79 376 00040 000 00079 376 00040 000 000
Tytuł 13 - Ogółem41 290 035 25234 798 506 413293 551 794293 551 79441 583 587 04635 092 058 207

TYTUŁ 13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

ROZDZIAŁ 13 06 - FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

Tytuł Rozdział Artykuł PozycjaDziałRFBudżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
13 06

13 06 01

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

950 000 00050 000 000293 551 794293 551 794343 551 794343 551 794
13 06 02Wspieranie państw prowadzących negocjacje w sprawie przystąpienia do UE w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę9p.m.p.m.p.m.p.m.
Rozdział 13 06 - Ogółem50 000 00050 000 000293 551 794293 551 794343 551 794343 551 794

13 06 01 Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

Budżet 2019Budżet korygujący nr 3/2019Nowa kwota
ZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatnościZobowiązaniaPłatności
50 000 00050 000 000293 551 794293 551 794343 551 794343 551 794

Uwagi

W niniejszym artykule zapisano środki pochodzące z uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w przypadku poważnych klęsk żywiołowych lub klęsk żywiołowych o zasięgu regionalnym w państwach członkowskich. Pomoc powinna być udzielana zainteresowanym państwom członkowskim w przypadku klęsk żywiołowych, przy czym należy określić termin wykorzystania przyznanej pomocy finansowej oraz wprowadzić wymóg uzasadnienia wykorzystania przez państwa beneficjentów otrzymanej pomocy. Pomoc podlega zwrotowi w przypadku gdy poniesione koszty zrekompensowano płatnościami ze strony osób trzecich, np. zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci", lub gdy kwota pomocy przekroczyła ostateczną wycenę szkód.

Z wyjątkiem płatności zaliczkowych, przydział środków będzie przeprowadzony przez przesunięcie środków z rezerwy lub - jeśli rezerwa okaże się niewystarczająca - w drodze budżetu korygującego, równolegle do decyzji o mobilizacji Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884), w szczególności jego art. 10.

1 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
2 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
4 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 67 z 7.3.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.