Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.9.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE
budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

(2006/3/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 13 stycznia 2006 r.)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), w szczególności jego art. 37 i 38,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie dnia 16 grudnia 2004 r.(2),

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej(3),

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniające porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej(4),

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 92 880 830 euro na udzielenie pomocy finansowej Szwecji, Estonii, Łotwie i Litwie na pokrycie poważnych szkód spowodowanych przez silny huragan w dniu 8 stycznia 2005 r.,

uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przedstawiony przez Komisję dnia 8 września 2005 r.,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, opracowany przez Radę dnia 7 listopada 2005 r.,

uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 17 listopada 2005 r.,

uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

OŚWIADCZA:

Artykuł 

Budżet korygujący nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 17 listopada 2005 r.

J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1.

(3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2003/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).

(4) Dz.U. C 283 z dnia 20.11.2002, str. 1.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2006

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

grafika

B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG LINII BUDŻETOWYCH

grafika

SEKCJA III

KOMISJA

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.