Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.136.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/851
budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 2 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 3 ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 4 ,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2016 r. 5 ,

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 przyjęty przez Komisję dnia 26 stycznia 2017 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2017 przyjęte przez Radę dnia 3 kwietnia 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 5 kwietnia 2017 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 5 kwietnia 2017 r.
A. TAJANI
Przewodniczący

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1 NA ROK BUDŻETOWY 2017

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja 3

- Wydatki ............................................................................................................................

- Tytuł 13: Polityka regionalna i miejska ....................................................................

- Tytuł 40: Rezerwy ....................................................................................................

SEKCJA  III

KOMISJA

WYDATKI

grafika

1 Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
2 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
4 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.