Dz.U.UE.C.2018.459.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zatwierdzenie w specyfikacji produktu zmiany, która nie jest nieznaczna i o której mowa w art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do nazwy "Gönci kajszibarack" (ChOG)

(2018/C 459/11)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 50 ust. 2 lit. a) w związku z art. 53 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Węgry złożyły wniosek o zatwierdzenie zmiany, która nie jest nieznaczna, w specyfikacji produktu "Gönci kajszibarack" (ChOG) zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Zmiany obejmują zmianę nazwy z "Gönci kajszibarack" na "Gönci kajszibarack"/"Gönci kajszi".

(2) Zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja zbadała ten wniosek i stwierdziła, że spełnia on warunki określone w tym rozporządzeniu.

(3) Aby umożliwić składanie zawiadomień o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy opublikować wniosek o zatwierdzenie w specyfikacji produktu zmiany, która nie jest nieznaczna, o którym to wniosku mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 2 , w tym zmieniony jednolity dokument oraz odesłanie do publikacji odpowiedniej specyfikacji produktu, w odniesieniu do zarejestrowanej nazwy "Gönci kajszibarack" (ChOG),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Wniosek o zatwierdzenie w specyfikacji produktu zmiany, która nie jest nieznaczna, o którym to wniosku mowa w art. 10 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 668/2014, w tym zmieniony jednolity dokument oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu, w odniesieniu do zarejestrowanej nazwy "Gönci kajszibarack" (ChOG), znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 publikacja niniejszej decyzji uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmiany, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMIANY W SPECYFIKACJI PRODUKTU OZNACZONEGO CHRONIONĄ NAZWĄ POCHODZENIA/ CHRONIONYM OZNACZENIEM GEOGRAFICZNYM, GDY ZMIANA TA NIE JEST NIEZNACZNA

Wniosek o zatwierdzenie zmian zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

"Gönci kajszibarack"

Nr UE: PGI-HU-0388-AM01 - 11.4.2017

ChNP () ChOG (X)

1. Grupa składająca wniosek i mająca uzasadniony interes

Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft.

Külterület 068/8 HRSZ.

3885 Boldogkőváralja

MAGYARORSZÁG/WĘGRY

Tel. +36 46587477

Faks +36 46587478

E-mail: info@gyumolcsert.com

Spółdzielnia Abaúj-Gönc, która opracowała specyfikację produktu, została postawiona w stan likwidacji w dniu 20 marca 2013 r. W związku z tym organizacja Gyümölcsért Termelői Értékesítő, która zrzesza głównych producentów moreli z regionu, przejęła zadania administracyjne i praktyczne związane z chronionym produktem. Organizacja Gyümölcsért Termelői Értékesítő Kft., która zrzesza ponad 70 producentów moreli, każdego roku wprowadza do obrotu 1 500-2 000 ton moreli pochodzących z regionu produkcji.

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Węgry

3. Punkt w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany
- Nazwa produktu
- Opis produktu
- Obszar geograficzny
- Dowód pochodzenia
- Metoda produkcji
- Związek
- Etykietowanie
- Inne: system kontroli, organy kontroli
4. Rodzaj zmian
- Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.
- Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, dla których jednolity dokument (lub dokument mu równoważny) nie został opublikowany, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.
5. Zmiany

Pkt 1 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu

Nazwę produktu "Gönci kajszibarack" uzupełniono krótszym określeniem "Gönci kajszi", które jest coraz częściej używane w języku potocznym. W związku z tym do wszystkich określeń "Gönci kajszibarack", które występują w specyfikacji produktu, dodaje się nazwę "Gönci kajszi".

"Gönci kajszi" jest również uznawaną i poszukiwaną na rynku nazwą określającą morele pochodzące z regionu Gönc.

Zgodnie z zaproponowaną zmianą nazwa wskazana w pkt 4.1 streszczenia (Dz.U. C 247 z 14.9.2010) i wszystkie określenia "Gönci kajszibarack" występujące w jednolitym dokumencie, który zastępuje streszczenie, zostają uzupełnione nazwą "Gönci kajszi".

Pkt 2 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Opis produktu") i pkt 3.2 jednolitego dokumentu Akapit drugi w brzmieniu:

"Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) »Gönci kajszibarack« może być wykorzystywane tylko dla następujących odmian gatunku Prunus armeniaca L: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia."

otrzymuje brzmienie:

"Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) »Gönci kajszibarack« / »Gönci kajszi« może być wykorzystywane tylko dla następujących odmian gatunku Prunus armeniaca L: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia. Ponadto należy dodać wszystkie odmiany moreli, które są uprawiane na obszarze produkcji i których główne cechy fizyczne, chemiczne oraz organoleptyczne odpowiadają właściwościom decydującym o jakości wyszczególnionych powyżej odmian moreli.".

W ciągu ostatniego dziesięciolecia dzięki rozwojowi hodowli roślin do upraw włączono odmiany, które są odporne na choroby. Spośród tego rodzaju odmian zasadne było uwzględnienie tych odmian, które posiadają cechy chemiczne, fizyczne i organoleptyczne określone w specyfikacji produktu. Ponadto z badań laboratoryjnych przeprowadzonych nad nowymi odmianami wynika, że szczególny mikroklimat obszaru produkcji gwarantuje smak i zapach produktu "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi". Jeżeli chodzi o zawartość cukru i kwasowość, większość uprawianych na tym obszarze odmian gwarantuje wyższą jakość niż te same odmiany, które uprawia się na innych gruntach uprawnych na Węgrzech.

Pkt 2.1 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Główne cechy fizyczne, chemiczne i organoleptyczne") i pkt 3.2 jednolitego dokumentu

Akapit drugi w brzmieniu:

"Rozmiar określa się za pomocą wykorzystywanej w obrocie sortownicy. Średnia masa owocu w gramach odpowiada w przybliżeniu jego średnicy w milimetrach."

otrzymuje brzmienie:

"Rozmiar określa się poprzez zmierzenie maksymalnej średnicy prostopadle do osi wzdłużnej.".

Skreśla się zdanie drugie tego akapitu. Zaproponowano wprowadzenie tej zmiany, ponieważ owoce o tym samym rozmiarze, które należą do różnych odmian, mogą istotnie się różnić pod względem wymiarów i masy.

Zmienione w ten sposób zdanie zawarte w specyfikacji produktu oraz następujące zdanie zawarte w specyfikacji produktu (akapit czwarty): "Określając zawartość cukru, wskazuje się również stopień dojrzałości w wartościach procentowych, zaś substancje zapachowe określa się na podstawie badania organoleptycznego, z uwzględnieniem zmian kwasowości w zależności od odmiany (0,9-2,2 % obj.)." dodaje się do pkt 4.2 streszczenia oraz do pkt 3.2 jednolitego dokumentu, który zastępuje pkt 4.2 streszczenia i który otrzymuje zatem następujące brzmienie:

"Rozmiar określa się poprzez zmierzenie maksymalnej średnicy prostopadle do osi wzdłużnej.

Określając zawartość cukru, wskazuje się również stopień dojrzałości w wartościach procentowych, zaś substancje zapachowe określa się na podstawie badania organoleptycznego, z uwzględnieniem zmian kwasowości w zależności od odmiany (0,9-2,2 % obj.).".

Pkt 2.2 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Główne wymogi, które musi spełniać produkt") i pkt 3.5 jednolitego dokumentu

Akapit drugi w brzmieniu:

"Klasy jakości są zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 851/2000 z późniejszymi zmianami, ale dopuszczalne są również następujące, bardziej restrykcyjne wymogi:"

otrzymuje brzmienie:

"Wyróżnia się następujące klasy jakości:".

Celem tej zmiany jest wykreślenie ze specyfikacji produktu odniesienia do uchylonego rozporządzenia.

Ponieważ pkt 2.2 specyfikacji obejmuje przede wszystkim wymogi dotyczące pakowania, na wniosek wnioskodawcy punkt ten dodano do pkt 3.5 jednolitego dokumentu (akapity od drugiego do piątego). Wymogów tych nie podano w streszczeniu, jednak zostały one już zawarte w specyfikacji produktu.

Pkt 4 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Elementy świadczące o pochodzeniu produktu z obszaru geograficznego") Następujące akapity:

"System kontroli jakości całego procesu uprawy owoców i postępowania z nimi po zbiorach zapewnia identyfikację i identyfikowalność produktów, a także umożliwia ostateczną weryfikację i zapewnienie bezpieczeństwa produktu poprzez umieszczanie przez producentów zebranych ręcznie owoców w plastikowych lub drewnianych skrzyniach opatrzonych etykietą zawierającą oznaczenie miejsca pochodzenia (jego nazwę) oraz numerem identyfikacyjnym znajdującym się na spodzie skrzyni.

Producenci są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w formie dziennika ochrony pochodzenia dokumentującego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dziennik zawiera następujące informacje:

- nazwę i dane identyfikacyjne producenta,
- miejsce produkcji, numer z rejestru gruntów, kod identyfikacyjny odmiany/działki, liczbę drzew owocujących i nieowocujących posadzonych na tych gruntach,
- nazwę i pochodzenie odmiany owocu (potwierdzone świadectwem pochodzenia sadzonek),
- numer identyfikacyjny dziennika oprysków,
- numer identyfikacyjny dziennika zbiorów, datę zbioru, łączną ilość owoców zebranych w danym ciągu roku w podziale na odmiany/działki.

Dziennik oprysków jest ewidencją prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, która zawiera następujące informacje:

- produkty chemiczne użyte w procesie uprawy,
- wyszczególnienie ilości zastosowanych produktów chemicznych (z podziałem na poszczególne daty oprysków),
- nazwy i daty zastosowania zabiegów fitosanitarnych itp.

Dziennik zbiorów jest ewidencją prowadzoną w okresie zbiorów zawierającą informacje o liczbie owocujących drzew według odmiany/działki, dacie zbioru oraz dziennych ilościach zebranych owoców."

otrzymują brzmienie:

"W celu określenia miejsca produkcji organizacja producentów (Gyümölcsért Termelői Értékesítő Szervezet) sporządza wykaz producentów i dostawców produktu "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi", w którym wskazuje miejsca produkcji prowadzonej przez producentów/członków. Producenci lub podmiot prowadzący sprzedaż muszą dysponować systemem monitorowania umożliwiającym prześledzenie cyklu produktu od chwili jego produkcji do chwili sprzedaży.

Identyfikacja towarów odbywa się w momencie odbioru towaru podczas identyfikacji producenta, kiedy to producent musi przedstawić dziennik oprysków odnoszący się do danego produktu. Oznakowanie i identyfikowalność produktu zapewnia numer partii, który znajduje się na etykiecie z kodem kreskowym; jest to numer, który określa towar przez cały proces produkcji - od uprawy, przez odbiór, składowanie, sortowanie, pakowanie i transport, aż po sprzedaż. Numer partii należy zapisać w dzienniku produkcji w odniesieniu do każdego etapu produkcji. W specyfikacji wysyłkowej należy zawsze podać numer partii produktu końcowego, który jest przeznaczony do transportu.".

Ponieważ obecnie dowód pochodzenia jest gwarantowany dzięki możliwości skorzystania z nowoczesnych, skomputeryzowanych systemów identyfikowalności, zmieniono informacje na jego temat w specyfikacji produktu. Stosowany system zapewnia identyfikowalność na każdym etapie, od miejsca produkcji aż po konsumenta.

Pkt 5.1 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Zasady i warunki uprawy (oraz utrzymania)") - Nagłówek "Nasiona i rośliny"

Następujące zdanie (drugie):

"Aby zapobiec leukostomozie, należy również szczepić odmiany szlachetne na podkładkach odpornych na tę chorobę (np. na siewkach dzikich moreli, siewkach śliw wiśniowych, podkładkach ze śliw itd.)"

otrzymuje brzmienie:

"Aby zapobiec leukostomozie, należy również szczepić na podkładkach odmiany szlachetne, które są mniej podatne na tę chorobę (np. na podkładkach z dzikich moreli, brzoskwiń lub śliw itd.).

Aby zapewnić rentowność upraw, zaleca się dostosowanie podkładek dla moreli do stosowanych obecnie technik reprodukcji roślin.".

Pkt 5.1 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Zasady i warunki uprawy (oraz utrzymania)") - Nagłówek "Rozmiar" Następujące zdanie (pierwsze):

"Optymalna powierzchnia uprawy dla moreli wynosi 7 × 4 m; korona drzewa może mieć kształt kolumny z zebranymi gałęziami, kielicha lub parasola."

otrzymuje brzmienie:

"Optymalna powierzchnia uprawy dla moreli wynosi 7 × 4,6 m, 7 × 4,5 m lub 7 × 3,5 m w zależności od rodzaju plantacji; korona drzewa może mieć kształt kolumny z zebranymi gałęziami, kielicha lub parasola.".

Aby zwiększyć wydajność, na obszarze produkcji rozpowszechniła się praktyka polegająca na stosowaniu następujących odległości sadzenia, które opierają się na bardziej intensywnych technikach uprawnych: 7 × 4,6 m, 7 × 4,5 m lub 7 × 3,5 m. Odległość sadzenia nie wpływa na jakość produktu.

Pkt 5.1 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Zasady i warunki uprawy (oraz utrzymania)") - Podaż składników pokarmowych i nawożenie

Akapit drugi w brzmieniu:

"Zaleca się, aby najlepiej od chwili sadzenia lub przed rozpoczęciem produkcji wdrożyć zasady zarządzania składnikami pokarmowymi. Przez lata prowadzenia uprawy plantacje wykazują wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, w związku z czym należy utrzymać zdolności gleby do dostarczania składników pokarmowych poprzez regularne spulchnianie gleby; łączne stosowanie nawozów nieorganicznych i organicznych pozwala na uzyskanie najlepszych plonów."

otrzymuje brzmienie (do akapitu dodaje się jedno zdanie):

"Zaleca się, aby najlepiej od chwili sadzenia lub przed rozpoczęciem produkcji wdrożyć zasady zarządzania składnikami pokarmowymi. Przez lata prowadzenia uprawy plantacje wykazują wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, w związku z czym należy utrzymać zdolności gleby do dostarczania składników pokarmowych poprzez regularne spulchnianie gleby; łączne stosowanie nawozów nieorganicznych i organicznych pozwala na uzyskanie najlepszych plonów. Uwzględniając wyniki badań gleby lub analizę liści, można dostosować intensywność nawożenia w sposób racjonalny ekologicznie.".

Pkt 5.1 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Zasady i warunki uprawy (oraz utrzymania)") - Nagłówek: "Zapotrzebowanie na wodę i nawadnianie"

Następujące zdanie (pierwsze):

"W przypadku większości plantacji moreli zapotrzebowanie na wodę pokrywają opady atmosferyczne."

otrzymuje brzmienie:

"W przypadku coraz większej liczby plantacji moreli ich zapotrzebowanie na wodę pokrywają opady atmosferyczne, a także zastosowany system nawadniający.".

Zmieniono dobre praktyki w zakresie nawożenia i nawadniania, aby chronić środowisko i zapewnić zrównoważenie środowiskowe.

Pkt 5.2 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Zbiór") Następujące zdanie (pierwsze):

"Zbiory moreli rozpoczynają się w połowie czerwca i trwają do końca sierpnia."

otrzymuje brzmienie:

"Zbiory moreli rozpoczynają się w połowie czerwca i trwają do końca sierpnia (lub do września w razie skrajnych warunków meteorologicznych)."

Celem tej zmiany jest dostosowanie do obecnych praktyk.

Ostatni akapit w nagłówku "Zasady, których należy przestrzegać w trakcie zbioru":

"- należy również zapewnić drabiny sadownicze w celu zbioru owoców i zadbać o to, by zebrane owoce nie zgniatały się wzajemnie [w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 851/2000 z późniejszymi zmianami określono normy jakości moreli]"

otrzymuje brzmienie:

"- należy również zapewnić drabiny sadownicze w celu zbioru owoców i zadbać o to, by zebrane owoce nie zgniatały się wzajemnie".

Celem tej zmiany jest wykreślenie ze specyfikacji produktu odniesienia do uchylonego rozporządzenia.

Zdanie drugie akapitu następującego po nagłówku "Zasady, których należy przestrzegać w trakcie zbioru":

"Obszar geograficzny i plantację, z których pochodzą owoce umieszczone w chłodniach, można dokładnie określić na podstawie etykiety znajdującej się na skrzyni i numeru identyfikacyjnego umieszczonego na spodzie skrzyni."

otrzymuje brzmienie:

"Obszar geograficzny i plantację, z których pochodzą owoce umieszczone w chłodniach, można dokładnie określić na podstawie danych figurujących w wewnętrznym systemie śledzenia.".

Celem tej zmiany jest dostosowanie do zmian naniesionych w pkt 4 specyfikacji produktu ("Elementy świadczące o pochodzeniu produktu z obszaru geograficznego").

Pkt 5.3 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Składowanie") i pkt 3.5 jednolitego dokumentu Następujące zdanie (pierwsze):

"Gdy pomieszczenie magazynowe zostanie wypełnione dostarczonymi skrzyniami, owoce są w ciągu kilku godzin schładzane do temperatury magazynowania wynoszącej ok. 4 °C."

otrzymuje brzmienie:

"Gdy pomieszczenie magazynowe zostanie wypełnione dostarczonymi skrzyniami, owoce są w ciągu kilku godzin schładzane do temperatury magazynowania wynoszącej ok. 6-8 °C.".

Następujące zdanie (trzecie):

"Po sortowaniu i ostatecznym zapakowaniu skrzynie owoców umieszczane są w chłodni o temperaturze 4-6 °C na okres maksymalnie 30 dni, zależnie od częstotliwości dostaw."

otrzymuje brzmienie:

"Po sortowaniu i ostatecznym zapakowaniu skrzynie owoców umieszczane są w chłodni o temperaturze 1-6 °C na okres maksymalnie 30 dni, zależnie od częstotliwości dostaw.".

Temperaturę schładzania zmieniono zgodnie z aktualnymi wymogami technologicznymi.

Na wniosek wnioskodawcy zdanie to dodano do pkt 3.5 jednolitego dokumentu jako akapit szósty; nie figuruje oddzielnie w streszczeniu, ale zostało już zawarte w specyfikacji produktu.

Pkt 5.4 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Sortowanie i pakowanie") i pkt 3.5 jednolitego dokumentu

Akapit (pierwszy) w brzmieniu:

"Sortowanie według rozmiaru przeprowadzane jest ręcznie, za pomocą ręcznej sortownicy. Rozmiar moreli określa się - zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu nr 851/2000/WE z późniejszymi zmianami - w oparciu o maksymalną średnicę zmierzoną prostopadle do osi wzdłużnej. Sortowanie według rozmiaru jest obowiązkowe."

otrzymuje brzmienie:

"Sortowanie według rozmiaru przeprowadzane jest za pomocą ręcznej kalibrownicy płaskiej lub sortownicy mechanicznej. Rozmiar moreli określa się w oparciu o maksymalną średnicę zmierzoną prostopadle do osi wzdłużnej. Sortowanie według rozmiaru jest obowiązkowe.".

Celem tej zmiany jest dostosowanie do obecnie stosowanych praktyk i wykreślenie ze specyfikacji produktu odniesień do uchylonego rozporządzenia. Akapit ten wykreślono ze streszczenia, przy czym nie znajduje się on także w jednolitym dokumencie, który zastępuje streszczenie.

Uchyla się akapit (drugi) w brzmieniu:

"Opakowanie i prezentacja produktu »Gönci kajszibarack« / »Gönci kajszi« są również zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 851/2000 z późniejszymi zmianami, a określenia, które należy dodatkowo zamieścić, wskazano w pkt 8 specyfikacji produktu.".

Celem tej zmiany jest wykreślenie ze specyfikacji produktu odniesienia do uchylonego rozporządzenia.

Następujące zdanie drugie akapitu (trzeciego):

"Sposób prezentacji produktu określa się w oparciu o wymogi nabywcy: najmniejszym opakowaniem jest plastikowa tacka o pojemności 1 kg, a największym skrzynia o pojemności 10 kg. Opakowaniem dla produktu sprzedawanego luzem jest skrzynia o pojemności 10 kg, tzw. skrzynia M10, uznawana na szczeblu międzynarodowym."

otrzymuje brzmienie:

"Sposób prezentacji produktu określa się w oparciu o wymogi nabywcy: masa opakowania jednostkowego wynosi od 0,3 kg do 10 kg.".

Przyczyną zmian wprowadzonych w punkcie "Sortowanie i pakowanie" jest chęć odzwierciedlenia zwyczajów panujących na rynku i zaspokojenia potrzeb konsumentów.

Na wniosek wnioskodawcy akapit trzeci (rozpoczynający się od słów: "Owoce klasy ekstra") tego punktu specyfikacji produktu zostaje włączony do pkt 3.5 jednolitego dokumentu (jako akapit siódmy), a akapit czwarty (rozpoczynający się od słów: "Produkt »Gönci kajszibarack« / »Gönci kajszi« jest owocem podatnym na uszkodzenia mechaniczne") tego punktu specyfikacji produktu również zostaje włączony do pkt 3.5 jednolitego dokumentu (akapit pierwszy). Wymogów tych nie podano osobno w streszczeniu, jednak zostały one już zawarte w specyfikacji produktu.

Pkt 5.5 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Transport")

Następujące zdanie (drugie) akapitu drugiego:

"Poziom dojrzałości określa się przede wszystkim na podstawie koloru, ale użyteczne mogą być również analizy sensoryczne, dotyczące np. smaku i określenia jędrności miąższu."

otrzymuje brzmienie:

"Poziom dojrzałości określa się przede wszystkim na podstawie koloru, ale użyteczne mogą być również analizy sensoryczne i badania laboratoryjne, dotyczące np. smaku, określenia jędrności miąższu, zawartości suchej masy i kwasowości.".

Celem tej zmiany jest dostosowanie do obecnych praktyk.

Zdanie ostatnie akapitu:

"Na paletach transportowych wolno i należy umieszczać jedynie owoce należące do tej samej odmiany, o tej samej jakości i w takich samych opakowaniach (w tej samej ilości), ze znakami świadczącymi o ochronie pochodzenia."

otrzymuje brzmienie:

"Na paletach transportowych wolno i należy umieszczać jedynie owoce należące do odmian o tym samym wyglądzie zewnętrznym, o tej samej jakości i w takich samych opakowaniach (w tej samej ilości), aby zapewnić identyfikowalność.".

Zmiana ma na celu uściślenie brzmienia i skreślenie niedokładnego określenia "znaki świadczące o ochronie pochodzenia".

Pkt 6 obecnie obowiązującej specyfikacji produkt ("Związek produktu z obszarem geograficznym") Akapit drugi w brzmieniu:

"Od prawdopodobnie 300-350 lat w regionie tym uprawia się niemal wyłącznie grupę odmian (typ odmianowy) moreli węgierskich (magyar kajszi). Należąca do tej grupy najbardziej znana odmiana, »Gönci magyar kajszi«, uznawana za w pełni odrębną odmianę od 1960 r., stała się dominująca na obszarze produkcji w XX wieku. W ciągu ostatnich dziesięcioleci charakterystyczną dla regionu gamę odmian wzbogaciły przede wszystkim nowsze węgierskie odmiany moreli, pochodzące po części z najlepszych lokalnych odmian węgierskich, a po części z nowych węgierskich odmian hybrydowych, które liczą około 25 odmian."

otrzymuje brzmienie:

"Od prawdopodobnie 300-350 lat w regionie tym uprawia się na szeroką skalę grupę odmian (typ odmianowy) moreli węgierskich (magyar kajszi). Należąca do tej grupy najbardziej znana odmiana, »Gönci magyar kajszi«, uznawana za w pełni odrębną odmianę od 1960 r., stała się dominująca na obszarze produkcji w XX wieku. W ciągu ostatnich dziesięcioleci charakterystyczną dla regionu gamę odmian wzbogaciły przede wszystkim nowsze węgierskie i zaaklimatyzowane odmiany moreli, pochodzące po części z najlepszych lokalnych odmian węgierskich, a po części z nowych węgierskich odmian hybrydowych, które liczą około czterdziestu odmian.".

Zmianę tę uzasadnia możliwość rozszerzenia upraw o nowe odmiany, które przewidziano w pkt 2 specyfikacji produktu.

Pkt 7 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Organy kontroli")

Zmieniono nazwę publicznego organu kontrolnego oraz wskazano właściwy organ nadzoru zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Pkt 8 obecnie obowiązującej specyfikacji produktu ("Etykietowanie") Następujące zdanie (drugie):

"Informacje te muszą znajdować się na każdym opakowaniu jednostkowym; na opakowaniu można także podać nazwę gminy, w której faktycznie wyprodukowano daną partię.

Na przykład:

»Gönci kajszibarack«

Chronione oznaczenie geograficzne

Odmiana: Gönci magyar kajszi

Miejsce produkcji: Abaújvár"

otrzymuje brzmienie:

"Informacje te muszą znajdować się na każdym opakowaniu jednostkowym.".

Skreśla się przykład następujący po zdaniu.

Skreśla się odniesienie do gmin produkcji moreli. Warunki uprawy moreli "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi" są jednakowe w całym regionie Gönc i umożliwiają uzyskanie produktu o takim samym wyglądzie zewnętrznym i takich samych parametrach wewnętrznych. Umieszczenie nazw gmin na opakowaniach nie niesie za sobą istotnego przekazu dla konsumenta.

Inne: System kontroli

W pierwotnej specyfikacji produktu nie podano szczegółowych informacji na temat systemu kontroli. Ponieważ zarządzanie informacjami na temat chronionego produktu i ochrona pochodzenia produktu mają szczególnie istotne znaczenie, wdrożono nowy system kontroli.

"Minimalne wymogi w zakresie kontroli podstawowych cech i metody produkcji produktu:

Podstawowa cechaMinimalne wymogiWarunki i częstotliwość kontroli
Miejsce produkcjiUprawa na obszarze produkcjiCoroczna kontrola wykazu dostawców produktu "Gönci kajszibarack" należących do organizacji Gyümölcsért Termelői Értékesítő
UprawaSpełnienie warunków uprawyCo najmniej jedna kontrola na miejscu każdego roku; jeżeli prowadzony jest dziennik gospodarstwa, należy przeprowadzać jego kontrolę co najmniej raz w roku.
Ochrona uprawStosowanie technologii propagowanych przez organizację Gyümölcsért Termelői ÉrtékesítőKontrola dzienników oprysków przed wysyłką Pobranie próbki w ramach doboru losowego w celu analizy pozostałości
ZbiórZapewnienie identyfikowalnościCoroczna kontrola wykazu dostawców produktu "Gönci kajszibarack" należących do organizacji Gyümölcsért Termelői Értékesítő

Coroczna kontrola dokumentów odbioru towarów

Przygotowanie produktuZapewnienie identyfikowalnościCoroczna kontrola prowadzenia dziennika produkcji"

JEDNOLITY DOKUMENT

"Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi"

Nr UE: PGI-HU-0388-AM01 - 11.4.2017

ChNP () ChOG (X)

1. Nazwa lub nazwy

"Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi"

2. Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Węgry

3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego
3.1. Typ produktu

Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

3.2. Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi" może być wykorzystywane tylko dla następujących odmian gatunku Prunus armeniaca L: Gönci magyar kajszi, Magyar kajszi C 235, Mandulakajszi, Bergeron, Ceglédi Piroska, Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi arany, Ceglédi óriás, Pannónia. Ponadto należy dodać wszystkie odmiany moreli, które są uprawiane na obszarze produkcji i których główne cechy fizyczne, chemiczne oraz organoleptyczne odpowiadają właściwościom decydującym o jakości wyszczególnionych powyżej odmian moreli.

Unikalność moreli "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi" oraz jej ogólnokrajowa i międzynarodowa renoma zawdzięczane są połączeniu korzystnych warunków klimatycznych w regionie, tradycji sadowniczych oraz ścisłego przestrzegania technologii produkcji, zbiorów, składowania i transportu.

Główne cechy fizyczne, chemiczne i organoleptyczne

ChOG "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi" można stosować jedynie w przypadku odmian moreli spełniających poniższe parametry oraz - w przypadku poszczególnych odmian - posiadających wymienione poniżej zewnętrzne i wewnętrzne właściwości jakościowe.

Gönci magyar kajszi

kształt: kulisty

wielkość: średnia, minimalna średnica wynosząca 40 mm

kolor skórki: jaskrawopomarańczowy, po stronie nasłonecznionej jaskrawoczerwony

kolor i konsystencja miąższu: kolor złotożółty, owoc nieco włóknisty, soczysty i miękki, gdy jest dojrzały

smak, kwasowość: kwaskowaty, aromatyczny

Magyar kajszi c.235

kształt: kulisty

wielkość: średnia, minimalna średnica wynosząca 40 mm

kolor skórki: jaskrawopomarańczowy

kolor i konsystencja miąższu: kolor żółty, owoc włóknisty, średnio jędrny

smak, kwasowość: kwaskowaty, aromatyczny

Mandulakajszi

kształt: wyraźnie wydłużony, w kształcie migdała, wyraźnie spłaszczony z jednej strony

wielkość: duża, minimalna średnica wynosząca 50 mm

kolor skórki: jasnopomarańczowy, po stronie nasłonecznionej karminowy

kolor i konsystencja miąższu: kolor jasnopomarańczowy, owoc średnio jędrny, zwarty, soczysty

smak, kwasowość: kwaskowaty, korzenny zapach

Bergeron

kształt: nieco wydłużony, zwężający się kulisty, owalny

wielkość: średnia, minimalna średnica wynosząca 40 mm

kolor skórki: pomarańczowy, po stronie nasłonecznionej karminowy

kolor i konsystencja miąższu: kolor lśniący pomarańczowy, owoc włóknisty, jędrny

smak, kwasowość: ponadprzeciętna kwasowość (1,4 %)

Pannónia

kształt: normalny lub kulisty z tendencją lekko owalną

wielkość: średnia, minimalna średnica wynosząca 40 mm

kolor skórki: jasnopomarańczowy, po stronie nasłonecznionej różowawy

kolor i konsystencja miąższu: kolor jasnopomarańczowy, owoc włóknisty, jędrny

smak, kwasowość: kwaśny, aromatyczny

Ceglédi piroska

kształt: kulisty

wielkość: średnia, minimalna średnica wynosząca 40 mm

kolor skórki: pomarańczowy, po stronie nasłonecznionej jaskrawoczerwony

kolor i konsystencja miąższu: kolor pomarańczowy, owoc jędrny

smak, kwasowość: kwaskowaty

Ceglédi bíborkajszi

kształt: szeroki, stożkowaty, owalny; nieco spłaszczony z jednej strony

wielkość: średnia, minimalna średnica wynosząca 40 mm

kolor skórki: ciemnopomarańczowy, po stronie nasłonecznionej ciemnobordowy

kolor i konsystencja miąższu: kolor ciemnopomarańczowy, owoc soczysty

smak, kwasowość: słodki, aromatyczny

Ceglédi arany

kształt: kulisty

wielkość: duża, minimalna średnica wynosząca 50 mm

kolor skórki: złotożółty, po stronie nasłonecznionej karminowy

kolor i konsystencja miąższu: kolor pomarańczowy, owoc jędrny, soczysty

smak, kwasowość: kwaskowaty

Ceglédi óriás

kształt: nieco wydłużony, owalny; nieco spłaszczony z jednej strony

wielkość: duża, minimalna średnica wynosząca 50 mm

kolor skórki: jasnopomarańczowy, po stronie nasłonecznionej jaskrawoczerwony

kolor i konsystencja miąższu: kolor pomarańczowy, owoc umiarkowanie soczysty, miękki

smak, kwasowość: słodko-kwaśny, aromatyczny

Rozmiar określa się poprzez zmierzenie maksymalnej średnicy prostopadle do osi wzdłużnej.

Określając zawartość cukru, wskazuje się również stopień dojrzałości w wartościach procentowych, zaś substancje zapachowe określa się na podstawie badania organoleptycznego, z uwzględnieniem zmian kwasowości w zależności od odmiany (0,9-2,2 % obj.).

3.3. Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

-

3.4. Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Wszystkie etapy produkcji odbywają się na wyznaczonym obszarze geograficznym.

3.5. Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Produkt "Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi" jest owocem podatnym na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym transportowanie nieopakowanych owoców znacząco pogorszy ich właściwości organoleptyczne i fizykochemiczne - do tego stopnia, że późniejsze pakowanie może okazać się niemożliwe. W związku z tym, aby zagwarantować nie tylko jakość produktu, ale również - ponieważ jest to nieprzetworzony produkt rolny - miejsce pochodzenia, identyfikowalność i kontrolę, pakowanie musi odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym.

Wszystkie owoce przeznaczone do spożycia, które zapakowano w opakowania jednostkowe i których pochodzenie z wyznaczonego obszaru produkcji znajdującego się na obszarze geograficznym zostało poświadczone, powinny być takie same jak owoce pochodzące z tego samego obszaru i należące do tej samej odmiany, a także mieć taką samą jakość i - z wyjątkiem partii pakowanych/dostarczanych luzem - taką samą wielkość; w przypadku klasy ekstra minimalna średnica wynosi 30-35 mm.

Dopuszcza się tolerancje pod względem jakości i wielkości w każdym opakowaniu w odniesieniu do produktów, które nie spełniają wymogów wskazanej klasy.

Wyróżnia się następujące klasy jakości:

- klasa ekstra: 2,5 % liczby lub masy moreli niespełniających wymagań klasy ekstra, lecz odpowiadających wymaganiom klasy I bądź, w wyjątkowych przypadkach, mieszczących się w granicach tolerancji ustalonych dla tej klasy,
- klasa I: 5 % liczby lub masy moreli niespełniających wymagań tej klasy, lecz odpowiadających wymaganiom klasy II bądź, w wyjątkowych przypadkach, mieszczących się w granicach tolerancji ustalonych dla tej klasy.

Owoce muszą być całe, zdrowe, starannie zebrane, wystarczająco rozwinięte i dojrzałe, czyste i praktycznie pozbawione jakichkolwiek widocznych ciał obcych; nie mogą być zgniłe ani nosić innych skaz, które spowodowałyby ich niezdatność do spożycia; ponadto powinny być praktycznie pozbawione pasożytów oraz nie mogą być zaatakowane przez pasożyty ani narażone na nadmierną wilgoć zewnętrzną lub obce zapachy i smaki.

Po sortowaniu i ostatecznym zapakowaniu skrzynie owoców umieszczane są w chłodni o temperaturze 1-6 °C na okres maksymalnie 30 dni, zależnie od częstotliwości dostaw.

Owoce klasy ekstra można wprowadzać do obrotu wyłącznie w małych opakowaniach jednostkowych, układając je w jednej warstwie lub w kilku oddzielonych od siebie warstwach oraz z zachowaniem podziału na rzędy, zaś produkty zakwalifikowane do klasy I można wprowadzać do obrotu również luzem. Sposób prezentacji produktu określa się w oparciu o wymogi nabywcy: masa opakowania jednostkowego wynosi od 0,3 kg do 10 kg.

3.6. Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

Poza informacjami określonymi w mających zastosowanie przepisach na etykiecie powinny znajdować się również następujące informacje:

- nazwa: "Gönci kajszibarack" lub "Gönci kajszi",
- określenie "chronione oznaczenie geograficzne" lub napis "ChOG" i odpowiedni symbol unijny. Informacje te muszą znajdować się na każdym opakowaniu jednostkowym.
4. Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Oznaczenie geograficzne może być stosowane jedynie w odniesieniu do moreli pochodzących z wymienionych poniżej gmin (uprawianych w tych gminach), które należą do komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén:

powiat Abaúj-Hegyköz: gminy Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Boldogkőváralja, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hidasnémeti, Korlát, Tornyosnémeti, Vizsoly, Zsujta;

powiat Encs: gminy Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Detek, Encs, Fancsal, Forró, Fulókércs, Garadna, Ináncs;

powiat Szerencs: gminy Bekecs, Golop, Legyesbénye, Megyaszó, Monok, Rátka, Szerencs, Tállya;

powiat Szikszó: gminy Alsóvadász, Felsővadász, Hernádkércs, Homrogd, Léh, Nagykinizs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó.

5. Związek z obszarem geograficznym

"Gönci kajszibarack" / "Gönci kajszi" jest produktem charakterystycznym dla najbardziej wysuniętych na północ węgierskich terenów upraw owocowych; uprawiany jest na zboczach wzgórz, tarasach rolnych i równinach regionu Hegyalja wzdłuż rzeki Hernád, regionów Szerencs oraz Cserehát, na wysokości 150-300 m n.p.m.

Od prawdopodobnie 300-350 lat w regionie tym uprawia się na szeroką skalę grupę odmian (typ odmianowy) moreli węgierskich (magyar kajszi). Należąca do tej grupy najbardziej znana odmiana, "Gönci magyar kajszi", uznawana za w pełni odrębną odmianę od 1960 r., stała się dominująca na obszarze produkcji w XX wieku. W ciągu ostatnich dziesięcioleci charakterystyczną dla regionu gamę odmian wzbogaciły przede wszystkim nowsze węgierskie i zaaklimatyzowane odmiany moreli, pochodzące po części z najlepszych lokalnych odmian węgierskich, a po części z nowych węgierskich odmian hybrydowych, które liczą około czterdziestu odmian.

Cechy szczególne uprawy w regionie Gönc, a dokładniej właściwości samych owoców, można podsumować w następujący sposób:

- ta sama odmiana moreli uprawiana na tych obszarach dojrzewa średnio 6-10 dni później niż w powiecie Kecskemét, co umożliwia przedłużenie zarówno okresu konsumpcji na terenie kraju, jak i okresu przetwarzania owoców,
- chłodniejszy mezoklimat, który powoduje późniejsze dojrzewanie owoców, ma również korzystny wpływ na jakość smaku moreli: orzeźwiające kwasy i substancje zapachowe rozkładają się wolniej w czasie dojrzewania i nie zanikają. "Jakość moreli z okolic Gönc jest wyjątkowa. Na tych obszarach owoce dojrzewają później [...], a okres dojrzewania wydłuża się jeszcze bardziej ze względu na różną ekspozycję stoków" (Brózik, Jenser i in., 1970),
- niskie temperatury rozkładają się w tym regionie równomiernie w trakcie wszystkich zimowych miesięcy, a wiosna nadchodzi tu później niż w pozostałych regionach odpowiednich do uprawy moreli; dlatego też tutejsze uprawy moreli są najmniej narażone na główne ryzyko związane z produkcją moreli: spowodowane niską temperaturą uszkodzenia pąków kwiatów otwartych po krótkotrwałym ociepleniu pod koniec zimy oraz wywołane wiosennymi przymrozkami uszkodzenia pąków, kwiatów i owoców w początkowej fazie ich rozwoju.

Nazwa "kajszi Baraczk" ("morela") wystąpiła po raz pierwszy w 1667 r. w książce Jánosa Lippay ["Posoni kert" (Ogród Bratysławy), tom 3, "Gyümölcsös kert" (Sad), Wiedeń, 1667 r.], ale dopiero plaga filoksery winiec, która zniszczyła uprawy w latach 80. XIX wieku, stała się decydującym impulsem do produkcji owoców na pagórkowatych i górskich terenach regionu. W regionie Gönc w miejsce zniszczonych winorośli posadzono wówczas wiele drzew owocowych, które od tej pory porastają stoki pagórków.

W drugiej połowie XIX w. na szczeblu komitatów powstało wiele organizacji społecznych, których celem było wspieranie produkcji owoców. Ich współpraca odegrała znaczącą rolę w przyznaniu owocom z komitatu Zemplén złotego medalu podczas Wystawy Światowej w Paryżu w 1867 r. Według różnych krajowych opisów i statystyk do lat 50. XIX w. region Gönc był znany głównie ze swoich wiśni. W 1871 r. János Korponay po raz pierwszy wspomniał o tym, że Gönc i jego okolice słyną z moreli, które były wówczas uprawiane "w znacznych ilościach". Prawdziwy wzrost produkcji moreli nastąpił jednak dopiero w latach 80. i 90. XIX w.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/5/f6/c1000/17.pdf

1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).