Opinia w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Polski zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla motocyklistów, "BF motorcycle hardware" z ochronami przeciwuderzeniowymi typu "Tested PR".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.249.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 października 2009 r.

OPINIA KOMISJI

z dnia 15 października 2009 r.

w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Polski zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla motocyklistów, "BF motorcycle hardware" z ochronami przeciwuderzeniowymi typu "Tested PR"

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 249/01)

(Dz.U.UE C z dnia 17 października 2009 r.)

1. Powiadomienie wystosowane przez władze polski

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 89/686/EWG(1) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej stanowi, że jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, iż dane wyposażenie ochrony osobistej wyposażone w oznakowanie CE i używane zgodnie z przeznaczeniem może zaszkodzić bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych lub mienia, podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu wycofania takiego wyposażenia ochrony osobistej z rynku i zakazania jego sprzedaży lub swobodnego przepływu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, stwierdza, czy uznaje podjęty środek za uzasadniony, czy też nie. W przypadku gdy podjęty środek zostanie uznany za uzasadniony, Komisja niezwłocznie powiadamia o tym państwa członkowskie, tak aby mogły one podjąć wszelkie stosowne środki w odniesieniu do przedmiotowego wyposażenia zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z art. 2 ust. 1.

W dniu 8 sierpnia 2008 r. władze Polski powiadomiły Komisję Europejską o wprowadzeniu środka zakazującego wprowadzanie do obrotu odzieży ochronnej dla motocyklistów "BF motorcycle hardwear" ze stosowanymi jako ochrona przeciwuderzeniowa ochraniaczami łokci, przedramion, kolan i górnych części goleni typu "Tested PR".

Przekazana Komisji dokumentacja zawierała "oświadczenie o oznakowaniu CE" sporządzone przez Ashan (UK) Ltd., 68, Great Eastern Street, London, EC2A 3JT, Zjednoczone Królestwo w imieniu Havaba Bikewear, Metzingen, Niemcy zawierające następujące załączniki mające dowodzić zgodności z wymogami dyrektywy:

– załącznik "A" ochraniacz na ramiona, typu HB-S-E,

– załącznik "C" ochraniacz na kolana, typu HB-K-E,

– załącznik "D" ochraniacz pleców, typu HB-B-E,

– załącznik "E" ochraniacz bioder, typu HB-H-E.

2. Podane powody wprowadzenia środka

Władze Polski wskazały, iż przedmiotowa odzież ochronna nie została poddana ocenie typu WE określonej w art. 10 dyrektywy.

Ponadto brakowało instrukcji użytkowania.

Władze Polski stwierdziły, że, wbrew postanowieniom art. 13 ust. 4 dyrektywy, wytwórca nie doprowadził produktu do zgodności w zakresie przepisów.

3. Opinia Komisji

Dnia 9 marca 2009 r. Komisja zwróciła się do Ashan (UK) Ltd. z prośbą o przedstawienie uwag dotyczących środka zastosowanego przez władze Polski. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

W świetle dostępnej dokumentacji i uwag zainteresowanych stron, Komisja stwierdza, że władze Polski wykazały, że odzież ochronna dla motocyklistów "BF motorcycle hardwear" ze stosowanymi jako ochrona przeciwuderzeniowa ochraniaczami typu "Tested PR" nie spełnia obowiązujących wymagań zawartych w dyrektywie 89/686/EWG.

Po przeprowadzeniu wymaganej procedury Komisja uznaje zatem, że zakaz wprowadzony przez władze Polski jest uzasadniony.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r.

W imieniu Komisji
Günther VERHEUGEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.