Opinia w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Węgier zakazu dotyczącego elektrycznej wiertarki udarowej opatrzonej znakiem towarowym REDLINE MD-2007-140.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.309.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2008 r.

OPINIA KOMISJI

z dnia 27 listopada 2008 r.

w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Węgier zakazu dotyczącego elektrycznej wiertarki udarowej opatrzonej znakiem towarowym REDLINE MD-2007-140

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 309/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2008 r.)

1. Powiadomienie wystosowane przez władze Węgier

Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn stanowi, że państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zagwarantowania, aby maszyny objęte zakresem dyrektywy mogły być wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku wyłącznie wówczas, gdy nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych lub mienia, jeżeli są prawidłowo zainstalowane i konserwowane oraz użytkowane zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy stanowi, że, jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, iż maszyny opatrzone znakiem CE i używane zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem mogą zaszkodzić bezpieczeństwu osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych lub mienia, podejmuje ono wszelkie niezbędne środki mające na celu wycofanie takich maszyn z obrotu, zakaz wprowadzania ich do obrotu, oddawania do użytku lub eksploatacji, albo ograniczenia swobodnego przepływu tych produktów. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o każdym takim środku, podając uzasadnienie swojej decyzji.

W dniu 23 lipca 2007 r. władze Węgier powiadomiły Komisję Europejską o zakazie dotyczącym wprowadzania do obrotu ręcznej przenośnej wiertarki udarowej opatrzonej znakiem towarowym REDLINE typu RL/ID0955-910. Producentem maszyny było przedsiębiorstwo Yongkang Zhengda Industrial Co. Ltd, Gushan Town, Yongkang, Zhejiang, 321307, Chiny, a dystrybutorem Baumann Hungary Kft., H-1162 Budapest, János utca 118.

Dokumentacja przekazana do Komisji Europejskiej zawierała następujące dokumenty:

- świadectwo nr 04SHW2481-01 wydane dnia 15 grudnia 2004 r. przez przedsiębiorstwo Intertek Deutschland GmbH dla wiertarki udarowej typu Z1JE-KZ2-16B, przyznające wiertarce udarowej oznaczenie "GS",

- świadectwo nr JSH0411181 z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz świadectwo nr 432960 z dnia 15 grudnia 2004 r. wydane przez przedsiębiorstwo Intertek ETL SEMKO, Szanghaj, dla tego samego typu wiertarki udarowej Z1JE-KZ2-16B,

- deklarację przedsiębiorstwa Yongkang Zhengda Industrial Co. z dnia 18 czerwca 2006 r., w której stwierdza się, że wiertarka udarowa typu Z1JE-KZ2-16B w pełni odpowiada typowi RL/ID0955-910, objętemu środkiem przyjętym przez władze Węgier,

- deklarację zgodności WE sporządzoną przez przedsiębiorstwo Baumann Hungary Kft. w dniu 11 sierpnia 2006 r. odnoszącą się do świadectwa nr JSH0411181.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, stwierdza, czy uznaje podjęty środek za uzasadniony, czy też nie. W przypadku gdy podjęty środek zostanie uznany za uzasadniony, Komisja niezwłocznie powiadamia o tym państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie stosowne środki w odniesieniu do przedmiotowej maszyny zgodnie ze swymi zobowiązaniami wynikającymi z art. 2 ust. 1.

2. Uzasadnienie przedstawione przez władze Węgier

Przyczyną środka zastosowanego przez władze Węgier było niespełnienie przez wiertarkę udarową następujących istotnych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określonych w załączniku I do dyrektywy 98/37/WE (z uwzględnieniem szczegółowych wymogów zharmonizowanych norm europejskich EN 60745-1:2003 - "Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne" oraz EN 60745-2-1:2003 - "Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych)":

1.5.1. Zasilanie energia elektryczną i 1.5.6 - Zagrożenie pożarowe

Ze względu na znajdujące się w jego wnętrzu luźne przewody, które mogą spowodować spięcie, produkt ten stwarza zagrożenie pożarowe.

1.5.6. Zagrożenie pożarowe

W trakcie próby termicznej maszyna zapaliła się, wydzielając dym, po czym zatrzymała się.

3. Opinia Komisji

Dnia 15 listopada 2007 r. Komisja skierowała do przedsiębiorstwa Baumann Hungary Kft., które podpisało deklarację zgodności WE, pismo z prośbą o przedstawienie uwag na temat środka zastosowanego przez władze Węgier.

Dnia 15 listopada 2007 r. Komisja skierowała pismo również do przedsiębiorstw Intertek ETL SEMKO, Szanghaj, oraz Intertek Deutschland GmbH, które wydały zaświadczenia o zgodności dla wiertarki udarowej typu Z1JE-KZ2-16B i uznały ją za w pełni odpowiadającą wiertarce udarowej typu RL/ID0955-910, objętej środkiem przyjętym przez władze Węgier.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

W świetle dostępnej dokumentacji Komisja uznaje, iż władze Węgier wykazały, że maszyna, do której odnoszą się środki ograniczające, nie spełnia istotnych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa powyżej. Niezgodności te stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej maszyny.

Po przeprowadzeniu wymaganej procedury Komisja uznaje zatem, że zakaz wprowadzony przez władze Węgier jest uzasadniony.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN
Wiceprzewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.